Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Studije

Buch und Abschlussmütze.

Bildung Studium, © BO Belg/Canva.com

10.04.2024 - Artikel

Opšte informacije

Molimo Vas da odštampate ovaj informator, potpišete ga i ponesete sa sobom prilikom predaje zahteva za vizu.

VREME OBRADE ZAHTEVA: pogledajte FAQ

NAPOMENA: Sva dokumenta Ambasade (informatori, obrasci) su besplatna. 

Dokumenta

Kompletno popuniti onlajn 2 primerka Videx obrasca na nemačkom ili engleskom jeziku i svojeručno potpisati odštampani primerak. Ne koristiti obrasce za podnošenje zahteva za tzv. šengen vizu!

Original i fotokopija(e) (svih relevantnih stranica) - Pasoš treba da ima najmanje dve prazne stranice. Vodite računa da pasoš važi još najmanje tri meseca po isteku vize. Priložite fotokopiju stranice pasoša sa ličnim podacima, kao i fotokopiju svih stranica na kojima se nalaze vize, pečati i druge napomene.

Tri identične biometrijske fotografije za pasoš, ne starije od šest meseci. Dve fotografije priložite na predviđeno mesto u videx obrascu, a treću priložite posebno.

Original i fotokopija(e) - Potvrda o prijemu na studije u Nemačkoj

(ukoliko je primenljivo) Original i fotokopija(e) - prijava za  intenzivni kurs nemačkog jezika koji prethodi planiranim studijama (sa ciljem da na kraju položite ispit koji Vam omogućava upis na nemačku visokoškolsku ustanovu - DSH ili DaF) 

(Diplome, indeks ili potvrda o dosadašnjem studiranju) sa apostil pečatom na originalu i sa prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji. Dokumenta treba priložiti u originalu uz  fotokopiju.

Original i fotokopija(e) - Treba predočiti potvrdu o finansiranju boravka u visini od najmanje 934 evra mesečno za godinu dana unapred, što znači da treba raspolagati sredstvima od ukupno 11.208 evra. To možete dokazati tako što ćete predočiti:

  1. Zvanično garantno pismo prema članu 66. do 68. Zakona o boravku stranaca (Verpflichtungserklärung nach §§ 66- 68 AufenthG). U nadležnoj službi za strance u Nemačkoj postoje pripremljeni obrasci. Iz garantnog pisma mora da proizlazi svrha i trajanje planiranog boravka. Potpisnik garantnog pisma je dužan da „dokaže“ da je u mogućnosti da Vas finansijski podrži. Sama napomena „verodostojno dokazano“ nije dovoljna za dugoročan boravak ILI
  2. Potvrdu o uplati traženog iznosa na račun sa ograničenim pravom raspolaganja, koji morate otvoriti kod banke u Nemačkoj. Potvrdu banke treba predočiti u originalu. Informacije o postupku otvaranja bankovnog računa u Nemačkoj naći ćete u našem informatoru: Informacije o otvaranju bankovnog računa ILI
  3. Potvrdu o dobijanju stipendije u originalu (u slučaju da ste stipendista Nemačke službe za akademsku razmenu (DAAD) dovoljna je fotokopija)

Original i fotokopija(e)- Molimo Vas da priložite samostalno sastavljenu izjavu o motivaciji za planirane studije (na nemačkom jeziku ili sa prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji). Molimo Vas da u izjavi date odgovore na sledeća pitanja: Šta želite da studirate u Nemačkoj (smer, željena diploma) i koji su razlozi za to? Zašto želite da studirate u Nemačkoj? Kakvi su Vam planovi nakon završetka kursa jezika/studija? Na koji način, gde i koliko dugo već učite nemački jezik? Ukoliko planirate da idete na intenzivni kurs jezika kao pripremu za studiranje: Gde i kada planirate da polažete ispit koji će Vam omogućiti upis na visokoškolsku ustanovu u Nemačkoj (DHS/DaF)?

Original i fotokopija(e) - Znanje nemačkog jezika treba da dokažete u vidu aktuelnog jezičkog sertifikata (datum izdavanja ne sme biti stariji od godinu dana) na nivou  B2 Evropskog referentnog okvira ILI u vidu potvrde o prijemu na studije (Zulassungsbescheinigung), ukoliko je u njoj navedeno da je znanje jezika već dokazano ILI prilaganjem potvrde o pohađanju pripremnog kursa jezika za studije. Ukoliko su studije na engleskom ili francuskom jeziku: potvrda o prijemu na studije na kojoj piše da će se studije odvijati na engleskom ili francuskom jeziku i po mogućstvu sertifikat jezika

Original i fotokopija(e) - Molimo Vas da sami sastavite svoju biografiju. Ona treba da sadrži sve podatke o Vašem obrazovanju i dosadašnjem radnom iskustvu, u slučaju da ste već bili zaposleni (na nemačkom ili srpskom jeziku sa prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji)

Poznato mi je da za ulazak u Nemačku i boravak u njoj moram imati zdravstveno osiguranje sa dovoljno velikim pokrićem. Trenutno, zdravstveno osiguranje mora pokriti iznos od 30.000 evra.

Ako nemam navedeno zdravstveno osiguranje, moram računati s tim da mi neće biti odobren ulazak u Nemačku.________________________________

Mesto, datum, potpis   

Taksa iznosi 75 evra i plaća se u dinarima (RSD).

Maloletnici

Original + fotokopija/e - Javnobeležnički overena izjava roditelja koji ostaje/u u Srbiji da je/su saglasan/i da dete putuje u Nemačku na studije sa apostilom na originalu dokumenta i prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji. Primer možete pronaći ovde.

