Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Zapošljavanje na osnovu nostrifikovane diplome u skladu sa Zakonom FEG

24.03.2023 - Članak

Možete raditi u SR Nemačkoj ili tražiti posao ukoliko je Vaša kvalifikacija (visokoškolsko ili srednjoškolsko obrazovanje) priznata u Nemačkoj, odn. delimično priznata ukoliko je stručno obrazovanje u pitanju.

Opšte informacije

Zakon o doseljavanju stručne radne snage (FEG) olakšava stručnim kadrovima svih branši iz država koje nisu članice EU koji imaju nostrifikovanu uporedivu visokoškolsku diplomu ili diplomu o stručnom obrazovanju stečenu u inostranstvu pristup na nemačko tržište rada. Stupanjem na snagu ovog zakona neće se ništa menjati za lica sa nostrifikovanom visokoškolskom diplomom stečenom u inostranstvu. Međutim, ukoliko želite da u Nemačkoj radite u skladu sa svojim stručnim obrazovanjem stečenim u Srbiji moraćete od 01.03. 2020. godine, kada će zakon stupiti na snagu, obavezno da pokrenete postupak nostrifikacije Vaše diplome u Nemačkoj.

To znači sledeće:

  1. Proverite u datoteci sa podacima o diplomama o stručnom obrazovanju priznatih u Nemačkoj da li će se Vaša kvalifikacija priznati.
  2. Pokrenite postupak nostrifikacije, koristeći, po mogućnosti, tzv. ubrzani postupak za stručnu radnu snagu
  3. Termin za podnošenje zahteva za izdavanje vize zakažite tek po završetku postupka nostrifikacije.

Postupak nostrifikacije

Najbrži put do nostrifikacije diploma i izdavanja vize je ubrzani postupak za stručnu radnu snagu. Preporučujemo da se s tim u vezi obratite Vašem budućem poslodavcu s molbom da u Nemačkoj pokrene postupak nostrifikacije koji se naplaćuje. Dalje informacije o ubrzanom postupku za stručnu radnu snagu naći ćete ovde.

Ukoliko Vaš budući poslodavac neće za Vas da sprovede ubrzani postupak za stručnu radnu  snagu, onda je na Vama da pokrenete postupak nostrifikacije Vaše diplome o stručnom obrazovanju. Dalje informacije naći ćete ovde.

Po okončanju postupka nostrifikacije dobićete ili

  • potvrdu o priznanju odn. ukoliko to struka nalaže, licencu za vršenje delatnosti ili
  • tzv. potvrdu o delimičnom priznavanju istovetnosti Vaše diplome kojom se delimično priznaje Vaša stručna kvalifikacija i utvrđuje koje mere stručnog usavršavanja ste u obavezi da završite i koja praktična znanja još (naknadno) morate da steknete kako bi se Vaša diploma priznala u potpunosti. Vaš poslodavac je u obavezi da podrži ovaj postupak i da Vam omogući da pohađate kurseve stručnog usavršavanja kako kod poslodavca tako i u drugim ustanovama, odn. da steknete praktične kompetencije. Stoga je dužan da dostavi nastavni plan o Vašem stručnom usavršavanju.

Kao državljanin Republike Srbije imate pravo da do 90 dana u periodu od šest meseci (180 dana) bez vize boravite na teritoriji Savezne Republike Nemačke, ukoliko Vam za priznavanje Vaše diplome o stručnom obrazovanje nedostaje jedino polaganje ispita.

Važna napomena: Raskinite radni odnos u Srbiji tek po izdavanju vize!

Ukoliko se Vaša diploma o stručnom obrazovanju u Nemačkoj ne priznaje, jedina Vam je opcija da na osnovu posebne regulative za države Zapadnog Balkana podnesete zahtev za vizu radi zapošljavanja.

Zakazivanje termina

Za podnošenje zahteva za izdavanje vize obavezno Vam je potreban termin.

Ukoliko ste svoju diplomu nostrifikovali na osnovu ubrzanog postupka za stručnu radnu snagu, zakažite termin u kategoriji “ubrzani postupak”.

MOGUĆE SAMO UZ PRETHODNU SAGLASNOST OD SLUŽBE ZA STRANCE PREMA čl. 81a Zakona o boravku stranaca.

U svim drugim slučajevima izaberite kategoriju koja odgovara svrsi Vašeg putovanja i zakažite termin, ali tek po dobijanju potvrde o nostrifikaciji diplome odn. delimičnom priznavanju istovetnosti Vaše diplome.

Podnošenje zahteva

Zahtev se podnosi u prostorijama viznog odeljenja u ul. Kneza Miloša 74-76.

Molimo da pre podnošenja zahteva zakažete termin i da prikupite  potrebnu dokumentaciju u skladu sa našim informatorima.

Važna napomena: Vaša maloletna deca za koja imate roditeljsko pravo, kao i Vaš supružnik, imaju pravo da se presele u Nemačku zajedno sa Vama. U tu svrhu se podnosi  zahtev za izdavanje vize radi spajanja porodice. Vaša porodica može zakazati termin nakon što Vi dobijete vizu.

Na termin ponesite sledeće:

  • Dva popunjena i potpisana primerka Videx obrasca za podnošenje zahteva za vizu
  • Potpisani informator, u kome su, po potrebi, navedeni lični podaci o članovima porodice koji će Vam se pridružiti u Nemačkoj
  • Sva dokumenta navedena u informatoru, u originalu uz dve kopije. Ukoliko posedujete Prethodnu saglasnost od Savezne agencije za zapošljavanje ne morate da priložite u originalu nacionalna (nemačka) dokumenta (npr. delimično nostrifikovanu diplomu/ "Defizitbescheid", Izjavu o radnom odnosu).
  • Taksu za izdavanje vize u visini od 75 evra u dinarskoj protivvrednosti.

VAŽNO:

Ambasada uzima u obradu samo zahteve sa priloženom kompletnom dokumentacijom. Nepotpuni zahtevi biće odbijeni uz obaveznu naplatu takse za obradu zahteva. Naši podsetnici Vam pomažu da prilikom predaje zahteva za vizu donesete svu neophodnu dokumentaciju.

Ambasada izričito savetuje da za popunjavanje obrazaca ne koristite usluge tvz. „posrednika“ koji se nalaze u blizini Ambasade! Rizikujete da se u Vašem zahtevu navedu netačni ili nepotpuni podaci što u najgorem slučaju može dovesti do odbijanja Vašeg zahteva!

NAPOMENA: Ukoliko ne vladate srpskim ili nemačkim jezikom, možete biti vraćeni sa šaltera zbog nemogućnosti komunikacije. U tom slučaju je preporučljivo da se na šalteru pojavite sa nekim ko će prevoditi razgovor između Vas i službenog lica Ambasade.

PREUZIMANJE VIZA: Vreme obrade Vašeg zahteva je različito i zavisi od dokumentacije koju ste nam dostavili. Preko sledećeg linka možete da proverite da li i kada možete da preuzmete Vašu vizu. Po pravilu, vreme obrade zahteva sa svom neophodnom dokumentacijom prilikom predaje zahteva traje najmanje 3 nedelje. Posle isteka vremena od 3 nedelje, redovno proveravajte listu za preuzimanje viza.

Informatori

Preuzmite sa internet prezentacije Ambasade informator u zavisnosti od svrhe Vašeg planiranog boravka i prikupite sva u njemu navedena dokumenta. To će ubrzati obradu Vašeg zahteva.

Na početak stranice