Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Podnošenje zahteva za vizu radi samostalne privredne delatnosti ili kao rukovodilac, specijalista

Artikel

Opšte informacije

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj informator i formular za podnošenje zahteva za vizu. Obavezni ste da prilikom podnošenja zahteva za izdavanje vize donesete odštampani i potpisani primerak ovog informatora. Temeljnom pripremom možete skratiti postupak rešavanja Vašeg zahteva. Postupak izdavanja vize uvek zahteva prethodnu saglasnost nadležne službe za strance odnosno Savezne agencije za rad u Nemačkoj. Postupak obrade stoga  po pravilu traje 10 do 12 nedelja, a u pojedinim slučajevima i duže. Obavestićemo Vas odmah nakon što Ambasada dobije odgovor od nadležnih nemačkih službi.

Sva dokumenta Ambasade (informatori, obrasci) su besplatna. Informacije u vezi sa postupkom podnošenja zahteva naći ćete na internet stranici Ambasade.

Davanje mita, odnosno pokušaj davanja mita zaposlenima u Ambasadi, pored krivičnog gonjenja,  za posledicu ima i odbijanje zahteva za vizu.

Molimo Vas da vodite računa o tome da nije dozvoljeno uneti prtljag u prostorije odeljenja za vize. Možete uneti isključivo torbice i male rančeve. Odlaganje prtljaga na trotoaru takođe nije dozvoljeno. Molimo Vas da koristite predviđena mesta za odlaganje prtljaga na železničkoj stanici/autobuskoj stanici/aerodromu.

Dokumenta

Pažljivo pročitajte napomene koje su date uz svaku pojedinačnu tačku, te naročito obratite pažnju na broj  potrebnih fotokopija.

Molimo da sledeća dokumenta spojite isključivo spajalicama (bez heftanja)!

 • 2 Videx obrasca za podnošenje zahteva - Kompletno popuniti onlajn na nemačkom ili engleskom jeziku i svojeručno potpisati odštampani primerak. Ne koristiti obrasce za podnošenje zahteva za tzv. šengen vizu!
 • Pasoš + 2 fotokopije (svih relevantnih stranica) - U pasošu treba da su najmanje dve stranice prazne. Vodite računa da pasoš važi najmanje još tri meseca po isteku vize. Priložite fotokopije stranice pasoša sa ličnim podacima kao i kopije svih stranica sa vizama, pečatima ili drugim unosima.
 • 3 fotografije - 3 identične biometrijske fotografije za pasoš, ne starije od 6 meseci. Dve fotografije nalepite na predviđeno mesto (na svaki zahtev po jednu), a jednu fotografiju priložite posebno.
 • Biznis plan (Original + 2 fotokopije) - Isključivo za samostalnu delatnost: Dobro strukturiran i detaljan opis planiranog posla. Opis treba da sadrži sledeće tačke, koje treba po potrebi potkrepiti  i adekvatnim dokazima:
 • vrednost potrebnog kapitala i plan finansiranja
 • opis koncepta firme
 • marketinšku strategiju
 • kratak prikaz očekivanog prihoda
 • podatke o broju radnih mesta koje će se otvoriti u firmi i / ili o broju mesta za profesionalno osposobljavanje učenika
 • objašnjenje ukoliko će Vaš projekat pozitivno uticati na oblast inovacija i istraživanja.

(na nemačkom jeziku ili sa prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji)

 • Izjava o radnom odnosu (Original + 2 kopije) - Isključivo za specijaliste: Molimo Vas da izjavu koju možete skinuti ovde popuni i potpiše Vaš budući poslodavac.
 • Listing iz penzijskog i invalidskog osiguranja (bez prevoda)+ 2 fotokopije - Listing iz penzijskog i invalidskog osiguranja treba da sadrži podatke o svim radnim odnosima sve do dana podnošenja zahteva.
 • Biografija (Original + 2 fotokopije) - Biografija treba da sadrži podatke  o toku Vašeg dosadašnjeg profesionalnog života i  profesionalnim iskustvima (na nemačkom jeziku ili sa prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji)
 • Dokaz o stručnoj kvalifikaciji (Original + 2 fotokopije) - Npr. diplome, svedočanstva, sa apostil pečatom na originalnom dokumentu i prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji
 • Izvod iz trgovinskog registra Nemačke + 1 kopija - Izvod iz trgovinskog registra Nemačke sa unosom zabeležbe o opštem punomoćju/prokuri
 • Ugovor o osnivanju društva + 2 fotokopije - ugovor o osnivanju društva
 • Potvrda o dovoljnom stambenom prostoru + 2 fotokopije - Potvrda o tome da je stambeni prostor u Nemačkoj dovoljno prostran (npr. ugovor o zakupu, izvod iz katastra)
 • Dokaz o obezbeđivanju dovoljnih sredstava u penzionom dobu (za podnosioce zahteva starije od 45 godina) - Dokaz je potrebno predočiti samo ukoliko podnosite zahtev za vizu za obavljanje  samostalne delatnosti i to u vidu:
 • dokaza o pravu na primanja iz državnog/privatnog penzijskog fonda
 • dokaza o životnom osiguranju
 • dokaza o posedovanju nekretnine ili neke druge imovine


