Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Informacije o podnošenju zahteva radi zapošljavanja profesionalnih vozača

Artikel

Opšte informacije

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj informator i formular za podnošenje zahteva za vizu. Obavezni ste da prilikom podnošenja zahteva za izdavanje vize donesete odštampani i potpisani primerak ovog informatora. Temeljnom pripremom možete skratiti postupak rešavanja Vašeg zahteva. Postupak izdavanja vize uvek zahteva prethodnu saglasnost Savezne Agencije za zapošljavanje Nemačke, a u slučaju potrebe i nadležne službe za strance u Nemačkoj. Iz tog razloga postupak obrade nakon predaje zahteva na šalteru može da traje po pravilu od 3 do 4 nedelje, a neretko i duže. Obavestićemo Vas odmah nakon što Ambasada dobije odgovor od nadležnih nemačkih službi.

Sva dokumenta Ambasade (informatori, obrasci) su besplatna. Informacije u vezi sa postupkom podnošenja zahteva naći ćete na internet stranici Ambasade.

Davanje mita, odnosno pokušaj davanja mita zaposlenima u Ambasadi, pored krivičnog gonjenja,  za posledicu ima i odbijanje zahteva za vizu.

Molimo Vas da vodite računa o tome da nije dozvoljeno uneti prtljag u prostorije odeljenja za vize. Možete uneti isključivo torbice i male rančeve. Odlaganje prtljaga na trotoaru takođe nije dozvoljeno. Molimo Vas da koristite predviđena mesta za odlaganje prtljaga na železničkoj stanici/autobuskoj stanici/aerodromu.

Dokumenta

Molimo Vas da pažljivo pročitate napomene koje su date uz svaku pojedinačnu tačku, te naročito obratite pažnju na broj potrebnih fotokopija.

Molimo Vas da dokumentaciju sortirate prema dole navedenom redosledu i da svaki zahtev ima svoj paket dokumenata (kopije). Originalnu dokumentaciju izdvojite i sortirajte kao poseban paket. Originali će Vam biti vraćeni najkasnije po donošenju odluke o Vašem viznom zahtevu.

Molimo da sledeća dokumenta spojite isključivo spajalicama (bez heftanja)!

 • Pasoš + 2 fotokopije (svih relevantnih stranica)- Pasoš treba da ima najmanje dve prazne stranice. Vodite računa da pasoš važi još najmanje tri meseca po isteku vize. Priložite fotokopiju stranica pasoša sa ličnim podacima, kao i kopije svih stranica sa vizama, pečatima i drugim napomenama.
 • 2 Videx obrasca za podnošenje zahteva - Kompletno popuniti onlajn na nemačkom ili engleskom jeziku i svojeručno potpisati odštampani primerak. Ne koristiti obrasce za podnošenje zahteva za tzv. šengen vizu!
 • 3 fotografije- Tri identične biometrijske fotografije za pasoš, ne starije od šest meseci. Dve fotografije nalepite na predviđeno mesto (na svaki obrazac po jednu), a treću priložite posebno.
 • Dokaz o obezbeđivanju dovoljnih sredstava za život u penzionom dobu (za podnosioce zahteva starije od 45 godina) - Dokaz je potrebno predočiti u vidu: dokaza o primanjima u minimalnoj visini od 46.530 evra  godišnje/3.877,50 evra mesečno ili dokaza o adekvatnim sredstvima za život u penzionom dobu (sa prevodom od strane u Nemačkoj ili Srbiji priznatog sudskog tumača):
 • Listing iz državnog penzijskog fonda i
 • Već stečena prava iz privatnih penzijskih ili životnih osiguranja ili
 • Dokaz o vlasništvu nad nekretninama u vidu izvoda iz katastarskog registra i poslednjeg rešenja o porezu na imovinu ili
 • druga imovina
 • Potvrda o postojećem zdravstvenom osiguranju (Original + 2 fotokopije) - Zdravstveno osiguranje licenciranog osiguravajućeg društva u Srbiji na 6 meseci od dana kada želite da putujete. Ukoliko ste osigurani preko ugovora možete umesto gore navedenog da priložite aktuelnu potvrdu Vašeg osiguranja u Nemačkoj. Nije dovoljno da nam priložite samo osiguranje u vidu kartice (ukoliko posedujete istu) jer još nemate prebivalište u Nemačkoj.
 • Taksa- Taksa iznosi 75 evra i plaća se u dinarima (RSD).

