Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Pasoši i lične karte

Artikel

Ambasada u Beogradu je nadležna za izdavanje pasoša odn. lične karte, ukoliko imate prebivalište u Srbiji i niste prijavljeni u Nemačkoj. Iznimno, Ambasada može da izda putnu ispravu i licima koja su prijavljena u Nemačkoj, ali tek kad je ovlasti nadležni nemački organ.

Opšte informacije, zakazivanje termina

Ambasada izdaje biometrijske pasoše, privremene pasoše kao i lične karte. Takođe se izdaje tzv. pasoš za povratak u Nemačku licima koja su izgubila pasoš ili ličnu kartu za vreme boravka u Srbiji i žele da se vrate u Nemačku direktnim putem. Pored toga, Ambasada unosi promenu prebivališta u pasošu ili u ličnoj karti. 

Od 01.01.2024. godine izdavanje dečijih pasoša nije više moguće.

Za podnošenje zahteva za izdavanje pasoša, lične karte ili za promenu prebivališta potrebno je zakazati termin preko elektronskog sistema za zakazivanje termina Ambasade. Važna napomena: Zakažite termin tek kada obezbedite svu potrebnu dokumentaciju. Podnosilac zahteva dužan je lično da preda zahtev. To važi i za decu. Adresa:

Potrebna dokumenta

Ambasada obrađuje isključivo zahteve sa kompletnom dokumentacijom uz plaćenu taksu. Kada se radi o zahtevu za izdavanje putne isprave za povratak u Nemačku, neka dokumenta, u načelu, nisu neophodna, spisak sa neophodnim dokumentima ćete naći ovde. Prilikom podnošenja zahteva za promenu prebivališta uz popunjeni obrazac zahteva (videti dole) treba predočiti važeći pasoš i/ili ličnu kartu, potvrdu o odjavi i potvrdu o prijavi prebivališta u Srbiji kao i srpsku ličnu kartu (ukoliko je izdata) ili dozvolu boravka u Srbiji u originalu.

U svim ostalim slučajevima potrebni su dole navedena dokumenta u originalu uz po jednu fotokopiju:

 • Zahtev, kompletno popunjen štampanim slovima, obrazac možete preuzeti preko dole navedenog linka ili ćete ga dobiti kad dođete na termin.
 • Dve biometrijske slike: pojedinosti o veličini i drugim potrebnim svojstvima fotografije ćete naći ovde.ovde ćete naći spisak sa fotografskim radnjama u Beogradu. Ambasada ne preuzima odgovornost za potpunost ili tačnost podataka, niti preporučuje određene fotografe.
 • Stari nemački pasoš ili lična karta. U slučaju gubitka ili službenog zadržavanja: zapisnik o gubitku srpske policije i potvrda o identitetu (npr. fotokopija izgubljenog, ukradenog ili zadržanog dokumenta, vozačka dozvola itd.)
 • Izvod iz matične knjige rođenih ili uverenje o poreklu (ukoliko je izvod ili uverenje izdat/o u Srbiji: međunarodni izvod iz matične knjige rođenih, ukoliko nije međunarodni ili nemački izvod: overeni prevod, po potrebi, sa apostil-pečatom)
 • Potvrdu prijavi/odjavi poslednjeg prebivališta u Nemačkoj, ukoliko živite trenutno u Nemačkoj ili ste ranije živeli
 • Ukoliko nemate srpsko državljanstvo: dozvolu boravka u Srbiji, koja je zalepljena u pasošu (ukoliko imate prebivalište u Srbiji duže od 90 dana) kao i aktuelnu prijavu stana u Srbiji, koja se izdaje u MUP-u (ona nije potrebna, ukoliko Vaša sprska prijava prebivališta proizilazi iz srpske lične karte za strance, koja takođe treba da se priloži, ukoliko je posedujete)

Ukoliko niste dobili nemačko državljanstvo rođenjem i/ili imate više od jednog državljanstva, dodatno treba da predočite:

