Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Informacije o ubrzanom postupku za stručnu radnu snagu

05.04.2023 - Članak

Informacije o postupku

Ubrzani postupak za stručnu radnu snagu znatno skraćuje postupak priznavanja diplome i izdavanja vize . Namenjen je sledećim kategorijama:

- kvalifikovana radna snaga sa srednjom stručnom spremom (čl. 16. slovo d i čl. 18. slovo a Zakona o boravku stranaca)

- kvalifikovana radna snaga sa diplomom o visokom obrazovanju (čl. 18. slovo b Zakona o boravku stranaca)

- visokokvalifikovani stručnjaci

- naučni istraživači/naučnici

stručnjaci na rukovodećim pozicijama

- stručno obrazovanje  i stručno usavršavanje u međunarodnim kompanijama (čl. 16. slovo a Zakona o boravku stranaca)

- specijalista u oblasti informacionih tehnologija

- profesionalni vozači (sa EU-vozačkom dozvolom i EU-kodom 95)


Obratite pažnju na sledeće informacije odnosno sledeće korake:

 1. Prvi korak je da ovlastite budućeg poslodavca / obrazovnu ustanovu da u nadležnoj službi za strance u Nemačkoj pokrene ubrzani postupak za stručnu radnu snagu. Obrazac punomoćja ćete pronaći ovde.
 2. Služba za strance stoji Vašem poslodavcu / obrazovnoj ustanovi na raspolaganju za konsultacije, pruža podršku u sprovođenju postupka  priznavanja Vaše diplome stečene u inostranstvu i pribavlja dozvolu Savezne agencije za zapošljavanje. Ustanove koje se bave nostrifikacijom diplomа i Savezna agencija za zapošljavanje su dužne da zahtev reše u određenom roku.
 3. Kada svi uslovi budu ispunjeni, služba za strance izdaje prethodnu saglasnost, koju poslodavac treba da prosledi Vama. U prethodnoj saglasnosti je navedeno koja dokumenta su bila priložena u vidu fotokopija, te ćete prilikom podnošenja zahteva za izdavanje vize morati da ih predočite u originalu. 
 4. Molimo Vas da se po dobijanju prethodne saglasnosti registrujete za termin u kategoriji „Ubrzani postupak za stručnu radnu snagu“.
 5. UKOLIKO SU I ČLANOVI VAŠE PORODICE NAVEDENI U PRETHODNOJ SAGLASNOSTI, molimo Vas da prilikom registracije za termin navedete tačan broj osoba koje zajedno sa Vama žele da podnesu zahteve za vizu, kao i njihove brojeve pasoša.
 6. Odluka o zahtevima za izdavanje vize koji su predati sa svom neophodnom dokumentacijom, po pravilu se donosi u roku od tri nedelje.
 7. Taksa za ubrzani postupak za stručnu radnu snagu kod službe za strance iznosi 411 evra. Dodatni troškovi podrazumevaju i taksu za obradu zahteva za vizu u visini od 75 evra po osobi, kao i troškove u postupku nostrifikacije diplome.

Informacije u vezi sa podnošenjem zahteva

Molimo da pažljivo pročitate ovaj informator i formular za podnošenje zahteva za vizu. Obavezni ste da prilikom podnošenja zahteva za izdavanje vize donesete odštampani i potpisani primerak ovog informatora.

Neophodno je da svaki podnosilac na podnošenje zahteva ponese dva popunjena i potpisana obrasca zahteva za vizu.

Sva dokumenta Ambasade (informatori, obrasci za podnošenje zahteva) su besplatna. Informacije u vezi sa postupkom podnošenja zahteva naći ćete na internet stranici Ambasade.

Davanje mita, odnosno pokušaj davanja mita zaposlenima u Ambasadi, pored krivičnog gonjenja, za posledicu ima i odbijanje zahteva za vizu.

Molimo Vas da vodite računa o tome da nije dozvoljeno uneti prtljag u prostorije odeljenja za vize. Možete uneti isključivo torbice i male rančeve. Odlaganje prtljaga na trotoaru takođe nije dozvoljeno. Molimo vas da koristite predviđena mesta za odlaganje prtljaga na železničkoj stanici/autobuskoj stanici/aerodromu.

Dokumenta

Molimo Vas da pažljivo pročitate napomene koje su date uz svaku pojedinačnu tačku, te naročito obratite pažnju na broj potrebnih fotokopija.

Molimo Vas da dokumentaciju sortirate prema dole navedenom redosledu i da svaki zahtev ima svoj paket dokumenata (kopije). Originalnu dokumentaciju izdvojite i sortirajte kao poseban paket. Originali će Vam biti vraćeni najkasnije po donošenju odluke o Vašem viznom zahtevu.

