Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Podnošenje zahteva za vizu radi boravka kao au-pair

Članak

Opšte informacije

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj informator i obrazac za podnošenje zahteva. Obavezni ste da prilikom podnošenja zahteva za izdavanje vize donesete odštampani i potpisani primerak ovog informatora. Temeljnom pripremom možete skratiti postupak rešavanja Vašeg zahteva. Opširnije informacije vezano za au-pair ćete naći u informatoru Savezne agencije za zapošljavanje na našoj internet stranici.

Postupak izdavanja vize uvek zahteva prethodnu saglasnost Savezne Agencije za zapošljavanje Nemačke (ZAV), a u slučaju potrebe i nadležne službe za strance u Nemačkoj. Postupak obrade zahteva stoga po pravilu traje 3 do 4 nedelje, u pojedinim slučajevima i duže. Obavestićemo Vas odmah nakon što Ambasada dobije odgovor od nadležnih nemačkih službi.

Sva dokumenta Ambasade (informatori, obrasci) su besplatna. Informacije u vezi sa postupkom podnošenja zahteva naći ćete na internet stranici Ambasade.

Davanje mita, odnosno pokušaj davanja mita zaposlenima u Ambasadi, pored krivičnog gonjenja,  za posledicu ima i odbijanje zahteva za vizu.

Molimo Vas da vodite računa o tome da nije dozvoljeno unošenje prtljaga u prostorije odeljenja za vize. Možete uneti isključivo torbice i male rančeve. Odlaganje prtljaga na trotoaru takođe nije dozvoljeno. Molimo Vas da koristite predviđena mesta za odlaganje prtljaga na železničkoj stanici/autobuskoj stanici/aerodromu.

Dokumenta

Pažljivo pročitajte napomene koje su date uz svaku pojedinačnu tačku, te naročito obratite pažnju na broj potrebnih fotokopija.

Molimo Vas da dokumentaciju sortirate prema dole navedenom redosledu i da svaki zahtev ima svoj paket dokumenata (kopije). Originalnu dokumentaciju izdvojite i sortirajte kao poseban paket. Originali će Vam biti vraćeni najkasnije po donošenju odluke o Vašem viznom zahtevu.

Molimo da sledeća dokumenta spojite isključivo spajalicama (bez heftanja)!

 • 2 Videx obrasca za podnošenje zahteva - Kompletno popuniti onlajn na nemačkom ili engleskom jeziku i svojeručno potpisati odštampani primerak. Ne koristiti obrasce za podnošenje zahteva za tzv. šengen vizu! Zahtev za vizu radi boravka kao au-pair treba predati pre navršene 27. godine starosti.
 • Pasoš + 2 fotokopije (svih relevantnih stranica) - Pasoš treba da ima najmanje dve prazne stranice. Vodite računa da pasoš važi najmanje još tri meseca po isteku vize. Priložite fotokopiju stranice pasoša sa ličnim podacima, kao i kopije svih stranica sa vizama, pečatima ili drugim napomenama.
 • 3 fotografije - Tri identične biometrijske fotografije za pasoš, ne starije od šest meseci. Dve fotografiju nalepite na predviđeno mesto (na svaki obrazac po jednu), a treću priložite posebno.
 • Au-pair-ugovor (Original + 2 fotokopije) - Treba predočiti ugovor o radu kao au-pair na nemačkom ili engleskom jeziku. Ukoliko je kontakt između au-pair-a i nemačke porodice uspostavljen preko ovlašćene agencije sa RAL-sertifikatom, biće prihvaćen ugovor koji je potpisan od strane au-pair-roditelja, pod uslovom da su ga au-pair-roditelji ili agencija pre podnošenja zahteva za vizu dostavili u pdf-formatu na sledeću mejl adresu: visa@belg.diplo.de. U tom slučaju umesto originala dovoljna je identična kopija Ugovora. Tipski ugovor možete pronaći na internet stranici Savezne agencije za zapošljavanje (). Između porodice-domaćina i au-pair-a ne sme da postoji rodbinska veza. U porodici u Nemačkoj treba da se govori nemački kao maternji jezik. Međutim, ukoliko u porodici nemački jezik nije maternji, ali predstavlja jezik svakodnevnog sporazumevanja, viza može biti izdata pod uslovom da au-pair ne potiče iz zemlje porekla jednog od roditelja domaćina. Ugovor mora da zadovoljava osnovne uslove predviđene za rad kao au-pair i mora sadržati sledeće stavke:
 • tačan naziv ugovornih strana
 • broj dece koju treba čuvati i njihov uzrast (u porodici mora živeti najmanje jedno maloletno dete)
 • početak važenja i trajanje ugovora (najmanje 6 meseci, najviše  godinu dana)
 • opšte obaveze roditelja-domaćina
 • opšte obaveze au-pair-a
 • obavezu domaćina da zaključi zdravstveno osiguranje za vreme boravka u Nemačkoj. Osiguranje treba da pokriva bolesti, trudnoću, porođaj i nezgode.
 • klauzulu o džeparcu (u visini od najmanje 280,- evra mesečno plus iznos za pohađanje kursa jezika)
 • obavezu domaćina da finansijski podrže pohađanje kursa jezika u minimalnom iznosu od 50 evra mesečno
 • klauzulu o radnom vremenu (najviše 6 sati dnevno odnosno 30 sati nedeljno
 • klauzulu o godišnjem odmoru (najmanje 2 radna dana po mesecu)
 • Biografija + 2 fotokopije - Na nemačkom jeziku ili na srpskom jeziku uz prevod  sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji
 • Motivaciono pismo (Original + 2 fotokopije) - Na nemačkom jeziku ili na srpskom jeziku uz prevod sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji
 • Potvrda o znanju nemačkog jezika - Na osnovu odluke nemačkog Bundestaga iz 2003. godine, a u cilju  unapređenja privatnog posredovanja u oblasti au-pair delatnosti, i radi delotvornog sprečavanja izrabljivanja i zloupotrebe prilikom podnošenja zahteva za vizu radi boravka kao au-pair polaže se usmeni test nemačkog jezika na nivou A1.
 • Taksa - Taksa iznosi 75 evra i plaća se u dinarima (RSD).

