Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Naknadni upis rođenja deteta u inostranstvu

Artikel

Rođenje nemačkog državljanina u inostranstvu možete prijaviti i u Nemačkoj. Na taj način možete dobiti i nemački izvod iz matične knjige rođenih, koji je, za razliku od izvoda izdatih u inostranstvu, pravosnažan na području važenja nemačkog prava.

Opšte informacije

Preporučujemo da za decu rođenu u inostranstvu podnesete zahtev za naknadni upis rođenja deteta u matične knjige rođenih vođene u Saveznoj Republici Nemačkoj, čime će se istovremeno na području važenja nemačkog prava rešiti i utvrditi pitanje prezimena, a istovremeno će se razmotriti i zvanično potvrditi i pitanje nemačkog državljanstva. Prilikom podnošenja zahteva za upis deteta u matične knjige možete zatražiti izdavanje jednog ili više izvoda iz matične knjige rođenih, sačinjenih na nemačkom jeziku ili na višejezičnom međunarodnom obrascu. Izvode iz nemačkih matičnih knjiga možete koristiti kao ispravu kod svih nemačkih organa, dok uz inostrane izvode morate priložiti overeni prevod i za područje važenja nemačkog prava nisu merodavni u pogledu prezimena i državljanstva.

Gore navedeni postupak je neophodno sprovesti u roku od godinu dana od trenutka rođenja deteta u inostranstvu, ukoliko su nemački roditelji odnosno nemačka majka ili nemački otac rođeni u inostranstvu na dan 1. januara 2000. godine ili nakon toga (zbog stupanja na snagu izmenjenog i dopunjenog Zakona o državljanstvu). U skladu sa čl. 4. st. 4 Zakona o državljanstvu StAG dete će jedino u tom slučaju dobiti nemačko državljanstvo. Dodatne informacije ćete naći ovde.

Zakazivanje termina, nadležnosti i takse

Lica sa prebivalištem u Srbiji imaju pravo da podnesu zahtev za naknadni upis rođenja deteta u matične knjige rođenih Savezne Republike Nemačke u Ambasadi u Beogradu. Za podnošenje zahteva i za davanje izjave o prezimenu je potreban termin, a zakazuje se putem kontakt-formulara. Tom prilikom možete istovremeno da podnesete zahtev za izdavanje pasoša odn. lične isprve za dete, tj. ne morate da zakažete poseban termin.

Upis nemačkog državljanina u nemačke matične knjige rođenih vrši matični ured koji je mesno nadležan za njegovo prebivalište ili uobičajeno boravište odn. za prebivalište ili uobičajeno boravište lica ovlašćenog za podnošenje zahteva (roditelja, bračnog druga, partnera, dece).  Ukoliko lice rođeno u inostranstvu ili drugo lice koje ima zakonsko pravo da podnese zahtev nema ili nije imalo svoje prebivalište ili uobičajeno boravište u Nemačkoj, nadležan je Matični ured I u Berlinu. Vreme obrade zahteva zavisi od nadležnog matičnog ureda; Ambasada ne može da utiče na vreme obrade. Obrada takvog zahteva kod matičnog ureda I u Berlinu može trajati i po nekoliko godina.

Naknadni upis rođenja deteta u inostranstvu se u načelu naplaćuje: visina takse zavisi od nemačke pokrajine, stoga preporučujemo da se raspitate direktno kod mesno nadležnog matičnog ureda. Podnošenje zahteva za naknadni upis deteta u nemačke matične knjige rođenih u Ambasadi je besplatno, međutim, ukoliko je potrebna izjava o prezimenu ili overa potpisa ili fotokopija koja je vezana za vaš zahtev, Ambasada naplaćuje taksu.

Potrebna dokumenta

Dole navedena dokumenta treba dostaviti u originalu (ili u vidu overene fotokopije):

 • Kompletno popunjen obrazac (obrazac možete dobiti i prilikom podnošenja zahteva).
 • Važna napomena: traženi podaci u zahtevu se, u načelu, odnose na trenutak rođenja.
 • Izvod iz matične knjige rođenih (ukoliko je izdat u Srbiji: međunarodni izvod, ukoliko se ne radi o međunarodnom ili nemačkom izvodu, uz overeni prevod i, po potrebi, apostil-pečat)
 • Pasoši oba roditelja ili lične karte kao i strana putna isprava/lična karta deteta (ukoliko dete nije samo nemački državljanin)
 • Izvode iz matične knjige rođenih oba roditelja (ukoliko je izdat u Srbiji: međunarodni izvod, ukoliko se ne radi o međunarodnom ili nemačkom izvodu, uz overeni prevod i, po potrebi, apostil-pečat)
 • Ukoliko su roditelji u trenutku rođenja deteta bili u zajedničkom braku: izvod iz matične knjige venčanih (ukoliko je izdat u Srbiji: međunarodni izvod, ukoliko se ne radi o međunarodnom ili nemačkom izvodu, uz overeni prevod i, po potrebi, apostil-pečat)
 • Ukoliko roditelji u trenutku rođenja deteta nisu bili u braku: potvrda o priznavanju očinstva i saglasnost majke o priznavanju očinstva (ukoliko iz Srbije: zapisnik o prijavi rođenja sa overenim prevodom, koji možete tražiti kod nadležnog matičarskog ureda)
 • Ukoliko roditelji u trenutku rođenja deteta nisu bili u braku i samo je otac nemački drzvljani a priznao je dete u Srbiji: potvrda o slobodnom bračnom stanju majke (uz prevod i apostil-pečat).
 • Ukoliko je majka deteta prethodno bila u braku: dokaz o raskidu prethodnog braka/prethodnih brakova, rešenje/a o razvodu odnosno izvod/i iz matične knjige umrlih ukoliko je prethodni suprug preminuo, po potrebi, uz prevod i apostil-pečat kao i potvrda o priznanju rešenja o razvodu braka, ukoliko je izdato u inostranstvu, dodatne informacije ćete naći ovde.
 • Potvrda da su oba roditelja ili jedan nemački državljani: nemačka isprava, po potrebi dodatna dokumenta kao npr. uverenja o sticanju nemačkog državljanstva, potvrda o državljanstvu i slično
 • Odjava/prijava poslednjeg prebivališta deteta odn. roditelja ili lica ovlašćenog za podnošenje zahteva u Nemačkoj, ukoliko su bili prijavljeni u Nemačkoj
 • Takse za overe se plaćaju prilikom podnošenja zahteva kreditnom ili debitnom karticom u evrima  (VISA/MasterCard) ili u domaćoj valuti u gotovini (prema važećem kursu blagajne Ambasade). Cene se prilikom obračuna u dinare zaokružuju na okrugao iznos u stotinama dinara. U zavisnosti od toga da li je potrebna izjava o prezimenu, taksa za overu potpisa iznosi fiksno 56,43 € odnosno 79,57 (u zavisnosti od kursa dinara okvirno 6600 odnosno 9400 RSD). Po pravilu se za overu fotokopija naplaćuje dodatno fiksna taksa u iznosu od 24,83 (u zavisnosti od kursa dinara okvirno 2900 RSD).

Važna napomena: Ambasada zadržava pravo da zatraži dodatna dokumenta, ukoliko je to potrebno (na primer potvrda o promeni prezimena, dokumenta o usvojenju i slično). Ukoliko se ne radi o dokumentima na nemačkom, engleskom ili francuskom jeziku, potreban je overeni prevod na nemački jezik.

nach oben