Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Zakon o doseljavanju stručne radne snage (FEG)

FAQ

FAQ

Zakon stupa na snagu 01.03.2020. godine. Njime se reguliše doseljavanje stručnih kadrova sa diplomom o završenom stručnom obrazovanju iz država koje nisu članice EU. Zakon ima za cilj da privuče ne samo diplomirane studente visokoškolskih ustanova, već i stručne kadrove svih branši čija je diploma o završenom stručnom obrazovanju priznata u Nemačkoj. Ubuduće više ne važe ograničenja koja su dosad postojala u vidu preferiranja određenih struka ili davanja prednosti kandidatima iz Nemačke ili države članice EU. Međutim, za osnivanje radnog odnosa u Nemačkoj i nadalje je potrebno da se prethodno podnese zahtev za nacionalnu vizu.

Man unterscheidet zwischen Fachkräften mit Berufsausbildung und Fachkräften mit akademischer Ausbildung. Ausländische Ausbildungen müssen in Deutschland anerkannt werden. Fachkräfte mit Berufsausbildung müssen eine qualifizierte Berufsausbildung absolviert haben, für welche nach deutschem Recht eine Ausbildungsdauer von mindestens zwei Jahren vorgesehen ist. Fachkräfte mit akademischer Ausbildung müssen einen Hochschulabschluss vorweisen. Fachkräfte können nur eine qualifizierte Beschäftigung aufnehmen.

Vama kao stranom državljaninu sa stručnom diplomom se izdaje boravišna dozvola radi zapošljavanja, ukoliko

  • je Vaša diploma o stručnom obrazovanju već nostrifikovana*
  • već imate konkretno radno mesto koje Vam je ponuđeno. U tom slučaju obratite se svom budućem poslodavcu sa molbom da popuni obrazac “Izjava o radnom odnosu”;
  • Vam je izdata licenca (ili imate potvrdu da će biti izdata), ukoliko se bavite delatnošću za koju je potrebna licenca (delatnosti u zdravstvenom sistemu);
  • ispunjavate opšte uslove utvrđene Zakonom o strancima kao što su, na primer, posedovanje važećeg pasoša, obezbeđena finansijska sredstva za pokrivanje troškova života itd.

Preporučujemo da zahtev za izdavanje vize podnesete tek kad ispunite sve uslove i imate kompletnu propratnu dokumentaciju. Zahtev za izdavanje vize neće se uzeti u razmatranje sve dok nije nostrifikovana vaša diploma stečena u inostranstvu.

Nostrifikacija diplome nije potrebna ako ste svoje stručno ili visokoškolsko obrazovanje stekli u Nemačkoj. Za nostrifikaciju stručnih kvalifikacija nadležne su različite institucije. Bliže informacije naći ćete ovde:

Obavezno! Neophodno je da pre ulaska u Nemačku podnesete zahtev za nacionalnu vizu radi zapošljavanja sa diplomom o završenom stručnom obrazovanju .

Važna napomena: Prvo završiti nostrifikaciju diplome u Nemačkoj i tek onda zakazati termin i podneti zahtev za vizu.

Korisne informacije o postupku nostrifikacije se nalaze ovde.

Ukoliko ste stekli diplomu o završenom stručnom obrazovanju, obavezno je morate nostrifikovati u Nemačkoj. Korisne informacije o postupku nostrifikacije se nalaze ovde.

Ukoliko ste stekli diplomu o visokoškolskom obrazovanju, proverite njenu istovetnost sa nemačkom diplomom uz pomoć datoteke ANABIN

Ukoliko nije istovetna, pokrenite u Nemačkoj postupak nostrifikacije.

U oba slučaja imate pravo da za što bržu nostrifikaciju koristite ubrzani postupak za stručnu radnu snagu.

Na osnovu ubrzanog postupka za stručnu radnu snagu smanjuje se ne samo trajanje postupka nostrifikacije u Nemačkoj, već Vam se i garantuje brže podnošenje i odlučivanje o Vašem zahtevu za vizu.

U načelu, svako lice sa diplomom o završenom stručnom obrazovanju ima pravo da koristi taj novi postupak. Zamolićete svog budućeg poslodavca da (uz naknadu) pokrene postupak kod nadležne nemačke Uprave za strance koja će koordinirati postupak nostrifikacije i po njegovom okončanju izdati privremeno odobrenje ulaska (Vorabzustimmung). Po prijemu privremenog odobrenja ćete se registrovati za termin u kategoriji “ubrzani postupak”. Termin za podnošenje zahteva za vizu radi zapošljavanja ćete dobiti u roku od tri nedelje. A odluka o Vašem zahtevu za vizu uz potpunu dokumentaciju stići će u roku od tri nedelje. Bliže informacije se nalaze u našem informatoru.