Original + fotokopija/e - Dodatno original internacionalnog izvoda iz matične knjige umrlih preminulog roditelja ILI Original rešenja nadležnog suda u Srbiji o dodeljivanju roditeljskog prava samo jednom roditelju sa apostilom na originalu dokumenta i prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji

Pouka u skladu sa čl. 54. st. 2. tačka 8. u vezi sa čl. 53. Zakona o boravku, zapošljavanju i integraciji stranaca na teritoriji SR Nemačke (AufenthG), čl. 53. st. 2. u vezi sa čl. 41. st. 1. tačka 2. Zakona o Saveznom centralnom registru (BZRG)

Stranac može biti vraćen iz Nemačke ako je dao netačne ili nepotpune podatke u cilju dobijanja nemačke dozvole za boravak ili Šengen vize.

Podnosilac zahteva je dužan da sve podatke da korektno i savesno. Odbijanje davanja podataka ili svesno navođenje netačnih ili nepotpunih podataka može imati za posledicu da zahtev za izdavanje vize bude odbijen, odnosno da podnosilac zahteva bude vraćen iz Nemačke ako je viza već izdata.

U skladu sa čl. 53. st. 2. u vezi sa čl. 41. st. 1. tačka 2. Zakona o Saveznom centralnom registru (BZRG) državni organ ima neograničeno pravo na dobijanje podataka o osudama upisanim u Savezni centralni registar za koje nisu protekli rokovi za brisanje. To uključuje i osude koje više ne bi bile iskazane u izvodu iz tog registra (Führungszeugnis). Podnosilac zahteva je stoga dužan da navede i krivične osude koje se ne iskazuju u izvodu iz registra.

Svojim potpisom podnosilac zahteva potvrđuje da je pre podnošenja zahteva upoznat sa pravnim posledicama odbijanja davanja podataka i davanja lažnih ili nepotpunih podataka u postupku podnošenja zahteva za izdavanje vize.

Beograd, dana ______________   Potpis ________________

Ovim Vas obaveštavamo o tome da po odredbama Šengenskog sporazuma treba da imate važeće zdravstveno osiguranje za vreme svakog boravka u zemljama potpisnicama Šengenskog sporazuma.

Dokaz o zaključenom zdravstvenom osiguranju obavezno nosite sa sobom kako biste ga po potrebi mogli predočiti pograničnoj policiji.

Dalje ste obavešteni da radi zaštite podataka ne možete telefonskim putem dobiti odgovor o stanju obrade Vašeg zahteva, a da na upit elektronskim putem možete dobiti odgovor najranije 10 do 12 nedelja od podnošenja zahteva.

Molimo Vas da neposredno po preuzimanju pasoša proverite tačnost podataka na viza-nalepnici.

Svojim potpisom takođe dajete saglasnost da Vas Ambasada kontaktira na navedenu mejl-adresu: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________ i izjavljujete da ćete redovno proveriti pristigle mejlove.


Beograd, dana ______________   Potpis ________________

Ukazano mi je na to da pozitivna odluka o mom zahtevu za vizu nije moguća ukoliko uz njega nije priložena sva neophodna dokumentacija navedena u informatoru. Nepotpuni zahtevi će biti odbijeni, a za obradu zahteva će biti naplaćena taksa.

Ukoliko moj zahtev za dobijanje nacionalne vize bude odbijen,

☐ rešenje o tome želim da preuzmem ja ili ovlašćeno lice u Ambasadi

☐ dajem saglasnost da mi se rešenje pošalje na mejl-adresu koja je navedena gore. Sanduče pomenute mejl-adrese redovno proveravam.

☐ molim da mi se rešenje pošalje na sledeću poštansku adresu:

     ________________________________________________________________________

    _________________________________________________________________________

Beograd, dana ______________   Potpis ________________

Molimo Vas da na zakazani termin za podnošenje zahteva za vizu ponesete jedan popunjeni i potpisani primerak ovog informatora. Priložite traženu dokumentaciju u naznačenom redosledu.

Termin

Za podnošenje zahteva za izdavanje vize obavezno Vam je potreban termin. Zakazivanje termina i podnošenje zahteva obavlja se isključivo preko spoljnog pružaoca usluga odeljenja za vize, TLScontact-a, na adresi Omladinskih brigada 88a (airport city). Molimo Vas da obratite pažnju da TLScontact naplaćuje uslugu u dinarima u visini od 40 evra za nacionalne vize i 30 evra za šengen vize.

Do sistema za dodeljivanje termina možete doći preko sledećeg linka.

Termin za stipendiste

(Samo DAAD, ERASMUS, Zoran-Djindjic-Fondacija)

Za podnošenje zahteva za izdavanje vize obavezno Vam je potreban termin.

Do sistema za dodeljivanje termina možete doći preko sledećeg linka.

PAŽNJA: Zakazivanje termina ili registrovanje u elektronskom sistemu za zakazivanje termina u Ambasadi je BESPLATNO. Ambasada ne naplaćuje nikakve naknade za zakazivanje termina! Takođe termini se ne dodeljuju ranije uz naknadu!

Svi raspoloživi datumi termina su za svakog vidljivi i dostupni. Agencije ili turističke agencije nemaju privilegovan pristup sistemu zakazivanja termina! Ambasada stoga savetuje da ne koristite usluge agencija ili turističkih agencija za traženje ili zakazivanje termina!


nach oben