Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Podnošenje zahteva za vizu radi zaposlenja kao stručno medicinsko osoblje u oblasti negovanja i održavanja zdravlja, kao i negovanja bolesnih i starih lica

Članak

Opšte informacije

Samo za zahteve koji se ne podnose u skladu sa Sporazumom o posredovanju u angažovanju radne snage: Nakon stupanja na snagu Zakona o doseljavanju stručne radne snage neophodno je priložiti dokaz o poznavanju jezika na nivou B2. Podnošenje zahteva za vizu je moguće tek nakon dobijanja potvrde o priznavanju ili potvrde o delimičnom priznavanju istovetnosti diplome. Ukoliko za postupak priznavanja diplome koristite ubrzani postupak za stručnu radnu snagu, molimo Vas da Vaša dokumenta pripremite u skladu sa našim informatorom „Ubrzani postupak za stručnu radnu snagu“.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj informator i obrazac za podnošenje zahteva. Obavezni ste da prilikom podnošenja zahteva za izdavanje vize donesete odštampani i potpisani primerak ovog informatora. Temeljnom pripremom možete skratiti postupak rešavanja Vašeg zahteva. Postupak izdavanja vize uvek zahteva prethodnu saglasnost Savezne Agencije za zapošljavanje, a u slučaju potrebe i nadležne službe za strance u Nemačkoj. Postupak obrade zahteva stoga po pravilu traje 3 do 4 nedelje, u pojedinim slučajevima i duže. Obavestićemo Vas odmah nakon što Ambasada dobije odgovor od nadležnih nemačkih službi.

Sva dokumenta Ambasade (informatori, obrasci) su besplatna. Informacije u vezi sa postupkom podnošenja zahteva naći ćete na internet stranici Ambasade.

Davanje mita, odnosno pokušaj davanja mita zaposlenima u Ambasadi, pored krivičnog gonjenja,za posledicu ima i odbijanje zahteva za vizu.

Molimo Vas da vodite računa o tome da nije dozvoljeno unositi prtljag u prostorije odeljenja za vize. Možete uneti isključivo torbice i male rančeve. Odlaganje prtljaga na trotoaru takođe nije dozvoljeno. Molimo Vas da koristite predviđena mesta za odlaganje prtljaga na železničkoj stanici/autobuskoj stanici/aerodromu.

Napominjemo da je zdravstvenim radnicima počevši od 15.03.2022. godine dozvoljen rad u nemačkim zdravstvenim ustanovama i ustanovama za negu starih i bolesnih lica, samo ukoliko su potpuno vakcinisani (BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson ili Novavax) ili su preležali Covid.

Dokumenta

Pažljivo pročitajte napomene koje su date uz svaku pojedinačnu tačku, te naročito obratite pažnju na broj potrebnih fotokopija. 

Molimo Vas da dokumentaciju sortirate prema dole navedenom redosledu i da svaki zahtev ima svoj paket dokumenata (kopije). Originalnu dokumentaciju izdvojite i sortirajte kao poseban paket. Originali će Vam biti vraćeni najkasnije po donošenju odluke o Vašem viznom zahtevu.

Molimo da sledeća dokumenta spojite isključivo spajalicama (bez heftanja)!

 • 2 Videx obrasca za podnošenje zahteva - Kompletno popuniti onlajn na nemačkom ili engleskom jeziku i svojeručno potpisati odštampani primerak. Ne koristiti obrasce za podnošenje zahteva za tzv. šengen vizu!
 • Pasoš + 2 fotokopije (svih relevantnih stranica) - Pasoš treba da ima najmanje dve prazne stranice. Vodite računa da pasoš važi najmanje još tri meseca po isteku vize. Priložite fotokopiju stranice pasoša sa ličnim podacima kao i kopije svih stranica sa vizama, pečatima ili drugim napomenama.
 • 3 fotografije - 3 identične biometrijske fotografije za pasoš, ne starije od 6 meseci. Dve fotografije nalepite na predviđeno mesto na obrascu (na svaki obrazac po jednu), a jednu fotografiju priložite posebno.
 • Dokazi o stručnoj kvalifikaciji (Original + 2 fotokopije) - Diploma o završenoj stručnoj spremi za stručno medicinsko osoblje u oblastima negovanja i održavanja zdravlja, kao i negovanja bolesnih i starih lica sa apostilom na originalu i prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji.
 • Po potrebi potvrda o postojećem zdravstvenom osiguranju (Original + 2 fotokopije) - Zdravstveno osiguranje licenciranog osiguravajućeg društva u Srbiji na 6 meseci od dana kada želite da putujete. Ukoliko ste osigurani preko ugovora možete umesto gore navedenog da priložite aktuelnu potvrdu Vašeg osiguranja u Nemačkoj. Nije dovoljno da nam priložite samo osiguranje u vidu kartice (ukoliko posedujete istu) jer još nemate prebivalište u Nemačkoj.
 • Taksa- Taksa iznosi 75 evra i plaća se u dinarima (RSD).

