Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Podnošenje zahteva za vizu radi zaposlenja kao stručno medicinsko osoblje u oblasti negovanja i održavanja zdravlja, kao i negovanja bolesnih i starih lica

Članak

(i u skladu sa nemačko-srpskim sporazumom o posredovanju u angažovanju radne snage od 17.01.2013. tzv. projekat Triple Win)

Opšte informacije

Samo za zahteve koji se ne podnose u skladu sa Sporazumom o posredovanju u angažovanju radne snage: Nakon stupanja na snagu Zakona o doseljavanju stručne radne snage neophodno je priložiti dokaz o poznavanju jezika na nivou B2. Podnošenje zahteva za vizu je moguće tek nakon dobijanja potvrde o priznavanju ili potvrde o delimičnom priznavanju istovetnosti diplome. Ukoliko za postupak priznavanja diplome koristite ubrzani postupak za stručnu radnu snagu, molimo Vas da Vaša dokumenta pripremite u skladu sa našim informatorom „Ubrzani postupak za stručnu radnu snagu“.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj informator i obrazac za podnošenje zahteva. Obavezni ste da prilikom podnošenja zahteva za izdavanje vize donesete odštampani i potpisani primerak ovog informatora. Temeljnom pripremom možete skratiti postupak rešavanja Vašeg zahteva. Postupak izdavanja vize uvek zahteva prethodnu saglasnost Savezne Agencije za zapošljavanje, a u slučaju potrebe i nadležne službe za strance u Nemačkoj. Postupak obrade zahteva stoga po pravilu traje 3 do 4 nedelje, u pojedinim slučajevima i duže. Obavestićemo Vas odmah nakon što Ambasada dobije odgovor od nadležnih nemačkih službi.

Sva dokumenta Ambasade (informatori, obrasci) su besplatna. Informacije u vezi sa postupkom podnošenja zahteva naći ćete na internet stranici Ambasade.

Davanje mita, odnosno pokušaj davanja mita zaposlenima u Ambasadi, pored krivičnog gonjenja,za posledicu ima i odbijanje zahteva za vizu.

Molimo Vas da vodite računa o tome da nije dozvoljeno unositi prtljag u prostorije odeljenja za vize. Možete uneti isključivo torbice i male rančeve. Odlaganje prtljaga na trotoaru takođe nije dozvoljeno. Molimo Vas da koristite predviđena mesta za odlaganje prtljaga na železničkoj stanici/autobuskoj stanici/aerodromu.

Dokumenta

Pažljivo pročitajte napomene koje su date uz svaku pojedinačnu tačku, te naročito obratite pažnju na broj potrebnih fotokopija. 

Molimo da sledeća dokumenta spojite isključivo spajalicama (bez heftanja)!

 • 2 Videx obrasca za podnošenje zahteva - Kompletno i čitko popuniti na nemačkom ili engleskom jeziku i svojeručno potpisati. Nemojte koristiti obrasce za podnošenje zahteva za tzv. šengensku vizu!
 • Pasoš + 2 fotokopije (svih relevantnih stranica) - Pasoš treba da ima najmanje dve prazne stranice. Vodite računa da pasoš važi najmanje još tri meseca po isteku vize. Priložite fotokopiju stranice pasoša sa ličnim podacima kao i kopije svih stranica sa vizama, pečatima ili drugim napomenama.
 • 3 fotografije - 3 identične biometrijske fotografije za pasoš, ne starije od 6 meseci. Dve fotografije nalepite na predviđeno mesto na obrascu (na svaki obrazac po jednu), a jednu fotografiju priložite posebno.
 • Dokazi o stručnoj kvalifikaciji (Original + 2 fotokopije) - Diploma o završenoj stručnoj spremi za stručno medicinsko osoblje u oblastima negovanja i održavanja zdravlja, kao i negovanja bolesnih i starih lica sa apostilom na originalu i prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji.
 • Po potrebi potvrda o postojećem zdravstvenom osiguranju (Original + 2 fotokopije) - Zdravstveno osiguranje licenciranog osiguravajućeg društva u Srbiji na 6 meseci od dana kada želite da putujete. Ukoliko ste osigurani preko ugovora možete umesto gore navedenog da priložite aktuelnu potvrdu Vašeg osiguranja u Nemačkoj. Nije dovoljno da nam priložite samo osiguranje u vidu kartice (ukoliko posedujete istu) jer još nemate prebivalište u Nemačkoj.
 • Taksa- Taksa iznosi 75 evra.

