Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Overa izjave o zajedničkom vršenju roditeljskog prava

Artikel

Koji će se zakon primeniti prilikom određivanja prava na vršenje roditeljskog prava zavisi od prebivališta deteta. Ukoliko dete živi u Nemačkoj, vršenje roditeljskog prava će se odrediti prema nemačkom zakonu koji u slučaju da roditelji deteta nisu u braku predviđa da majka vrši roditeljsko pravo.

Opšte informacije, zakazivanje termina

Ukoliko je dete rođeno u braku, izjava o zajedničkom vršenju roditeljskog prava, u načelu, nije potrebna. I ako se dete rodi u Srbiji, odnosno živi u Srbiji, izjava o zajedničkom vršenju roditeljskog prava takođe po pravilu nije potrebna.  

U svim ostalim slučajevima važi sledeće: Ukoliko roditelji deteta ili jedan od roditelja svoje prebivalište ima u Srbiji, a zajedničko dete svoje prebivalište ima u Nemačkoj ili će nakon rođenja imati u Nemačkoj (pri čemu se majka deteta već nalazi tamo), postoji mogućnost da se izjava o zajedničkom vršenju roditeljskog prava overi u ambasadi Savezne Republike Nemačke u Beogradu. Izjavu o zajedničkom vršenju roditeljskog prava roditelji mogu dati odvojeno, izjavu ne moraju dati istovremeno niti na istom mestu. Ukoliko se izjava daje odvojeno, bitno je da je tekst obe izjave identičan, u suprotnom izjave nisu pravosnažne. Izjavu o zajedničkom vršenju roditeljskog prava roditelji mogu dati već pre rođenja deteta.

Za pripremu overe o vršenju roditeljskog prava potreban je niz dokumenta koji su navedeni u nastavku. Ukoliko želite da nam prosledite dokumentaciju elektronskim putem, molimo Vas da nam prvo pošaljete poruku sa tekstom „Scan“ pomoću kontakt-formulara. Nakon toga ćete dobiti automatsku poruku sa našom e-mail adresom na koju možete poslati svoju dokumentaciju. Molimo Vas da dokumenta šaljete isključivo u PDF-formatu. Nakon preliminarne provere dokumentacije će vas Ambasada kontaktirati radi zakazivanja termina.

Potrebna dokumentacija

Pošaljite sledeću dokumentaciju elektronskim putem (u PDF-formatu prema navedenom uputstvu), a prilikom dolaska u Pravno-konzularno odeljenje Ambasade ćete predočiti originale:

  • važeću ispravu deteta (ukoliko postoji), odnosno lekarsku potvrdu o utvrđenoj trudnoći sa datumom predviđenog termina porođaja uz prevod na nemački jezik, odnosno nemački „Mutterpass“ - ukoliko se dete još nije rodilo.
  • Ukoliko je dete već rođeno: izvod iz matične knjige rođenih ili isprava o poreklu deteta (ukoliko je izvod izdat u Srbiji: međunarodni izvod iz matične knjige rođenih, ukoliko nije međunarodni izvod ili izvod izdat u Nemačkoj potreban je overeni prevod, po potrebi, sa apostil-pečatom); ukoliko dete još nije rođeno, overena izjava o priznavanju očinstva (ukoliko izjava o priznavanju očinstva nije data u Nemačkoj, potreban je prevod i apostil-pečat); ukoliko još nije data izjava o priznavanju očinstva, možete to učiniti u Ambasadi istovremeno sa izjavom o zajedničkom vršenju roditeljskog prava. Detaljnije informacije ćete naći ovde.
  • potvrdu o prebivalištu deteta izdata od nadležnih organa u Nemačkoj (ukoliko dete još nije rođeno, dovoljno je predočiti potvrdu o prebivalištu majke deteta), potvrda o prebivalištu oba roditelja izdata u Nemačkoj odn. u Srbiji;
  • izvode iz matične knjige rođenih ili isprave o poreklu za oba roditelja (ukoliko su isprave izdate u Srbiji: međunarodni izvod iz knjige rođenih, a ukoliko nije međunarodni ili nemački izvod, potreban je overeni prevod i, po potrebi, apostil-pečatom);
  • potvrde o bračnom stanju majke; ukoliko je izdata u Nemačkoj: proširenu potvrdu o prebivalištu, ukoliko je izdata u Srbiji, potvrda o slobodnom bračnom stanju uz prevod i apostil-pečat. Ukoliko je bilo prethodnog braka ili prethodnih brakova: sudsku odluku o prestanku braka, rešenje o razvodu odn. izvod iz matične knjige umrlih preminulog  bračnog partnera/preminulih bračnih partnera, po potrebi uz prevod i apostil-pečat, i po potrebi uz potvrdu o legalizaciji inostranog razvoda, detaljnije informacije o tome ćete naći ovde;
  • po potrebi, izjavu o zajedničkom vršenju roditeljskog prava drugog roditelja, overenu od nadležnih nemačkih organa;
  • Takse se pri podnošenju zahteva plaćaju kreditnom/debitnom karticom (Visa/MasterCard) u evrima ili u gotovini u dinarima prema važećem kursu blagajne. Cene se prilikom obračuna u dinare zaokružuju na okrugao iznos u stotinama dinara.Taksa za overu košta fiksno 92,20 € (u zavisnosti od kursa okvirno 10.800 RSD). Ukoliko podnosilac zahteva ne razume nemački jezik dovoljno, naplatiće se dodatno i taksa za prevođenje na srpski jezik.

Ambasada zadržava pravo da po potrebi zatraži dodatna dokumenta.

nach oben