Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Informacija o podnošenju zahteva radi zapošljavanja sa nostrifikovanom diplomom o srednjoj  stručnoj spremi  (čl. 18a Zakona o boravku stranaca) ili potvrdom o delimičnom priznavanju istovetnosti diplome (čl. 16d Zakona o boravku stranaca) – Zakon o doseljavanju stručne radne snage

Članak

Opšte informacije

Molimo Vas da obratite pažnju da zahtev za vizu u ovoj kategoriji možete podneti tek nakon dobijanja potvrde o priznavanju ili potvrde o delimičnom priznavanju istovetnosti diplome.

Ukoliko za postupak priznavanja diplome koristite ubrzani postupak za stručnu radnu snagu, molimo Vas da Vaša dokumenta pripremite u skladu sa našim informatorom „Ubrzani postupak za stručnu radnu snagu“.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj informator i obrazac za podnošenje zahteva. Obavezni ste da prilikom podnošenja zahteva za izdavanje vize donesete odštampani i potpisani primerak ovog informatora. Temeljnom pripremom možete skratiti postupak rešavanja Vašeg zahteva. Postupak izdavanja vize uvek zahteva prethodnu saglasnost Savezne Agencije za zapošljavanje Nemačke, a u slučaju potrebe i nadležne službe za strance u Nemačkoj. Postupak obrade zahteva stoga po pravilu traje 3 do 4 nedelje, u pojedinim slučajevima i duže. Obavestićemo Vas odmah nakon što Ambasada dobije odgovor od nadležnih nemačkih službi.

Sva dokumenta Ambasade (informatori, obrasci) su besplatna. Informacije u vezi sa postupkom podnošenja zahteva naći ćete na internet stranici Ambasade.

Davanje mita, odnosno pokušaj davanja mita zaposlenima u Ambasadi, pored krivičnog gonjenja,  za posledicu ima i odbijanje zahteva za vizu.

Molimo Vas da vodite računa o tome da nije dozvoljeno unošenje prtljaga u prostorije odeljenja za vize. Možete uneti isključivo torbice i male rančeve. Odlaganje prtljaga na trotoaru takođe nije dozvoljeno. Molimo Vas da koristite predviđena mesta za odlaganje prtljaga na železničkoj stanici/autobuskoj stanici/aerodromu.

Dokumenta

Pažljivo pročitajte napomene koje su date uz svaku pojedinačnu tačku, te naročito obratite pažnju na broj potrebnih fotokopija.

Molimo da sledeća dokumenta spojite isključivo spajalicama! (bez heftanja!)

 • 2 Videx obrasca za podnošenje zahteva - Kompletno i čitko popuniti na nemačkom ili engleskom jeziku i svojeručno potpisati. Nemojte koristiti obrasce za podnošenje zahteva za tzv. šengensku vizu!
 • Pasoš + 2 fotokopije (svih relevantnih stranica) - Pasoš treba da ima najmanje dve prazne stranice. Vodite računa da pasoš važi najmanje još tri meseca po isteku vize. Priložite fotokopiju stranice pasoša sa ličnim podacima, kao i kopije svih stranica sa vizama, pečatima ili drugim napomenama.
 • 3 fotografije - Tri identične biometrijske fotografije za pasoš, ne starije od šest meseci. Dve fotografije nalepite na predviđeno mesto (na svaki obrazac po jednu), a treću priložite posebno.
 • Izjava o radnom odnosu u toku mera za kvalifikaciju (Original + 2 kopije) - Molimo Vas da izjavu koju možete skinuti ovde popuni i potpiše Vaš poslodavac.
 • Dodatni list za kurs stručnog usavršavanja (Original + 2 fotokopije) - U slučaju da je neophodno da u cilju nostrifikacije Vaše diplome u Nemačkoj pohađate kurs stručnog usavršavanja, molimo Vas da Vaš poslodavac popuni i dodatni list koji možete pronaći ovde.
 • Potvrde o stručnoj kvalifikaciji (Original + 2 fotokopije) - Diploma o stečenom srednjem/srednjem stručnom obrazovanju sa apostilom na originalu i prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji, kao i radna knjižica (ukoliko je posedujete, bez prevoda).
 • Dokaz o priznavanju kvalifikacije, u slučaju potrebe i licenca za bavljenje poslom (Original + 2 fotokopije) - Služba koja je nadležna za nostrifikaciju Vaše diplome utvrđuje: - da Vaša kvalifikacija odgovara diplomi stečenoj u Nemačkoj (priznavanje diplome) i izdaje Vam, u slučaju da je potrebno, odobrenje za korišćenje nemačkog stručnog zvanja ILI