OPCIJA A

Za osobe koje poseduju vozačku dozvolu izdatu u EU/EEP i osnovnu kvalifikaciju za profesionalne vozače

 • Izjava o radnom odnosu (Original + 2 fotokopije) - Molimo Vas da izjavu koju možete skinuti ovde popuni i potpiše Vaš poslodavac.
 • Vozačka dozvola izdata u EU/EEP (Original + 2 fotokopije)- Vozačka dozvola izdata u EU/EEP za sledeće kategorije: C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ili DE
 •  Dokaz o posedovanju osnovne kvalifikacije EC95(Original + 2 fotokopije)- Dokaz je potrebno predočiti:
  • Unosom EC95 u EU/EEP vozačku dozvolu, ILI
  • Posedovanjem vozačke kvalifikacije jedne od zemalja EU/EEP, ILI
  • EU/EEP- vozačkom potvrdom

OPCIJA B

Za osobe koje ne poseduju vozačku dozvolu izdatu u EU/EEP i osnovnu kvalifikaciju za profesionalne vozače

 • Izjava o radnom odnosu koja se odnosi na drugo zaposlenje do sticanja EU/EEP- vozačke dozvole (Original + 2 fotokopije)- Molimo Vas da izjavu koju možete skinuti ovde popuni i potpiše Vaš poslodavac. U izjavi pod tačkom 7.4 poslodavac mora da potvrdi:´
  • Da radni ugovor sadrži klauzulu o obavezi pohađanja obuke za sticanje nemačke vozačke dozvole i ubrzano sticanje osnovne kvalifikacije.
  • Ugovorom moraju biti definisani uslovi rada koji omogućavaju sticanje vozačke dozvole i osnovne kvalifikacije, uključujući i izdavanje neophodnih dokumenata u roku od 15 meseci. Treba i objasniti koju obuku koliko često treba pohađati za sticanje vozačke dozvole i osnovne kvalifikacije. Ovo se odnosi i na učešće na kursevima jezika mimo radnog vremena.

Šta treba pisati u izjavi pod tačkom 7.4 možete naći ovde (link).

 • Dokaz o predstojećoj kvalifikaciji/ usavršavanju* (Original + 2 fotokopije)- U formi:
  • Potvrde o upisu u autoškolu u Nemačkoj

*Ukoliko posedujete srpsku vozačku dozvolu D kategorije koja je izdata pre 10.09.2008. godine ili srpsku vozačku dozvolu C kategorije koja je izdata pre 10.09.2009. godine, nije Vam neophodna osnovna kvalifikacija, nego je potrebno samo da se doškolujete (35 nastavnih sati) pre nego što se zaposlite kao profesionalni vozač. (Isto važi za vozače, koji poseduju vozačku dozvolu BE kategorije koja je izdata pre 10.09.2009, a vozačka dozvola za C kategoriju je nakon toga izdata.)

 • Ponuda za radno mesto kod istog poslodavca nakon sticanja vozačke dozvole i potrebnih kvalifikacija (Original + 2 fotokopije)-  Molimo Vas da izjavu koju možete skinuti ovde popuni i potpiše Vaš poslodavac.
 • Vozačka dozvola za profesionalne vozače (Original + 2 fotokopije)- Vozačka dozvola izdata u Srbiji kategorija C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ili DE sa prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji.
 • Potvrda o znanju nemačkog jezika (Original + 2 fotokopije) - Dokaz da ste u okviru kvalifikacione obuke* stekli znanje nemačkog jezika jeste prilaganje aktuelnog jezičkog sertifikata (datum izdavanja ne sme biti stariji od godinu dana) na nivou B1 Evropskog referentnog okvira. (*Ukoliko samo treba da se doškolujete (35 nastavnih sati) i dokažete potvrdom da će se obuka odvijati na Vašem maternjem jeziku, ne morate dokazivati znanje nemačkog jezika)

OPCIJA C

Za osobe koje su za vreme ranijeg zaposlenja u nekoj od država EU-/EEP stekle osnovnu kvalifikaciju, ali u izuzetnim slučajevima ne poseduju EU-/EEP vozačku dozvolu

 • Izjava o radnom odnosu (Original + 2 fotokopije)-  Molimo Vas da izjavu koju možete skinuti ovde popuni i potpiše Vaš poslodavac. Srpska vozačka dozvola mora u roku od 6 meseci nakon nastanjivanja u Nemačkoj biti zamenjena nemačkom vozačkom dozvolom.U izjavi pod tačkom 7.4. mora stajati napomena da je u postupku čekanje na sticanje nemačke dozvole.
 • Dokaz o (ubrzanoj) osnovnoj kvalifikaciji(Original + 2 fotokopije)- Dokaz je potrebno predočiti u vidu:
  • Kvalifikacije vozača u jednoj od država* EU/EEP ILI
  • EU-vozačke potvrde (* Dokument iz Švajcarske je takođe priznat)
 • Dokaz o zaposlenju za vreme sticanja EU/EEP osnovne kvalifikacije (Original + 2 fotokopije)- Dokaz je potrebno predočiti u vidu:
  • Izjave ranijeg poslodavca da ste za vreme sticanja EU/EEP osnovne kvalifikacije bili zaposleni u firmi odgovarajuće EU/EEP države ILI
  • Dozvole za rad u državi u kojoj ste stekli EU/EEP- osnovnu kvalifikaciju ILI
  • Pomoću drugih dokumenata poput radnog ugovora ILI
  • Platnih listi (sa prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji)
 • Vozačka dozvola za profesionalne vozače (Original + 2 fotokopije) - Vozačka dozvola izdata u Srbiji kategorija C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ili DE sa prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji

