Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Podnošenje zahteva za vizu radi pridruživanja maloletnog deteta roditeljima

03.05.2023 - Članak

Opšte informacije

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj informator i formular za podnošenje zahteva za vizu. Obavezni ste da prilikom podnošenja zahteva za izdavanje vize donesete odštampani i potpisani primerak ovog informatora. Temeljnom pripremom možete skratiti postupak rešavanja Vašeg zahteva. Postupak izdavanja vize uvek zahteva prethodnu saglasnost nadležne službe za strance u Nemačkoj. Postupak obrade zahteva stoga po pravilu traje 10 do 12 nedelja, a u pojedinim slučajevima i duže. Obavestićemo Vas odmah nakon što Ambasada dobije odgovor od nadležnih nemačkih službi.

Deca koja imaju 12 godina ili su starija, moraju prilikom podnošenja zahteva za vizu doći lično na šalter u pratnji jednog roditelja ili staratelja, ili u pratnji odrasle osobe sa overenim ovlašćenjem roditelja ili staratelja.

Sva dokumenta Ambasade (informatori, obrasci) su besplatna. Informacije u vezi sa postupkom podnošenja zahteva naći ćete na internet stranici Ambasade.

Davanje mita, odnosno pokušaj davanja mita zaposlenima u Ambasadi, pored krivičnog gonjenja, za posledicu ima i odbijanje zahteva za vizu.

Molimo Vas da vodite računa o tome da nije dozvoljeno uneti prtljag u prostorije odeljenja za vize. Možete uneti isključivo torbice i male rančeve. Odlaganje prtljaga na trotoaru takođe nije dozvoljeno. Molimo Vas da koristite predviđena mesta za odlaganje prtljaga na železničkoj stanici/autobuskoj stanici/aerodromu.

Dokumenta

Pažljivo pročitajte napomene koje su date uz svaku pojedinačnu tačku, te naročito obratite pažnju na broj potrebnih kopija.

Molimo Vas da dokumentaciju sortirate prema dole navedenom redosledu i da svaki zahtev ima svoj paket dokumenata (kopije). Originalnu dokumentaciju izdvojite i sortirajte kao poseban paket. Originali će Vam biti vraćeni najkasnije po donošenju odluke o Vašem viznom zahtevu.

Molimo da sledeća dokumenta spojite isključivo spajalicama (bez heftanja)!

 • 2 Videx obrasca za podnošenje zahteva - Kompletno popuniti onlajn na nemačkom ili engleskom jeziku i svojeručno potpisati odštampani primerak. Ne koristiti obrasce za podnošenje zahteva za tzv. šengen vizu!
 • Pasoš + 2 fotokopije (svih relevantnih stranica) - Najmanje dve stranice u pasošu treba da budu prazne. Vodite računa da pasoš važi najmanje još tri meseca po isteku vize. Priložite fotokopije stranice pasoša sa ličnim podacima, kao i kopije svih stranica sa vizama, pečatima ili drugim unosima.
 • 3 fotografije - 3 identične biometrijske fotografije za pasoš, ne starije od 6 meseci. Dve fotografije nalepite na predviđeno mesto (na svaki zahtev po jednu), a jednu fotografiju priložite posebno.
 • Izvod iz matične knjige rođenih deteta (Original + 2 fotokopije) - Internacionalni izvod iz matične knjige rođenih deteta prilikom predavanja zahteva za vizu mora biti predočen u originalu.
 • Internacionalni izvod iz matične knjige venčanih (ukoliko su roditelji u braku) - original + 2 fotokopije

DA LI SU POTREBNA DODATNA DOKUMENTA O VRŠENJU RODITELJSKOG PRAVA ODNOSNO DODATNA SAGLASNOST?

Oba roditelja vrše roditeljsko pravo. Oba roditelja idu za Nemačku sa detetom/decom:
   NE

Jedan roditelj samostalno vrši roditeljsko pravo i dete/deca idu za Nemačku sa tim roditeljem:
   DA

Presuda o razvodu braka kojom je starateljstvo regulisano (u originalu sa dve kopije) sa apostilom i prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji I pisana izjava roditelja koji ostaje u Srbiji da je saglasan da dete putuje u Nemačku radi trajnog preseljenja sa prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji i overena od strane notara. Primer možete pronaći ovde.