OPCIJA A

U skladu sa čl. 18a u vezi sa čl. 18 st. 2 tačka 4 Zakona o boravku stranaca – sa nostrifikovanom diplomom/licencom za bavljenje poslom u Nemačkoj ili u skladu sa čl. 16d st.1, 2 Zakona o boravku stranaca – najviše 18 meseci do nostrifikacije strane stručne diplome

Medicinsko stručno soblje sa priznatom diplomom/licencom (u skladu sa čl. 18a Zakona o boravku stranaca)

 • Izjava o radnom odnosu (Original + 2 fotokopije) - Molimo Vas da izjavu koju možete skinuti ovde popuni i potpiše Vaš poslodavac.
 • Dokaz o priznavanju kvalifikacije, u slučaju potrebe i licenca za bavljenje poslom (Original + 2 fotokopije) - Služba koja je nadležna za nostrifikaciju diplome u Vašoj struci utvrđuje da Vaša kvalifikacija odgovara diplomi stečenoj u Nemačkoj (priznavanje diplome) i izdaje Vam, u slučaju da je potrebno, odobrenje za korišćenje nemačkog stručnog zvanja
 • Sertifikat o znanju nemačkog jezika (Original + 2 fotokopije) - Vaše znanje nemačkog jezika treba da odgovara stepenu B2 Evropskog referentnog okvira. Neophodno je da priložite sertifikat koji je izdao Goethe-Institut, škola za učenje stranih jezika sertifikovana prema ECL-u ili Austrijski institut (ÖSD). Osim toga se priznaju Telc sertifikati ako je ispit položen van Srbije.
 • Dokaz o obezbeđivanju dovoljnih sredstava za život u penzionom dobu (za podnosioce zahteva starije od 45 godina) - Dokaz je potrebno predočiti u vidu: dokaza o primanjima u minimalnoj visini od 46.530 evra  godišnje/3.877,50 evra mesečno ili dokaza o adekvatnim sredstvima za život u penzionom dobu (sa prevodom od strane u Nemačkoj ili Srbiji priznatog sudskog tumača):
 • Listing iz državnog penzijskog fonda i
 • Već stečena prava iz privatnih penzijskih ili životnih osiguranja ili
 • Dokaz o vlasništvu nad nekretninama u vidu izvoda iz katastarskog registra i poslednjeg rešenja o porezu na imovinu ili
 • druga imovina

Medicinsko stručno osoblje sa delimično nostrifikovanom diplomom/ "Defizitbescheid" (čl. 16d st. 1, 2 Zakona o boravku stranaca)

 • Izjava o radnom odnosu u toku kvalifikacionih mera (Original + 2 fotokopije) - Molimo Vas da izjavu koju možete skinuti ovde popuni i potpiše Vaš poslodavac.
 • Dodatni list za kurs stručnog usavršavanja (Original + 2 fotokopije) - U slučaju da u Nemačkoj morate pohađati kurs stručnog usavršavanja u cilju nostrifikacije Vaše diplome, molimo Vas da Vaš poslodavac popuni i dodatni list koji možete pronaći ovde.
 • Rešenje o delimičnom priznavanju istovetnosti diplome i plan stručnog usavršavanja (Original + 2 fotokopije) - Služba koja je nadležna za nostrifikaciju diplome u Vašoj struci utvrđuje da je za nostrifikaciju Vaše diplome potrebno da u  Nemačkoj  naknadno steknete dodatne kvalifikacije (rešenje o delimičnom priznanju istovetnosti diplome - Defizitbescheid). U tom slučaju Vaš poslodavac sastavlja nastavni program za Vaše stručno usavršavanje, iz kojeg mora da proizlazi kada i u kom obimu ćete steći dodatne kvalifikacije zahtevane u gore navedenom rešenju.
 • Izjava o radnom odnosu nakon nostrifikacije (priznavanja) diplome (Original + 2 fotokopije) - Molimo Vas da izjavu koju možete skinuti ovde popuni i potpiše Vaš poslodavac.
 • Sertifikat o znanju nemačkog jezika (Original + 2 fotokopije) - Vaše znanje nemačkog jezika treba da odgovara stepenu B1 Evropskog referentnog okvira. Neophodno je da priložite aktuelan sertifikat (datum izdavanja ne sme biti stariji od godinu dana) koji je izdao Goethe-Institut, škola za učenje stranih jezika sertifikovana prema ECL-u ili Austrijski institut (ÖSD). Osim toga se priznaju Telc sertifikati ako je ispit položen u Nemačkoj.

