Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Podnošenje zahteva za vizu radi studiranja

Artikel

Ovaj informator je namenjen studentima, studentima na pripremnim kursevima za studije u Nemačkoj (Studienkolleg), doktorandima, studentima na postdiplomskim studijama (PhD), kao i osobama koje će pohađati intenzivni kurs nemačkog jezikakoji prethodi planiranim studijama.

Opšte informacije

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj informator i formular za podnošenje zahteva za vizu. Obavezni ste da prilikom podnošenja zahteva za izdavanje vize donesete odštampani i potpisani primerak ovog informatora. Temeljnom pripremom možete skratiti postupak rešavanja Vašeg zahteva. Postupak izdavanja vize uvek zahteva prethodnu saglasnost nadležne službe za strance u Nemačkoj. Postupak obrade zahteva stoga po pravilu traje 4 nedelje, a u pojedinim slučajevima i duže. Obavestićemo Vas odmah nakon što Ambasada dobije odgovor od nadležne nemačke službe.

Sva dokumenta Ambasade (informatori, obrasci) su besplatna. Informacije u vezi sa postupkom podnošenja zahteva naći ćete na internet stranici Ambasade.

Davanje mita, odnosno pokušaj davanja mita zaposlenima u Ambasadi, pored krivičnog gonjenja, za posledicu ima i odbijanje zahteva za vizu.

Molimo Vas da vodite računa o tome da nije dozvoljeno uneti prtljag u prostorije odeljenja za vize. Možete uneti isključivo torbice i male rančeve. Odlaganje prtljaga na trotoaru takođe nije dozvoljeno. Molimo Vas da koristite predviđena mesta za odlaganje prtljaga na železničkoj stanici/autobuskoj stanici/aerodromu.

Dokumenta

Pažljivo pročitajte napomene koje su date uz svaku pojedinačnu tačku, a naročito obratite pažnju na broj potrebnih fotokopija.

Molimo Vas da dokumentaciju sortirate prema dole navedenom redosledu i da svaki zahtev ima svoj paket dokumenata (kopije). Originalnu dokumentaciju izdvojite i sortirajte kao poseban paket. Originali će Vam biti vraćeni najkasnije po donošenju odluke o Vašem viznom zahtevu.

Molimo da sledeća dokumenta spojite isključivo spajalicama (bez heftanja)!

