Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Podnošenje zahteva za vizu u cilju pohađanja kursa jezika (boravak preko 90 dana)

Artikel

Opšte informacije

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj informator i formular za podnošenje zahteva za vizu. Obavezni ste da prilikom podnošenja zahteva za izdavanje vize donesete odštampani i potpisani primerak ovog informatora. Temeljnom pripremom možete skratiti postupak rešavanja Vašeg zahteva. Postupak izdavanja vize uvek zahteva saglasnost nadležne službe za strance u Nemačkoj. Postupak obrade zahteva stoga po pravilu traje 10 do 12 nedelja, a u pojedinim slučajevima i duže. Obavestićemo Vas odmah nakon što Ambasada dobije odgovor od nadležne nemačke službe.

Sva dokumenta Ambasade (informatori, obrasci) su besplatna. Informacije u vezi sa postupkom podnošenja zahteva naći ćete na internet stranici Ambasade.

Davanje mita, odnosno pokušaj davanja mita zaposlenima u Ambasadi, pored krivičnog gonjenja, za posledicu ima i odbijanje zahteva za vizu.

Molimo Vas da vodite računa o tome da nije dozvoljeno uneti prtljag u prostorije odeljenja za vize. Možete uneti isključivo torbice i male rančeve. Odlaganje prtljaga na trotoaru takođe nije dozvoljeno. Molimo Vas da koristite predviđena mesta za odlaganje prtljaga na železničkoj stanici/autobuskoj stanici/aerodromu.

Dokumenta

Pažljivo pročitajte napomene koje su date uz svaku pojedinačnu tačku, te naročito obratite pažnju na broj potrebnih fotokopija.

Molimo Vas da dokumentaciju sortirate prema dole navedenom redosledu i da svaki zahtev ima svoj paket dokumenata (kopije). Originalnu dokumentaciju izdvojite i sortirajte kao poseban paket. Originali će Vam biti vraćeni najkasnije po donošenju odluke o Vašem viznom zahtevu.

Molimo da sledeća dokumenta spojite isključivo spajalicama! (bez heftanja!)

 • 2 Videx obrasca za podnošenje zahteva - Kompletno popuniti onlajn na nemačkom ili engleskom jeziku i svojeručno potpisati odštampani primerak. Ne koristiti obrasce za podnošenje zahteva za tzv. šengen vizu!
 • Pasoš + 2 fotokopije (svih relevantnih stranica) - Pasoš treba da ima najmanje dve prazne stranice. Vodite računa da pasoš važi još najmanje tri meseca po isteku vize. Priložite fotokopije stranice pasoša sa ličnim podacima, kao i kopije svih stranica sa vizama, pečatima i drugim napomenama.
 • 3 fotografije - Tri identične biometrijske fotografije za pasoš, ne starije od šest
  meseci. Dve fotografije nalepite na predviđeno mesto (na svaki obrazac po jednu), a treću priložite posebno.
 • Potvrda škole o prijavi na kurs jezika + 2 fotokopije - Original prijave uz navođenje broja nedeljnih časova kursa na koji ste se upisali (intenzivni kurs sa najmanje 18 časova nedeljno) i potvrda o uplaćenom kursu. Obratite pažnju: Integracioni kurs ne smatra se kursem jezika u skladu sa odredbama ovog informatora!
 • Potvrda o finansiranju + 2 fotokopije - Neophodno je predočiti potvrdu o finansiranju boravka u visini od najmanje 947 evra mesečno. Ukoliko planirate da ostajete duže od godinu dana, morate dokazati da raspolažete sredstvima od
  ukupno 11.364 evra. Dokaz možete pružiti i u vidu:
 1. Garantnog pisma prema članu 66. do 68. Zakona o boravku stranaca (Verpflichtungserklärung nach §§ 66-68 AufenthG, kojim se treća osoba obavezuje da će preuzeti troškove Vašeg boravka (u nadležnoj službi za strance u Nemačkoj postoje pripremljeni obrasci). Iz garantnog pisma mora da proizlazi svrha i trajanje planiranog boravka. Potpisnik garantnog pisma je dužan da „dokaže“ da je u mogućnosti da Vas finansijski podrži. (Sama napomena „verodostojno dokazano“ nije dovoljna za dugoročni boravak.) ILI
 2. Potvrde o uplati traženog iznosa na račun sa ograničenim pravom raspolaganja, koji morate otvoriti kod banke u Nemačkoj. Potvrdu banke treba predočiti u originalu. Informacije o postupku otvaranja bankovnog računa u Nemačkoj naći ćete u našem informatoru pod naslovom: Informacije o otvaranju bankovnog računa
 • Motivaciono pismo (na nemačkom jeziku ili na srpskom jeziku sa prevodom overenim od strane sudskog tumača) + 2 fotokopije - Molimo Vas da sastavite izjavu o motivaciji za planirani kurs jezika (na nemačkom jeziku ili sa prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji). Molimo Vas da u motivacionom pismu između ostalog date i odgovore na sledeća pitanja: - Kako, gde i koliko dugo već učite nemački? - Zašto želite da učite nemački?
 • Potvrda o znanju jezika + 2 fotokopije - Potvrda o stepenu znanja jezika na kojem će se održati kurs.
 • Biografija (na nemačkom jeziku ili na srpskom jeziku sa prevodom overenim od strane sudskog tumača) + 2 fotokopije - Molimo Vas da biografiju sastavite sami. Ona mora da sadrži sve podatke o Vašem obrazovanju i dosadašnjem radnom iskustvu, ukoliko ste već bili zaposleni (na nemačkom jeziku ili sa prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji)
 • Taksa - Taksa iznosi 75 evra i plaća se u dinarima (RSD).
 • Po potrebi potvrda o postojećem zdravstvenom osiguranju + 2 fotokopije - Zdravstveno osiguranje licenciranog osiguravajućeg društva u Srbiji na 6 meseci od dana kada želite da putujete. Polisu treba dostaviti tek kada Vam viza bude odobrena.

