Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Pridruživanje drugih članova porodice rođacima u Nemačkoj (član 36. Zakona o boravku, zapošljavanju i integraciji stranaca na teritoriji SR Nemačke -  AufenthG)

28.02.2023 - Članak

Opšte informacije

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj informator i formular za podnošenje zahteva za vizu. Obavezni ste da prilikom podnošenja zahteva za izdavanje vize donesete odštampani i potpisani primerak ovog informatora. Temeljnom pripremom možete skratiti postupak rešavanja Vašeg zahteva. Postupak izdavanja vize uvek zahteva prethodnu saglasnost nadležne službe za strance u Nemačkoj. Iz tog razloga postupak obrade nakon predaje zahteva na šalteru može da traje po pravilu od 10 do 12 nedelja, a neretko i duže. Obavestićemo Vas odmah nakon što Ambasada dobije odgovor od nadležnih nemačkih službi.

Sva dokumenta Ambasade (informatori, obrasci) su besplatna. Informacije u vezi sa postupkom podnošenja zahteva naći ćete na internet stranici Ambasade.

Davanje mita, odnosno pokušaj davanja mita, saradniku Ambasade, pored krivičnog gonjenja,  za posledicu ima i odbijanje zahteva za vizu.

Molimo Vas da vodite računa o tome da nije dozvoljeno uneti prtljag u prostorije odeljenja za vize. Možete uneti isključivo torbice i male rančeve. Odlaganje prtljaga na trotoaru takođe nije dozvoljeno. Molimo Vas da koristite predviđena mesta za odlaganje prtljaga na železničkoj stanici/autobuskoj stanici/aerodromu.

Dokumenta

Pažljivo pročitajte napomene koje su date uz svaku pojedinačnu tačku, te naročito obratite pažnju na broj  potrebnih fotokopija.

Molimo da sledeća dokumenta spojite isključivo spajalicama (bez heftanja)!

Za podnošenje zahteva potrebna je sledeća dokumentacija:

 • 2 Videx formulara – kompletno popuniti onlajn na nemačkom ili engleskom jeziku, odštampati i svojeručno potpisati. Nemojte koristiti formulare za podnošenje zahteva za izdavanje Šengen vize!
 • pasoš + 2 fotokopije (svih relevatnih stranica) – pasoš treba da ima najmanje dve slobodne stranice. Molimo vas da obratite pažnju na to da pasoš mora da bude važeći najmanje tri meseca nakon isteka vize. Molimo vas da kopirate plastificiranu stranicu sa ličnim podacima i sve stranice gde se nalaze vize, pečati ili druge napomene.
 • 3 fotografije - 3 identične biometrijske fotografije veličine kao za pasoš, ne starije od 6 meseci, dve fotografije ćete nalepiti na zahteve, a jednu ćete predati nepričvršćenu uz zahtev.
 • zvanično garantno pismo kojim osoba kod koje putujete garantuje da će snositi sve troškove koje mogu nastati u vezi sa vašim boravkom, u skladu sa članom 66-68. Zakona o boravku stranaca - AufenthG, uz dve fotokopije;
 • 2 fotokopije stranice sa ličnim podacima pasoša ili lične karte rođaka koji žive u Nemačkoj i, u datom slučaju, 2 fotokopije važeče dozvole boravka;
 • dokaz o srodstvu koje postoji između vas i osobe koja živi u Nemačkoj i kojoj treba da pružate pomoć, u originalu uz dve fotokopije, npr:
  • međunarodni izvod iz matične knjige rođenih, rešenje o usvajanju, potvrda o promeni prezimena;
  • međunarodni izvod iz matične knjige venčanih, eventualno rešenje o razvodu braka, međunarodni izvod iz matične knjige umrlih;
  • sudska ili druga administrativna rešenja o postavljanju staratelja.

   Međunarodne izvode iz matičnih knjiga možete predočiti bez daljih formalnosti, sve druge potvrde ili rešenja treba da su overeni apostil-pečatom i prevedena na nemački jezik od strane sudskog tumača.

 • potvrda o prebivalištu izdata u Nemačkoj (samo dve fotokopije)
 • dokaz o dovoljnoj veličini stambenog prostora + 2 fotokopije (na primer ugovor o zakupu stana ili izvod iz katastarskih knjiga);
 • pismo sa obrazloženjem zašto se radi o vanrednim, posebno teškim okolnostima i iscrpna aktuelna dokumentacija sa navedenim razlozima zašto je neophodno pridruživanje rođacima koji žive u Nemačkoj, na primer, aktuelna lekarska uverenja, potvrde ustanove za negu ili službe za kućnu negu, ustanove socijalnog rada, obdaništa itd, uz po dve fotokopije.
 • potvrda o zdravstvenom osiguranju uz dve fotokopije. Treba podneti potvrdu o zaključenom privatnom zdravstvenom osiguranju za trajni boravak u Nemačkoj. Molimo vas da se na vreme informišete o uslovima i troškovima privatnog zdravstvenog osiguranja. Klasično putno zdravstveno osiguranje nije dovoljno. Kod te vrste osiguranja osiguravajuće društvo može u svojim uslovima poslovanja da vam uskrati prava iz osiguranja ako se radi o dužem boravku.
 • takse – taksa iznosi 75 € i plaća se u dinarima (RSD).