 • 2 Videx obrasca za podnošenje zahteva - Kompletno popuniti onlajn na nemačkom ili engleskom jeziku i svojeručno potpisati odštampani primerak. Ne koristiti obrasce za podnošenje zahteva za tzv. šengen vizu!
 • Pasoš + 2 fotokopije (svih relevantnih stranica) - Pasoš treba da ima najmanje dve prazne stranice. Vodite računa da pasoš važi još najmanje tri meseca po isteku vize. Priložite fotokopije stranice pasoša sa ličnim podacima, kao i fotokopiju svih stranica na kojima se nalaze vize, pečati i druge napomene.
 • 3 fotografije - Tri identične biometrijske fotografije za pasoš, ne starije od šest meseci. Dve fotografiju nalepite na predviđeno mesto (na svaki obrazac po jednu), a treću priložite posebno.
 • Potvrda o prijemu na studije + 2 fotokopije - Potvrda o prijemu na studije u Nemačkoj u originalu i (ukoliko primenljivo):
 • Potvrda o prijavi na intenzivni kurs jezika + 2 fotokopije - prijava za  intenzivni kurs nemačkog jezika koji prethodi planiranim studijama (sa ciljem da na kraju položite ispit koji Vam omogućava upis na nemačku visokoškolsku ustanovu - DSH ili DaF) u originalu
 • Potvrda da ste stekli obrazovanje koje Vam omogućava upis na visokoškolsku ustanovu (diplome, indeks ili potvrda o dosadašnjem studiranju) sa apostil pečatom na originalu i sa prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji. Dokumenta treba priložiti u originalu uz 2 fotokopije.
 • Potvrda o finansiranju planiranih studija + 2 fotokopije - Treba predočiti potvrdu o finansiranju boravka u visini od najmanje 934 evra mesečno za godinu dana unapred, što znači da treba raspolagati sredstvima od ukupno 11.208 evra. To možete dokazati tako što ćete predočiti:
 1. Garantno pismo prema članu 66. do 68. Zakona o boravku stranaca (Verpflichtungserklärung nach §§ 66- 68 AufenthG). U nadležnoj službi za strance u Nemačkoj postoje pripremljeni obrasci. Iz garantnog pisma mora da proizlazi svrha i trajanje planiranog boravka. Potpisnik garantnog pisma je dužan da
  „dokaže“ da je u mogućnosti da Vas finansijski podrži. Sama napomena „verodostojno dokazano“ nije dovoljna za dugoročan boravak ILI
 2. Potvrdu o uplati traženog iznosa na račun sa ograničenim pravom raspolaganja, koji morate otvoriti kod banke u Nemačkoj. Potvrdu banke treba predočiti u originalu. Informacije o postupku otvaranja bankovnog računa u Nemačkoj naći ćete u našem informatoru: Informacije o otvaranju bankovnog računa ILI
 3. Potvrdu o dobijanju stipendije u originalu (u slučaju da ste stipendista Nemačke službe za akademsku razmenu (DAAD) dovoljna je fotokopija)
 • Motivaciono pismo + 2 fotokopije - Molimo Vas da priložite samostalno sastavljenu izjavu o motivaciji za planirane studije (na nemačkom jeziku ili sa prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji). Molimo Vas da u izjavi date odgovore na sledeća pitanja: Šta želite da studirate u Nemačkoj (smer, željena diploma) i koji su razlozi za to? Zašto želite da studirate u Nemačkoj? Kakvi su Vam planovi nakon završetka kursa jezika/studija? Na koji način, gde i koliko dugo već učite nemački jezik? Ukoliko planirate da idete na intenzivni kurs jezika kao pripremu za studiranje: Gde i kada planirate da polažete ispit koji će Vam omogućiti upis na visokoškolsku ustanovu u Nemačkoj (DHS/DaF)?
 • Potvrda o znanju nemačkog jezika + 2 fotokopije - Znanje nemačkog jezika treba da dokažete u vidu aktuelnog jezičkog sertifikata (datum izdavanja ne sme biti stariji od godinu dana) na nivou  B2 Evropskog referentnog okvira ILI u vidu potvrde o prijemu na studije (Zulassungsbescheinigung), ukoliko je u njoj navedeno da je znanje jezika već dokazano ILI prilaganjem potvrde o pohađanju pripremnog kursa jezika za studije. Ukoliko su studije na engleskom ili francuskom jeziku: potvrda o prijemu na studije na kojoj piše da će se studije odvijati na engleskom ili francuskom jeziku i po mogućstvu sertifikat jezika
 • Biografija + 2 fotokopije - Molimo Vas da sami sastavite svoju biografiju. Ona treba da sadrži sve podatke o Vašem obrazovanju i dosadašnjem radnom iskustvu, u slučaju da ste već bili zaposleni (na nemačkom ili srpskom jeziku sa prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji)
 • Po potrebi potvrda o postojećem zdravstvenom osiguranju + 2 fotokopije - Zdravstveno osiguranje licenciranog osiguravajućeg društva u Srbiji na 6 meseci od dana kada želite da putujete. Polisu treba dostaviti tek kada Vam se viza odobri. Stipendisti imaju mogućnost da se jave mesno nadležnoj filijali zdravstvenog osiguranja u Srbiji. Sporazum o socijalnom osiguranju između Nemačke i Srbije predviđa da možete koristiti svoje srpsko zdravstveno osiguranje i u Nemačkoj. Molimo Vas da se neposredno nakon ulaska u Nemačku obratite nemačkom zdravstvenom osiguranju, kako biste predočili potrebnu dokumentaciju o zdravstvenom osiguranju.
 • Taksa - Taksa iznosi 75 evra i plaća se u dinarima (RSD).

