Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Informacije o podnošenju zahteva radi zapošljavanja

Članak

(Visokokvalifikovani stručnjaci (čl. 18c Zakona o boravku stranaca), plava karta (čl. 18b II Zakona o boravku stranaca), stručnjaci sa diplomom visokog obrazovanja čl. 18b I Zakona o boravku)

Opšte informacije

Molimo Vas da obratite pažnju da zahtev za vizu u ovoj kategoriji možete podneti samo ukoliko ije visoko obrazovanje koje ste stekli u Srbiji  uporedivo ili priznato u Nemačkoj.

Ukoliko za postupak priznavanja diplome koristite ubrzani postupak za stručnu radnu snagu, molimo Vas da Vaša dokumenta pripremite u skladu sa našim informatorom „Ubrzani postupak za stručnu radnu snagu“.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj informator i formular za podnošenje zahteva. Obavezni ste da prilikom podnošenja zahteva za izdavanje vize donesete odštampani i potpisani primerak ovog informatora. Temeljnom pripremom možete skratiti postupak rešavanja Vašeg zahteva. Postupak izdavanja vize uvek zahteva prethodnu saglasnost Savezne Agencije za zapošljavanje (ZAV), a u slučaju potrebe i nadležne službe za strance u Nemačkoj. Postupak obrade zahteva stoga po pravilu traje 3  do 4 nedelje, u pojedinim slučajevima i duže. Obavestićemo Vas odmah nakon što Ambasada dobije odgovor od nadležnih nemačkih službi.

Sva dokumenta Ambasade (informatori, obrasci) su besplatna. Informacije u vezi sa postupkom podnošenja zahteva naći ćete na internet stranici Ambasade.

Davanje mita, odnosno pokušaj davanja mita zaposlenima u Ambasadi, pored krivičnog gonjenja,  za posledicu ima i odbijanje zahteva za vizu.

Molimo Vas da vodite računa o tome da nije dozvoljeno uneti prtljag u prostorije odeljenja za vize. Možete uneti isključivo torbice i male rančeve. Odlaganje prtljaga na trotoaru takođe nije dozvoljeno. Molimo Vas da koristite predviđena mesta za odlaganje prtljaga na železničkoj stanici/autobuskoj stanici/aerodromu.

Molimo Vas da koristite predviđena mesta za odlaganje prtljaga na železničkoj stanici/autobuskoj stanici/aerodromu.

Dokumenta

Pažljivo pročitajte napomene koje su date uz svaku pojedinačnu tačku, te naročito obratite pažnju na broj potrebnih fotokopija.

Molimo da sledeća dokumenta spojite isključivo spajalicama (bez heftanja)!

