Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Podnošenje zahteva za vizu za potrebe školskog stručnog obrazovanja ili usavršavanja u okviru firme

Članak

Opšte informacije

Imate mogućnost da za podnošenje zahteva za vizu koristite ubrzani postupak za stručnu radnu snagu. Molimo Vas da u tom slučaju pažljivo pročitate naš informator „Ubrzani postupak za stručnu radnu snagu“ i pripremite dokumentaciju u skladu sa sadržanim uputstvima.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj informator i obrazac za podnošenje zahteva. Obavezni ste da prilikom podnošenja zahteva za izdavanje vize donesete odštampani i potpisani primerak ovog informatora. Temeljnom pripremom možete skratiti postupak rešavanja Vašeg zahteva. Postupak izdavanja vize uvek zahteva prethodnu saglasnost nadležne službe za strance u Nemačkoj, a u slučaju potrebe i Savezne Agencije za zapošljavanje. Postupak obrade zahteva stoga po pravilu traje 3 do 12 nedelja, a u pojedinim slučajevima i duže. Obavestićemo Vas odmah nakon što Ambasada dobije odgovor od nadležnih nemačkih službi.

Sva dokumenta Ambasade (informatori, obrasci) su besplatna. Informacije u vezi sa postupkom podnošenja zahteva naći ćete na internet stranici Ambasade.

Davanje mita, odnosno pokušaj davanja mita zaposlenima u Ambasadi, pored krivičnog gonjenja, za posledicu ima i odbijanje zahteva za vizu.

Molimo Vas da vodite računa o tome da nije dozvoljeno unositi prtljag u prostorije odeljenja za vize. Možete uneti isključivo torbice i male rančeve. Odlaganje prtljaga na trotoaru takođe nije dozvoljeno. Molimo Vas da koristite predviđena mesta za odlaganje prtljaga na železničkoj stanici/autobuskoj stanici/aerodromu.

Dokumenta

Molimo da sledeća dokumenta spojite isključivo spajalicama! (bez heftanja!)

 • 2 Videx obrasca za podnošenje zahteva - Kompletno popuniti onlajn na nemačkom ili engleskom jeziku i svojeručno potpisati odštampani primerak. Ne koristiti obrasce za podnošenje zahteva za tzv. šengen vizu!
 • Pasoš + 2 fotokopije (svih relevantnih stranica) - Pasoš treba da ima najmanje dve prazne stranice. Vodite računa da pasoš važi najmanje još tri meseca po isteku vize. Priložite fotokopije stranice pasoša sa ličnim podacima, kao i fotokopiju svih stranica na kojima se nalaze vize, pečati ili napomene.
 • 3 fotografije - Tri identične biometrijske fotografije za pasoš, ne starije od šest meseci. Dve fotografije nalepite na predviđeno mesto (na svaki obrazac po jednu), a treću priložite posebno.
 • Potpisani ugovor o stručnom obrazovanju + 2 fotokopije - Priložite original ugovora o stručnom obrazovanju iz kojeg tačno proizlazi vrsta, sadržaj i trajanje obrazovanja u Nemačkoj. Kod  stručnog usavršavanja u okviru firme treba da bude navedeno radno vreme, mesto obavljanja delatnosti i visina novčane naknade (mesečno najmanje 934 evra/brutto). Ukoliko iz ugovora ne proizlazi sadržaj stručnog usavršavanja, neophodno je priložiti zaseban plan stručnog usavršavanja.
 • Finansiranje planiranog boravka: ukoliko se radi o školskom usavršavanju potrebno je obezbediti 858 evra/neto(pogledati dole listu): Ako je plata po ugovoru za vreme trajanja obuke u okviru firme niža, razlika mora unapred biti dokazana kroz:
 • Garantno pismo prema članu 66. do 68. Zakona o boravku stranaca, u kojem se treće lice obavezuje da će snositi troškove. U nadležnoj službi za strance u Nemačkoj postoje pripremljeni obrasci. Iz garantnog pisma mora proizlaziti svrha i trajanje planiranog boravka. Potpisnik garantnog pisma je dužan da „dokaže“ da je u mogućnosti da Vas finansijski podrži. (Sama napomena „verodostojno dokazano“ nije dovoljna za dugoročan boravak.) ILI
 • Potvrdu o uplati traženog iznosa na račun sa ograničenim pravom raspolaganja, koji morate otvoriti kod banke u Nemačkoj. Potvrdu banke treba predočiti u originalu.
 • Potvrde o stručnij kvalifikaciji + 2 fotokopije - Npr. diplome, svedočanstva, sa apostil pečatom na originalnom dokumentu i prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji
 • Sertifikat o znanju nemačkog jezika (Original + 2 fotokopije) -
 • Vaše znanje nemačkog jezika treba da odgovara stepenu B1 Evropskog referentnog okvira. Neophodno je da priložite aktuelan sertifikat (datum izdavanja ne sme biti stariji od godinu dana) koji je izdao Goethe-Institut, škola za učenje stranih jezika sertifikovana prema ECL-u ili Austrijski institut (ÖSD).  Osim toga se priznaju Telc sertifikati ako je ispit položen van Srbije.
 • Ovo ne važi ako kompanija za obuku izričito potvrdi, da je neophodno znanje jezika već dokazano. Imajte na umu da u slučaju kombinovanog stručnog usavršavanja škole i kompanije, morate dostaviti potvrdu obe ustanove za obuku.