 • Ponuda za zdravstveno osiguranje (Original +2 fotokopije) - Kod samostalne delatnosti: Ponuda treba da sadrži zdravstveno osiguranje koje pokriva i radni boravak u Nemačkoj.
 • Potvrda o postojećem zdravstvenom osiguranju (Original + 2 fotokopije) - Za sve ostale: Zdravstveno osiguranje licenciranog osiguravajućeg društva u Srbiji na 6 meseci od dana kada želite da putujete. Polisu treba dostaviti tek kada Vam se viza odobri. Ukoliko ste osigurani preko ugovora o radu, umesto gore navedenog možete priložiti aktuelnu potvrdu Vašeg osiguranja u Nemačkoj. Nije dovoljno da priložiti samo osiguranje u vidu kartice (ukoliko posedujete istu), budući da  još uvek nemate prebivalište u Nemačkoj.
 • Taksa - Taksa iznosi 75 evra.

Informacije o pridruživanju članova porodice

Ukoliko želite da u Nemačku idete zajedno sa Vašom porodicom, svaki član porodice treba da podnese poseban zahtev za nacionalnu vizu za Nemačku. Ulazak u Nemačku bez vize ili sa šengenskom vizom nije moguć.

Čim Vam se odobri zahtev za dobijanje vize možete zakazati termin za Vašu porodicu radi podnošenja zahteva za dobijanje vize.

Bliže informacije o potrebnim dokumentima ćete naći u odgovarajućim informatorima na našoj internet stranici.

Odeljenje za vize ima pravo da u pojedinim slučajevima prilikom podnošenja zahteva ili u toku rešavanja zahteva zatraži dodatnu dokumentaciju koja ovde nije navedena.

POUKA

I               Prema čl. 54. stav 2. broj 8 Zakona o boravku stranaca (AufenthG) strani državljanin može da bude vraćen iz Savezne Republike Nemačke ukoliko je, sa ciljem da mu se izda viza, u postupku podnošenja zahteva za izdavanje vize naveo netačne ili nepotpune podatke. Podnosilac zahteva je obavezan da savesno i po najboljem uverenju navede sve tražene podatke. Svesno navođenje netačnih ili nepotpunih podataka može da ima za posledicu odbijanje zahteva za izdavanje vize, odnosno vraćanje podnosioca zahteva iz Savezne Republike Nemačke u slučaju da mu je viza već izdata. Svojim potpisom potvrđujem da sam poučen/-a o sadržaju čl. 54. stav 2. broj 8 Zakona o boravku stranaca (AufenthG) i o mogućim pravnim posledicama svesnog navođenja netačnih ili nepotpunih podataka u postupku izdavanja vize.

II              Osim toga izjavljujem da sam upozoren/a na to da je shodno propisima Šengenskog sporazuma potrebno da se za svaki boravak u šengenskom prostoru dokaže adekvatno putničko zdravstveno osiguranje. Potvrda o osiguranju treba nositi sa sobom i na upit pokazati prilikom prelaska granice.

III             Molimo Vas da neposredno posle dobijanja vize proverite tačnost unetih podataka. Naročito treba proveriti početak i kraj važenja vize i uporediti sa ukupnim trajanjem planiranog boravka. Osim toga treba proveriti tačan način pisanja imena i prezimena. Eventualne greške treba odmah saopštiti odeljenju koje je izdalo vizu.

IV          Dalje sam obavešten/-a da radi zaštite podataka ne mogu telefonskim putem dobiti odgovor o stanju obrade mog zahteva, a da na upit elektronskim putem mogu dobiti odgovor najranije nakon 10 do 12 nedelja od podnošenja zahteva.

V             Saglasan/-na sam da se sva službena komunikacija u vezi sa mojim zahtevom obavlja elektronskim putem uz korišćenje navedene mejl-adrese: ___________________________________

DA                        NE

Beograd, dana ______________        Potpis __________________

Molimo Vas da na zakazani termin za podnošenje zahteva za vizu ponesete jedan popunjeni i potpisani primerak ovog informatora. Priložite traženu dokumentaciju u naznačenom redosledu.

POUKA –ZAHTEV ZA VIZU
Ukazano mi je na to da pozitivna odluka o mom zahtevu za vizu nije moguća ukoliko uz njega nije priložena sva neophodna
dokumentacija navedena u informatoru. Nepotpuni zahtevi će biti odbijeni, a za obradu zahteva će biti naplaćena taksa. 

Beograd, dana ______________        Potpis __________________              

nach oben