Pravo na ulazak na teritoriju Nemačke radi zapošljavanja kao stručno medicinsko osoblje u oblastima negovanja i održavanja zdravlja, kao i negovanja bolesnih i starih lica imaju isključivo lica čija je strana diploma priznata u Nemačkoj, koja pohađaju kurseve stručnog usavršavanja u okviru postupka priznavanja strane diplome, ili koja su u okviru dogovora o posredovanju radnog mesta podnela zahtev za priznavanje strane diplome. Za podnošenje zahteva na raspolaganju su Vam tri mogućnosti (A, B ili C). Molimo da za pomoćne poslove koristite informator „Zapošljavanje bez prethodne nostrifikacije/potvrde o delimičnom priznavanju istovetnosti diplome (u skladu sa posebnom regulativom za građane Zapadnog Balkana).

OPCIJA A

Sporazum između Vlade Srbije i Nemačke (Triple Win)

Posredovanje radnog mesta u skladu sa Sporazumom između Vlade Srbije i Nemačke (Triple Win) organizuje Nacionalna služba za zapošljavanje Republike Srbije (NSZ). Molimo  da se pre podnošenja zahteva informišete o samom postupku i uslovima za prijem na sajtu NSZ-a http://www.nsz.gov.rs/live/trazite-posao/svi-poslovi.

Stručnu i jezičku pripremu podnosilaca zahteva za rad u Nemačkoj preuzima GIZ (Nacionalna agencija za međunarodnu saradnju) http://www.triple-win-pflegekraefte.de/. Saradnici pomenutih službi Vam stoje na raspolaganju sa detaljnim savetima po svim pitanjima na tu temu.

Postupak obrade zahteva za vizu po pravilu traje 9 do 10 nedelja, u pojedinim slučajevima  i duže. Ambasada će Vas obavestiti odmah nakon prispeća odluke nadležne službe u Nemačkoj.

 • Potvrda o saglasnosti Savezne agencije za zapošljavanje, Centrala za posredovanje i rad sa strancima (ZAV) (Original + 2 fotokopije) - Ukoliko ste zahtev podneli preko Nacionalne službe za zapošljavanje u Srbiji i ukoliko se već nalazite u postupku pripreme u okviru GIZ-ovog projekta Triple Win, ta služba će Vam pribaviti i saglasnost Savezne agencije za zapošljavanje (ZAV). Ukoliko sami tražite radno mesto ili ukoliko poslodavac u Nemačkoj želi da zaposli upravo Vas, saglasnost Savezne agencije za zapošljavanje  pribaviće umesto Vas Nacionalna služba za zapošljavanje u Srbiji.
 • Potpisani ugovor o radu (Original + 2 fotokopije) - Dvojezični ugovor po obrascu ZAV-a koji su potpisali i overili poslodavac, radnik, Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) u Srbiji i Savezna agencija za zapošljavanje u Nemačkoj (ZAV). Ugovor treba da  sadrži tačne podatke o vrsti, sadržaju i trajanju delatnosti koju želite da obavljate, o radnom vremenu, mestu obavljanja delatnosti,  visini plate, kao i  mesto i datum potpisivanja ugovora.
 • Sertifikat o znanju nemačkog jezika (Original + 2 fotokopije) - Vaše znanje nemačkog jezika treba da odgovara stepenu B1 Evropskog referentnog okvira. Neophodno je da priložite sertifikat koji je izdao Goethe-Institut, škola za učenje stranih jezika sertifikovana prema Telc-u, ECL-u ili Austrijski institut (ÖSD).

