Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Informacije o ubrzanom postupku za stručnu radnu snagu

Članak

Informacije o postupku

Ubrzani postupak za stručnu radnu snagu znatno skraćuje postupak priznavanja diplome i izdavanja vize . Namenjen je sledećim kategorijama:

- kvalifikovana radna snaga sa srednjom stručnom spremom (čl. 16. slovo d i čl. 18. slovo a Zakona o boravku stranaca)

- kvalifikovana radna snaga sa diplomom o visokom obrazovanju (čl. 18. slovo b Zakona o boravku stranaca)

- visokokvalifikovani stručnjaci

- naučni istraživači/naučnici

stručnjaci na rukovodećim pozicijama

- stručno obrazovanje  i stručno usavršavanje u međunarodnim kompanijama (čl. 16. slovo a Zakona o boravku stranaca)

- specijalista u oblasti informacionih tehnologija

- profesionalni vozači (sa EU-vozačkom dozvolom i EU-kodom 95)


Obratite pažnju na sledeće informacije odnosno sledeće korake:

 1. Prvi korak je da ovlastite budućeg poslodavca / obrazovnu ustanovu da u nadležnoj službi za strance u Nemačkoj pokrene ubrzani postupak za stručnu radnu snagu. Obrazac punomoćja ćete pronaći ovde.
 2. Služba za strance stoji Vašem poslodavcu / obrazovnoj ustanovi na raspolaganju za konsultacije, pruža podršku u sprovođenju postupka  priznavanja Vaše diplome stečene u inostranstvu i pribavlja dozvolu Savezne agencije za zapošljavanje. Ustanove koje se bave nostrifikacijom diplomа i Savezna agencija za zapošljavanje su dužne da zahtev reše u određenom roku.
 3. Kada svi uslovi budu ispunjeni, služba za strance izdaje prethodnu saglasnost, koju poslodavac treba da prosledi Vama. U prethodnoj saglasnosti je navedeno koja dokumenta su bila priložena u vidu fotokopija, te ćete prilikom podnošenja zahteva za izdavanje vize morati da ih predočite u originalu. Služba za strance šalje ambasadi na email visa@belg.diplo.de prethodnu saglasnost. Kao predmet prethodne saglasnosti stoji "Prethodna saglasnost na osnovu §81, PREZIME, IME".
 4. Molimo Vas da se po dobijanju prethodne saglasnosti registrujete za termin u kategoriji „Ubrzani postupak za stručnu radnu snagu“.
 5. UKOLIKO SU I ČLANOVI VAŠE PORODICE NAVEDENI U PRETHODNOJ SAGLASNOSTI, molimo Vas da prilikom registracije za termin navedete tačan broj osoba koje zajedno sa Vama žele da podnesu zahteve za vizu, kao i njihove brojeve pasoša.
 6. Odluka o zahtevima za izdavanje vize koji su predati sa svom neophodnom dokumentacijom, po pravilu se donosi u roku od tri nedelje.
 7. Taksa za ubrzani postupak za stručnu radnu snagu kod službe za strance iznosi 411 evra. Dodatni troškovi podrazumevaju i taksu za obradu zahteva za vizu u visini od 75 evra po osobi, kao i troškove u postupku nostrifikacije diplome.

Informacije u vezi sa podnošenjem zahteva

Molimo da pažljivo pročitate ovaj informator i formular za podnošenje zahteva za vizu. Obavezni ste da prilikom podnošenja zahteva za izdavanje vize donesete odštampani i potpisani primerak ovog informatora.

Neophodno je da svaki podnosilac na podnošenje zahteva ponese dva popunjena i potpisana obrasca zahteva za vizu.

Sva dokumenta Ambasade (informatori, obrasci za podnošenje zahteva) su besplatna. Informacije u vezi sa postupkom podnošenja zahteva naći ćete na internet stranici Ambasade.

Davanje mita, odnosno pokušaj davanja mita zaposlenima u Ambasadi, pored krivičnog gonjenja, za posledicu ima i odbijanje zahteva za vizu.

Molimo Vas da vodite računa o tome da nije dozvoljeno uneti prtljag u prostorije odeljenja za vize. Možete uneti isključivo torbice i male rančeve. Odlaganje prtljaga na trotoaru takođe nije dozvoljeno. Molimo vas da koristite predviđena mesta za odlaganje prtljaga na železničkoj stanici/autobuskoj stanici/aerodromu.

