Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Informacije o ubrzanom postupku za stručnu radnu snagu

Članak

Informacije o postupku

Ubrzani postupak za stručnu radnu snagu znatno skraćuje postupak priznavanja diplome i izdavanja vize . Namenjen je sledećim kategorijama:

- kvalifikovana radna snaga sa srednjom stručnom spremom (čl. 16. slovo d i čl. 18. slovo a Zakona o boravku stranaca)

- kvalifikovana radna snaga sa diplomom o visokom obrazovanju (čl. 18. slovo b Zakona o boravku stranaca)

- visokokvalifikovani stručnjaci

- naučni istraživači/naučnici

stručnjaci na rukovodećim pozicijama

- stručno obrazovanje  i stručno usavršavanje u međunarodnim kompanijama (čl. 16. slovo a Zakona o boravku stranaca)

- specijalista u oblasti informacionih tehnologija

- profesionalni vozači (sa EU-vozačkom dozvolom i EU-kodom 95)


Obratite pažnju na sledeće informacije odnosno sledeće korake:

 1. Prvi korak je da ovlastite budućeg poslodavca / obrazovnu ustanovu da u nadležnoj službi za strance u Nemačkoj pokrene ubrzani postupak za stručnu radnu snagu. Obrazac punomoćja ćete pronaći ovde.
 2. Služba za strance stoji Vašem poslodavcu / obrazovnoj ustanovi na raspolaganju za konsultacije, pruža podršku u sprovođenju postupka  priznavanja Vaše diplome stečene u inostranstvu i pribavlja dozvolu Savezne agencije za zapošljavanje. Ustanove koje se bave nostrifikacijom diplomа i Savezna agencija za zapošljavanje su dužne da zahtev reše u određenom roku.
 3. Kada svi uslovi budu ispunjeni, služba za strance izdaje prethodnu saglasnost, koju poslodavac treba da prosledi Vama. U prethodnoj saglasnosti je navedeno koja dokumenta su bila priložena u vidu fotokopija, te ćete prilikom podnošenja zahteva za izdavanje vize morati da ih predočite u originalu. Služba za strance šalje ambasadi na email visa@belg.diplo.de prethodnu saglasnost. Kao predmet prethodne saglasnosti stoji "Prethodna saglasnost na osnovu §81, PREZIME, IME".
 4. Molimo Vas da se po dobijanju prethodne saglasnosti registrujete se za termin u kategoriji „Ubrzani postupak za stručnu radnu snagu“.
 5. Molimo da se članovi Vaše porodice paralelno registruju za termin za spajanje porodice odabirom opcije „Čl. 18 a b čl 16 d Zakona o boravku – Moj supružnik - roditelj će tek da podnese zahtev za izdavanje vize na osnovu Zakona o doseljavanju stručne radne snage (FEG)“. Molimo Vas da podatke o registraciji članova porodice unesete u dole navedenu tabelu i ponesete je prilikom podnošenja Vašeg zahteva za vizu. Članovi Vaše porodice će dobiti termin čim Vaš zahtev za vizu bude odobren. Molimo Vas da članovi Vaše porodice da pripreme dokumentaciju u skladu sa našim informatorima o spajanju porodice.

Član porodice: Suprug(a)/ćerka/sin

 • Ime, prezime: __________________________________________________________________________
 • Broj pasoša: ____________________________________________________________________________
 • Broj registracije za termin: _____________________________________________________________

Odluka o zahtevu za izdavanje vize koji je predat sa  svom neophodnom  dokumentacijom po pravilu se donosi u roku od tri nedelje.

Taksa za ubrzani postupak za stručnu radnu snagu kod službe za strance iznosi 411 evra. Dodatni troškovi podrazumevaju i taksu za obradu zahteva za vizu u visini od 75 evra, kao i troškovi u postupku nostrifikacije diplome.

Informacije u vezi sa podnošenjem zahteva

Molimo da pažljivo pročitate ovaj informator i formular za podnošenje zahteva za vizu. Obavezni ste da prilikom podnošenja zahteva za izdavanje vize donesete odštampani i potpisani primerak ovog informatora.

Neophodno je da svaki podnosilac na podnošenje zahteva ponese dva popunjena i potpisana obrasca zahteva za vizu.

Sva dokumenta Ambasade (informatori, obrasci za podnošenje zahteva) su besplatna. Informacije u vezi sa postupkom podnošenja zahteva naći ćete na internet stranici Ambasade.

Davanje mita, odnosno pokušaj davanja mita zaposlenima u Ambasadi, pored krivičnog gonjenja, za posledicu ima i odbijanje zahteva za vizu.

Molimo Vas da vodite računa o tome da nije dozvoljeno uneti prtljag u prostorije odeljenja za vize. Možete uneti isključivo torbice i male rančeve. Odlaganje prtljaga na trotoaru takođe nije dozvoljeno. Molimo vas da koristite predviđena mesta za odlaganje prtljaga na železničkoj stanici/autobuskoj stanici/aerodromu.

