Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Podnošenje zahteva za vizu u cilju stručnog usavršavanja u međunarodnim kompanijama

Članak

Opšte informacije

Vi imate mogućnost da za podnošenje svog zahteva za vizu koristite ubrzani postupak za stručnu radnu snagu. U tom slučaju Vas molimo da pratite uputstva iz informatora „Ubrzani postupak za stručnu radnu snagu“ i da priložite traženu dokumentaciju u naznačenom redosledu.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj informator i formular za podnošenje zahteva za vizu. Obavezni ste da prilikom podnošenja zahteva za izdavanje vize donesete odštampani i potpisani primerak ovog informatora. Temeljnom pripremom možete skratiti postupak rešavanja Vašeg zahteva. Postupak izdavanja vize uvek zahteva prethodnu saglasnost Savezne agencije za zapošljavanje u Nemačkoj. Iz tog razloga postupak obrade nakon predaje zahteva na šalteru može da traje po pravilu oko 2-3 nedelje. Po pristizanju saglasnosti Vaš bar kod broj biće objavljen na našoj internet stranici.

Sva dokumenta Ambasade (informatori, obrasci) su besplatna. Informacije u vezi sa postupkom podnošenja zahteva naći ćete na internet stranici Ambasade.

Davanje mita, odnosno pokušaj davanja mita, saradniku Ambasade, pored krivičnog gonjenja,  za posledicu ima i odbijanje zahteva za vizu.

Molimo Vas da vodite računa o tome da nije dozvoljeno uneti prtljag u prostorije odeljenja za vize. Možete uneti isključivo torbice i male rančeve. Odlaganje prtljaga na trotoaru takođe nije dozvoljeno. Molimo Vas da koristite predviđena mesta za odlaganje prtljaga na železničkoj stanici/autobuskoj stanici/aerodromu.

Dokumenta

Pažljivo pročitajte napomene koje su date uz svaku pojedinačnu tačku, te naročito obratite pažnju na broj potrebnih fotokopija.

Molimo da sledeća dokumenta spojite isključivo spajalicama! (bez heftanja!)

  • 2 Videx obrasca za podnošenje zahteva - Kompletno popuniti onlajn na nemačkom ili engleskom jeziku i svojeručno potpisati odštampani primerak. Ne koristiti obrasce za podnošenje zahteva za tzv. šengen vizu!
  • Pasoš + 2 fotokopije (svih relevantnih stranica) - Pasoš treba da ima najmanje dve prazne stranice. Vodite računa da pasoš važi još najmanje tri meseca po isteku vize. Priložite fotokopije stranice pasoša sa ličnim podacima kao i fotokopiju svih stranica na kojima se nalaze vize, pečati ili napomene.
  • 3 fotografije - Tri identične biometrijske fotografije za pasoš, ne starije od šest meseci. Dve fotografiju nalepite na predviđeno mesto (na svaki obrazac po jednu), a treću priložite posebno.
  • Plan stručnog usavršavanja + 2 fotokopije - Molimo Vas da priložite original plana stručnog usavršavanja, iz kojeg tačno proizlazi trajanje pojedinačnih tematskih jedinica obuke, imena odgovornih lica koji imaju ulogu mentora u odnosu na učesnika u obuci i jezik na kome se realizuje obuka.
  • Ugovor o radu i ugovor o detašmanu  + 2 fotokopije
  • Izvod iz trgovinskog registra Nemačke + 1 obična kopija - Možete skratiti proces rešavanja Vašeg zahteva ako uz zahtev priložite izvod iz trgovinskog registra Nemačke firme.
  • Biografija (na nemačkom jeziku ili na srpskom jeziku sa prevodom overenim od strane sudskog tumača ) + 2 fotokopije - Biografija, koju ste sami napisali, mora da sadrži sve podatke o Vašem stručnom obrazovanju i svim dosadašnjim radnim mestima, ukoliko ste prethodno bili zaposleni.
  • Po potrebi potvrda o postojećem zdravstvenom osiguranju + 2 fotokopije - Zdravstveno osiguranje licenciranog osiguravajućeg društva u Srbiji za period planiranog boravka u Nemačkoj od dana kada želite da putujete. Ukoliko ste osigurani preko ugovora umesto gore navedenog možete priložiti aktuelnu potvrdu Vašeg osiguranja u Nemačkoj. Nije dovoljno da nam priložite samo osiguranje u vidu kartice (ukoliko posedujete istu), budući da još uvek nemate prebivalište u Nemačkoj.
  • Taksa - Taksa iznosi 75 evra i plaća se u dinarima (RSD).

