Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Informacije o podnošenju zahteva radi zapošljavanja  - Ugovor o izradi i isporuci proizvoda od materijala samog proizvođača -

Članak

Opšte informacije

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj informator i obrazac za podnošenje zahteva. Obavezni ste da prilikom podnošenja zahteva za izdavanje vize donesete odštampani i potpisani primerak ovog informatora. Temeljnom pripremom možete skratiti postupak rešavanja Vašeg zahteva. Postupak izdavanja vize uvek zahteva prethodnu saglasnost Savezne Agencije za zapošljavanje Nemačke, a u slučaju potrebe i nadležne službe za strance u Nemačkoj. Postupak obrade zahteva stoga po pravilu traje 3 do 12 nedelja, u pojedinim slučajevima i duže. Obavestićemo Vas odmah nakon što Ambasada dobije odgovor od nadležnih nemačkih službi.

Sva dokumenta Ambasade (informatori, obrasci) su besplatna. Informacije u vezi sa postupkom podnošenja zahteva naći ćete na internet stranici Ambasade.

Davanje mita, odnosno pokušaj davanja mita zaposlenima u Ambasadi, pored krivičnog gonjenja, za posledicu ima i odbijanje zahteva za vizu.

Molimo Vas da vodite računa o tome da nije dozvoljeno unošenje prtljaga u prostorije odeljenja za vize. Možete uneti isključivo torbice i male rančeve. Odlaganje prtljaga na trotoaru takođe nije dozvoljeno. Molimo Vas da koristite predviđena mesta za odlaganje prtljaga na železničkoj stanici/autobuskoj stanici/aerodromu.

Dokumenta

Pažljivo pročitajte napomene koje su date uz svaku pojedinačnu tačku, te naročito obratite pažnju na broj potrebnih fotokopija.

Molimo Vas da dokumentaciju sortirate prema dole navedenom redosledu i da svaki zahtev ima svoj paket dokumenata (kopije). Originalnu dokumentaciju izdvojite i sortirajte kao poseban paket. Originali će Vam biti vraćeni najkasnije po donošenju odluke o Vašem viznom zahtevu.

Molimo da sledeća dokumenta spojite isključivo spajalicama (bez heftanja)!

  • 2 Videx obrasca za podnošenje zahteva - Kompletno popuniti onlajn na nemačkom ili engleskom jeziku i svojeručno potpisati odštampani primerak. Ne koristiti obrasce za podnošenje zahteva za tzv. šengen vizu!
  • Pasoš + 2 fotokopije (svih relevantnih stranica) - Pasoš treba da ima najmanje dve prazne stranice. Vodite računa da pasoš važi još najmanje tri meseca po isteku vize. Priložite fotokopiju stranice pasoša sa ličnim podacima, kao i kopije svih stranica sa vizama, pečatima i drugim napomenama.
  • 3 fotografije - Tri identične biometrijske fotografije za pasoš, ne starije od šest meseci. Dve fotografije nalepite na predviđeno mesto (na svaki obrazac po jednu), a treću priložite posebno.
  • Ugovor o izradi i isporuci proizvoda od materijala samog proizvođača (Original + 2 fotokopije) - Ugovor o izradi i isporuci proizvoda od materijala samog proizvođača sa opisom usluge koja sadrži detaljne podatke o vrsti i obimu naručenog posla
  • Potvrda o novčanoj naknadi + 2 fotokopije - Npr. Ugovor o radu ili o detašmanu iz kojih proizilazi visina novčane naknade za vreme trajanja delatnosti u Nemačkoj.
  • Potvrde o stručnoj kvalifikaciji (Original + 2 fotokopije) - Diplome, svedočanstva ILI Diploma o stečenom srednjem/ srednjem stručnom obrazovanju ILI Diploma o stečenom visokom obrazovanju (sa apostilom na originalu i prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji)
  • Listing iz penzijskog i invalidskog osiguranja (bez prevoda) + 2 obične fotokopije - Listing iz penzijskog i invalidskog osiguranja treba da sadrži podatke o svim radnim odnosima sve do dana podnošenja zahteva.
  • Izvod iz trgovinskog registra Nemačke ili bilans prihoda i rashoda ili prijava privredne delatnosti + 1 obična kopija - Možete skratiti proces rešavanja Vašeg zahteva ukoliko uz zahtev priložite izvod iz trgovinskog registra Nemačke ili/ poslednji bilans primanja i rashoda/ prijavu privredne delatnosti nemačkog nalogodavca. U pojedinim slučajevima ovaj dokument može biti zatražen naknadno.
  • Zdravstveno osiguranje (Original + 2 fotokopije) - Dokaz o postojećem zdravstvenom osiguranju, ukoliko podatak o tome ne proizlazi iz ugovora o radu.
  • Taksa - Taksa iznosi 75 evra i plaća se u dinarima (RSD).