Potvrđujem da sam dobio/dobila i primio/primila k znanju informator Savezne agencije za zapošljavanje "Au-Pair bei deutschen Familien" ("Rad kao au-pair u nemačkim porodicama").

Obavešten/a sam, takođe, da imam mogućnost da se u slučaju pravno relevantnih problema obratim nadležnoj službi za strance ili Saveznoj agenciji za zapošljavanje.

Beograd, dana _________________  Potpis ______________________

Odeljenje za vize ima pravo da u pojedinim slučajevima prilikom podnošenja zahtev aili u toku obrade zahteva zatraži dodatnu dokumentaciju koja ovde nije navedena.

POUKA

I               Prema čl. 54. stav 2. broj 8 Zakona o boravku stranaca (AufenthG) strani državljanin može da bude vraćen iz Savezne Republike Nemačke ukoliko je, sa ciljem da mu se izda viza, u postupku podnošenja zahteva za izdavanje vize naveo netačne ili nepotpune podatke. Podnosilac zahteva je obavezan da savesno i po najboljem uverenju navede sve tražene podatke. Svesno navođenje netačnih ili nepotpunih podataka može da ima za posledicu odbijanje zahteva za izdavanje vize, odnosno vraćanje podnosioca zahteva iz Savezne Republike Nemačke u slučaju da mu je viza već izdata. Svojim potpisom potvrđujem da sam poučen/-a o sadržaju čl. 54. stav 2. broj 8 Zakona o boravku stranaca (AufenthG) i o mogućim pravnim posledicama svesnog navođenja netačnih ili nepotpunih podataka u postupku izdavanja vize.

II              Osim toga, izjavljujem da sam upozoren/a na to da je shodno propisima Šengenskog sporazuma potrebno da se za svaki boravak u šengenskom prostoru dokaže adekvatno putničko zdravstveno osiguranje. Potvrda o osiguranju treba nositi sa sobom i na upit pokazati prilikom prelaska granice.

III             Molimo Vas da neposredno nakon dobijanja vize proverite tačnost unetih podataka. Naročito treba proveriti početak i kraj važenja vize i uporediti sa ukupnim trajanjem planiranog boravka. Osim toga, treba proveriti tačan način pisanja imena i prezimena. Eventualne greške treba odmah saopštiti odeljenju koje je izdalo vizu.

IV          Dalje sam obavešten/-a da radi zaštite podataka telefonskim putem ne mogu dobiti odgovor o statusu obrade mog zahteva, a da na upit elektronskim putem mogu dobiti odgovor najranije 10 do 12 nedelja nakon podnošenja zahteva.

V             Saglasan/-na sam da se sva službena komunikacija u vezi sa mojim zahtevom obavlja elektronskim putem uz korištenje navedene mejl-adrese: _____________________________

DA                           NE

Beograd, dana ______________  Potpis _______________

POUKA –ZAHTEV ZA VIZU

Ukazano mi je na to da pozitivna odluka o mom zahtevu za vizu nije moguća ukoliko uz njega nije priložena sva neophodna dokumentacija navedena u informatoru. Nepotpuni zahtevi će biti odbijeni, a za obradu zahteva će biti naplaćena taksa.

Ukoliko moj zahtev za dobijanje nacionalne vize bude odbijen,

☐ rešenje o tome želim da preuzmem ja ili ovlašćeno lice u Ambasadi

☐ dajem saglasnost da mi se rešenje pošalje na mejl-adresu koja je navedena gore. Sanduče pomenute mejl-adrese redovno proveravam.

☐ molim da mi se rešenje pošalje na sledeću poštansku adresu:

     ________________________________________________________________________

    _________________________________________________________________________

Beograd, dana ______________   Potpis ________________

Molimo Vas da na zakazani termin za podnošenje zahteva za vizu ponesete jedan popunjeni i potpisani primerak ovog informatora. Priložite traženu dokumentaciju u naznačenom redosledu.       

Na početak stranice