 • Srpsku putnu ispravu ili očitanu ličnu kartu ili drugu stranu putnu ili ličnu ispravu (ukoliko imate). Ličnu kartu možete u Srbiji očitati i odštampati u svakoj ustanovi koja ima čitač (po pravilu banka, pošta i sl.).
 • Uverenje o dobijanju nemačkog državljanstva (Einbürgerungsurkunde) ili potvrdu da ste prognano lice (odnosi se na Nemce iz istočne Evrope koji su prognani) ili potvrdu o posedovanju nemačkog državljanstva
 • Po potrebi, dokaz da se niste morali odreći svog prethodnog državljanstva kada ste dobili nemačko državljanstvo
 • Po potrebi, strano uverenje o postojanju ili dobijanju stranog državljanstva ili o otpustu iz stranog državljanstva, ako iz Srbije naprimer: uverenje o državljanstvu
 • Po potrebi, dozvolu nadležnog nemačkog organa za zadržavanje državljanstva
 • Ako ste stariji od 23 godine, Vaši roditelji nisu bili državljani Nemačke kada ste se rodili, a stekli ste nemačko državljanstvo rođenjem u Nemačkoj: po potrebi, dokumenti koji se odnose na opcioni postupak, obaveštenje da nemačko državljanstvo i dalje postoji

Ukoliko ste u braku ili ste bili u braku, dodatno:

 • Izvod iz matične knjige venčanih (ukoliko je izvod izdat u Srbiji: međunarodni izvod iz matične knjige venčanih, ukoliko nije međunarodni ili nemački izvod: overeni prevod, po potrebi, sa apostil-pečatom)
 • Ukoliko postoji rešenje o razvodu braka (ukoliko nije nemačko rešenje o razvodu braka potreban je prevod i apostil-pečat) kao, po potrebi, potvrda o priznanju stranog rešenja o razvodu braka, videti dole o razvodu braka u inostranstvu.
 • Izjava o prezimenu nakon razvoda braka

Za maloletna lica dodatno:

 • Aktuelan pasoš odnosno lične isprave oba roditelja
 • Ukoliko se roditeljsko pravo vrši zajedničko, a prilikom podnošenja zahteva je prisutan samo jedan roditelj: overena punomoć ili saglasnost uz fotokopiju važećeg pasoša ili druge lične isprave odsutnog roditelja. Punomoć ili izjava saglasnosti mora da sadrži lične podatke (prezime, ime, datum i mesto rođenja) roditelja/staratelja i maloletnog deteta. Takođe treba da bude navedeno za koji dokument predajete zahtev. Prevod nije neophodan ukoliko je izjava saglasnosti na nemačkom, engleskom ili na srpskom jeziku.
 • Ukoliko su roditelji u trenutku rođenja deteta bili u zajedničkom braku: izvod iz matične knjige venčanih (ukoliko je izvod izdat Srbiji: međunarodni izvod iz matične knjige venčanih, ukoliko nije međunarodni ili nemački izvod: overeni prevod, po potrebi, sa apostil-pečatom)
 • Ukoliko roditelji u trenutku rođenja deteta nisu bili u braku: potvrda o priznavanju očinstva i saglasnost majke o priznavanju očinstva (ukoliko iz Srbije: zapisnik o prijavi rođenja sa overenim prevodom, koji možete tražiti kod nadležnog matičarskog ureda)
 • Ukoliko roditelji u trenutku rođenja deteta nisu bili u braku i samo je otac nemački drzvljani a priznao je dete u Srbiji: potvrda o slobodnom bračnom stanju majke (uz prevod i apostil-pečat)
 • Ukoliko je majka deteta prethodno bila u braku: dokaz o raskidu prethodnog braka/prethodnih brakova, rešenje/a o razvodu odnosno izvod/i iz matične knjige umrlih ukoliko je prethodni suprug preminuo, po potrebi, uz prevod i apostil-pečat kao i potvrda o priznanju rešenja o razvodu braka, ukoliko je izdato u inostranstvu, dodatne informacije ćete naći ovde.
 • Potvrda da samo jedan roditelj (podnosilac zahteva) vrši roditeljsko pravo (što uključuje pravo da odredi gde će maloletno lice boraviti): npr. izvod iz matične knjige rođenih za maloletno lice uz potvrdu nadležne socijalne službe za decu i omladinu da ne postoji izjava roditelja o zajedničkom vršenju roditeljskog prava, rešenje o dodeljivanju starateljstva, rešenje o razvodu braka ili izvod iz matične knjige rođenih, ukoliko je jedan roditelj preminuo, po potrebi, sa prevodom i apostli-pečatom
 • Po potrebi, uverenja o dobijanju državljanstva ili potvrdu o državljanstvu roditelja (naprimer: Einbürgerungsurkunde)

U pojedinačnim slučajevima treba predočiti dodatna dokumenta.

Obrasci za podnošenje zahteva

Obrasce za podnošenje zahteva treba kompletno popuniti, a podnosilac zahteva, odnosno staratelj, treba  lično da ih potpiše. Obrazac možete preuzeti ovde. Popunjeni obrazac ponesite na termin. Takođe postoji opcija da dobijete obrazac kad dođete na termin.

