Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Podnošenje zahteva za vizu radi pridruživanja roditelja detetu koje ima nemačko državljanstvo

Članak

(važi i za zajednički odlazak iz Srbije)

Opšte informacije

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj informator i formular za podnošenje zahteva za vizu. Obavezni ste da prilikom podnošenja zahteva za izdavanje vize donesete odštampani i potpisani primerak ovog informatora. Temeljnom pripremom možete skratiti postupak rešavanja Vašeg zahteva. Za rešavanje Vašeg zahteva za vizu Ambasada mora obavezno da pribavi prethodnu saglasnost nadležne službe za strance u Nemačkoj. Iz tog razloga postupak obrade nakon predaje zahteva na šalteru može da traje po pravilu od 10 do 12 nedelja, a neretko i duže. Obavestićemo Vas odmah nakon što Ambasada dobije odgovor od nadležnih nemačkih službi.

Sva dokumenta Ambasade (informatori, obrasci) su besplatna. Informacije u vezi sa postupkom podnošenja zahteva naći ćete na internet stranici Ambasade.

Davanje mita, odnosno pokušaj davanja mita, saradniku Ambasade, pored krivičnog gonjenja,  za posledicu ima i odbijanje zahteva za vizu.

Molimo Vas da vodite računa o tome da nije dozvoljeno uneti prtljag u prostorije odeljenja za vize. Možete uneti isključivo torbice i male rančeve. Odlaganje prtljaga na trotoaru takođe nije dozvoljeno. Molimo Vas da koristite predviđena mesta za odlaganje prtljaga na železničkoj stanici/autobuskoj stanici/aerodromu.

Dokumenta

Pažljivo pročitajte napomene koje su date uz svaku pojedinačnu tačku, te naročito obratite pažnju na broj  potrebnih fotokopija.

Molimo da sledeća dokumenta spojite isključivo spajalicama (bez heftanja)!

 • 2 Videx obrasca za podnošenje zahteva - Kompletno i čitko popuniti na nemačkom ili engleskom jeziku i svojeručno potpisati. Nemojte koristiti obrasce za podnošenje zahteva za tzv. Šengensku vizu!
 • Pasoš + 2 fotokopije (svih relevantnih stranica) - Najmanje dve stranice u pasošu treba da budu prazne. Vodite računa da pasoš važi najmanje još tri meseca po isteku vize. Priložite fotokopije stranice pasoša sa ličnim podacima kao i kopije svih stranica sa vizama, pečatima ili drugim unosima.
 • 3 fotografije - 3 identične biometrijske fotografije za pasoš, ne starije od 6 meseci. Dve fotografije nalepite na predviđeno mesto (na svaki zahtev po jednu), a jednu fotografiju priložite posebno.
 • Izvod iz matične knjige rođenih za dete (Original + 2 fotokopije) - Nemački ili internacionalni izvod iz matične knjige rođenih.
 • Eventualno potvrda o tome ko vrši roditeljsko pravo (Original + 2 fotokopije) - Potvrda u originalu o tome da roditelj koji se pridružuje ima pravo vršenje roditeljskog prava za nemačko dete, i to predočenjem izvoda iz matične knjige venčanih ili sudski overen sporazum o vršenju roditeljskog prava

Ukoliko dete dosad ne živi u Nemačkoj, te se planira zajednički odlazak za Nemačku – neophodno je dodatno predočiti:

 • Kopiju pasoša i potvrdu o prebivalištu - 2 kopije pasoša ili lične karte roditelja koji živi u Nemačkoj i potvrdu o njegovom prebivalištu (u dva primerka) odn. potvrdu o planiranom prebivalištu

Ukoliko dete još nije rođeno, a steći će nemačko državljanstvo rođenjem – neophodno je dodatno predočiti:

