Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Informacije o podnošenju zahteva radi zapošljavanja profesionalnih vozača

01.06.2023 - Artikel

Opšte informacije

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj informator i formular za podnošenje zahteva za vizu. Obavezni ste da prilikom podnošenja zahteva za izdavanje vize donesete odštampani i potpisani primerak ovog informatora. Temeljnom pripremom možete skratiti postupak rešavanja Vašeg zahteva. Postupak izdavanja vize uvek zahteva prethodnu saglasnost Savezne Agencije za zapošljavanje Nemačke, a u slučaju potrebe i nadležne službe za strance u Nemačkoj. Iz tog razloga postupak obrade nakon predaje zahteva na šalteru može da traje po pravilu od 3 do 4 nedelje, a neretko i duže. Obavestićemo Vas odmah nakon što Ambasada dobije odgovor od nadležnih nemačkih službi.

Sva dokumenta Ambasade (informatori, obrasci) su besplatna. Informacije u vezi sa postupkom podnošenja zahteva naći ćete na internet stranici Ambasade.

Davanje mita, odnosno pokušaj davanja mita zaposlenima u Ambasadi, pored krivičnog gonjenja,  za posledicu ima i odbijanje zahteva za vizu.

Molimo Vas da vodite računa o tome da nije dozvoljeno uneti prtljag u prostorije odeljenja za vize. Možete uneti isključivo torbice i male rančeve. Odlaganje prtljaga na trotoaru takođe nije dozvoljeno. Molimo Vas da koristite predviđena mesta za odlaganje prtljaga na železničkoj stanici/autobuskoj stanici/aerodromu.

Dokumenta

Molimo Vas da pažljivo pročitate napomene koje su date uz svaku pojedinačnu tačku, te naročito obratite pažnju na broj potrebnih fotokopija.

Molimo Vas da dokumentaciju sortirate prema dole navedenom redosledu i da svaki zahtev ima svoj paket dokumenata (kopije). Originalnu dokumentaciju izdvojite i sortirajte kao poseban paket. Originali će Vam biti vraćeni najkasnije po donošenju odluke o Vašem viznom zahtevu.

Molimo da sledeća dokumenta spojite isključivo spajalicama (bez heftanja)!

 • Pasoš + 2 fotokopije (svih relevantnih stranica)- Pasoš treba da ima najmanje dve prazne stranice. Vodite računa da pasoš važi još najmanje tri meseca po isteku vize. Priložite fotokopiju stranica pasoša sa ličnim podacima, kao i kopije svih stranica sa vizama, pečatima i drugim napomenama.
 • 2 Videx obrasca za podnošenje zahteva - Kompletno popuniti onlajn na nemačkom ili engleskom jeziku i svojeručno potpisati odštampani primerak. Ne koristiti obrasce za podnošenje zahteva za tzv. šengen vizu!
 • 3 fotografije- Tri identične biometrijske fotografije za pasoš, ne starije od šest meseci. Dve fotografije nalepite na predviđeno mesto (na svaki obrazac po jednu), a treću priložite posebno.
 • Dokaz o obezbeđivanju dovoljnih sredstava za život u penzionom dobu (za podnosioce zahteva starije od 45 godina) - Dokaz je potrebno predočiti u vidu: dokaza o primanjima (minimalna visina primanja) ili dokaza o adekvatnim sredstvima za život u penzionom dobu (sa prevodom od strane u Nemačkoj ili Srbiji priznatog sudskog tumača):
 • Listing iz državnog penzijskog fonda i
 • Već stečena prava iz privatnih penzijskih ili životnih osiguranja ili
 • Dokaz o vlasništvu nad nekretninama u vidu izvoda iz katastarskog registra i poslednjeg rešenja o porezu na imovinu ili
 • druga imovina
 • Potvrda o postojećem zdravstvenom osiguranju (Original + 2 fotokopije) - Zdravstveno osiguranje licenciranog osiguravajućeg društva u Srbiji na 6 meseci od dana kada želite da putujete. Ukoliko ste osigurani preko ugovora možete umesto gore navedenog da priložite aktuelnu potvrdu Vašeg osiguranja u Nemačkoj. Nije dovoljno da nam priložite samo osiguranje u vidu kartice (ukoliko posedujete istu) jer još nemate prebivalište u Nemačkoj.
 • Taksa- Taksa iznosi 75 evra i plaća se u dinarima (RSD).