Rešenje o delimičnom priznavanju istovetnosti diplome i plan stručnog usavršavanja (Original + 2 fotokopije) - da je za nostrifikaciju Vaše diplome potrebno da u Nemačkoj  naknadno steknete dodatne kvalifikacije (rešenje o delimičnom priznanju istovetnosti diplome - Defizitbescheid. U tom slučaju Vaš poslodavac sastavlja nastavni program za Vaše stručno usavršavanje, iz kojeg mora da proizlazi kada i u kom obimu ćete steći dodatne kvalifikacije zahtevane u gore navedenom rešenju.

 • Izjava o radnom odnosu nakon nostrifikacije (priznavanja diplome) Original + 2 kopije - Molimo Vas da drugu izjavu koju možete skinuti ovde popuni i potpiše Vaš budući poslodavac.
 • Potvrda o znanju nemačkog jezika Original + 2 fotokopije - Kod zahteva po čl. 18a AufenthG (sa nostrifikovanom diplomom): U postupku provere potrebe poznavanja jezika za željeno zaposlenje postoji mogućnost da naknadno bude zatražena odgovarajuća potvrda. Kod zahteva po čl. 16d AufenthG (sa potvrdom o delimičnom priznavanju istovetnosti diplome): A2. Ukoliko u rešenju o delimičnom priznavanju diplome nije drugačije navedeno, potrebno je dostaviti potvrdu o poznavanju jeziku na nivou  A2. Profesionalni vozači i medicinski radnici informacije mogu pronaći u posebnim informatorima za ove kategorije.
 • Listing iz penzijskog i invalidskog osiguranja Srbije (sa prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji) + 2 fotokopije - Listing iz penzijskog i invalidskog osiguranja treba da sadrži podatke o svim radnim odnosima sve do dana podnošenja zahteva.
 • Dokaz o obezbeđivanju dovoljnih sredstava za život u penzionom dobu (za podnosioce zahteva starije od 45 godina) sa prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji: Dokaz je potrebno predočiti u vidu:
 1. dokaza o primanjima u minimalnoj visini od 46.860 evra  godišnje/3.905 evra mesečno ili
 2. dokaza o adekvatnim sredstvima za život u penzionom dobu (pravo na primanja iz državnog/privatnog penzijskog fonda, životno osiguranje, nekretnine ili druga imovina)
 3. ukoliko posedujete nekretnine, priložite poslednje rešenje o porezu na imovinu

 • Po potrebi potvrda o postojećem zdravstvenom osiguranju Original + 2 fotokopije - Zdravstveno osiguranje licenciranog osiguravajućeg društva u Srbiji na 6 meseci od dana kada želite da putujete. Ukoliko ste osigurani preko ugovora možete umesto gore navedenog da priložite aktuelnu potvrdu Vašeg osiguranja u Nemačkoj. Nije dovoljno da nam priložite samo osiguranje u vidu kartice (ukoliko posedujete istu) jer još nemate prebivalište u Nemačkoj.
 • Taksa - Taksa iznosi 75 evra.

Informacije o pridruživanju članovima porodice

Ukoliko želite da u Nemačku idete zajedno sa Vašom porodicom, svaki član porodice treba da podnese poseban zahtev za nacionalnu vizu za Nemačku. Ulazak u Nemačku bez vize ili sa šengenskom vizom nije moguć.