MALOLETNICI

 • Saglasnost roditelja + 2 fotokopije - Javnobeležnički overena izjava roditelja koji ostaje/u u Srbiji da je/su saglasan/i da dete putuje u Nemačku na studije sa apostilom na originalu dokumenta i prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji. Primer možete pronaći ovde.
 • Samo jedan roditelj ima roditeljsko pravo + 2 fotokopije - Dodatno original internacionalnog izvoda iz matične knjige umrlih preminulog roditelja ILI Original rešenja nadležnog suda u Srbiji o dodeljivanju roditeljskog prava samo jednom roditelju sa apostilom na originalu dokumenta i prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji

Odeljenje za vize ima pravo da u pojedinim slučajevima prilikom podnošenja zahteva ili u toku rešavanja zahteva zatraži dodatnu dokumentaciju koja ovde nije navedena.

POUKA

I        Prema čl. 54. stav 2. broj 8 Zakona o boravku stranaca (AufenthG) strani državljanin može da bude vraćen iz Savezne Republike Nemačke ukoliko je, sa ciljem da mu se izda viza, u postupku podnošenja zahteva za izdavanje vize naveo netačne ili nepotpune podatke. Podnosilac zahteva je obavezan da savesno i po najboljem uverenju navede sve tražene podatke. Svesno navođenje netačnih ili nepotpunih podataka može da ima za posledicu odbijanje zahteva za izdavanje vize, odnosno vraćanje podnosioca zahteva iz Savezne Republike Nemačke u slučaju da mu je viza već izdata. Svojim potpisom potvrđujem da sam poučen/-a o sadržaju čl. 54. stav 2. broj 8 Zakona o boravku stranaca (AufenthG) i o mogućim pravnim posledicama svesnog navođenja netačnih ili nepotpunih podataka u postupku izdavanja vize.

II        Osim toga izjavljujem da sam upozoren/a na to da je shodno propisima Šengenskog sporazuma potrebno da se za svaki boravak u šengenskom prostoru dokaže adekvatno putničko zdravstveno osiguranje. Potvrda o osiguranju treba nositi sa sobom i
na upit pokazati prilikom prelaska granice.

III        Molimo Vas da neposredno posle dobijanja vize proverite tačnost unetih podataka. Naročito treba proveriti početak i kraj važenja vize i uporediti sa ukupnim trajanjem planiranog boravka. Osim toga treba proveriti tačan način pisanja imena i prezimena. Eventualne greške treba odmah saopštiti odeljenju koje je izdalo vizu.

IV        Dalje sam obavešten/-a da radi zaštite podataka ne mogu telefonskim putem dobiti odgovor o stanju obrade mog zahteva, a da na upit elektronskim putem mogu dobiti odgovor najranije nakon 10 do 12 nedelja od podnošenja zahteva.

V        Saglasan/-na sam da se sva službena komunikacija u vezi sa mojim zahtevom obavlja elektronskim putem uz korištenje navedene mejl-adrese: ________________________

DA                            NE

Beograd, dana ______________                     Potpis ______________________

POUKA –ZAHTEV ZA VIZU

Ukazano mi je na to da pozitivna odluka o mom zahtevu za vizu nije moguća ukoliko uz njega nije priložena sva neophodna dokumentacija navedena u informatoru. Nepotpuni zahtevi će biti odbijeni, a za obradu zahteva će biti naplaćena taksa.

Ukoliko moj zahtev za dobijanje nacionalne vize bude odbijen,

☐ rešenje o tome želim da preuzmem ja ili ovlašćeno lice u Ambasadi

☐ dajem saglasnost da mi se rešenje pošalje na mejl-adresu koja je navedena gore. Sanduče pomenute mejl-adrese redovno proveravam.

☐ molim da mi se rešenje pošalje na sledeću poštansku adresu:

     ________________________________________________________________________

    _________________________________________________________________________

Beograd, dana ______________   Potpis ________________

Molimo Vas da na zakazani termin za podnošenje zahteva za vizu ponesete jedan popunjeni i potpisani primerak ovog informatora. Priložite traženu dokumentaciju u naznačenom redosledu.


nach oben