Takse

Takse se pri podnošenju zahteva plaćaju kreditnom/debitnom karticom (Visa/MasterCard) u evrima ili u gotovini u dinarima prema važećem kursu blagajne. Cene se prilikom obračuna u dinare zaokružuju na okrugao iznos u stotinama dinara.

biometrijski pasoš (od 24. godine života), važenje 10 godina, 32 stranice 101,00 €
biometrijski pasoš (do navršene 24. godine života), važenje 6 godina, 32 stranice 68,50 €
Lična karta (od 24. godine života), važenje 10 godina

67,00 €

Lična karta (do 24. godine života), važenje 6 godina 52,80 €
Putna isprava za povratak u Nemačku (u slučaju gubitka pasoša), važi isključivo za povratak u Nemačku, maksimalno 1 mesec 52,00 €
Promena prebivališta 0,00 €

Ukoliko Služba za izdavanje pasoša Ambasade u vašem slučaju nije nadležna (na primer zato što ste prijavljeni u Nemačkoj), dodatno se naplaćuje taksa zbog nenadležnosti, a ona iznosi dodatno:

za pasoš sa važenjem od deset godina 70,00

za pasoš sa važenjem od šest godina 37,50 €,

za ličnu kartu 13,00 €. 

Vreme obrade se, po pravilu, prolongira za nekoliko dana, pošto će Ambasada zatražiti ovlašćenje za izdavanje pasoša od nemačkog organa nadležnog za vaše prebivalište.

Vreme obrade, preuzimanje pasoša

Vreme obrade za biometrijske pasoše i lične karte obično iznosi otprilike od četiri do šest nedelja, pošto ih izrađuje Savezna štamparija u Berlinu. Za doplatu u visini od 32,00 €  postoji opcija da se pasoš izradi u hitnom postupku, time ćete pasoš dobiti dve do tri nedelje pre uobičajenog roka.

U hitnim slučajevima možete zatražiti i privremeni pasoš koji, po pravilu, može da se izda u roku od jednog dana, ukoliko imate svu potrebnu dokumentaciju. Privremeni pasoš važi do godinu dana.

Preuzimanje biometrijskih pasoša i ličnih karata: Čim Vaša isprava stigne u Ambasadu, dobićete obaveštenje putem telefona ili mejla. Nakon toga možete podići pasoš ili ličnu kartu od ponedeljka do četvrtka u 11:30, petkom u 11:00 časova u Pravno-konzularnom odeljenju u Ulici Kneza Miloša 74-76. Nije potrebno zakazati termin. Obavezno poneti stari pasoš odnosno staru ličnu kartu. Dokument će vam biti vraćen nakon poništenja, ukoliko to želite (npr. zbog važećih viza). Uz overenu punomoć može i drugo lice da preuzme vašu ispravu. Ličnu kartu morate preuzeti lično, zato što će vam prilikom preuzimanja biti uručeno i pismo sa PIN-kodom.

Lična karta – pismo sa PIN-kodom: Svaki podnosilac zahteva koji prilikom podnošenja zahteva ima 16 godina od Savezne štamparije dobija uz ličnu kartu i pismo sa PIN kodom, koje sadrži takozvani tajni kod (PIN), PUK kod za deblokiranje PIN koda i šifru za blokiranje. Pismo sa PIN kodom ćete dobiti i u slučaju da ne planirate da koristite onlajn-mogućnosti vaše lične karte. U svakom slučaju pismo treba čuvati na bezbednom mestu. Opširne informacije o ličnoj karti i svim njenim funkcijama naći ćete ovde.

Korisne dodatne informacije

Utvrđivanje nemačkog državljanstva služi  tome da se obavezujuće ustanovi, da li Vi posedujete nemačko državljanstvo. Ukoliko posedujete nemačko državljanstvo izdaje se takozvani „Staatsangehörigkeitsausweis“ odnosno uverenje o državljanstvu. Za osobe koje žive u Republici Srbiji nadležan je „Bundesverwaltungsamt“ (BVA, odnosno Savezni upravni zavod).  Zahtev za utvrđivanje državljanstva može u tim slučajevima preko Ambasade Savezne Republike Nemačke u Beogradu da se podnese.

Informacije vezane za potrebnu dokumentaciju i formulare možete naći u odgovarajućoj rubrici na veb stranici BVA-a.

