Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Overa izjave o priznavanju očinstva i izjava/izjave o saglasnosti

Artikel

Izjavu o priznavanju očinstva u skladu sa odredbama nemačkog zakona možete dati u Ambasadi, pod uslovom da svoje prebivalište imate u Srbiji i da je vaš slučaj vezan za Nemačku. Izjavu o saglasnosti majke, koja je u načelu obavezna, takođe, možete overiti u Ambasadi.

Priprema dokumenata, zakazivanje termina

Smatra se da je slučaj priznavanja očinstva vezan za Nemačku, ukoliko je bar jedna od strana u postupku nemački državljanin. Priznavanje očinstva, u načelu, postaje pravosnažno tek nakon overe izjave o saglasnosti majke deteta. U načelu, majka deteta mora da bude saglasna sa priznavanjem očinstva. Ukoliko majka iz nekog razloga privremeno ne vrši roditeljsko pravo, i dete mora da dâ saglasnost sa priznavanjem očinstva. U zavisnosti od okolnosti, u pojedinim slučajevima mogu biti potrebne daljnje izjave o saglasnosti.

Nije potrebno dati odn. overiti izjavu o priznavanju očinstva i izjavu o saglasnosti u istom terminu i na istom mestu. Pored toga, postoji mogućnost da se izjava da i pre rođenja deteta. Izjave se ne mogu dati uz postavljanje uslova ili vremenskog ograničenja. Priznavanje očinstva kao i izjava o saglasnosti otac i majka moraju dati lično; davanje ovlašćenja drugom licu se ne uvažava. Isključeno je ovlastiti drugo lice da to učini.

Za pripremu overe izjave o priznavanju očinstva i/ili eventualno izjave saglasnosti potreban je niz dokumenata koji su navedeni u nastavku. Ukoliko želite da nam prosledite dokumentaciju elektronskim putem, molimo Vas da nam prvo pošaljete poruku sa tekstom „Scan“ pomoću kontakt-formulara. Nakon toga ćete dobiti automatsku poruku sa našom e-mail adresom na koju možete poslati svoju dokumentaciju. Molimo Vas da dokumenta šaljete isključivo u PDF-formatu. Nakon preliminarne provere dokumentacije će vas Ambasada kontaktirati radi zakazivanja termina.

Potrebna dokumentacija

Pošaljite sledeću dokumentaciju elektronskim putem (u PDF-formatu prema navedenom uputstvu), a prilikom dolaska u Pravno-konzularno odeljenje Ambasade ćete predočiti originale:

  • važeću ispravu deteta (ukoliko postoji), odnosno lekarsku potvrdu o utvrđenoj trudnoći sa datumom predviđenog termina porođaja uz prevod na nemački jezik, odnosno nemački „ Mutterpass“ - ukoliko se dete još nije rodilo.
  • Ukoliko je dete već rođeno: izvod iz matične knjige rođenih ili isprava o poreklu deteta (ukoliko je izvod izdat u Srbiji: međunarodni izvod iz matične knjige rođenih, ukoliko nije međunarodni izvod ili izvod izdat u Nemačkoj potreban je overeni prevod, po potrebi, sa apostil-pečatom);
  • potvrdu o prebivalištu deteta (ukoliko dete još nije rođeno, dovoljna je i potvrda o prebivalištu majke deteta), potvrda o prebivalištu majke deteta i lica koje priznaje očinstvo izdata u Nemačkoj odn. u Srbiji;
  • važeće putne i druge isprave majke deteta i lica koje priznaje očinstvo (ukoliko se na terminu pojavi samo jedno od navedenih lica, molimo da ponesite kopiju putne ili druge isprave trenutno odsutnog lica);
  • izvode iz matične knjige rođenih ili isprave o poreklu za majku i lica koje priznaje očinstvo (ukoliko su isprave izdate u Srbiji: međunarodni izvod iz matične knjige rođenih, a ukoliko nije međunarodni ili nemački izvod potreban je overeni prevod, po potrebi sa apostil-pečatom);
  • potvrde o bračnom stanju majke; ukoliko je izdata u Nemačkoj: proširenu potvrdu o prebivalištu, ukoliko je izdata u Srbiji, potvrda o slobodnom bračnom stanju uz prevod i apostil-pečat. Ukoliko je bilo prethodnog braka ili prethodnih brakova: sudsku odluku o prestanku braka, rešenje o razvodu odn. izvod iz matične knjige umrlih preminulog bračnog partnera/preminulih bračnih partnera, po potrebi uz prevod i apostil-pečat, i po potrebi uz potvrdu o legalizaciji inostranog razvoda, detaljnije informacije o tome ćete naći ovde;
  • ukoliko je priznavanje očinstva već izvršeno ili izjava o saglasnosti majke već data i overena od strane nadležnih nemačkih organa, možete poslati ili ispravu o priznavanju očinstva (bez izjave o saglasnosti) ili izjavu o saglasnosti majke (odn. po potrebi izjavu deteta ili drugih lica).
  • Takse se pri podnošenju zahteva plaćaju kreditnom/debitnom karticom (Visa/MasterCard) u evrima ili u gotovini u dinarima prema važećem kursu blagajne. Cene se prilikom obračuna u dinare zaokružuju na okrugao iznos u stotinama dinara.Taksa za overu košta fiksno 92,20 € (u zavisnosti od kursa okvirno 10.800 RSD). Ukoliko podnosilac zahteva ne razume nemački jezik dovoljno, naplatiće se dodatno i taksa za prevođenje na srpski jezik.

Ambasada zadržava pravo da po potrebi zatraži dodatna dokumenta.

Napomena: Ukoliko dete živi u Nemačkoj ili pak još nije rođeno, a majka deteta živi u Nemačkoj gde će dete imati i svoje prvo prebivalište, merodavne su nemačke zakonske odredbe o dodeljivanju roditeljskog prava. Ukoliko roditelji nisu u braku, isključivo roditeljsko pravo u tom slučaju, u načelu, pripada majci deteta. Ukoliko imate nameru da zajedno vršite roditeljsko pravo, neophodno je dodatno dati i overiti izjavu o zajedničkom vršenju roditeljskog prava koju možete overiti istovremeno sa izjavom o priznavanju očinstva i izjavom o saglasnosti majke. Detaljnije informacije naći ćete ovde.

nach oben