Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

„Učiniti Evropu ponovo jakom. Zajedno.“ Nemačka preuzima predsedavanje Savetu Evropske unije

Logo der deutschen Ratspräsidentschaft im 2. Halbjahr 2020

EU Ratspräsidentschaft Deutschland, © Bundesregierung

30.06.2020 - Članak

Prema planu rotacije Nemačka će od 1. jula za sledećih šest meseci preuzeti vodeće mesto u Savetu Evropske unije, tzv. predsedavanje Savetu Evropske unije. Naš cilj za EU: solidarna i složena unutar EU, a operativna i suverena u odnosu na spoljne faktore.

Nakon 2007. godine Nemačka sada ponovo preuzima predsedavanje Savetu Evropske unije, ukupno je time 13 puta bila na čelu EU. Tokom poslednjeg predsedavanja su predstavnici i predstavnice nemačke Savezne vlade vodili sednice i konferencije Saveta na svim nivoima, izuzevši sednice Saveta za spoljne poslove i obezbeđivali kontinuitet u radu Saveta EU. Nemačka će s obzirom na pandemiju korona virusa fokus usmeriti ka ekonomskom i socijalnom oporavku, a istovremeno pozicionirati EU još bolje u odnosu na strateški važne teme, kao što su klimatske promene, izbeglice i migracije, vladavina prava i digitalizacija.

Za ministra spoljnih poslova Hajka Masa je jasno:

„Pojedine EU-članice su bile više na udaru pandemije korona virusa od drugih. Međutim, ekonomske i socijalne posledice su pogodile celu Evropu. Prema tome, izlaz iz krize možemo samo zajedno da nađemo. Nemačka u ulozi predsedavajućeg Savetu Evropske unije vidi sebe kao motor i posrednika. Naš zadatak će biti da izgradimo mostove i da nađemo rešenja koja će služiti svim ljudima u Evropi. Onoliko koliko smo složni i solidarni unutar Evrope, toliko moramo biti i spremni i nezavisni od spoljašnjih faktora. Nećemo dozvoliti da nam neko drži slovo, već ćemo ići svojim putem, rešavajući sva geopolitička pitanja na tom putu.“

Program se, dakle, zasniva na sledećim idejama vodiljama:

  • Održivo prevazilaženje krize izazvane korona virusom

  • Jača i inovativnija Evropa
  • Pravedna Evropa
  • Održiva Evropa
  • Evropa bezbednosti i zajedničkih vrednosti
  • Jaka Evropa u svetu

Predsednička trojka sa Portugalom i Slovenijom

Zemlje članice koje predsedavaju Savetu EU blisko sarađuju u grupama od po tri članice kao tzv. predsednička trojka. Ovo pravilo je uvedeno 2009. godine Lisabonskim sporazumom. Trojno predsedništvo formuliše dugoročne ciljeve i izrađuje zajednički program  koji sadrži teme i najbitnija pitanja kojima će se baviti Savet u datom periodu od osamnaest meseci. Na osnovu tog programa svaka od tri zemlje realizuje svoj sopstveni šestomesečni program. Nemačka će sada započeti novo trojno predsedništvo, a 2021. će predsedavanje preuzeti prvo Portugal, pa Slovenija.

Zadaci predsedavajućeg

Predsedavajući je odgovoran da unapredi zasedanja Saveta u vezi sa pravnim propisima EU kao i za kontinuitet agende EU, propisno vođenje zakonodavnih postupaka i koordinaciju saradnje zemalja članica. Pri tom treba da bude iskren i neutralan posrednik.

Najvažniji zadaci predsedavajućeg su da:

1. Planira i vodi sednice Saveta i njegovih pripremnih tela

Predsedavajući vodi sednice različitih sastava Saveta (osim Saveta za spoljne poslove) kao i sednice pripremnih tela Saveta, u koje spadaju stalni odbori, kao npr. Odbor stalnih zamenika, radne grupe i stručni odbori.
Predsedavajući vodi računa o propisnom toku zasedanja, o korektnoj primeni statuta i radnih metoda Saveta.
Osim toga organizuje razne formalne i neformalne sednice u Briselu i u sopstvenoj zemlji.

2. Zastupa Savet prema drugim organima EU

Predsedavajući zastupa Savet prema drugim organima EU, posebno pred Komisijom EU i Evropskim parlamentom. Njegov je zadatak da se na sastancima u trojnom formatu, u neformalnim pregovorima i na sednicama Odbora za usklađivanje zalaže za postizanje dogovora o zakonodavnim aktivnostima.

Predsedavajući svoje zadatke ispunjava u bliskoj saradnji sa

  • Predsednikom Evropskog saveta,
  • Visokim predstavnikom EU za spoljnu i bezbednosnu politiku.

Predsedavajući podržava njihov rad i može ponekad da preuzme određene zadatke u ime Visokog predstavnika, na primer da zastupa Savet za spoljne poslove pred Evropskim parlamentom ili da vodi sednice Saveta za spoljne poslove u kojima se razmatraju pitanja zajedničke trgovinske politike.


Zvanična internet prezentacija nemačkog predsedavanja Savetu Evropske unije

Na početak stranice