 • 2 Videx obrasca za podnošenje zahteva - Kompletno i čitko popuniti na nemačkom ili engleskom jeziku i svojeručno potpisati. Nemojte koristiti obrasce za podnošenje zahteva za tzv. Šengensku vizu!
 • Pasoš + 2 fotokopije (svih relevantnih stranica) - Pasoš treba da ima najmanje dve prazne stranice. Vodite računa da pasoš važi najmanje još tri meseca po isteku vize. Priložite fotokopiju stranice pasoša sa ličnim podacima, kao i kopije svih stranica sa vizama, pečatima ili drugim napomenama.
 • 3 fotografije - Tri identične biometrijske fotografije za pasoš, ne starije od šest meseci. Dve fotografije nalepite na predviđeno mesto (na svaki obrazac po jednu), a treću priložite posebno.
 • Izjava o radnom odnosu (Original + 2 fotokopije) - Molimo Vas da izjavu koju možete skinuti ovde popuni i potpiše Vaš poslodavac. PLAVA KARTA: Obavezno vodite računa o donjim granicama godišnje plate! (standardna zanimanja 4.733 € mesečno, 56.800 € bruto/godišnje // deficitarna zanimanja 3.692 € mesečno, 44.304 € bruto/godišnje)
 • Potvrda o stečenom visokom obrazovanju (Original + 2 fotokopije) - Npr. diplome, svedočanstva sa apostilom na originalu i prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji
 • Potvrda o tome da je Vaša diploma o visokom  obrazovanju uporediva sa nemačkom diplomom i da je visokoškolska institucija na kojoj ste tu diplomu stekli priznata (po 2 kopije) - Molimo Vas da u bazi podataka ANABIN: potražite: a) visokoškolsku ustanovu na kojoj ste stekli diplomu, b) Vašu diplomu o visokom obrazovanju i da odštampate rezultate obe pretrage sa dobijenim vrednovanjem. Priznata visokoškolska ustanova može nositi oznaku „H+, H+/-. Uporediva diploma može nositi oznake: „entspricht / vergleichbar / complies“. Ukoliko Vaša diploma/ visokoškolska ustanova ne odgovara gore navedenim kriterijumima, treba da pokrenete postupak nostrifikacije kod Centralne službe za obrazovanje u inostranstvu (ZAB - Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen).
 • Licenca za bavljenje poslom (ukoliko je predviđena za datu struku) - Original + 2 fotokopije - Ukoliko je za dato zanimanje zakonom predviđena licenca (npr. kod zanimanja za koja je u Nemačkoj potrebna posebna dozvola nadležnih službi, odnosno za zanimanja u oblasti humane medicine ili inženjerstva), prilikom podnošenja zahteva za vizu morate dostaviti ovu licencu odnosno  pisanu potvrdu da će Vam licenca biti izdata.
 • Listing iz penzijskog i invalidskog osiguranja (bez prevoda) + 2 fotokopije - Listing iz penzijskog i invalidskog osiguranja treba da sadrži podatke o svim radnim odnosima sve do dana podnošenja zahteva.
 • Dokaz o obezbeđivanju dovoljnih sredstava za život u penzionom dobu (za podnosioce zahteva starije od 45 godina) Original + 2 fotokopije - NE ODNOSI SE NA NOSIOCE PLAVE KARTE I VISOKOKVALIFIKOVANE STRUČNJAKE. Dokaz je potrebno predočiti samo ukoliko podnosite zahtev prema čl. 18b I Zakona o boravku stranaca  i to u vidu: dokaza o primanjima u minimalnoj visini od 46.860 evra godišnje/3.905 evra mesečno ili dokaza o adekvatnim sredstvima za život u penzionom dobu (pravo na primanja iz državnog/privatnog penzijskog fonda, životno osiguranje, nekretnine ili druga imovina). Ukoliko posedujete nekretnine, priložite poslednje rešenje o porezu na imovinu.
 • Potvrda o postojećem zdravstvenom osiguranju Original + 2 fotokopije - Zdravstveno osiguranje licenciranog osiguravajućeg društva u Srbiji na 6 meseci od dana kada želite da putujete. Ukoliko ste osigurani preko ugovora o radu, umesto gore navedenog možete priložiti aktuelnu potvrdu Vašeg osiguranja u Nemačkoj. Nije dovoljno da nam priložite samo osiguranje u vidu kartice (ukoliko posedujete istu), budući da još uvek nemate prebivalište u Nemačkoj.
 • Taksa - Taksa iznosi 75 evra.

Informacije o pridruživanju članova porodice

Ukoliko želite da idete u Nemačku zajedno sa Vašom porodicom, svaki član porodice treba da podnese poseban zahtev za izdavanje nacionalne vize za Nemačku. Ne možete da uđete u Nemačku bez vize ili sa šengenskom vizom.

