Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Informator za spajanje porodice u skladu sa odredbama Zakona EU o slobodi kretanja

Članak

Ulazak u Nemačku bez vize

Pridruživanje državljana Republike Srbije članovima porodice koji su državljani Evropske unije ili Islanda, Norveške ili Lihtenštajna, a koji žive u Nemačkoj, podleže odredbama Zakona EU o slobodi kretanja. U skladu sa čl. 2. st. 2 tačka 6. Zakona EU o slobodnom kretanju građana imate pravo da se bez vize preselite u Nemačku ukoliko se na vas odnosi pravo na slobodno kretanje građana. Prema čl. 3 st. 2. Zakona EU o slobodnom kretanju građana to važi za sledeće članove porodice:

  • supružnici;
  • partner iz vanbračne zajednice;
  • deca ili unuci do navršene 21. godine života državljana zemlje članice Evropske unije (ili državljana zemlje članice Evropskog ekonomskog prostora), deca ili unuci njegovog supružnika/partnera iz vanbračne zajednice do navršene 21. godine života kao i deca ili unuci do navršene 21. godine života člana porodice koji je stekao pravo na trajni boravak;
  • srodnici u pravoj krvnoj liniji kojima državljanin zemlje članice EU (ili državljanin zemlje članice Evropskog ekonomskog prostora) plaća alimentaciju.

→O pružanju finansijske pomoći u vidu alimentacije je reč kada se srodniku zaista uplaćuju
sredstva koja se po svojoj prirodi mogu smatrati sredstvima za izdržavanje. O tome se radi
ukoliko se redovno plaća alimentacija u visini koja na redovnom nivou omogućuje bar
delimično pokriće osnovnih troškova života.

Podnošenje zahteva za izdavanje boravišne karte u Nemačkoj

Ukoliko ste član porodice u skladu sa čl. 3 st. 2 Zakona EU o slobodnom kretanju građana možete bez vize da uđete u Nemačku i da u službi za strance podnesete zahtev za izdavanje boravišne karte. Mesno je nadležna služba za strance na čijem području član vaše porodice koji živi u Nemačkoj ima svoje prebivalište. U skladu sa čl. 5 st. 1 Zakona EU o slobodnom kretanju građana, za podnošenje zahteva za dozvolu za boravak potrebna je sledeća dokumentacija:

  • važeći pasoš ili važeća lična isprava;
  • potvrda o srodstvu (izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih na međunarodnom obrascu);
  • za srodnike u pravoj krvnoj liniji zvanična potvrda o plaćanju alimentacije;
  • potvrda o prijavi prebivališta državljanina iz zemlje članice EU (ili državljanina zemlje članice Evropskog ekonomskog prostora) kome želite da se pridružite.

Pravo na boravak u Nemačkoj

Ukoliko ste uz popunjeni obrazac zahteva za izdavanje boravišne karte EU predali kompletnu dokumentaciju, služba za strance će vam odmah izdati potvrdu koja će do izdavanja boravišne karte važiti kao zvanična isprava vašeg zakonitog boravka u Nemačkoj. Boravišna karta EU se izdaje za period od pet godina.

Na početak stranice