OPCIJA A

Za osobe koje poseduju vozačku dozvolu izdatu u EU/EEP i osnovnu kvalifikaciju za profesionalne vozače

 • Izjava o radnom odnosu (Original + 2 fotokopije) - Molimo Vas da izjavu koju možete skinuti ovde popuni i potpiše Vaš poslodavac.
 • Vozačka dozvola izdata u EU/EEP (Original + 2 fotokopije)- Vozačka dozvola izdata u EU/EEP za sledeće kategorije: C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ili DE
 •  Dokaz o posedovanju osnovne kvalifikacije EC95(Original + 2 fotokopije)- Dokaz je potrebno predočiti:
  • Unosom EC95 u EU/EEP vozačku dozvolu, ILI
  • Posedovanjem vozačke kvalifikacije jedne od zemalja EU/EEP, ILI
  • EU/EEP- vozačkom potvrdom

OPCIJA B

Za osobe koje ne poseduju vozačku dozvolu izdatu u EU/EEP i osnovnu kvalifikaciju za profesionalne vozače

 • Izjava o radnom odnosu koja se odnosi na drugo zaposlenje do sticanja EU/EEP- vozačke dozvole (Original + 2 fotokopije)- Molimo Vas da izjavu koju možete skinuti ovde popuni i potpiše Vaš poslodavac. U izjavi pod tačkom 7.4 poslodavac mora da potvrdi:´
  • Da radni ugovor sadrži klauzulu o obavezi pohađanja obuke za sticanje nemačke vozačke dozvole i ubrzano sticanje osnovne kvalifikacije.
  • Ugovorom moraju biti definisani uslovi rada koji omogućavaju sticanje vozačke dozvole i osnovne kvalifikacije, uključujući i izdavanje neophodnih dokumenata u roku od 15 meseci. Treba i objasniti koju obuku koliko često treba pohađati za sticanje vozačke dozvole i osnovne kvalifikacije. Ovo se odnosi i na učešće na kursevima jezika mimo radnog vremena.

Šta treba pisati u izjavi pod tačkom 7.4 možete naći ovde (link).

 • Dokaz o predstojećoj kvalifikaciji/ usavršavanju* (Original + 2 fotokopije)- U formi:
  • Potvrde o upisu u autoškolu u Nemačkoj

*Ukoliko posedujete srpsku vozačku dozvolu D kategorije koja je izdata pre 10.09.2008. godine ili srpsku vozačku dozvolu C kategorije koja je izdata pre 10.09.2009. godine, nije Vam neophodna osnovna kvalifikacija, nego je potrebno samo da se doškolujete (35 nastavnih sati) pre nego što se zaposlite kao profesionalni vozač. 

 • Ponuda za radno mesto kod istog poslodavca nakon sticanja vozačke dozvole i potrebnih kvalifikacija (Original + 2 fotokopije)-  Molimo Vas da izjavu koju možete skinuti ovde popuni i potpiše Vaš poslodavac.
 • Vozačka dozvola za profesionalne vozače (Original + 2 fotokopije)- Vozačka dozvola izdata u Srbiji kategorija C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ili DE sa prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji.
 • Potvrda o znanju nemačkog jezika (Original + 2 fotokopije) - Dokaz da ste u okviru kvalifikacione obuke* stekli znanje nemačkog jezika jeste prilaganje aktuelnog jezičkog sertifikata (datum izdavanja ne sme biti stariji od godinu dana) na nivou B1 Evropskog referentnog okvira. (*Ukoliko samo treba da se doškolujete (35 nastavnih sati) i dokažete potvrdom da će se obuka odvijati na Vašem maternjem jeziku, ne morate dokazivati znanje nemačkog jezika)

OPCIJA C

Za osobe koje su za vreme ranijeg zaposlenja u nekoj od država EU-/EEP stekle osnovnu kvalifikaciju, ali u izuzetnim slučajevima ne poseduju EU-/EEP vozačku dozvolu

 • Izjava o radnom odnosu (Original + 2 fotokopije)-  Molimo Vas da izjavu koju možete skinuti ovde popuni i potpiše Vaš poslodavac. Srpska vozačka dozvola mora u roku od 6 meseci nakon nastanjivanja u Nemačkoj biti zamenjena nemačkom vozačkom dozvolom.U izjavi pod tačkom 7.4. mora stajati napomena da je u postupku čekanje na sticanje nemačke dozvole.
 • Dokaz o (ubrzanoj) osnovnoj kvalifikaciji(Original + 2 fotokopije)- Dokaz je potrebno predočiti u vidu:
  • Kvalifikacije vozača u jednoj od država* EU/EEP ILI
  • EU-vozačke potvrde (* Dokument iz Švajcarske je takođe priznat)
 • Vozačka dozvola za profesionalne vozače (Original + 2 fotokopije) - Vozačka dozvola izdata u Srbiji kategorija C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ili DE sa prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji

Informacije o pridruživanju članova porodice

Ukoliko želite da u Nemačku idete zajedno sa Vašom porodicom, svaki član porodice treba da podnese poseban zahtev za nacionalnu vizu za Nemačku. Ulazak u Nemačku bez vize ili sa šengenskom vizom nije moguć.