Članovi Vaše porodice treba da se registruju za termin u kategoriji „§18 a b § 16 d AufenthG-Mein Partner-Elternteil stellt erst noch einen Antrag als qualifizierte Fachkraft/Čl 18 a b čl 16 d Zakona o boravku – Moj supružnik-roditelj će tek da podnese zahtev za izdavanje vize na osnovu Zakona o doseljavanju stručne radne snage (FEG)“ PRE podnošenja Vašeg zahteva za radnu vizu. Molimo Vas da popunite sve stavke u prethodnoj tabeli i donesete je pri podnošenju zahteva za vizu. Vaši članovi porodice će dobiti termin za podnošenje svog zahteva za vizu čim Vaš zahtev za vizu bude odobren..

Bliže informacije o potrebnim dokumentima ćete naći u odgovarajućim informatorima na našoj internet stranici. Vodite računa pre svega i o propisima u vezi sa neophodnim poznavanjem nemačkog jezika i obezbeđivanjem troškova života (uključujući stan i zdravstveno osiguranje).

Član porodice: suprug/a/ćerka/sin:

 • Ime, prezime: ___________________________________________________________
 • Broj pasoša: _____________________________________________________________
 • Broj registracije za Termin: ______________________________________________

Odeljenje za vize ima pravo da u pojedinim slučajevima prilikom podnošenja zahteva ili u toku rešavanja zahteva zatraži dodatnu dokumentaciju koja ovde nije navedena.

POUKA

I               Prema čl. 54. stav 2. broj 8 Zakona o boravku stranaca (AufenthG) strani državljanin može da bude vraćen iz Savezne Republike Nemačke ukoliko je, sa ciljem da mu se izda viza, u postupku podnošenja zahteva za izdavanje vize naveo netačne ili nepotpune podatke. Podnosilac zahteva je obavezan da savesno i po najboljem uverenju navede sve tražene podatke. Svesno navođenje netačnih ili nepotpunih podataka može da ima za posledicu odbijanje zahteva za izdavanje vize, odnosno vraćanje podnosioca zahteva iz Savezne Republike Nemačke u slučaju da mu je viza već izdata. Svojim potpisom potvrđujem da sam poučen/-a o sadržaju čl. 54. stav 2. broj 8 Zakona o boravku stranaca (AufenthG) i o mogućim pravnim posledicama svesnog navođenja netačnih ili nepotpunih podataka u postupku izdavanja vize.

 II              Osim toga izjavljujem da sam upozoren/a na to da je shodno propisima Šengenskog sporazuma potrebno da se za svaki boravak u šengenskom prostoru dokaže adekvatno putničko zdravstveno osiguranje. Potvrda o osiguranju treba nositi sa sobom i na upit pokazati prilikom prelaska granice.

 III             Molimo Vas da neposredno posle dobijanja vize proverite tačnost unetih podataka. Naročito treba proveriti početak i kraj važenja vize i uporediti sa ukupnim trajanjem planiranog boravka. Osim toga treba proveriti tačan način pisanja imena i prezimena. Eventualne greške treba odmah saopštiti odeljenju koje je izdalo vizu.

IV          Dalje sam obavešten/-a da radi zaštite podataka ne mogu telefonskim putem dobiti odgovor o stanju obrade mog zahteva, a da na upit elektronskim putem odgovor mogu dobiti najranije 10 do 12 nedelja nakon podnošenja zahteva.

V             Saglasan/-na sam da se sva službena komunikacija u vezi sa mojim zahtevom obavlja elektronskim putem uz korištenje navedene mejl-adrese: ________________________________   

DA                     NE

POUKA –ZAHTEV ZA VIZU

Ukazano mi je na to da pozitivna odluka o mom zahtevu za vizu nije moguća ukoliko uz njega nije priložena sva neophodna dokumentacija navedena u informatoru. Nepotpuni zahtevi će biti odbijeni, a za obradu zahteva će biti naplaćena taksa.

Beograd, dana ______________   Potpis ________________

Molimo Vas da na zakazani termin za podnošenje zahteva za vizu ponesete jedan popunjeni i potpisani primerak ovog informatora. Priložite traženu dokumentaciju u naznačenom redosledu.

                            


 


Na početak stranice