Članovi Vaše porodice treba da se registruju za termin u kategoriji spajanje porodice sa kvalifikovanom radnom snagom („čl. 18a, b, 16d Zakona o boravku – Moj supružnik-roditelj će tek da podnese zahtev za izdavanje vize na osnovu Zakona o doseljavanju stručne radne snage (FEG)“ PRE podnošenja Vašeg zahteva za radnu vizu. Molimo Vas da popunite sve stavke u prethodnoj tabeli i donesete je pri podnošenju zahteva za vizu. Vaši članovi porodice će dobiti termin za podnošenje svog zahteva za vizu čim Vaš zahtev za vizu bude odobren.

Bliže informacije o potrebnim dokumentima ćete naći u odgovarajućim informatorima na našoj internet stranici. Vodite računa pre svega i o propisima u vezi sa neophodnim poznavanjem nemačkog jezika i obezbeđivanjem troškova života (uključujući stan i zdravstveno osiguranje).

Član porodice: Suprug/a, ćerka, sin:

 • Ime, prezime: ___________________________________________________
 • Broj pasoša: _____________________________________________________
 • Broj registracije za termin: ___________________________________________

Odeljenje za vize ima pravo da u pojedinim slučajevima prilikom podnošenja zahtev aili u toku rešavanja zahteva zatraži dodatnu dokumentaciju koja ovde nije navedena.

POUKA

I               Prema čl. 54. stav 2. broj 8 Zakona o boravku stranaca (AufenthG) strani državljanin može da bude vraćen iz Savezne Republike Nemačke ukoliko je, sa ciljem da mu se izda viza, u postupku podnošenja zahteva za izdavanje vize naveo netačne ili nepotpune podatke. Podnosilac zahteva je obavezan da savesno i po najboljem uverenju navede sve tražene podatke. Svesno navođenje netačnih ili nepotpunih podataka može da ima za posledicu odbijanje zahteva za izdavanje vize, odnosno vraćanje podnosioca zahteva iz Savezne Republike Nemačke u slučaju da mu je viza već izdata. Svojim potpisom potvrđujem da sam poučen/-a o sadržaju čl. 54. stav 2. broj 8 Zakona o boravku stranaca (AufenthG) i o mogućim pravnim posledicama svesnog navođenja netačnih ili nepotpunih podataka u postupku izdavanja vize.

 II              Osim toga izjavljujem da sam upozoren/a na to da je shodno propisima Šengenskog sporazuma potrebno da se za svaki boravak u šengenskom prostoru dokaže adekvatno putničko zdravstveno osiguranje. Potvrda o osiguranju treba nositi sa sobom i na upit pokazati prilikom prelaska granice.

 III             Molimo Vas da neposredno posle dobijanja vize proverite tačnost unetih podataka. Naročito treba proveriti početak i kraj važenja vize i uporediti sa ukupnim trajanjem planiranog boravka. Osim toga treba proveriti tačan način pisanja imena i prezimena. Eventualne greške treba odmah saopštiti odeljenju koje je izdalo vizu.

IV          Dalje sam obavešten/-a da radi zaštite podataka ne mogu telefonskim putem dobiti odgovor o stanju obrade mog zahteva, a da na upit elektronskim putem mogu dobiti odgovor najranije nakon 10 do 12 nedelja od podnošenja zahteva.

V             Saglasan/-na sam da se sva službena komunikacija u vezi sa mojim zahtevom obavlja elektronskim putem uz korištenje navedene mejl-adrese: ___________________________________

DA                        NE

Beograd, dana _________________   Potpis ________________

POUKA –ZAHTEV ZA VIZU

Ukazano mi je na to da pozitivna odluka o mom zahtevu za vizu nije moguća ukoliko uz njega nije priložena sva neophodna dokumentacija navedena u informatoru. Nepotpuni zahtevi će biti odbijeni, a za obradu zahteva će biti naplaćena taksa.

Beograd, dana _________________   Potpis ________________

Molimo Vas da na zakazani termin za podnošenje zahteva za vizu ponesete jedan popunjeni i potpisani primerak ovog informatora. Priložite traženu dokumentaciju u naznačenom redosledu.

                         


Na početak stranice