OPCIJA B

Medicinsko osoblje/ -asistenti koji žele da rade u sledećim saveznim pokrajinama: BREMEN, HAMBURG, DONJA SAKSONIJA, SARLAND ili SAKSONIJA (čl. 18a Zakona o boravku stranaca) važe za kvalifikovanu radnu snagu i treba da podnesu zahtev u skladu sa Zakonom o doseljavanju stručne radne snage (FEG)

 • Izjava o radnom odnosu (Original + 2 fotokopije) - Molimo Vas da izjavu koju možete skinuti ovde popuni i potpiše Vaš poslodavac.
 • Dokaz o priznavanju kvalifikacije, u slučaju potrebe i licenca za bavljenje poslom (Original + 2 fotokopije) - Služba koja je nadležna za nostrifikaciju diplome u Vašoj struci utvrđuje da Vaša kvalifikacija odgovara diplomi stečenoj u Nemačkoj (priznavanje diplome) i izdaje Vam, u slučaju da je potrebno, odobrenje za korišćenje nemačkog stručnog zvanja
 • Sertifikat o znanju nemačkog jezika (Original + 2 fotokopije) - Vaše znanje nemačkog jezika treba da odgovara stepenu B2 Evropskog referentnog okvira. Neophodno je da priložite sertifikat koji je izdao Goethe-Institut, škola za učenje stranih jezika sertifikovana prema ECL-u ili Austrijski institut (ÖSD). Osim toga se priznaju Telc sertifikati ako je ispit položen u Nemačkoj.
 • Dokaz o obezbeđivanju dovoljnih sredstava za život u penzionom dobu (za podnosioce zahteva starije od 45 godina) - Dokaz je potrebno predočiti u vidu: dokaza o primanjima u minimalnoj visini od 46.530 evra  godišnje/3.877,50 evra mesečno ili dokaza o adekvatnim sredstvima za život u penzionom dobu (sa prevodom od strane u Nemačkoj ili Srbiji priznatog sudskog tumača):
 • Listing iz državnog penzijskog fonda i
 • Već stečena prava iz privatnih penzijskih ili životnih osiguranja ili
 • Dokaz o vlasništvu nad nekretninama u vidu izvoda iz katastarskog registra i poslednjeg rešenja o porezu na imovinu ili
 • druga imovina

Medicinsko osoblje/ -asistenti koji žele da rade u sledećim saveznim pokrajinama: BREMEN, HAMBURG, DONJA SAKSONIJA, SARLAND ili SAKSONIJA (čl. 18a Zakona o boravku stranaca) važe za kvalifikovanu radnu snagu i treba da podnesu zahtev u skladu sa Zakonom o doseljavanju stručne radne snage (FEG)

 • Izjava o radnom odnosu u toku kvalifikacionih mera (Original + 2 fotokopije) - Molimo Vas da izjavu koju možete skinuti ovde popuni i potpiše Vaš poslodavac.
 • Dodatni list za kurs stručnog usavršavanja (Original + 2 fotokopije) - U slučaju da u Nemačkoj morate pohađati kurs stručnog usavršavanja u cilju nostrifikacije Vaše diplome, molimo Vas da Vaš poslodavac popuni i dodatni list koji možete pronaći ovde.
 • Rešenje o delimičnom priznavanju istovetnosti diplome i plan stručnog usavršavanja (Original + 2 fotokopije) - Služba koja je nadležna za nostrifikaciju diplome u Vašoj struci utvrđuje da je za nostrifikaciju Vaše diplome potrebno da u  Nemačkoj  naknadno steknete dodatne kvalifikacije (rešenje o delimičnom priznanju istovetnosti diplome - Defizitbescheid). U tom slučaju Vaš poslodavac sastavlja nastavni program za Vaše stručno usavršavanje, iz kojeg mora da proizlazi kada i u kom obimu ćete steći dodatne kvalifikacije zahtevane u gore navedenom rešenju.
 • Izjava o radnom odnosu nakon nostrifikacije (priznavanja) diplome (Original + 2 fotokopije) - Molimo Vas da izjavu koju možete skinuti ovde popuni i potpiše Vaš poslodavac.
 • Sertifikat o znanju nemačkog jezika (Original + 2 fotokopije) - Vaše znanje nemačkog jezika treba da odgovara stepenu B1 Evropskog referentnog okvira. Neophodno je da priložite sertifikat koji je izdao Goethe-Institut, škola za učenje stranih jezika sertifikovana prema ECL-u ili Austrijski institut (ÖSD). Osim toga se priznaju Telc sertifikati ako je ispit položen u Nemačkoj.