Dokumenta

Molimo Vas da pažljivo pročitate napomene koje su date uz svaku pojedinačnu tačku, te naročito obratite pažnju na broj potrebnih fotokopija.

Svaki podnosilac zahteva mora dostaviti sledeće:

 • 2 Videx obrasca za podnošenje zahteva - Kompletno i čitko popuniti na nemačkom ili engleskom jeziku i svojeručno potpisati. Nemojte koristiti obrasce za podnošenje zahteva za tzv. šengensku vizu!
 • Pasoš + 2 fotokopije (svih relevantnih stranica) - Pasoš treba da ima najmanje dve prazne stranice. Vodite računa da pasoš važi najmanje još tri meseca po isteku vize. Priložite fotokopiju stranice pasoša sa ličnim podacima kao i kopije svih stranica sa vizama, pečatima ili drugim napomenama.
 • 3 fotografije - Tri identične biometrijske slike za pasoš, ne starije od šest meseci. Dve fotografije nalepite na predviđeno mesto (na svaki obrazac po jednu), a treću priložite posebno.
 • Prethodnu saglasnost službe za strance prema čl. 81a Zakona o boravku stranaca (3 fotokopije) - Prethodna saglasnost nadležne službe za strance prema čl. 81a Zakona o boravku stranaca
 • Taksa - Taksa iznosi 75 evra.

Stručni radnik koji je nosilac prethodne saglasnosti i stekao je istu na osnovu Zakona o doseljavanju stručne radne snage (čl. 81a) treba da dostavi sledeće:

 • Potvrde o stručnoj kvalifikaciji (Original + 2 fotokopije) - Diplome, svedočanstva ILI diploma o stečenom srednjem/ srednjem stručnom obrazovanju ILI diploma o stečenom visokom obrazovanju sa apostilom u originalu i prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji
 • Potvrda o znanju nemačkog jezika (Original + 2 fotokopije) - Ukoliko ste u okviru ubrzanog postupka za stručnu radnu snagu predali sertifikat o znanju jezika, molimo Vas da isti ponesete prilikom podnošenja zahteva.

Supružnik koji putuje zajedno sa Vama treba da dostavi sledeće:

 • Izvod iz matične knjige venčanih ILI potvrdu o registrovanom partnerstvu + 2 fotokopije - Original izvoda iz matične knjige venčanih ili original potvrde o registrovanom partnerstvu (u Nemačkoj stari slučajevi pre 01.10.2017. godine). Izvodi koji nisu na nemačkom jeziku i nisu na međunarodnom obrascu, moraju biti overeni pečatom Apostile i biti prevedeni. Prevod mora biti overen kod notara. Na srpskim međunarodnim izvodima nije potreban pečat Apostile i ne moraju biti prevedeni na nemački jezik. Moraju biti priložene 2 fotokopije izvoda.
 • Potvrdu o znanju nemačkog jezika + 2 fotokopije - Osnovno znanje nemačkog jezika načelno treba da dokažete aktuelnom potvrdom o položenom ispitu na nivou A1 (Deutsch-A1). U Srbiji potvrdu možete dobiti (odnosno ispit polagati) u Gete institutu, u Austrijskom kulturnom centru (ÖSD) ili u Školi za učenje stranih jezika koja je sertificirana prema TestDaF-u, ECL-u ili Telc-u. Bliže informacije ćete naći u informatoru „Dokazivanje poznavanja nemačkog jezika u postupku izdavanja vize radi pridruživanja bračnom partneru“. Prilikom predaje Vašeg zahteva, mi ćemo proveriti da li za Vas važi izuzetak.

Za dete koje putuje sa Vama treba priložiti sledeće:

 • Izvod iz matične knjige rođenih (Original + 2 fotokopije) - međunarodni izvodi iz matične knjige rođenih moraju prilikom predaje zahteva biti priloženi u originalu
 • Dokaz o poznavanju nemačkog jezika za decu stariju od 16 godina + 2 fotokopije - deca koja su napunila 16 godina (npr. datum rođenja je 06.06.2003. godine, dete je napunilo 16 godina 06.06.2019. godine) moraju dostaviti dokaz o poznavanju nemačkog jezika priznatog instituta na nivou C1. Ovo pravilo ne važi ukoliko dete putuje sa oba roditelja koji zajedno vrše roditeljsko pravo. Ovo pravilo ne važi takođe ukoliko dete putuje zajedno sa roditeljem koji samostalno vrši roditeljsko pravo. Više informacija o dokazivanju poznavanja jezika na nivou C1 dobićete prilikom predaje zahteva na šalteru.