Odeljenje za vize ima pravo da u pojedinim slučajevima prilikom podnošenja zahteva ili u toku rešavanja zahteva zatraži dodatnu dokumentaciju koja ovde nije navedena.

POUKA

Čl. 54. st. 2. tačka 8. Zakona o boravku(AufenthG) nalaže da stranac/strankinja može biti vraćen/-a iz Nemačke ukoliko je on/ona u postupku podnošenja zahteva za vizu dao/dala netačne ili nepotpune podatke u cilju dobijanja dozvole za boravak. Podnosilac zahteva dužan je da sve podatke da korektno i savesno. Svesno navođenje lažnih ili nepotpunih podataka može imati za posledicu da zahtev za izdavanje vize bude odbijen odnosno da podnosilac zahteva bude vraćen u zemlju porekla ukoliko je viza već odobrena .

Svojim potpisom potvrđujete da ste upoznati sa navodima čl. 54. st. 2. tačka 8.. Zakona o boravku (AufenthG) kao i sa pravnim posledicama namernog davanja lažnih ili nepotpunih podataka.

Ovim Vas obaveštavamo o tome da je shodno odredbama Šengenskog sporazuma potrebno da imate važeće zdravstveno osiguranje za vreme svakog boravka u zemljama potpisnicama Šengenskog sporazuma. Neophodno je predočiti zdravstveno osiguranje za celokupni period važenja vize. Dokaz o zaključenom zdravstvenom osiguranju obavezno nosite sa sobom kako biste ga po potrebi mogli predočiti pograničnoj policiji.

Molimo Vas da neposredno po preuzimanju pasoša proverite tačnost podataka na viza-nalepnici.

Dalje ste obavešteni da radi zaštite podataka telefonskim putem ne možete dobiti odgovor o statusu obrade Vašeg zahteva, a da na upit elektronskim putem odgovor možete dobiti najranije 10 do 12 nedelja nakon podnošenja zahteva.

Svojim potpisom, takođe, dajete saglasnost da Vas Nemačka ambasada kontaktira na navedenu mejl-adresu: ______________________________________ i izjavljujete da ćete redovno proveravati pristigle mejlove.

DA                             NE

Beograd, dana __________________     Potpis _______________

POUKA –ZAHTEV ZA VIZU

Ukazano mi je na to da pozitivna odluka o mom zahtevu za vizu nije moguća ukoliko uz njega nije priložena sva neophodna dokumentacija navedena u informatoru. Nepotpuni zahtevi će biti odbijeni, a za obradu zahteva će biti naplaćena taksa.

Ukoliko moj zahtev za dobijanje nacionalne vize bude odbijen,

☐ rešenje o tome želim da preuzmem ja ili ovlašćeno lice u Ambasadi

☐ dajem saglasnost da mi se rešenje pošalje na mejl-adresu koja je navedena gore. Sanduče pomenute mejl-adrese redovno proveravam.

☐ molim da mi se rešenje pošalje na sledeću poštansku adresu:

     ________________________________________________________________________

    _________________________________________________________________________

Beograd, dana ______________   Potpis ________________

Molimo Vas da na zakazani termin za podnošenje zahteva za vizu ponesete jedan popunjeni i potpisani primerak ovog informatora. Priložite traženu dokumentaciju u naznačenom redosledu.

Na početak stranice