ILI

Sudska presuda o potpunom lišenju roditeljskog prava roditelju koji ostaje u Srbiji sa apostilom i prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji.


Jedan roditelj je preminuo i dete/deca idu za Nemačku sa preostalim roditeljem:
   DA
Original internacionalnog izvoda iz matične knjige umrlih preminulog roditelja
Oba roditelja zajednički vrše roditeljsko pravo, ali jedan roditelj ostaje (trenutno) u Srbiji, a dete/deca za Nemačku idu sa drugim roditeljem ili je on već u Nemačkoj:
   DA
Pisana izjava roditelja koji ostaje u Srbiji da je saglasan da dete putuje u Nemačku radi trajnog preseljenja sa prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji u originalu sa dve fotokopije i overena od strane notara. Primer možete pronaći ovde.
 • * Potvrda o prebivalištu (samo 2 fotokopije) - Potvrda o prebivalištu u Nemačkoj: prijava stana (potvrda ne sme da bude starija od 6 meseci)
 • * Potvrda o dovoljnom stambenom prostoru + 2 fotokopije - Potvrda o tome da je stambeni prostor u Nemačkoj dovoljno prostran (npr. ugovor o zakupu, izvod iz katastra)
 • * Nemate nemačko državljanstvo? - Ukoliko roditelj u Nemačkoj nije nemački državljanin dužan je da dostavi: potvrdu da može da izdržava porodicu na osnovu sopstvenih prihoda  (izveštaj o plati za protekla tri meseca + 2 fotokopije ILI aktuelan izveštaj poreskih organa u originalu + 2 fotokopije ILI zvanično garantno pismo prema čl. 66-68 Zakona o boravku stranaca (AufenthG) u originalu + 2 fotokopije
 • 2 fotokopije pasoša i dozvole boravka roditelja koji živi u Nemačkoj
 • Dokaz o znanju jezika za decu stariju od 16 godina + 2 fotokopije - Ukoliko dete starije od 16 godina (npr. dete rođeno 06.06.2003. 16 godina navršava 06.06.2019.) treba da se pridruži roditelju/ima u Nemačkoj, neophodno je priložiti potvrdu o znanju jezika na nivou C1 priznatog instituta u originalu. Potvrda NIJE potrebna samo u slučaju da se dete u Nemačku seli zajedno sa oba roditelja ili sa jednim roditeljem koji ima pravo da samostalno donosi odluke koje bitno utiču na život deteta (dokaz u vidu sudske odluke o lišavanju drugog roditelja roditeljskog prava). Bliže informacije ćete naći u informatoru „Dokazivanje poznavanja nemačkog jezika“. Prilikom predaje zahteva ćemo proveriti da li za Vas važi neki od izuzetaka.
 • Taksa - Taksa iznosi 40 evra (od 03. januara 2022.g. plaćanje se vrši u RSD).
 • Po potrebi potvrda o zaključenom zdravstvenom osiguranju uz dve kopije + 2 fotokopije - Potvrda o sklopljenom zdravstvenom osiguranju licenciranog osiguravajućeg društva u Srbiji koja važi tri meseca od planiranog dana ulaska ILI ukoliko ste  preko članova Vaše porodice već zdravstveno osigurani u Nemačkoj, molimo Vas da priložite aktuelnu potvrdu Vašeg nemačkog zdravstvenog osiguranja iz koje proizlazi da ste već prilikom ulaska zdravstveno osigurani. Imajući u vidu da još uvek nemate prijavljeno prebivalište u Nemačkoj, nije dovoljno da predočite samo zdravstvenu knjižicu (karticu). Polisu treba dostaviti najkasnije kada Vam viza bude odobrena.