Rešenje o delimičnom priznavanju istovetnosti diplome znači s jedne strane da je Vaša diploma delimično istovetna sa diplomom stečenom u Nemačkoj i njime se, s druge strane, utvrđuje koje mere stručnog usavršavanja ste u obavezi da završite i koja praktična znanja još (naknadno) morate da steknete kako bi se Vaša diploma priznala u potpunosti. Vaš poslodavac u obavezi je da podrži ovaj postupak. Ugovor o radu treba da vam omogući da pohađate kurseve stručnog usavršavanja kako kod poslodavca, tako i u drugim ustanovama, odn. da steknete praktične kompetencije.

U načelu, potreban je nivo znanja nemačkog jezika koji Vam omogućuje da se bavite željenom delatnošću.

Obratite se Vašem budućem poslodavcu ili nadležnoj instituciji za nostrifikaciju diploma sa molbom da Vam saopšti koji je nivo znanja jezika potreban za struku kojom se bavite.

Za određene svrhe boravka se u skladu sa Zakonom o doseljavanju stručne radne snage zahtevaju određeni minimalni nivo znanja jezika:

Svrha boravka
Nivo znanja jezika
Kursevi stručnog usavršavanja po obaveštenju o delimičnom priznavanju istovetnosti diplome

najmanje A2

Ukoliko nije drugačije regulisano u obaveštenju o delimičnom priznavanju istovetnosti diplome

Zapošljavanje kao medicinsko osoblje
B2
Medicinsko osoblje sa obavezom pohađanja kurseva stručnog usavršavanja po obaveštenju o  delimičnom priznavanju istovetnosti diplome
B2
Stručno obrazovanje
B1 (i za medicinsko osoblje)
Traženje posla
B1
Traženje posla kao medicinsko osoblje
B2
Traženje radnog mesta za stručno obrazovanje
B2


Imate pravo da podnesete zahtev za izdavanje Plave karte EU ukoliko ispunjavate uslove za stručnu radnu snagu, t.j. ako:

  • Vam je ponuđeno konkretno radno mesto u trajanju od najmanje godinu dana;
  • je ponuđeni posao u skladu sa Vašom stručnom kvalifikacijom;
  • Vaša godišnja bruto plata iznosi najmanje 58.400 evra.

U tom slučaju nije potrebna saglasnost Savezne uprava za zapošljavanje.

Za određena zanimanja* (lekari, inženjeri, zanimanja prirodnih nauka i matematike kao i za zanimanju iz oblasti informacionih tehnologija) dovoljna je godišnja bruto plata od 45.552 evra, pod uslovom da je Savezna uprava za zapošljavanje prethodno dala svoju saglasnost.

Ukoliko ne ispunjavate uslove za Plavu kartu EU, možete podneti zahtev za izdavanje dozvole za boravak na osnovu obavljanja stručne delatnosti koja je u skladu sa Vašom stručnom kvalifikacijom. To znači da ste na osnovu svoje stručne kvalifikacije osposobljeni za vršenje predmetne delatnosti. Važno je da se radi o kvalifikovanoj delatnosti, a ne o poslovima pomoćnog ili priučenog radnika. A Savezna uprava za zapošljavanje će razmotriti da li je Vaša kvalifikacija u skladu sa zahtevima budućeg radnog mesta.

Možete dobiti boravišnu dozvolu radi bavljenja stručnom delatnošću za koju ste osposobljeni na osnovu stručnog obrazovanja koje ste stekli. To znači da postoji mogućnost da radite u uporedivim zanimanjima. Bitno je da ste na osnovu svoje stručne kvalifikacije osposobljeni za vršenje predmetne delatnosti. Poslovi pomoćnog ili priučenog radnik su isključeni. Drugim rečima, u pitanju treba da bude radno mesto koje zahteva određene stručne kvalifikacije. Savezna uprava za zapošljavanje će razmotriti da li je Vaša kvalifikacija u skladu sa zahtevima budućeg radnog mesta.

Da, imate. Ukoliko nemate pravo na izdavanje Plave karte EU, a Vaša godišnja bruto plata iznosi manje od 48.180 evra, morate priložiti potvrdu o tome da ćete po završetku radnog veka imati prikladnu penziju. Kao dokaz o materijalnoj obezbeđenosti za vreme penzije se priznaje potvrda o pravu iz obaveznog penzijskog osiguranja stečenom u zemlji porekla ili nekoj drugoj zemlji, privatno penzijsko osiguranje, životno osiguranje, nekretnine ili bilo koja imovina koju posedujete.

