Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Podnošenje zahteva za vizu radi boravka kao au-pair

19.05.2023 - Artikel

Opšte informacije

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj informator i obrazac za podnošenje zahteva. Obavezni ste da prilikom podnošenja zahteva za izdavanje vize donesete odštampani i potpisani primerak ovog informatora. Temeljnom pripremom možete skratiti postupak rešavanja Vašeg zahteva. Opširnije informacije vezano za au-pair ćete naći u informatoru Savezne agencije za zapošljavanje na našoj internet stranici.

Postupak izdavanja vize uvek zahteva prethodnu saglasnost Savezne Agencije za zapošljavanje Nemačke (ZAV), a u slučaju potrebe i nadležne službe za strance u Nemačkoj. Postupak obrade zahteva stoga po pravilu traje 3 do 4 nedelje, u pojedinim slučajevima i duže. Obavestićemo Vas odmah nakon što Ambasada dobije odgovor od nadležnih nemačkih službi.

Sva dokumenta Ambasade (informatori, obrasci) su besplatna. Informacije u vezi sa postupkom podnošenja zahteva naći ćete na internet stranici Ambasade.

Davanje mita, odnosno pokušaj davanja mita zaposlenima u Ambasadi, pored krivičnog gonjenja,  za posledicu ima i odbijanje zahteva za vizu.

Molimo Vas da vodite računa o tome da nije dozvoljeno unošenje prtljaga u prostorije odeljenja za vize. Možete uneti isključivo torbice i male rančeve. Odlaganje prtljaga na trotoaru takođe nije dozvoljeno. Molimo Vas da koristite predviđena mesta za odlaganje prtljaga na železničkoj stanici/autobuskoj stanici/aerodromu.

Dokumenta

Pažljivo pročitajte napomene koje su date uz svaku pojedinačnu tačku, te naročito obratite pažnju na broj potrebnih fotokopija.

Molimo Vas da dokumentaciju sortirate prema dole navedenom redosledu i da svaki zahtev ima svoj paket dokumenata (kopije). Originalnu dokumentaciju izdvojite i sortirajte kao poseban paket. Originali će Vam biti vraćeni najkasnije po donošenju odluke o Vašem viznom zahtevu.

Molimo da sledeća dokumenta spojite isključivo spajalicama (bez heftanja)!

 • 2 Videx obrasca za podnošenje zahteva - Kompletno popuniti onlajn na nemačkom ili engleskom jeziku i svojeručno potpisati odštampani primerak. Ne koristiti obrasce za podnošenje zahteva za tzv. šengen vizu! Zahtev za vizu radi boravka kao au-pair treba predati pre navršene 27. godine starosti.
 • Pasoš + 2 fotokopije (svih relevantnih stranica) - Pasoš treba da ima najmanje dve prazne stranice. Vodite računa da pasoš važi najmanje još tri meseca po isteku vize. Priložite fotokopiju stranice pasoša sa ličnim podacima, kao i kopije svih stranica sa vizama, pečatima ili drugim napomenama.
 • 3 fotografije - Tri identične biometrijske fotografije za pasoš, ne starije od šest meseci. Dve fotografiju nalepite na predviđeno mesto (na svaki obrazac po jednu), a treću priložite posebno.
 • Au-pair-ugovor (Original + 2 fotokopije) - Treba predočiti ugovor o radu kao au-pair na nemačkom ili engleskom jeziku. Ukoliko je kontakt između au-pair-a i nemačke porodice uspostavljen preko ovlašćene agencije sa RAL-sertifikatom, biće prihvaćen ugovor koji je potpisan od strane au-pair-roditelja, pod uslovom da su ga au-pair-roditelji ili agencija pre podnošenja zahteva za vizu dostavili u pdf-formatu na sledeću mejl adresu: visa@belg.diplo.de. U tom slučaju umesto originala dovoljna je identična kopija Ugovora. Tipski ugovor kao i ostale informacije možete pronaći na internet stranici Savezne agencije za zapošljavanje na nemačkom jeziku (www.arbeitsagentur.de). Između porodice-domaćina i au-pair-a ne sme da postoji rodbinska veza. U porodici u Nemačkoj treba da se govori nemački kao maternji jezik. Međutim, ukoliko u porodici nemački jezik nije maternji, ali predstavlja jezik svakodnevnog sporazumevanja, viza može biti izdata pod uslovom da au-pair ne potiče iz zemlje porekla jednog od roditelja domaćina. Ugovor mora da zadovoljava osnovne uslove predviđene za rad kao au-pair i mora sadržati sledeće stavke:
 • tačan naziv ugovornih strana
 • broj dece koju treba čuvati i njihov uzrast (u porodici mora živeti najmanje jedno maloletno dete)
 • početak važenja i trajanje ugovora (najmanje 6 meseci, najviše  godinu dana)
 • opšte obaveze roditelja-domaćina
 • opšte obaveze au-pair-a
 • obavezu domaćina da zaključi zdravstveno osiguranje za vreme boravka u Nemačkoj. Osiguranje treba da pokriva bolesti, trudnoću, porođaj i nezgode.
 • klauzulu o džeparcu (u visini od najmanje 280,- evra mesečno plus iznos za pohađanje kursa jezika)
 • obavezu domaćina da finansijski podrže pohađanje kursa jezika (max. 840,- evra za 12 meseci kao i da pokriju putne troškove za pohađanje kursa jezika), 
 • klauzulu o radnom vremenu (najviše 6 sati dnevno odnosno 30 sati nedeljno uz 1,5 slobodnih dana u nedelji),
 • klauzulu o godišnjem odmoru (najmanje 2 radna dana po mesecu; kod boravka od godinu dana: 4 nedelje odmora),
 • Biografija + 2 fotokopije - Na nemačkom jeziku ili na srpskom jeziku uz prevod  sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji
 • Motivaciono pismo (Original + 2 fotokopije) - Na nemačkom jeziku ili na srpskom jeziku uz prevod sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji
 • Potvrda o znanju nemačkog jezika - Na osnovu odluke nemačkog Bundestaga iz 2003. godine, a u cilju  unapređenja privatnog posredovanja u oblasti au-pair delatnosti, i radi delotvornog sprečavanja izrabljivanja i zloupotrebe prilikom podnošenja zahteva za vizu radi boravka kao au-pair polaže se usmeni test nemačkog jezika na nivou A1.
 • Taksa - Taksa iznosi 75 evra i plaća se u dinarima (RSD).