Svaki podnosilac zahteva mora dostaviti sledeće:

 • 2 Videx obrasca za podnošenje zahteva - Kompletno popuniti onlajn na nemačkom ili engleskom jeziku i svojeručno potpisati odštampani primerak. Ne koristiti obrasce za podnošenje zahteva za tzv. šengen vizu!
 • Pasoš + 2 fotokopije (svih relevantnih stranica) - Pasoš treba da ima najmanje dve prazne stranice. Vodite računa da pasoš važi najmanje još tri meseca po isteku vize. Priložite fotokopiju stranice pasoša sa ličnim podacima kao i kopije svih stranica sa vizama, pečatima ili drugim napomenama.
 • 3 fotografije - Tri identične biometrijske slike za pasoš, ne starije od šest meseci. Dve fotografije nalepite na predviđeno mesto (na svaki obrazac po jednu), a treću priložite posebno.
 • Prethodnu saglasnost službe za strance prema čl. 81a Zakona o boravku stranaca (3 fotokopije) - Prethodna saglasnost nadležne službe za strance prema čl. 81a Zakona o boravku stranaca
 • Taksa - Taksa iznosi 75 evra i plaća se u dinarima (RSD).

Stručni radnik koji je nosilac prethodne saglasnosti i stekao je istu na osnovu Zakona o doseljavanju stručne radne snage (čl. 81a) treba da dostavi sledeće:

 • Potvrde o stručnoj kvalifikaciji (Original + 2 fotokopije) - Diplome, svedočanstva ILI diploma o stečenom srednjem/ srednjem stručnom obrazovanju ILI diploma o stečenom visokom obrazovanju sa apostilom u originalu i prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji
 • Potvrda o znanju nemačkog jezika (Original + 2 fotokopije) - Ukoliko ste u okviru ubrzanog postupka za stručnu radnu snagu predali sertifikat o znanju jezika, molimo Vas da isti ponesete prilikom podnošenja zahteva (sertifikat ne sme biti stariji od godinu dana i mora biti izdat od strane instituta za jezike priznatog od strane ambasade).

Supružnik koji putuje zajedno sa Vama treba da dostavi sledeće:

 • Izvod iz matične knjige venčanih ILI potvrdu o registrovanom partnerstvu + 2 fotokopije - Original izvoda iz matične knjige venčanih ili original potvrde o registrovanom partnerstvu (u Nemačkoj stari slučajevi pre 01.10.2017. godine). Izvodi koji nisu na nemačkom jeziku i nisu na međunarodnom obrascu, moraju biti overeni pečatom Apostile i biti prevedeni. Prevod mora biti overen kod notara. Na srpskim međunarodnim izvodima nije potreban pečat Apostile i ne moraju biti prevedeni na nemački jezik. Moraju biti priložene 2 fotokopije izvoda.
 • Potvrdu o znanju nemačkog jezika + 2 fotokopije - Osnovno znanje nemačkog jezika načelno treba da dokažete aktuelnim sertifikatom (datum izdavanja ne sme biti stariji od godinu dana) o položenom ispitu na nivou A1 (Deutsch-A1). U Srbiji potvrdu možete dobiti (odnosno ispit polagati) u Gete institutu, u Austrijskom kulturnom centru (ÖSD) ili u Školi za učenje stranih jezika koja je sertificirana prema TestDaF-u ili ECL-u. Osim toga se priznaju Telc sertifikati ako je ispit položen van Srbije. Bliže informacije ćete naći u informatoru „Dokazivanje poznavanja nemačkog jezika u postupku izdavanja vize radi pridruživanja bračnom partneru“. Prilikom predaje Vašeg zahteva, mi ćemo proveriti da li za Vas važi izuzetak.

Za dete koje putuje sa Vama treba priložiti sledeće:

 • Izvod iz matične knjige rođenih (Original + 2 fotokopije) - međunarodni izvodi iz matične knjige rođenih moraju prilikom predaje zahteva biti priloženi u originalu
 • Dokaz o poznavanju nemačkog jezika za decu stariju od 16 godina + 2 fotokopije - deca koja su napunila 16 godina (npr. datum rođenja je 06.06.2003. godine, dete je napunilo 16 godina 06.06.2019. godine) moraju dostaviti dokaz o poznavanju nemačkog jezika priznatog instituta na nivou C1. Ovo pravilo ne važi ukoliko dete putuje sa oba roditelja koji zajedno vrše roditeljsko pravo. Ovo pravilo ne važi takođe ukoliko dete putuje zajedno sa roditeljem koji samostalno vrši roditeljsko pravo. Više informacija o sertifikatu jezika na nivou C1 naći ćete u informatoru "Dokazivanje poznavanja nemačkog jezika jezika" i dobićete prilikom predaje zahteva na šalteru.

DA LI SU POTREBNA DODATNA DOKUMENTA O VRŠENJU RODITELJSKOG PRAVA ODNOSNO DODATNA SAGLASNOST?

Oba roditelja vrše roditeljsko pravo. Oba roditelja idu za Nemačku sa detetom/decom:

NE

Jedan roditelj samostalno vrši roditeljsko pravo i dete/deca idu za Nemačku sa tim roditeljem:

DA

Presuda o razvodu braka kojom je starateljstvo regulisano (u originalu sa dve kopije) sa apostilom i prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji I pisana izjava roditelja koji ostaje u Srbiji da je saglasan da dete putuje u Nemačku radi trajnog preseljenja sa prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji i overena od strane notara. Primer možete pronaći ovde.