Dokumenta

Molimo Vas da pažljivo pročitate napomene koje su date uz svaku pojedinačnu tačku, te naročito obratite pažnju na broj potrebnih fotokopija.

 • 2 obrasca za podnošenje zahteva - Kompletno i čitko popuniti na nemačkom ili engleskom jeziku i svojeručno potpisati. Nemojte koristiti obrasce za podnošenje zahteva za tzv. šengensku vizu!
 • Pasoš + 2 fotokopije (svih relevantnih stranica) - Pasoš treba da ima najmanje dve prazne stranice. Vodite računa da pasoš važi najmanje još tri meseca po isteku vize. Priložite fotokopiju stranice pasoša sa ličnim podacima kao i kopije svih stranica sa vizama, pečatima ili drugim napomenama.
 • 3 fotografije - Tri identične biometrijske slike za pasoš, ne starije od šest meseci. Dve fotografije nalepite na predviđeno mesto (na svaki obrazac po jednu), a treću priložite posebno.
 • Prethodna saglasnost službe za strance prema čl. 81a Zakona o boravku stranaca (Original +2 fotokopije) - Prethodna saglasnost nadležne službe za strance prema čl. 81a Zakona o boravku stranaca
 • Potvrde o stručnoj kvalifikaciji (Original + 2 fotokopije) - Diplome, svedočanstva ILI diploma o stečenom srednjem/ srednjem stručnom obrazovanju ILI diploma o stečenom visokom obrazovanju sa apostilom u originalu i prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji
 • Potvrda o znanju nemačkog jezika (Original + 2 fotokopije) - Ukoliko ste u okviru ubrzanog postupka za stručnu radnu snagu predali sertifikat o znanju jezika, molimo Vas da isti ponesete prilikom podnošenja zahteva.
 • Taksa - Taksa iznosi 75 evra.

Priložite traženu dokumentaciju u naznačenom redosledu.

Molimo Vas da odštampate sledeću pouku za sebe i za svakog člana porodice koji zajedno sa Vama podnosi zahtev za izdavanje vize i ponesete je prilikom podnošenja zahteva.

POUKA

I               Prema čl. 54. stav 2. broj 8. Zakona o boravku stranaca (AufenthG) strani državljanin može da bude vraćen iz Savezne Republike Nemačke ukoliko je, sa ciljem da mu se izda viza, u postupku podnošenja zahteva za izdavanje vize naveo netačne ili nepotpune podatke. Podnosilac zahteva je obavezan da savesno i po najboljem uverenju navede sve tražene podatke. Svesno navođenje netačnih ili nepotpunih podataka može da ima za posledicu odbijanje zahteva za izdavanje vize, odnosno vraćanje podnosioca zahteva iz Savezne Republike Nemačke u slučaju da mu je viza već izdata. Svojim potpisom potvrđujem da sam obavešten/na o sadržaju čl. 54. stav 2. broj 8. Zakona o boravku stranaca (AufenthG) i o mogućim pravnim posledicama svesnog navođenja netačnih ili nepotpunih podataka u postupku izdavanja vize.

II              Osim toga izjavljujem da sam upozoren/a na to da je shodno propisima Šengenskog sporazuma potrebno da se za svaki boravak u Šengenskom prostoru dokaže adekvatno putničko zdravstveno osiguranje. Obavezni ste da ponesete potvrdu o osiguranju i da je na upit pokažete prilikom prelaska granice.

III             Molimo vas da neposredno posle dobijanja vize proverite tačnost unetih podataka. Naročito treba proveriti početak i kraj važenja vize i uporediti sa ukupnim trajanjem planiranog boravka. Osim toga obavezno proverite tačan način pisanja imena i prezimena. Eventualne greške treba odmah saopštiti Odeljenju za vize koje je izdalo vizu

IV          Dalje sam obavešten/-a da radi zaštite podataka ne mogu telefonskim putem dobiti odgovor o stanju obrade mog zahteva, a da na upit elektronskim putem mogu dobiti odgovor najranije nakon 10 do 12 nedelja od podnošenja zahteva.

V             Saglasan/-na sam da se sva službena komunikacija u vezi sa mojim zahtevom obavlja elektronskim putem uz korišćenje navedene mejl-adrese: __________________________

DA                       NE

POUKA –ZAHTEV ZA VIZU

Ukazano mi je na to da pozitivna odluka o mom zahtevu za vizu nije moguća ukoliko uz njega nije priložena sva neophodna dokumentacija navedena u informatoru.  Nepotpuni zahtevi će biti odbijeni, a za obradu zahteva će biti naplaćena taksa.

Beograd, dana _______________   Potpis _________________Na početak stranice