Proverava se verodostojnost sertifikata i u pojedinim slučajevima, a na osnovu konkretnih sumnji, i njegova uverljivost i aktuelnost u odnosu na stvarno znanje jezika podnosioca zahteva. Procenu verodostojnosti poznavanja jezika vrši isključivo Odeljenje za vize.

 • Potvrda o pohađanju kursa jezika + 2 fotokopije - Ukoliko je predviđeno da pre internog stručnog usavršavanja završite kurs jezika, molimo Vas da priložite potvrdu o pohađanju kursa jezika. Iz te potvrde treba da proizilazi da kurs jezika služi isključivo za sticanje znanja jezika potrebnog za stručno usavršavanje  odnosno da se kurs pohađa u cilju otpočinjanja stručnog usavršavanja.
 • Biografija + 2 fotokopije - Biografiju koju ste sami napisali i koja mora da sadrži sve podatke o Vašem stručnom obrazovanju i o svim dosadašnjim radnim mestima, ukoliko ste već bili zaposleni (na nemačkom jeziku ili sa prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji)
 • Po potrebi potvrda o postojećem zdravstvenom osiguranju + 2 fotokopije - Zdravstveno osiguranje licenciranog osiguravajućeg društva u Srbiji  na šest meseci od dana kada želite da putujete. Ukoliko ste osigurani preko ugovora možete umesto gore navedenog da priložite aktuelnu potvrdu Vašeg osiguranja u Nemačkoj. Nije dovoljno da nam priložite samo osiguranje u vidu kartice (ukoliko posedujete istu) jer još nemate prebivalište u Nemačkoj.
 • Taksa - Taksa iznosi 75 evra i plaća se u dinarima (RSD).

Odeljenje za vize ima pravo da u pojedinim slučajevima prilikom podnošenja zahteva ili u toku rešavanja zahteva zatraži dodatnu dokumentaciju koja ovde nije navedena.

POUKA

I               Prema čl. 54. stav 2. broj 8 Zakona o boravku stranaca (AufenthG) strani državljanin može da bude vraćen iz Savezne Republike Nemačke ukoliko je, sa ciljem da mu se izda viza, u postupku podnošenja zahteva za izdavanje vize naveo netačne ili nepotpune podatke. Podnosilac zahteva je obavezan da savesno i po najboljem uverenju navede sve tražene podatke. Svesno navođenje netačnih ili nepotpunih podataka može da ima za posledicu odbijanje zahteva za izdavanje vize, odnosno vraćanje podnosioca zahteva iz Savezne Republike Nemačke u slučaju da mu je viza već izdata. Svojim potpisom potvrđujem da sam poučen/-a o sadržaju čl. 54. stav 2. broj 8 Zakona o boravku stranaca (AufenthG) i o mogućim pravnim posledicama svesnog navođenja netačnih ili nepotpunih podataka u postupku izdavanja vize.

II              Osim toga izjavljujem da sam upozoren/a na to da je shodno propisima Šengenskog sporazuma potrebno da se za svaki boravak u šengenskom prostoru dokaže adekvatno putničko zdravstveno osiguranje. Potvrda o osiguranju treba nositi sa sobom i na upit pokazati prilikom prelaska granice.

III             Molimo Vas da neposredno posle dobijanja vize proverite tačnost unetih podataka. Naročito treba proveriti početak i kraj važenja vize i uporediti sa ukupnim trajanjem planiranog boravka. Osim toga treba proveriti tačan način pisanja imena i prezimena. Eventualne greške treba odmah saopštiti odeljenju koje je izdalo vizu.

IV          Dalje sam obavešten/-a da radi zaštite podataka ne mogu telefonskim putem dobiti odgovor o stanju obrade mog zahteva, a da na upit elektronskim putem mogu dobiti odgovor najranije nakon 10 do 12 nedelja od podnošenja zahteva.

V             Saglasan/-na sam da se sva službena komunikacija u vezi sa mojim zahtevom obavlja elektronskim putem uz korištenje navedene mejl-adrese: __________________________

DA                                   NE

Beograd, dana _____________                     Potpis __________________

POUKA –ZAHTEV ZA VIZU

Ukazano mi je na to da pozitivna odluka o mom zahtevu za vizu nije moguća ukoliko uz njega nije priložena sva neophodna dokumentacija navedena u informatoru. Nepotpuni zahtevi će biti odbijeni, a za obradu zahteva će biti naplaćena taksa.

Ukoliko moj zahtev za dobijanje nacionalne vize bude odbijen,

☐ rešenje o tome želim da preuzmem ja ili ovlašćeno lice u Ambasadi

☐ dajem saglasnost da mi se rešenje pošalje na mejl-adresu koja je navedena gore. Sanduče pomenute mejl-adrese redovno proveravam.

☐ molim da mi se rešenje pošalje na sledeću poštansku adresu:

     ________________________________________________________________________

    _________________________________________________________________________

Beograd, dana ______________   Potpis ________________

Molimo Vas da na zakazani termin za podnošenje zahteva za vizu ponesete jedan popunjeni i potpisani primerak ovog informatora. Priložite traženu dokumentaciju u naznačenom redosledu.

Na početak stranice