OPCIJA B

U skladu sa čl. 18a u vezi sa čl. 18 II tačka 4 Zakona o boravku stranaca – sa nostrifikovanom diplomom/licencom za bavljenje poslom u Nemačkoj ili u skladu sa čl. 16d I, II Zakona o boravku stranaca – najviše 18 meseci do nostrifikacije strane stručne diplome

Medicinsko osoblje sa priznatom diplomom/licencom (u skladu sa čl. 18a Zakona o boravku stranaca)

 • Izjava o radnom odnosu (Original + 2 fotokopije) - Molimo Vas da izjavu koju možete skinuti ovde popuni i potpiše Vaš poslodavac.
 • Dokaz o priznavanju kvalifikacije, u slučaju potrebe i licenca za bavljenje poslom (Original + 2 fotokopije) - Služba koja je nadležna za nostrifikaciju diplome u Vašoj struci utvrđuje da Vaša kvalifikacija odgovara diplomi stečenoj u Nemačkoj (priznavanje diplome) i izdaje Vam, u slučaju da je potrebno, odobrenje za korišćenje nemačkog stručnog zvanja
 • Sertifikat o znanju nemačkog jezika (Original + 2 fotokopije) - Vaše znanje nemačkog jezika treba da odgovara stepenu B2 Evropskog referentnog okvira. Neophodno je da priložite sertifikat koji je izdao Goethe-Institut, škola za učenje stranih jezika sertifikovana prema Telc-u, ECL-u ili Austrijski institut (ÖSD).
 • Dokaz o obezbeđivanju dovoljnih sredstava za život u penzionom dobu (za podnosioce zahteva starije od 45 godina) sa prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji Original + 2 fotokopije - Dokaz je potrebno predočiti u vidu:
 1. dokaza o primanjima u minimalnoj visini od 46.860 evra  godišnje/3.905 evra mesečno ili

 2. dokaza o adekvatnim sredstvima za život u penzionom doba (pravo na primanja iz državnog/privatnog penzijskog fonda, životno osiguranje, nekretnine ili druga imovina)

 3. ukoliko posedujete nekretnine, priložite poslednje rešenje o porezu na imovinu

Medicinsko osobljem sa delimično nostrifikovanom diplomom/Defizitbescheid-om (§ 16d I, II AufenthG)

 • Izjava o radnom odnosu u toku kvalifikacionih mera (Original + 2 fotokopije) - Molimo Vas da izjavu koju možete skinuti ovde popuni i potpiše Vaš poslodavac.
 • Dodatni list za kurs stručnog usavršavanja (Original + 2 fotokopije) - U slučaju da u Nemačkoj morate pohađati kurs stručnog usavršavanja u cilju nostrifikacije Vaše diplome, molimo Vas da Vaš poslodavac popuni i dodatni list koji možete pronaći ovde.
 • Rešenje o delimičnom priznavanju istovetnosti diplome i plan stručnog usavršavanja (Original + 2 fotokopije) - Služba koja je nadležna za nostrifikaciju diplome u Vašoj struci utvrđuje da je za nostrifikaciju Vaše diplome potrebno da u  Nemačkoj  naknadno steknete dodatne kvalifikacije (rešenje o delimičnom priznanju istovetnosti diplome - Defizitbescheid). U tom slučaju Vaš poslodavac sastavlja nastavni program za Vaše stručno usavršavanje, iz kojeg mora da proizlazi kada i u kom obimu ćete steći dodatne kvalifikacije zahtevane u gore navedenom rešenju.
 • Izjava o radnom odnosu nakon nostrifikacije (priznavanja) diplome (Original + 2 fotokopije) - Molimo Vas da izjavu koju možete skinuti ovde popuni i potpiše Vaš poslodavac.
 • Sertifikat o znanju nemačkog jezika (Original + 2 fotokopije) - Vaše znanje nemačkog jezika treba da odgovara stepenu B1 Evropskog referentnog okvira. Neophodno je da priložite sertifikat koji je izdao Goethe-Institut, škola za učenje stranih jezika sertifikovana prema Telc-u, ECL-u ili Austrijski institut (ÖSD).

