Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Podnošenje zahteva za vizu radi pridruživanja maloletnog deteta roditeljima

Članak

Opšte informacije

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj informator i formular za podnošenje zahteva za vizu. Obavezni ste da prilikom podnošenja zahteva za izdavanje vize donesete odštampani i potpisani primerak ovog informatora. Temeljnom pripremom možete skratiti postupak rešavanja Vašeg zahteva. Postupak izdavanja vize uvek zahteva prethodnu saglasnost nadležne službe za strance u Nemačkoj. Postupak obrade zahteva stoga po pravilu traje 10 do 12 nedelja, a u pojedinim slučajevima i duže. Obavestićemo Vas odmah nakon što Ambasada dobije odgovor od nadležnih nemačkih službi.

Deca koja imaju 12 godina ili su starija, moraju prilikom podnošenja zahteva za vizu doći lično na šalter u pratnji jednog roditelja ili staratelja, ili u pratnji odrasle osobe sa overenim ovlašćenjem roditelja ili staratelja.

Sva dokumenta Ambasade (informatori, obrasci) su besplatna. Informacije u vezi sa postupkom podnošenja zahteva naći ćete na internet stranici Ambasade.

Davanje mita, odnosno pokušaj davanja mita zaposlenima u Ambasadi, pored krivičnog gonjenja, za posledicu ima i odbijanje zahteva za vizu.

Molimo Vas da vodite računa o tome da nije dozvoljeno uneti prtljag u prostorije odeljenja za vize. Možete uneti isključivo torbice i male rančeve. Odlaganje prtljaga na trotoaru takođe nije dozvoljeno. Molimo Vas da koristite predviđena mesta za odlaganje prtljaga na železničkoj stanici/autobuskoj stanici/aerodromu.

Dokumenta

Pažljivo pročitajte napomene koje su date uz svaku pojedinačnu tačku, te naročito obratite pažnju na broj potrebnih kopija.

Molimo Vas da dokumentaciju sortirate prema dole navedenom redosledu i da svaki zahtev ima svoj paket dokumenata (kopije). Originalnu dokumentaciju izdvojite i sortirajte kao poseban paket. Originali će Vam biti vraćeni najkasnije po donošenju odluke o Vašem viznom zahtevu.

Molimo da sledeća dokumenta spojite isključivo spajalicama (bez heftanja)!

 • 2 Videx obrasca za podnošenje zahteva - Kompletno popuniti onlajn na nemačkom ili engleskom jeziku i svojeručno potpisati odštampani primerak. Ne koristiti obrasce za podnošenje zahteva za tzv. šengen vizu!
 • Pasoš + 2 fotokopije (svih relevantnih stranica) - Najmanje dve stranice u pasošu treba da budu prazne. Vodite računa da pasoš važi najmanje još tri meseca po isteku vize. Priložite fotokopije stranice pasoša sa ličnim podacima, kao i kopije svih stranica sa vizama, pečatima ili drugim unosima.
 • 3 fotografije - 3 identične biometrijske fotografije za pasoš, ne starije od 6 meseci. Dve fotografije nalepite na predviđeno mesto (na svaki zahtev po jednu), a jednu fotografiju priložite posebno.
 • Izvod iz matične knjige rođenih deteta (Original + 2 fotokopije) - Internacionalni izvod iz matične knjige rođenih deteta prilikom predavanja zahteva za vizu mora biti predočen u originalu.

DA LI SU POTREBNA DODATNA DOKUMENTA O VRŠENJU RODITELJSKOG PRAVA ODNOSNO DODATNA SAGLASNOST?

Oba roditelja vrše roditeljsko pravo. Oba roditelja idu za Nemačku sa detetom/decom:
   NE

Jedan roditelj samostalno vrši roditeljsko pravo i dete/deca idu za Nemačku sa tim roditeljem:
   DA

Presuda o razvodu braka kojom je starateljstvo regulisano (u originalu sa dve kopije) sa apostilom i prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji I pisana izjava roditelja koji ostaje u Srbiji da je saglasan da dete putuje u Nemačku radi trajnog preseljenja sa prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji i overena od strane notara. Primer možete pronaći ovde.

ILI

Sudska presuda o potpunom lišenju roditeljskog prava roditelju koji ostaje u Srbiji sa apostilom i prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji.