Informacije o pridruživanju članova porodice

Ukoliko želite da u Nemačku idete zajedno sa Vašom porodicom, svaki član porodice treba da podnese poseban zahtev za nacionalnu vizu za Nemačku. Ulazak u Nemačku bez vize ili sa šengenskom vizom nije moguć.

Čim Vam se odobri zahtev za dobijanje vize možete zakazati termin za Vašu porodicu radi podnošenja zahteva za dobijanje vize.

Bliže informacije o potrebnim dokumentima ćete naći u odgovarajućim informatorima na našoj internet stranici.

Odeljenje za vize ima pravo da u pojedinim slučajevima prilikom podnošenja zahteva ili u toku rešavanja zahteva zatraži dodatnu dokumentaciju koja ovde nije navedena.

POUKA

I           Čl. 54. st. 2. tačka 8. Zakona o boravku (AufenthG) nalaže da stranac/strankinja može biti vraćen/-a iz Nemačke ukoliko je u postupku podnošenja zahteva za vizu dao/dala netačne ili nepotpune podatke u cilju dobijanja dozvole za boravak. Podnosilac zahteva dužan je da sve podatke da korektno i savesno. Svesno navođenje lažnih ili nepotpunih podataka za posledicu može imati odbijanje zahteva za vizu odnosno vraćanje podnosioca zahteva u zemlju porekla ukoliko je viza već odobrena .

Svojim potpisom potvrđujem da sam upoznat sa navodima čl. 54. st. 2. tačka 8. Zakona o boravku (AufenthG), kao i sa pravnim posledicama namernog davanja lažnih ili nepotpunih podataka.

II          Osim toga, izjavljujem da sam upozoren/a na to da je shodno propisima Šengenskog sporazuma za svaki boravak u šengenskom prostoru potrebno posedovati dokaz o adekvatnom putničkom zdravstvenom osiguranju. Dokaz o zaključenom zdravstvenom osiguranju obavezno nosite sa sobom kako biste ga po potrebi mogli predočiti graničnoj policiji.

III         Molimo Vas da neposredno nakon dobijanja vize proverite tačnost unetih podataka. Naročito treba proveriti početak i kraj važenja vize, i uporediti ih sa ukupnim trajanjem planiranog boravka. Osim toga, treba proveriti i tačan način pisanja imena i prezimena. Eventualne greške treba odmah saopštiti odeljenju koje je izdalo vizu.

 IV        Dalje sam obavešten/-a da radi zaštite podataka telefonskim putem ne mogu dobiti odgovor o statusu obrade mog zahteva, a da na upit elektronskim putem odgovor mogu dobiti najranije 10 do 12 nedelja nakon podnošenja zahteva.

V         Saglasan/-na sam da se sva službena komunikacija u vezi sa mojim zahtevom obavlja elektronskim putem uz korištenje navedene mejl-adrese: _____________________________________

DA                              NE

Beograd, dana ___________________   Potpis _________________

POUKA –ZAHTEV ZA VIZU

Ukazano mi je na to da pozitivna odluka o mom zahtevu za vizu nije moguća ukoliko uz njega nije priložena sva neophodna dokumentacija navedena u informatoru. Nepotpuni zahtevi će biti odbijeni, a za obradu zahteva će biti naplaćena taksa.

Ukoliko moj zahtev za dobijanje nacionalne vize bude odbijen,

☐ rešenje o tome želim da preuzmem ja ili ovlašćeno lice u Ambasadi

☐ dajem saglasnost da mi se rešenje pošalje na mejl-adresu koja je navedena gore. Sanduče pomenute mejl-adrese redovno proveravam.

☐ molim da mi se rešenje pošalje na sledeću poštansku adresu:

     ________________________________________________________________________

    _________________________________________________________________________

Beograd, dana ______________   Potpis ________________

Molimo Vas da na zakazani termin za podnošenje zahteva za vizu ponesete jedan popunjeni i potpisani primerak ovog informatora. Priložite traženu dokumentaciju u naznačenom redosledu.                            

                                                                                                                          

nach oben