MALOLETNICI

 • Saglasnost roditelja + 2 fotokopije - Javnobeležnički overena izjava roditelja koji ostaje/u u Srbiji da je/su saglasan/i da dete putuje u Nemačku radi pohađanja kursa jezika sa apostilom na originalu dokumenta i prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji. Primer možete pronaći ovde.
 • Samo jedan roditelj ima roditeljsko pravo + 2 fotokopije - Dodatno original internacionalnog izvoda iz matične knjige umrlih preminulog roditelja ILI Original rešenja nadležnog suda u Srbiji o dodeljivanju roditeljskog prava samo jednom roditelju sa apostilom na originalu dokumenta i prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji

Odeljenje za vize ima pravo da u pojedinim slučajevima prilikom podnošenja zahteva ili u toku rešavanja zahteva zatraži dodatnu dokumentaciju koja ovde nije navedena.

POUKA

I        Prema čl. 54. stav 2. broj 8 Zakona o boravku stranaca (AufenthG) strani državljanin može da bude vraćen iz Savezne Republike Nemačke ukoliko je, sa ciljem da mu se izda viza, u postupku podnošenja zahteva za izdavanje vize naveo netačne ili nepotpune podatke. Podnosilac zahteva je obavezan da savesno i po najboljem uverenju navede sve tražene podatke. Svesno navođenje netačnih ili nepotpunih podataka može da ima za posledicu odbijanje zahteva za izdavanje vize, odnosno vraćanje podnosioca zahteva iz Savezne Republike Nemačke u slučaju da mu je viza već izdata. Svojim potpisom potvrđujem da sam poučen/-a o sadržaju čl. 54. stav 2. broj 8 Zakona o boravku stranaca (AufenthG) i o mogućim pravnim posledicama svesnog navođenja netačnih ili nepotpunih podataka u postupku izdavanja vize.

II        Osim toga izjavljujem da sam upozoren/a na to da je shodno propisima   Šengenskog sporazuma potrebno da se za svaki boravak u šengenskom prostoru dokaže adekvatno putničko zdravstveno osiguranje. Potvrda o osiguranju treba nositi sa sobom i
na upit pokazati prilikom prelaska granice.

III        Molimo Vas da neposredno posle dobijanja vize proverite tačnost unetih podataka. Naročito treba proveriti početak i kraj važenja vize i uporediti sa ukupnim trajanjem planiranog boravka. Osim toga treba proveriti tačan način pisanja imena i prezimena. Eventualne greške treba odmah saopštiti odeljenju koje je izdalo vizu.

IV        Dalje sam obavešten/-a da radi zaštite podataka ne mogu telefonskim putem dobiti odgovor o stanju obrade mog zahteva, a da na upit elektronskim putem mogu dobiti odgovor najranije nakon 10 do 12 nedelja od podnošenja zahteva.

V         Saglasan/-na sam da se sva službena komunikacija u vezi sa mojim zahtevom obavlja elektronskim putem uz korišćenje navedene mejl-adrese: ________________________

DA                           NE

Beograd, dana ______________                   Potpis _______________________

POUKA –ZAHTEV ZA VIZU

Ukazano mi je na to da pozitivna odluka o mom zahtevu za vizu nije moguća ukoliko uz njega nije priložena sva neophodna dokumentacija navedena u informatoru. Nepotpuni zahtevi će biti odbijeni, a za obradu zahteva će biti naplaćena taksa.

Ukoliko moj zahtev za dobijanje nacionalne vize bude odbijen,

☐ rešenje o tome želim da preuzmem ja ili ovlašćeno lice u Ambasadi

☐ dajem saglasnost da mi se rešenje pošalje na mejl-adresu koja je navedena gore. Sanduče pomenute mejl-adrese redovno proveravam.

☐ molim da mi se rešenje pošalje na sledeću poštansku adresu:

     ________________________________________________________________________

    _________________________________________________________________________

Beograd, dana ______________   Potpis ________________

Molimo Vas da na zakazani termin za podnošenje zahteva za vizu ponesete jedan popunjeni i potpisani primerak ovog informatora. Priložite traženu dokumentaciju u naznačenom redosledu.

nach oben