   


U pojedinačnim slučajevima mogu se tražiti dodatna dokumenta prilikom podnošenja zahteva ili tokom obrade vašeg zahteva za izdavanje vize.

Važne napomene 

 • Dozvola boravka radi pridruživanja članovima porodice koji imaju nemačko ili neko drugo državljanstvo se u skladu sa članom 36. Zakona o boravku stranaca izdaje isključivo u vanrednim, posebno teškim okolnostima (ovo ne važi za bračne partnere, maloletnu decu i roditelje koji sami vrše roditeljsko pravo nad maloletnim detetom).
 • Vanredni, posebno teški okolnosti mogu nastati kada je jedan član porodice u potpunosti upućen na pomoć drugog člana porodice, a da je, pri tom, pružanje pomoći isključivo moguće u Nemačkoj (npr. zbog visokog stepena potrebne nege). Vanredni, posebno teški okolnosti proističu uvek iz individualnih specifičnosti pojedinačnog slučaja (npr. bolest, invaliditet, potrebna nega, teška psihička stanja).
 • Kao vanredne, posebne okolnosti se ne smatraju, na primer, nepovoljni prosvetni, ekonomski, socijalni i drugi uslovi.
 • I za podnošenje zahteva za izdavanje vize radi pridruživanja članovima porodice u Nemačkoj zbog nastanka vanrednih, posebno teških okolnosti potrebno je lično prisustvo podnosioca zahteva, pošto se prilikom podnošenja zahteva uzimaju biometrijski podaci (otisci prstiju). Uzimanje otisaka prstiju se isključivo vrši u Odeljenju za vize diplomatsko-konzularnog predstavništva.

Pouka u skladu sa čl. 54. st. 2. tačka 8. u vezi sa čl. 53. Zakona o boravku, zapošljavanju i integraciji stranaca na teritoriji SR Nemačke (AufenthG), čl. 53. st. 2. u vezi sa čl. 41. st. 1. tačka 2. Zakona o Saveznom centralnom registru (BZRG)

Stranac može biti vraćen iz Nemačke ako je dao netačne ili nepotpune podatke u cilju dobijanja nemačke dozvole za boravak ili Šengen vize.

Podnosilac zahteva je dužan da sve podatke da korektno i savesno. Odbijanje davanja podataka ili svesno navođenje netačnih ili nepotpunih podataka može imati za posledicu da zahtev za izdavanje vize bude odbijen, odnosno da podnosilac zahteva bude vraćen iz Nemačke ako je viza već izdata.

U skladu sa čl. 53. st. 2. u vezi sa čl. 41. st. 1. tačka 2. Zakona o Saveznom centralnom registru (BZRG) državni organ ima neograničeno pravo na dobijanje podataka o osudama upisanim u Savezni centralni registar za koje nisu protekli rokovi za brisanje. To uključuje i osude koje više ne bi bile iskazane u izvodu iz tog registra (Führungszeugnis). Podnosilac zahteva je stoga dužan da navede i krivične osude koje se ne iskazuju u izvodu iz registra.

Svojim potpisom podnosilac zahteva potvrđuje da je pre podnošenja zahteva upoznat sa pravnim posledicama odbijanja davanja podataka i davanja lažnih ili nepotpunih podataka u postupku podnošenja zahteva za izdavanje vize.


Ovim Vas obaveštavamo o tome da po odredbama Šengenskog sporazuma treba da imate važeće zdravstveno osiguranje za vreme svakog boravka u zemljama potpisnicama Šengenskog sporazuma. Dokaz o zaključenom zdravstvenom osiguranju obavezno nosite sa sobom kako biste ga po potrebi mogli predočiti pograničnoj policiji.

Dalje ste obavešteni da radi zaštite podataka ne možete telefonskim putem dobiti odgovor o stanju obrade Vašeg zahteva, a da na upit elektronskim putem možete dobiti odgovor najranije nakon 10 do 12 nedelja od podnošenja zahteva.

Molimo Vas da neposredno po preuzimanju pasoša proverite tačnost podataka na viza-nalepnici.

Svojim potpisom takođe dajete saglasnost da Vas Nemačka ambasada kontaktira na navedenu mejl-adresu: _____________________________________ i izjavljujete da ćete redovno proveriti pristigle mejlove.

Beograd, dana ________________    Potpis __________________

Molimo Vas da na zakazani termin za podnošenje zahteva za vizu ponesete jedan popunjeni i potpisani primerak ovog informatora. Priložite traženu dokumentaciju u naznačenom redosledu.

POUKA –ZAHTEV ZA VIZU

Ukazano mi je na to da pozitivna odluka o mom zahtevu za vizu nije moguća ukoliko uz njega nije priložena sva neophodna dokumentacija navedena u informatoru. Nepotpuni zahtevi će biti odbijeni, a za obradu zahteva će biti naplaćena taksa.

Beograd, dana ________________    Potpis __________________

Na početak stranice