Informacije o pridruživanju članova porodice

Ukoliko želite da u Nemačku idete zajedno sa Vašom porodicom, svaki član porodice treba da podnese poseban zahtev za nacionalnu vizu za Nemačku. Ulazak u Nemačku bez vize ili sa šengenskom vizom nije moguć.

Članovi Vaše porodice treba da se registruju za termin u kategoriji spajanje porodice sa kvalifikovanom radnom snagom („čl. 18a, b, 16d Zakona o boravku – Moj supružnik-roditelj će tek da podnese zahtev za izdavanje vize na osnovu Zakona o doseljavanju stručne radne snage (FEG)“ PRE podnošenja Vašeg zahteva za radnu vizu. Molimo Vas da popunite sve stavke u prethodnoj tabeli i donesete je pri podnošenju zahteva za vizu. Vaši članovi porodice će dobiti termin za podnošenje svog zahteva za vizu čim Vaš zahtev za vizu bude odobren.

Bliže informacije o potrebnim dokumentima ćete naći u odgovarajućim informatorima na našoj internet stranici. Vodite računa pre svega i o propisima u vezi sa neophodnim poznavanjem nemačkog jezika i obezbeđivanjem troškova života (uključujući stan i zdravstveno osiguranje).

Član porodice: Suprug/a, ćerka, sin

 • Ime, prezime: _________________________________________________________
 • Broj pasoša: ___________________________________________________________
 • Broj registracije za Termin: ____________________________________________________

Odeljenje za vize ima pravo da u pojedinim slučajevima prilikom podnošenja zahteva ili u toku rešavanja zahteva zatraži dodatnu dokumentaciju koja ovde nije navedena.

POUKA

I               Prema čl. 54. stav 2. broj 8 Zakona o boravku stranaca (AufenthG) strani državljanin može da bude vraćen iz Savezne Republike Nemačke ukoliko je, sa ciljem da mu se izda viza, u postupku podnošenja zahteva za izdavanje vize naveo netačne ili nepotpune podatke. Podnosilac zahteva je obavezan da savesno i po najboljem uverenju navede sve tražene podatke. Svesno navođenje netačnih ili nepotpunih podataka može da ima za posledicu odbijanje zahteva za izdavanje vize, odnosno vraćanje podnosioca zahteva iz Savezne Republike Nemačke u slučaju da mu je viza već izdata. Svojim potpisom potvrđujem da sam poučen/-a o sadržaju čl. 54. stav 2. broj 8 Zakona o boravku stranaca (AufenthG) i o mogućim pravnim posledicama svesnog navođenja netačnih ili nepotpunih podataka u postupku izdavanja vize.

II              Osim toga izjavljujem da sam upozoren/a na to da je shodno propisima Šengenskog sporazuma potrebno da se za svaki boravak u šengenskom prostoru dokaže adekvatno putničko zdravstveno osiguranje. Potvrda o osiguranju treba nositi sa sobom i na upit pokazati prilikom prelaska granice.

III             Molimo Vas da neposredno posle dobijanja vize proverite tačnost unetih podataka. Naročito treba proveriti početak i kraj važenja vize i uporediti sa ukupnim trajanjem planiranog boravka. Osim toga treba proveriti tačan način pisanja imena i prezimena. Eventualne greške treba odmah saopštiti odeljenju koje je izdalo vizu.

IV          Dalje sam obavešten/-a da radi zaštite podataka ne mogu telefonskim putem dobiti odgovor o stanju obrade mog zahteva, a da na upit elektronskim putem mogu dobiti odgovor najranije nakon 10 do 12 nedelja od podnošenja zahteva.