* Samo ona dokumenta sa spiska koja su obeležena * NISU potrebna, ukoliko:

 • ulazak u Nemačku usledi u roku od 6 meseci od viziranja pasoša jednog roditelja kome dete želi da se pridruži u Nemačkoj ili
 • priložite prethodnu saglasnost Ureda za strance u originalu sa dve kopije

Odeljenje za vize ima pravo da u pojedinim slučajevima prilikom podnošenja zahteva ili u toku rešavanja zahteva zatraži dodatnu dokumentaciju koja ovde nije navedena.

Pouka u skladu sa čl. 54. st. 2. tačka 8. u vezi sa čl. 53. Zakona o boravku, zapošljavanju i integraciji stranaca na teritoriji SR Nemačke (AufenthG), čl. 53. st. 2. u vezi sa čl. 41. st. 1. tačka 2. Zakona o Saveznom centralnom registru (BZRG)

Stranac može biti vraćen iz Nemačke ako je dao netačne ili nepotpune podatke u cilju dobijanja nemačke dozvole za boravak ili Šengen vize.

Podnosilac zahteva je dužan da sve podatke da korektno i savesno. Odbijanje davanja podataka ili svesno navođenje netačnih ili nepotpunih podataka može imati za posledicu da zahtev za izdavanje vize bude odbijen, odnosno da podnosilac zahteva bude vraćen iz Nemačke ako je viza već izdata.

U skladu sa čl. 53. st. 2. u vezi sa čl. 41. st. 1. tačka 2. Zakona o Saveznom centralnom registru (BZRG) državni organ ima neograničeno pravo na dobijanje podataka o osudama upisanim u Savezni centralni registar za koje nisu protekli rokovi za brisanje. To uključuje i osude koje više ne bi bile iskazane u izvodu iz tog registra (Führungszeugnis). Podnosilac zahteva je stoga dužan da navede i krivične osude koje se ne iskazuju u izvodu iz registra.

Svojim potpisom podnosilac zahteva potvrđuje da je pre podnošenja zahteva upoznat sa pravnim posledicama odbijanja davanja podataka i davanja lažnih ili nepotpunih podataka u postupku podnošenja zahteva za izdavanje vize.


Ovim Vas obaveštavamo o tome da po odredbama Šengenskog sporazuma treba da imate važeće zdravstveno osiguranje za vreme svakog boravka u zemljama potpisnicama Šengenskog sporazuma.

Dokaz o zaključenom zdravstvenom osiguranju obavezno nosite sa sobom kako biste ga po potrebi mogli predočiti pograničnoj policiji.

Dalje ste obavešteni da radi zaštite podataka ne možete telefonskim putem dobiti odgovor o stanju obrade Vašeg zahteva, a da na upit elektronskim putem možete dobiti odgovor najranije 10 do 12 nedelja od podnošenja zahteva.

Molimo Vas da neposredno po preuzimanju pasoša proverite tačnost podataka na viza-nalepnici.

Svojim potpisom takođe dajete saglasnost da Vas Ambasada kontaktira na navedenu mejl-adresu: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________ i izjavljujete da ćete redovno proveriti pristigle mejlove.

 

Beograd, dana ______________   Potpis ________________

POUKA –ZAHTEV ZA VIZU

Ukazano mi je na to da pozitivna odluka o mom zahtevu za vizu nije moguća ukoliko uz njega nije priložena sva neophodna dokumentacija navedena u informatoru. Nepotpuni zahtevi će biti odbijeni, a za obradu zahteva će biti naplaćena taksa.

Ukoliko moj zahtev za dobijanje nacionalne vize bude odbijen,

☐ rešenje o tome želim da preuzmem ja ili ovlašćeno lice u Ambasadi

☐ dajem saglasnost da mi se rešenje pošalje na mejl-adresu koja je navedena gore. Sanduče pomenute mejl-adrese redovno proveravam.

☐ molim da mi se rešenje pošalje na sledeću poštansku adresu:

     ________________________________________________________________________

    _________________________________________________________________________

Beograd, dana ______________   Potpis ________________

Molimo Vas da na zakazani termin za podnošenje zahteva za vizu ponesete jedan popunjeni i potpisani primerak ovog informatora. Priložite traženu dokumentaciju u naznačenom redosledu.

Na početak stranice