Odeljenje za vize ima pravo da u pojedinim slučajevima prilikom podnošenja zahteva ili u toku rešavanja zahteva zatraži dodatnu dokumentaciju koja ovde nije navedena.

POUKA

I               Čl. 54. st. 2. tačka 8. Zakona o boravku (AufenthG) nalaže da stranac/strankinja može biti vraćen/-a iz Nemačke ukoliko je u postupku podnošenja zahteva za vizu dao/dala netačne ili nepotpune podatke u cilju dobijanja dozvole za boravak. Podnosilac zahteva dužan je da sve podatke da korektno i savesno. Svesno navođenje lažnih ili nepotpunih podataka za posledicu može imati odbijanje zahteva za vizu odnosno vraćanje podnosioca zahteva u zemlju porekla ukoliko je viza već odobrena.

Svojim potpisom potvrđujem da sam upoznat sa navodima čl. 54. st. 2. tačka 8. Zakona o boravku (AufenthG), kao i sa pravnim posledicama namernog davanja lažnih ili nepotpunih podataka.

II              Osim toga, izjavljujem da sam upozoren/a na to da je shodno propisima Šengenskog sporazuma za svaki boravak u šengenskom prostoru potrebno posedovati dokaz o adekvatnom putničkom zdravstvenom osiguranju. Dokaz o zaključenom zdravstvenom osiguranju obavezno nosite sa sobom kako biste ga po potrebi mogli predočiti graničnoj policiji.

III             Molimo Vas da neposredno nakon dobijanja vize proverite tačnost unetih podataka. Naročito treba proveriti početak i kraj važenja vize, i uporediti ih sa ukupnim trajanjem planiranog boravka. Osim toga, treba proveriti i tačan način pisanja imena i prezimena. Eventualne greške treba odmah saopštiti odeljenju koje je izdalo vizu.

IV          Dalje sam obavešten/-a da radi zaštite podataka telefonskim putem ne mogu dobiti odgovor o statusu obrade mog zahteva, a da na upit elektronskim putem odgovor mogu dobiti najranije 10 do 12 nedelja nakon  podnošenja zahteva.

V             Saglasan/-na sam da se sva službena komunikacija u vezi sa mojim zahtevom obavlja elektronskim putem uz korištenje navedene mejl-adrese: _______________________________________

DA                            NE

Beograd, dana _______________     Potpis ________________

POUKA –ZAHTEV ZA VIZU

Ukazano mi je na to da pozitivna odluka o mom zahtevu za vizu nije moguća ukoliko uz njega nije priložena sva neophodna dokumentacija navedena u informatoru. Nepotpuni zahtevi će biti odbijeni, a za obradu zahteva će biti naplaćena taksa.

Ukoliko moj zahtev za dobijanje nacionalne vize bude odbijen,

☐ rešenje o tome želim da preuzmem ja ili ovlašćeno lice u Ambasadi

☐ dajem saglasnost da mi se rešenje pošalje na mejl-adresu koja je navedena gore. Sanduče pomenute mejl-adrese redovno proveravam.

☐ molim da mi se rešenje pošalje na sledeću poštansku adresu:

     ________________________________________________________________________

    _________________________________________________________________________

Beograd, dana ______________   Potpis ________________

Molimo Vas da na zakazani termin za podnošenje zahteva za vizu ponesete jedan popunjeni i potpisani primerak ovog informatora. Priložite traženu dokumentaciju u naznačenom redosledu.

Na početak stranice