V             Saglasan/-na sam da se sva službena komunikacija u vezi sa mojim zahtevom obavlja elektronskim putem uz korištenje navedene mejl-adrese: _____________________________                              

DA                         NE

Beograd, dana ________________   Potpis _________________

Molimo Vas da na zakazani termin za podnošenje zahteva za vizu ponesete jedan popunjeni i potpisani primerak ovog informatora. Priložite traženu dokumentaciju u naznačenom redosledu.

POUKA –ZAHTEV ZA VIZU

Ukazano mi je na to da pozitivna odluka o mom zahtevu za vizu nije moguća ukoliko uz njega nije priložena sva neophodna dokumentacija navedena u informatoru. Nepotpuni zahtevi će biti odbijeni, a za obradu zahteva će biti naplaćena taksa.

Beograd, dana ________________   Potpis _________________

DODATNA UPUTSTVA ZA PRIZNAVANJE KVALIFIKACIJE ZA MEDICINSKO OSOBLJE U NEMAČKOJ

Medicinska zanimanja su licencirana zanimanja. Stoga je za rad u inostranstvu neophodno pokrenuti nostrifikaciju stečene diplome. Informacije o postupku nostrifikacije možete pronaći na našem internet sajtu.

Osim toga, postupak priznavanja diplome medicinskog osoblja je moguć i u okviru sporazuma između vlade Nemačke i Srbije shodno čl. 16d IV  Zakona o boravku stranaca.

Potrebno je da sklopite ugovor o radu, koji treba da bude dvojezičan i potpisan od strane Nacionalne službe za zapošljavanje   Srbije(NSZ), Savezne agencije za zapošljavanje Nemačke (ZAV),  poslodavca i  zaposlenog. Ugovor o radu sadrži klauzulu o pokretanju postupka nostrifikacije u Nemačkoj  koja će uslediti u roku od godinu dana nakon preduzimanja pripremnih mera za nostrifikaciju.

Za sklapanje gore pomenutog ugovora o radu možete:

a) samostalno pronaći poslodavca

- Podnosioci zahteva se javljaju Nacionalnoj službi za zapošljavanje Srbije (NSZ)

- NSZ će proveriti stepen kvalifikacije podnosioca zahteva i u saradnji sa nemačkom Saveznom agencijom za zapošljavanje utvrditi mogućnost pokretanja postupka nostrifikacije i uključivanja u program stručnog usavršavanja.

b) da se obratite Nacionalnoj službe za zapošljavanje Srbije, koja će u saradnji sa Saveznom agencijom za zapošljavanje (ZAV) izdati dozvolu/saglasnost za rad kod određenog, ugovorom utvrđenog poslodavca

c) iskoristiti mogućnosti GIZ-ovog projekta TripleWin

- Podnosioci zahteva mogu biti uključeni u programe pripremnih kurseva, kurseva jezika i pronalaženja radnog mesta. Nakon toga će biti pokrenut postupak za nostrifikaciju diplome

- Dozvola/saglasnost za rad izdavaće se preko Nacionalne službe za zapošljavanje Srbije

Prevod skraćenica:

AufenthG - Zakon o boravku stranaca

BeschV -  Uredba o zapošljavanju

NSZ - Nacionalna služba za zapošljavanje Srbije

BA - Savezna agencija za zapošljavanje Nemačke

ZAV - Centralna služba agencije za zapošljavanje Nemačke za posređivanje u pronalaženju radnih mesta za zaposlene iz inostranstva

Defizitbescheid - Dokument koji procenjuje i utvrđuje razlike između nemačke diplome za profil planiranog zanimanja i Vaše kvalifikacije, stečene u inostranstvu, sa navedenim potrebnim merama i brojem časova radi dokvalifikacije.

Ausbildungsplan - Poslodavac u Nemačkoj često nudi i dokvalifikaciju ili obuku za budućeg radnika. Poslodavac je stoga u obavezi da sastavi plan ili plan stručnog usavršavanja. Tim planom se obezbeđuje potreban vremenski prostor za sprovođenje svih mera sa ciljem priznavanja inostrane kvalifikacije.

 
Na početak stranice