OPCIJA C

Medicinsko  osoblje/ asistenti koji žele da rade u sledećim saveznim pokrajinama: BADEN-VIRTEMBERG, BERLIN, BRANDENBURG, HESEN, MEKLENBURG-ZAPADNA POMPERIJA, SEVERNA RAJNA-VESTFALIJA, RAJNA–PALATINAT, SAKSONIJA-ANHALT, ŠLEZVIG–HOLŠTAJN ili TIRINGIJA (čl. 19c st. 1 Zakona boravku stranaca u vezi sa članom 26 st. 2 Uredbi o zapošljavanju) podnošenje zahteva je moguće samo ukoliko ste se prethodno registrovali na listi čekanja za termin po regulativi Zapadni Balkan.

 • Izjava o radnom odnosu (Original + 2 fotokopije) - Molimo Vas da izjavu koju možete skinuti ovde popuni i potpiše Vaš poslodavac.
 • Dokaz o priznavanju kvalifikacije, u slučaju potrebe i licenca za bavljenje poslom (Original + 2 fotokopije) - Služba koja je nadležna za nostrifikaciju diplome u Vašoj struci utvrđuje da Vaša kvalifikacija odgovara diplomi stečenoj u Nemačkoj (priznavanje diplome) i izdaje Vam, u slučaju da je potrebno, odobrenje za korišćenje nemačkog stručnog zvanja
 • Sertifikat o znanju nemačkog jezika (Original + 2 fotokopije) - Vaše znanje nemačkog jezika treba da odgovara stepenu B2 Evropskog referentnog okvira. Neophodno je da priložite sertifikat koji je izdao Goethe-Institut, škola za učenje stranih jezika sertifikovana prema ECL-u ili Austrijski institut (ÖSD). Osim toga se priznaju Telc sertifikati ako je ispit položen u Nemačkoj.
 • Dokaz o obezbeđivanju dovoljnih sredstava za život u penzionom dobu (za podnosioce zahteva starije od 45 godina) - Dokaz je potrebno predočiti u vidu: dokaza o primanjima u minimalnoj visini od 46.530 evra  godišnje/3.877,50 evra mesečno ili dokaza o adekvatnim sredstvima za život u penzionom dobu (sa prevodom od strane u Nemačkoj ili Srbiji priznatog sudskog tumača):
 • Listing iz državnog penzijskog fonda i
 • Već stečena prava iz privatnih penzijskih ili životnih osiguranja ili
 • Dokaz o vlasništvu nad nekretninama u vidu izvoda iz katastarskog registra i poslednjeg rešenja o porezu na imovinu ili
 • druga imovina

OPCIJA D

Medicinsko osoblje/ asistenti koji žele da rade u BAVARSKOJ odn. medicinsko pomoćno osoblje (čl. 19c st. 1 Zakona o boravku stranaca u vezi sa čl. 26 st. 2 Uredbi o zapošljavanju) podnošenje zahteva je moguće samo ukoliko ste se prethodno registrovali na listi čekanja za termin po regulativi Zapadni Balkan.

 • Izjava o radnom odnosu (Original + 2 fotokopije) - Molimo Vas da izjavu koju možete skinuti ovde popuni i potpiše Vaš poslodavac.
 • Dokaz o priznavanju kvalifikacije, u slučaju potrebe i licenca za bavljenje poslom (Original + 2 fotokopije) - Služba koja je nadležna za nostrifikaciju diplome u Vašoj struci utvrđuje da Vaša kvalifikacija odgovara diplomi stečenoj u Nemačkoj (priznavanje diplome) i izdaje Vam, u slučaju da je potrebno, odobrenje za korišćenje nemačkog stručnog zvanja
 • Sertifikat o znanju nemačkog jezika (Original + 2 fotokopije) - Vaše znanje nemačkog jezika treba da odgovara stepenu A2 Evropskog referentnog okvira. Neophodno je da priložite sertifikat koji je izdao Goethe-Institut, škola za učenje stranih jezika sertifikovana prema ECL-u ili Austrijski institut (ÖSD). Osim toga se priznaju Telc sertifikati ako je ispit položen u Nemačkoj.
 • Dokaz o obezbeđivanju dovoljnih sredstava za život u penzionom dobu (za podnosioce zahteva starije od 45 godina) - Dokaz je potrebno predočiti u vidu: dokaza o primanjima u minimalnoj visini od 46.530 evra  godišnje/3.877,50 evra mesečno ili dokaza o adekvatnim sredstvima za život u penzionom dobu (sa prevodom od strane u Nemačkoj ili Srbiji priznatog sudskog tumača):
 • Listing iz državnog penzijskog fonda i
 • Već stečena prava iz privatnih penzijskih ili životnih osiguranja ili
 • Dokaz o vlasništvu nad nekretninama u vidu izvoda iz katastarskog registra i poslednjeg rešenja o porezu na imovinu ili
 • druga imovina