Potvrđujem da sam dobio/dobila i primio/primila k znanju informator Savezne agencije za zapošljavanje "Au-Pair bei deutschen Familien" ("Rad kao au-pair u nemačkim porodicama").

Obavešten/a sam, takođe, da imam mogućnost da se u slučaju pravno relevantnih problema obratim nadležnoj službi za strance ili Saveznoj agenciji za zapošljavanje.

Beograd, dana _________________  Potpis ______________________

Odeljenje za vize ima pravo da u pojedinim slučajevima prilikom podnošenja zahtev aili u toku obrade zahteva zatraži dodatnu dokumentaciju koja ovde nije navedena.

Pouka u skladu sa čl. 54. st. 2. tačka 8. u vezi sa čl. 53. Zakona o boravku, zapošljavanju i integraciji stranaca na teritoriji SR Nemačke (AufenthG), čl. 53. st. 2. u vezi sa čl. 41. st. 1. tačka 2. Zakona o Saveznom centralnom registru (BZRG)

Stranac može biti vraćen iz Nemačke ako je dao netačne ili nepotpune podatke u cilju dobijanja nemačke dozvole za boravak ili Šengen vize.

Podnosilac zahteva je dužan da sve podatke da korektno i savesno. Odbijanje davanja podataka ili svesno navođenje netačnih ili nepotpunih podataka može imati za posledicu da zahtev za izdavanje vize bude odbijen, odnosno da podnosilac zahteva bude vraćen iz Nemačke ako je viza već izdata.

U skladu sa čl. 53. st. 2. u vezi sa čl. 41. st. 1. tačka 2. Zakona o Saveznom centralnom registru (BZRG) državni organ ima neograničeno pravo na dobijanje podataka o osudama upisanim u Savezni centralni registar za koje nisu protekli rokovi za brisanje. To uključuje i osude koje više ne bi bile iskazane u izvodu iz tog registra (Führungszeugnis). Podnosilac zahteva je stoga dužan da navede i krivične osude koje se ne iskazuju u izvodu iz registra.

Svojim potpisom podnosilac zahteva potvrđuje da je pre podnošenja zahteva upoznat sa pravnim posledicama odbijanja davanja podataka i davanja lažnih ili nepotpunih podataka u postupku podnošenja zahteva za izdavanje vize.


Ovim Vas obaveštavamo o tome da po odredbama Šengenskog sporazuma treba da imate važeće zdravstveno osiguranje za vreme svakog boravka u zemljama potpisnicama Šengenskog sporazuma.

Dokaz o zaključenom zdravstvenom osiguranju obavezno nosite sa sobom kako biste ga po potrebi mogli predočiti pograničnoj policiji.

Dalje ste obavešteni da radi zaštite podataka ne možete telefonskim putem dobiti odgovor o stanju obrade Vašeg zahteva, a da na upit elektronskim putem možete dobiti odgovor najranije 10 do 12 nedelja od podnošenja zahteva.

Molimo Vas da neposredno po preuzimanju pasoša proverite tačnost podataka na viza-nalepnici.

Svojim potpisom takođe dajete saglasnost da Vas Ambasada kontaktira na navedenu mejl-adresu: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________ i izjavljujete da ćete redovno proveriti pristigle mejlove.

 

Beograd, dana ______________   Potpis ________________

POUKA –ZAHTEV ZA VIZU

Ukazano mi je na to da pozitivna odluka o mom zahtevu za vizu nije moguća ukoliko uz njega nije priložena sva neophodna dokumentacija navedena u informatoru. Nepotpuni zahtevi će biti odbijeni, a za obradu zahteva će biti naplaćena taksa.

Ukoliko moj zahtev za dobijanje nacionalne vize bude odbijen,

☐ rešenje o tome želim da preuzmem ja ili ovlašćeno lice u Ambasadi

☐ dajem saglasnost da mi se rešenje pošalje na mejl-adresu koja je navedena gore. Sanduče pomenute mejl-adrese redovno proveravam.

☐ molim da mi se rešenje pošalje na sledeću poštansku adresu:

     ________________________________________________________________________

    _________________________________________________________________________

Beograd, dana ______________   Potpis ________________

Molimo Vas da na zakazani termin za podnošenje zahteva za vizu ponesete jedan popunjeni i potpisani primerak ovog informatora. Priložite traženu dokumentaciju u naznačenom redosledu.

     

nach oben