Čim Vam se odobri zahtev za dobijanje vize možete zakazati termin za Vašu porodicu radi podnošenja zahteva za dobijanje vize.

Bliže informacije o potrebnim dokumentima ćete naći u odgovarajućim informatorima na našoj internet stranici.

Odeljenje za vize ima pravo da u pojedinim slučajevima prilikom podnošenja zahteva ili u toku rešavanja zahteva zatraži dodatnu dokumentaciju koja ovde nije navedena.

Pouka u skladu sa čl. 54. st. 2. tačka 8. u vezi sa čl. 53. Zakona o boravku, zapošljavanju i integraciji stranaca na teritoriji SR Nemačke (AufenthG), čl. 53. st. 2. u vezi sa čl. 41. st. 1. tačka 2. Zakona o Saveznom centralnom registru (BZRG)

Stranac može biti vraćen iz Nemačke ako je dao netačne ili nepotpune podatke u cilju dobijanja nemačke dozvole za boravak ili Šengen vize.

Podnosilac zahteva je dužan da sve podatke da korektno i savesno. Odbijanje davanja podataka ili svesno navođenje netačnih ili nepotpunih podataka može imati za posledicu da zahtev za izdavanje vize bude odbijen, odnosno da podnosilac zahteva bude vraćen iz Nemačke ako je viza već izdata.

U skladu sa čl. 53. st. 2. u vezi sa čl. 41. st. 1. tačka 2. Zakona o Saveznom centralnom registru (BZRG) državni organ ima neograničeno pravo na dobijanje podataka o osudama upisanim u Savezni centralni registar za koje nisu protekli rokovi za brisanje. To uključuje i osude koje više ne bi bile iskazane u izvodu iz tog registra (Führungszeugnis). Podnosilac zahteva je stoga dužan da navede i krivične osude koje se ne iskazuju u izvodu iz registra.

Svojim potpisom podnosilac zahteva potvrđuje da je pre podnošenja zahteva upoznat sa pravnim posledicama odbijanja davanja podataka i davanja lažnih ili nepotpunih podataka u postupku podnošenja zahteva za izdavanje vize.

Danas sam upoznat/ -a sa tim da dobijanje vize od strane Ambasade ne podrazumeva istovremeno i dobijanje nemačke vozačke dozvole nakon završene predstojeće kvalifikacije. Odluku o dobijanju vozačke dozvole donose odgovarajuće Službe za drumski saobraćaj. U odgovornosti poslodavca je da se dovoljno raspita i sprovede odgovarajuće mere koje dovode do dobijanja nemačke vozačke dozvole.

Ovim Vas obaveštavamo o tome da po odredbama Šengenskog sporazuma treba da imate važeće zdravstveno osiguranje za vreme svakog boravka u zemljama potpisnicama Šengenskog sporazuma.

Dokaz o zaključenom zdravstvenom osiguranju obavezno nosite sa sobom kako biste ga po potrebi mogli predočiti pograničnoj policiji.

Dalje ste obavešteni da radi zaštite podataka ne možete telefonskim putem dobiti odgovor o stanju obrade Vašeg zahteva, a da na upit elektronskim putem možete dobiti odgovor najranije 10 do 12 nedelja od podnošenja zahteva.

Molimo Vas da neposredno po preuzimanju pasoša proverite tačnost podataka na viza-nalepnici.

Svojim potpisom takođe dajete saglasnost da Vas Ambasada kontaktira na navedenu mejl-adresu: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________ i izjavljujete da ćete redovno proveriti pristigle mejlove.

 

 Beograd, dana ______________   Potpis ________________

POUKA –ZAHTEV ZA VIZU

Ukazano mi je na to da pozitivna odluka o mom zahtevu za vizu nije moguća ukoliko uz njega nije priložena sva neophodna dokumentacija navedena u informatoru. Nepotpuni zahtevi će biti odbijeni, a za obradu zahteva će biti naplaćena taksa.

Ukoliko moj zahtev za dobijanje nacionalne vize bude odbijen,

☐ rešenje o tome želim da preuzmem ja ili ovlašćeno lice u Ambasadi

☐ dajem saglasnost da mi se rešenje pošalje na mejl-adresu koja je navedena gore. Sanduče pomenute mejl-adrese redovno proveravam.

☐ molim da mi se rešenje pošalje na sledeću poštansku adresu:

     ________________________________________________________________________

    _________________________________________________________________________

Beograd, dana ______________   Potpis ________________

Molimo Vas da na zakazani termin za podnošenje zahteva za vizu ponesete jedan popunjeni i potpisani primerak ovog informatora. Priložite traženu dokumentaciju u naznačenom redosledu.

                                                                                                                          

nach oben