ILI

Sudska presuda o potpunom lišenju roditeljskog prava roditelju koji ostaje u Srbiji sa apostilom i prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji.

Jedan roditelj je preminuo i dete/deca idu za Nemačku sa preostalim roditeljem:

DA
Original internacionalnog izvoda iz matične knjige umrlih preminulog roditelja

Oba roditelja zajednički vrše roditeljsko pravo, ali jedan roditelj ostaje (trenutno) u Srbiji, a dete/deca za Nemačku idu sa drugim roditeljem ili je on već u Nemačkoj:

DA
Pisana izjava roditelja koji ostaje u Srbiji da je saglasan da dete putuje u Nemačku radi trajnog preseljenja sa prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji u originalu sa dve fotokopije i overena od strane notara. Primer možete pronaći ovde.

Priložite traženu dokumentaciju u naznačenom redosledu.

Molimo Vas da odštampate sledeću pouku za sebe i za svakog člana porodice koji zajedno sa Vama podnosi zahtev za izdavanje vize i ponesete je prilikom podnošenja zahteva.

Pouka u skladu sa čl. 54. st. 2. tačka 8. u vezi sa čl. 53. Zakona o boravku, zapošljavanju i integraciji stranaca na teritoriji SR Nemačke (AufenthG), čl. 53. st. 2. u vezi sa čl. 41. st. 1. tačka 2. Zakona o Saveznom centralnom registru (BZRG)

Stranac može biti vraćen iz Nemačke ako je dao netačne ili nepotpune podatke u cilju dobijanja nemačke dozvole za boravak ili Šengen vize.

Podnosilac zahteva je dužan da sve podatke da korektno i savesno. Odbijanje davanja podataka ili svesno navođenje netačnih ili nepotpunih podataka može imati za posledicu da zahtev za izdavanje vize bude odbijen, odnosno da podnosilac zahteva bude vraćen iz Nemačke ako je viza već izdata.

U skladu sa čl. 53. st. 2. u vezi sa čl. 41. st. 1. tačka 2. Zakona o Saveznom centralnom registru (BZRG) državni organ ima neograničeno pravo na dobijanje podataka o osudama upisanim u Savezni centralni registar za koje nisu protekli rokovi za brisanje. To uključuje i osude koje više ne bi bile iskazane u izvodu iz tog registra (Führungszeugnis). Podnosilac zahteva je stoga dužan da navede i krivične osude koje se ne iskazuju u izvodu iz registra.

Svojim potpisom podnosilac zahteva potvrđuje da je pre podnošenja zahteva upoznat sa pravnim posledicama odbijanja davanja podataka i davanja lažnih ili nepotpunih podataka u postupku podnošenja zahteva za izdavanje vize.


Ovim Vas obaveštavamo o tome da po odredbama Šengenskog sporazuma treba da imate važeće zdravstveno osiguranje za vreme svakog boravka u zemljama potpisnicama Šengenskog sporazuma.

Dokaz o zaključenom zdravstvenom osiguranju obavezno nosite sa sobom kako biste ga po potrebi mogli predočiti pograničnoj policiji.

Dalje ste obavešteni da radi zaštite podataka ne možete telefonskim putem dobiti odgovor o stanju obrade Vašeg zahteva, a da na upit elektronskim putem možete dobiti odgovor najranije 10 do 12 nedelja od podnošenja zahteva.

Molimo Vas da neposredno po preuzimanju pasoša proverite tačnost podataka na viza-nalepnici.

Svojim potpisom takođe dajete saglasnost da Vas Ambasada kontaktira na navedenu mejl-adresu: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________ i izjavljujete da ćete redovno proveriti pristigle mejlove.

 

Beograd, dana ______________   Potpis ________________

POUKA –ZAHTEV ZA VIZU

Ukazano mi je na to da pozitivna odluka o mom zahtevu za vizu nije moguća ukoliko uz njega nije priložena sva neophodna dokumentacija navedena u informatoru. Nepotpuni zahtevi će biti odbijeni, a za obradu zahteva će biti naplaćena taksa.

Ukoliko moj zahtev za dobijanje nacionalne vize bude odbijen,

☐ rešenje o tome želim da preuzmem ja ili ovlašćeno lice u Ambasadi

☐ dajem saglasnost da mi se rešenje pošalje na mejl-adresu koja je navedena gore. Sanduče pomenute mejl-adrese redovno proveravam.

☐ molim da mi se rešenje pošalje na sledeću poštansku adresu:

     ________________________________________________________________________

    _________________________________________________________________________

Beograd, dana ______________   Potpis ________________

Molimo Vas da na zakazani termin za podnošenje zahteva za vizu ponesete jedan popunjeni i potpisani primerak ovog informatora. Priložite traženu dokumentaciju u naznačenom redosledu.

Na početak stranice