Imate pravo da podnesete zahtev za izdavanje dozvole za boravak na osnovu naučno-izstraživačkog rada ukoliko ste sa naučno-istraživačkom ustanovom u državnom ili privatnom vlasništvu sklopili ugovor o prihvatanju Vašeg istraživačkog projekta. Ne postoji poseban postupak za nostrifikaciju Vaše kvalifikacije. Međutim, uslov je da ste prethodno stekli diplomu o završenom visokoškolskom obrazovanju koji Vam omogućuje pristup programima doktorskih studija. Uslov za dobijanje dozvole za boravak na osnovu naučno-istraživačkog rada nije potpisan ugovor o radu, što znači da i stipendisti imaju pravo da podnesu zahtev. Ukoliko ujedno ispunite uslove za Plavu kartu EU, možete da birate između Plave karte i dozvole za boravak na osnovu naučno-istraživačkog rada. Ako imate nameru da uđete u Nemačku radi upisa na doktorske studije, smatra se da se bavite naučno-istraživačkim radom ukoliko imate potpisan ugovor o radu sa visokoškolskom ili naučno-istraživačkom ustanovom. Ako imate nameru da isključivo upišete fakultet, a nemate ugovor o radu sa visokoškolskom ustanovom, moraćete podneti zahtev za izdavanje dozvole za boravak na osnovu upisa na fakultet.

Ukoliko imate nameru da se zaposlite u oblasti informacionih i komunikacijskih tehnologija, niste dužni da priložite potvrdu o stečenoj kvalifikaciji kao stručne radne snage, pod uslovom da:

  • imate uporedivu kvalifikaciju koju ste tokom prethodnih sedam godina stekli praktičnim radom u toj oblasti u trajanju od najmanje tri godine;
  • imate godišnju bruto platu od najmanje 52.560 evra;
  • imate potvrdu o znanju nemačkog jezika na nivou B1, što u pojedinim, opravdanim slučajevima nije uslov (ukoliko, na primer, priložite potvrdu da se za predmetno radno mesto traži isključivo znanje engleskog jezika).

Nezavisno od kvalifikacije stručne radne snage postoji mogućnost izdavanja dozvole za boravak za vršenje delatnosti koje su regulisane Pravilnikom o zapošljavanju. U tu kategoriju spadaju, na primer, stručnjaci na vodećim pozicijama u nekoj kompaniji ili ako ste raspoređeni na radno mesto u inostranstvu, ako ste profesionalni vozač, kuvar visoke gastronomije, umetnik, sportista, ako želite da stažirate ili ako imate ugovor o detašmanu. Poseban postupak nostrifikacije diplome o stručnom obrazovanju, po pravilu, nije potreban. Uslov za bavljenje licenciranom delatnošću jeste da Vam je izdata licenca ili imate potvrdu da će biti izdata.

Kao strani državljanin sa stručnom kvalifikacijom imate pravo da podnesete zahtev za izdavanje vize u trajanju od šest meseci u svrhu traženja radnog mesta koje je u skladu sa Vašom stručnom kvalifikacijom, ukoliko je Vaša stručna kvalifikacija stečena u inostranstvu nostrifikovana. Ukoliko se bavite licenciranom delatnošću, dužni ste da priložite potvrdu da će Vam se izdati licenca ili da Vam je već izdata licenca. Strani državljani sa diplomom o stručnom obrazovanju dužni su da prilože potvrdu o znanju nemačkog jezika koji je na nivou sa zahtevima budućeg radnog mesta (u većini slučajeva nivo B1).

Na osnovu izdate vize imate pravo maksimalno deset sati nedeljno na probu da vršite stručnu delatnost za koju ste kvalifikovani.

Strani državljani sa boravišnom dozvolom te kategorije nemaju pravo na spajanje porodice.

Da, imate pravo na ulazak u Nemačku radi školovanja ili stručnog obrazovanja. Takođe imate pravo na pohađanje kursa jezika kojim ćete se pripremiti za nastavak stručnog obrazovanja ili usavršavanja. Međutim, za zasnivanje radnog odnosa radi stručnog obrazovanja neophodno je znanje nemačkog jezika najmanje na nivou B1, s tim da to nije uslov ukoliko je predviđeno da će se traženi nivo znanja jezika steći pripremnim kursom jezika ili ukoliko je obrazovna ustanova priložila potvrdu o znanju jezika.

Imate pravo da uporedo sa sticanjem stručnog obrazovanja radite maksimalno deset sati nedeljno. Ukoliko niste stariji od 25 godina imate i pravo na ulazak u Nemačku radi traženja mesta za stručno obrazovanje; uslov za to je znanje nemačkog jezika na nivou B2 i diploma o završenom školskom obrazovanju izdata od strane nemačke škole u inostranstvu odn. diploma o završenom školskom obrazovanju na osnovu kojeg imate pravo na upis u visokoškolsku ustanovu. Ovakva viza se izdaje na maksimalno šest meseci.

Na početak stranice