Informacije o pridruživanju članova porodice

Ukoliko želite da u Nemačku idete zajedno sa Vašom porodicom, svaki član porodice treba da podnese poseban zahtev za nacionalnu vizu za Nemačku. Ulazak u Nemačku bez vize ili sa šengenskom vizom nije moguć.

Čim Vam se odobri zahtev za dobijanje vize možete zakazati termin za Vašu porodicu radi podnošenja zahteva za dobijanje vize.

Bliže informacije o potrebnim dokumentima ćete naći u odgovarajućim informatorima na našoj internet stranici.

Odeljenje za vize ima pravo da u pojedinim slučajevima prilikom podnošenja zahteva ili u toku rešavanja zahteva zatraži dodatnu dokumentaciju koja ovde nije navedena.

POUKA

I               Prema čl. 54. stav 2. broj 8 Zakona o boravku stranaca (AufenthG) strani državljanin može da bude vraćen iz Savezne Republike Nemačke ukoliko je, sa ciljem da mu se izda viza, u postupku podnošenja zahteva za izdavanje vize naveo netačne ili nepotpune podatke. Podnosilac zahteva je obavezan da savesno i po najboljem uverenju navede sve tražene podatke. Svesno navođenje netačnih ili nepotpunih podataka može da ima za posledicu odbijanje zahteva za izdavanje vize, odnosno vraćanje podnosioca zahteva iz Savezne Republike Nemačke u slučaju da mu je viza već izdata. Svojim potpisom potvrđujem da sam poučen/-a o sadržaju čl. 54. stav 2. broj 8 Zakona o boravku stranaca (AufenthG) i o mogućim pravnim posledicama svesnog navođenja netačnih ili nepotpunih podataka u postupku izdavanja vize.

II              Osim toga izjavljujem da sam upozoren/a na to da je shodno propisima Šengenskog sporazuma potrebno da se za svaki boravak u šengenskom prostoru dokaže adekvatno putničko zdravstveno osiguranje. Potvrda o osiguranju treba nositi sa sobom i na upit pokazati prilikom prelaska granice.

III             Molimo Vas da neposredno posle dobijanja vize proverite tačnost unetih podataka. Naročito treba proveriti početak i kraj važenja vize i uporediti sa ukupnim trajanjem planiranog boravka. Osim toga treba proveriti tačan način pisanja imena i prezimena. Eventualne greške treba odmah saopštiti odeljenju koje je izdalo vizu.

IV          Dalje sam obavešten/-a da radi zaštite podataka ne mogu telefonskim putem dobiti odgovor o stanju obrade mog zahteva, a da na upit elektronskim putem mogu dobiti odgovor najranije nakon 10 do 12 nedelja od podnošenja zahteva.

V             Saglasan/-na sam da se sva službena komunikacija u vezi sa mojim zahtevom obavlja elektronskim putem uz korištenje navedene mejl-adrese: _____________________________                              

DA                         NE

Beograd, dana ________________   Potpis _________________

POUKA –ZAHTEV ZA VIZU

Ukazano mi je na to da pozitivna odluka o mom zahtevu za vizu nije moguća ukoliko uz njega nije priložena sva neophodna dokumentacija navedena u informatoru. Nepotpuni zahtevi će biti odbijeni, a za obradu zahteva će biti naplaćena taksa.

Ukoliko moj zahtev za dobijanje nacionalne vize bude odbijen,

☐ rešenje o tome želim da preuzmem ja ili ovlašćeno lice u Ambasadi

☐ dajem saglasnost da mi se rešenje pošalje na mejl-adresu koja je navedena gore. Sanduče pomenute mejl-adrese redovno proveravam.

☐ molim da mi se rešenje pošalje na sledeću poštansku adresu:

     ________________________________________________________________________

    _________________________________________________________________________

Beograd, dana ______________   Potpis ________________

Molimo Vas da na zakazani termin za podnošenje zahteva za vizu ponesete jedan popunjeni i potpisani primerak ovog informatora. Priložite traženu dokumentaciju u naznačenom redosledu.


Na početak stranice