 1. Potvrdu o trudnoći + 2 fotokopije - Aktuelno lekarsko uverenje o trudnoći i očekivanom terminu porođaja u originalu uz prevod
 2. Dokaz o nemačkom državljanstvu (Original + 2 kopije) – dokaz da će dete u budućnosti posedovati nemačko državljanstvo, npr. predočenjem
  • nemačkog pasoša jednog roditelja ILI
  • potvrdom nemačkog Matičnog ureda kojom se očekuje da će dete po rođenju steći nemačko državljanstvo I
  • predočenjem nemačkog ili međunarodnog izvoda iz knjige venčanih roditelja ILI
  • priznavanjem očinstva pre rođenja, ukoliko roditelji deteta nisu venčani
 • Potvrda o prebivalištu u Nemačkoj (samo 2 fotokopije) - Potvrda o prebivalištu u Nemačkoj: prijava stana (potvrda ne sme da bude starija od 6 meseci).
 • Potvrda o dovoljnom stambenom prostoru + 2 fotokopije - Potvrda o tome da je stambeni prostor u Nemačkoj dovoljno prostran (npr. ugovor o zakupu, izvod iz katastra)
 • Po potrebi potvrda o zaključenom zdravstvenom osiguranju uz dve kopije - Potvrda o sklopljenom zdravstvenom osiguranju licenciranog osiguravajućeg društva u Srbiji koja važi tri meseca od ulaska ILI ukoliko već imate zdravstveno osiguranje u Nemačkoj preko članova Vaše porodice, priložite aktuelnu potvrdu Vašeg nemačkog zdravstvenog osiguranja iz koje proizlazi da ste već prilikom ulaska zdravstveno osigurani. Imajući u vidu da još nemate prijavljeno prebivalište u Nemačkoj, nije dovoljno da predočite samo zdravstvenu knjižicu (karticu). Polisu treba tek da dostavite kada Vam se viza odobri.

Odeljenje za vize ima pravo da u pojedinim slučajevima prilikom podnošenja zahteva ili u toku rešavanja zahteva zatraži dodatnu dokumentaciju koja ovde nije navedena.

POUKA

Čl. 54. st. 2. tačka 8. Zakona o boravku nalaže da stranac/strankinja može biti vraćen/-a iz Nemačke ukoliko je on/ona u postupku podnošenja zahteva za vizu dao/dala netačne ili nepotpune podatke u cilju dobijanja dozvole za boravak. Podnosilac zahteva dužan je da sve podatke da korektno i savesno. Svesno navođenje lažnih ili nepotpunih podataka može imati za posledicu da zahtev za izdavanje vize bude odbijen odn. da podnosilac zahteva bude vraćen u zemlju porekla ukoliko je već odobrena viza .

Svojim potpisom potvrđujete da ste upoznati sa navodima čl. 54. st. 2. tačka 8. Zakona o boravku kao i sa pravnim posledicama namernog davanja lažnih ili nepotpunih podataka.

Ovim Vas obaveštavamo o tome da po odredbama Šengenskog sporazuma treba da imate važeće zdravstveno osiguranje za vreme svakog boravka u zemljama potpisnicama Šengenskog sporazuma. Dokaz o zaključenom zdravstvenom osiguranju obavezno nosite sa sobom kako biste ga po potrebi mogli predočiti pograničnoj policiji.

Molimo Vas da neposredno po preuzimanju pasoša proverite tačnost podataka na viza-nalepnici.

Dalje ste obavešteni da radi zaštite podataka ne možete telefonskim putem dobiti odgovor o stanju obrade Vašeg zahteva, a da na upit elektronskim putem možete dobiti odgovor najranije nakon 10 do 12 nedelja od podnošenja zahteva.

Svojim potpisom takođe dajete saglasnost da Vas Nemačka ambasada kontaktira na navedenu mejl-adresu: ___________________________ i izjavljujete da ćete redovno proveriti pristigle mejlove.

Beograd, dana ________________ Potpis __________________

Molimo Vas da na zakazani termin za podnošenje zahteva za vizu ponesete jedan popunjeni i potpisani primerak ovog informatora. Priložite traženu dokumentaciju u naznačenom redosledu.

POUKA – ZAHTEV ZA VIZU

Ukazano mi je na to da pozitivna odluka o mom zahtevu za vizu nije moguća ukoliko uz njega nije priložena sva neophodna dokumentacija navedena u informatoru. Nepotpuni zahtevi će biti odbijeni, a za obradu zahteva će biti naplaćena taksa.

Beograd, dana ________________ Potpis __________________


Na početak stranice