DA LI SU POTREBNA DODATNA DOKUMENTA O VRŠENJU RODITELJSKOG PRAVA ODNOSNO DODATNA SAGLASNOST?

Oba roditelja vrše roditeljsko pravo. Oba roditelja idu za Nemačku sa detetom/decom:

NE

Jedan roditelj samostalno vrši roditeljsko pravo i dete/deca idu za Nemačku sa tim roditeljem:

DA

Presuda o razvodu braka kojom je starateljstvo regulisano (u originalu sa dve kopije) sa apostilom i prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji I pisana izjava roditelja koji ostaje u Srbiji da je saglasan da dete putuje u Nemačku radi trajnog preseljenja sa prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji i overena od strane notara. Primer možete pronaći ovde.

ILI

Sudska presuda o potpunom lišenju roditeljskog prava roditelju koji ostaje u Srbiji sa apostilom i prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji.

Jedan roditelj je preminuo i dete/deca idu za Nemačku sa preostalim roditeljem:

DA
Original internacionalnog izvoda iz matične knjige umrlih preminulog roditelja

Oba roditelja zajednički vrše roditeljsko pravo, ali jedan roditelj ostaje (trenutno) u Srbiji, a dete/deca za Nemačku idu sa drugim roditeljem ili je on već u Nemačkoj:

DA
Pisana izjava roditelja koji ostaje u Srbiji da je saglasan da dete putuje u Nemačku radi trajnog preseljenja sa prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji u originalu sa dve fotokopije i overena od strane notara. Primer možete pronaći ovde.

Priložite traženu dokumentaciju u naznačenom redosledu.

Molimo Vas da odštampate sledeću pouku za sebe i za svakog člana porodice koji zajedno sa Vama podnosi zahtev za izdavanje vize i ponesete je prilikom podnošenja zahteva.

POUKA

I               Prema čl. 54. stav 2. broj 8. Zakona o boravku stranaca (AufenthG) strani državljanin može da bude vraćen iz Savezne Republike Nemačke ukoliko je, sa ciljem da mu se izda viza, u postupku podnošenja zahteva za izdavanje vize naveo netačne ili nepotpune podatke. Podnosilac zahteva je obavezan da savesno i po najboljem uverenju navede sve tražene podatke. Svesno navođenje netačnih ili nepotpunih podataka može da ima za posledicu odbijanje zahteva za izdavanje vize, odnosno vraćanje podnosioca zahteva iz Savezne Republike Nemačke u slučaju da mu je viza već izdata. Svojim potpisom potvrđujem da sam obavešten/na o sadržaju čl. 54. stav 2. broj 8. Zakona o boravku stranaca (AufenthG) i o mogućim pravnim posledicama svesnog navođenja netačnih ili nepotpunih podataka u postupku izdavanja vize.

II              Osim toga izjavljujem da sam upozoren/a na to da je shodno propisima Šengenskog sporazuma potrebno da se za svaki boravak u Šengenskom prostoru dokaže adekvatno putničko zdravstveno osiguranje. Obavezni ste da ponesete potvrdu o osiguranju i da je na upit pokažete prilikom prelaska granice.

III             Molimo vas da neposredno posle dobijanja vize proverite tačnost unetih podataka. Naročito treba proveriti početak i kraj važenja vize i uporediti sa ukupnim trajanjem planiranog boravka. Osim toga obavezno proverite tačan način pisanja imena i prezimena. Eventualne greške treba odmah saopštiti Odeljenju za vize koje je izdalo vizu

IV          Dalje sam obavešten/-a da radi zaštite podataka ne mogu telefonskim putem dobiti odgovor o stanju obrade mog zahteva, a da na upit elektronskim putem mogu dobiti odgovor najranije nakon 10 do 12 nedelja od podnošenja zahteva.

V             Saglasan/-na sam da se sva službena komunikacija u vezi sa mojim zahtevom obavlja elektronskim putem uz korišćenje navedene mejl-adrese: __________________________

DA                       NE

POUKA –ZAHTEV ZA VIZU

Ukazano mi je na to da pozitivna odluka o mom zahtevu za vizu nije moguća ukoliko uz njega nije priložena sva neophodna dokumentacija navedena u informatoru.  Nepotpuni zahtevi će biti odbijeni, a za obradu zahteva će biti naplaćena taksa.

Beograd, dana _______________   Potpis _________________Na početak stranice