Jedan roditelj je preminuo i dete/deca idu za Nemačku sa preostalim roditeljem:
   DA
Original internacionalnog izvoda iz matične knjige umrlih preminulog roditelja
Oba roditelja zajednički vrše roditeljsko pravo, ali jedan roditelj ostaje (trenutno) u Srbiji, a dete/deca za Nemačku idu sa drugim roditeljem ili je on već u Nemačkoj:
   DA
Pisana izjava roditelja koji ostaje u Srbiji da je saglasan da dete putuje u Nemačku radi trajnog preseljenja sa prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji u originalu sa dve fotokopije i overena od strane notara. Primer možete pronaći ovde.
 • * Potvrda o prebivalištu (samo 2 fotokopije) - Potvrda o prebivalištu u Nemačkoj: prijava stana (potvrda ne sme da bude starija od 6 meseci)
 • * Potvrda o dovoljnom stambenom prostoru + 2 fotokopije - Potvrda o tome da je stambeni prostor u Nemačkoj dovoljno prostran (npr. ugovor o zakupu, izvod iz katastra)
 • * Nemate nemačko državljanstvo? - Ukoliko roditelj u Nemačkoj nije nemački državljanin dužan je da dostavi: potvrdu da može da izdržava porodicu na osnovu sopstvenih prihoda  (izveštaj o plati za protekla tri meseca + 2 fotokopije ILI aktuelan izveštaj poreskih organa u originalu + 2 fotokopije ILI garantno pismo prema čl. 66-68 Zakona o boravku stranaca (AufenthG) u originalu + 2 fotokopije
 • 2 fotokopije pasoša i dozvole boravka roditelja koji živi u Nemačkoj
 • Dokaz o znanju jezika za decu stariju od 16 godina + 2 fotokopije - Ukoliko dete starije od 16 godina (npr. dete rođeno 06.06.2003. 16 godina navršava 06.06.2019.) treba da se pridruži roditelju/ima u Nemačkoj, neophodno je priložiti potvrdu o znanju jezika na nivou C1 priznatog instituta u originalu. Potvrda NIJE potrebna samo u slučaju da se dete u Nemačku seli zajedno sa oba roditelja ili sa jednim roditeljem koji ima pravo da samostalno donosi odluke koje bitno utiču na život deteta (dokaz u vidu sudske odluke o lišavanju drugog roditelja roditeljskog prava). Bliže informacije o sertifikatu na nivou C1 možete dobiti prilikom podnošenja zahteva na šalteru.
 • Taksa - Taksa iznosi 40 evra (od 03. januara 2022.g. plaćanje se vrši u RSD).
 • Po potrebi potvrda o zaključenom zdravstvenom osiguranju uz dve kopije + 2 fotokopije - Potvrda o sklopljenom zdravstvenom osiguranju licenciranog osiguravajućeg društva u Srbiji koja važi tri meseca od planiranog dana ulaska ILI ukoliko ste  preko članova Vaše porodice već zdravstveno osigurani u Nemačkoj, molimo Vas da priložite aktuelnu potvrdu Vašeg nemačkog zdravstvenog osiguranja iz koje proizlazi da ste već prilikom ulaska zdravstveno osigurani. Imajući u vidu da još uvek nemate prijavljeno prebivalište u Nemačkoj, nije dovoljno da predočite samo zdravstvenu knjižicu (karticu). Polisu treba dostaviti najkasnije kada Vam viza bude odobrena.

* Samo ona dokumenta sa spiska koja su obeležena * NISU potrebna, ukoliko:

 • podnošenje zahteva za vizu usledi u roku od 6 meseci nakon odobrenja vize jednog roditelja kome dete želi da se pridruži u Nemačkoj ili
 • priložite prethodnu saglasnost Ureda za strance u originalu sa dve kopije

Odeljenje za vize ima pravo da u pojedinim slučajevima prilikom podnošenja zahteva ili u toku rešavanja zahteva zatraži dodatnu dokumentaciju koja ovde nije navedena.

Čl. 54. st. 2. tačka 8. Zakona o boravku nalaže da stranac/strankinja može biti vraćen/-a iz Nemačke ukoliko je on/ona u postupku podnošenja zahteva za vizu dao/dala netačne ili nepotpune podatke u cilju dobijanja dozvole za boravak. Podnosilac zahteva dužan je da sve podatke da korektno i savesno. Svesno navođenje lažnih ili nepotpunih podataka može imati za posledicu da zahtev za izdavanje vize bude odbijen odn. da podnosilac zahteva bude vraćen u zemlju porekla ukoliko je već odobrena viza .

Svojim potpisom potvrđujete da ste upoznati sa navodima čl. 54. st. 2. tačka 8. Zakona o boravku kao i sa pravnim posledicama namernog davanja lažnih ili nepotpunih podataka.

Ovim Vas obaveštavamo o tome da po odredbama Šengenskog sporazuma treba da imate važeće zdravstveno osiguranje za vreme svakog boravka u zemljama potpisnicama Šengenskog sporazuma. Dokaz o zaključenom zdravstvenom osiguranju obavezno nosite sa sobom kako biste ga po potrebi mogli predočiti pograničnoj policiji.

Molimo Vas da neposredno po preuzimanju pasoša proverite tačnost podataka na viza-nalepnici.

Dalje ste obavešteni da radi zaštite podataka ne možete telefonskim putem dobiti odgovor o stanju obrade Vašeg zahteva, a da na upit elektronskim putem možete dobiti odgovor najranije nakon 10 do 12 nedelja od podnošenja zahteva.

Svojim potpisom takođe dajete saglasnost da Vas Nemačka ambasada kontaktira na navedenu mejl-adresu: _______________________________ i izjavljujete da ćete redovno proveravati pristigle mejlove.

Beograd, dana ________________     Potpis _____________________

POUKA –ZAHTEV ZA VIZU

Ukazano mi je na to da pozitivna odluka o mom zahtevu za vizu nije moguća ukoliko uz njega nije priložena sva neophodna dokumentacija navedena u informatoru. Nepotpuni zahtevi će biti odbijeni, a za obradu zahteva će biti naplaćena taksa.

Ukoliko moj zahtev za dobijanje nacionalne vize bude odbijen,

☐ rešenje o tome želim da preuzmem ja ili ovlašćeno lice u Ambasadi

☐ dajem saglasnost da mi se rešenje pošalje na mejl-adresu koja je navedena gore. Sanduče pomenute mejl-adrese redovno proveravam.

☐ molim da mi se rešenje pošalje na sledeću poštansku adresu:

     ________________________________________________________________________

    _________________________________________________________________________

Beograd, dana ______________   Potpis ________________

Molimo Vas da na zakazani termin za podnošenje zahteva za vizu ponesete jedan popunjeni i potpisani primerak ovog informatora. Priložite traženu dokumentaciju u naznačenom redosledu.


Na početak stranice