Ambasada Vas moli da uzmete sebi dovoljno vremena da dokumentaciju u potpunosti pripremite i pošaljite nam pre samog podnošenja zahteva bar nekoliko relevantnih dokumenata (skenirana u PDF-formatu) i ukratko nam opišete činjenično stanje. Ukoliko želite da nam prosledite dokumentaciju, molimo Vas da nam prvo pošaljete poruku sa tekstom „Scan“ pomoću kontakt-formulara. Nakon toga ćete dobiti automatsku poruku sa našom e-mail adresom na koju možete poslati svoju dokumentaciju. Molimo Vas da dokumenta šaljete isključivo u PDF-formatu. Ambasada će Vas onda kontaktirati i u datom slučaju odmah zakazati termin sa Vama.

Brak zaključen u inostranstvu se, u načelu, priznaje u Nemačkoj. Preporučujemo, međutim, da ipak naknadno registrujete brak i u Nemačkoj. Nakon izvršenog upisa u nemačke matične knjige venčanih možete zatražiti izdavanje nemačkog izvoda koji je pravosnažan na području važenja nemačkog prava.

Naknadna overa braka upisom u matične knjige Savezne Republike Nemačke

Rođenje nemačkog državljanina u inostranstvu možete prijaviti i u Nemačkoj. Na taj način možete dobiti i nemački izvod iz matične knjige rođenih, koji je, za razliku od izvoda izdatih u inostranstvu, pravosnažan na području važenja nemačkog prava.

Naknadni upis rođenja deteta u inostranstvu

U skladu sa § 4 (4) Zakona o državljanstvu (StAG) dete nemačkih roditelja neće steći nemačko državljanstvo rođenjem, ukoliko

 • roditelj koji poseduje nemačko državljanstvo rođen posle 31.12.1999. godine u inostranstvu ili su oba roditelja (koja poseduju nemačko državljanstvo) rođeni posle 31.12.1999. godine u inostranstvu;
 • se dete rodi u inostranstvu
 • ako je roditelj sa nemačkim državljanstvom odnosno ako su oba roditelja (koja poseduju nemačko državljanstvo) u vreme rođenja deteta imali svoje prebivalište u inostranstvu, i
 • ako dete rođenjem automatski stekne državljanstvo druge države.

U tom slučaju roditelji moraju tokom prve godine po rođenju deteta da podnesu zahtev za upis deteta u matičnu knjigu rođenih kod nadležnog matičara u Nemačkoj, da bi dete imalo nemačko državljanstvo na osnovu rođenja. Rok je takođe, ispoštovan ako je zahtev primljen u predviđenom roku od godinu dana u nadležnom diplomatskom predstavništvu Savezne Republike Nemačke. Zahtev može da podnese i samo jedan roditelj.

Informacije za naknadni upis deteta u nemačko državljanstvo u Ambasadi u Beogradu naći čete ovde.

Važna napomena: Ova zakonska regulativa može da se odnosi na sve Nemce, tako i na one koji su se trajno preselili u neku drugu zemlju (Expats i iseljenike), koji su rođeni u inostranstvu i dobili dete u inostranstvu, nezavisno od razloga i trajanja njihovog boravka u inostranstvu. Ukoliko imate stalno mesto prebivališta u inostranstvu, a i dalje ste formalno prijavljeni u Nemačkoj, to ne utiče na važenje ove klauzule. Molimo Vas da obratite pažnju da nemački pasoš za Vaše dete može tek onda da se izda, kada je kompletiran zahtev za upis deteta u matične knjige rođenih.

Od gore navedenih stavki za nemogućnost dobijanja nemačkog državljanstva izuzeti su potomci nemačkog državljanina koji je stekao nemačko državljanstvo prema članu 116, stav 2 ili § 15 Zakona o državljanstvu u okviru ponovnog prijema u državljanstvo, a to važi ukoliko je izgubljeno državljanstvo za vreme nacionalnog socijalizma.

Obaveza biranja državljanstva Od 27.06.2024. godine stupiće na snagu izmene Zakona o državljanstvu Savezne Republike Nemačke, te neće više postojati obaveza biranja državljanstva. Ambasada od maja…

Postupak biranja državljanstva

Strane sudske odluke u bračnim sporovima se u Srbiji i u Nemačkoj priznaju tek nakon sprovođenja posebnog postupka. Razvodi nemačkih državljana koji žive u Srbiji, u načelu, podležu srpskom pravu, ukoliko nisu izabrali drugo merodavno pravo.

Razvod braka u inostranstvu

nach oben