Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Overa zahteva za izdavanje rešenja o nasleđivanju

Članak

Naslednicima koji žele da raspolažu svojim nasledstvom u Nemačkoj (npr. nepokretnostima ili računom u banci), po pravilu, treba rešenje o nasleđivanju izdato od strane nemačkog suda nadležnog za ostavinski postupak. Overu zahteva za izdavanje tog rešenja može izvršiti i ambasada SRN u Beogradu.

Priprema, zakazivanje termina

Nemačka ambasada ne može u ime naslednika da proveri a da li (i u datom slučaju gde) u Nemačkoj postoji nasledstvo (npr. nekretnina ili bankovni račun). Naslednici su pravni sukcesori ostavioca i imaju pristup svim njegovim dokumentima. Takođe, imaju pravo da dobiju obaveštenja i informacije od strane lica koja su bila u poslovnom kontaktu sa ostaviocem i koja bi prema njemu imala obavezu pružanja obaveštenja i informacija. Potencijalni izvori informacija su ostavinski sud, ukoliko postoji testament ili ugovor o nasleđivanju, katastarska služba, trgovinski registar ili uprava za financije. Osim toga, dalje izvore informacija predstavljaju pre svega banke, poslodavci, osiguranja ili društva u kojima je ostavilac posedovao akcije kao i svako lice koje se ugovorom ili iz drugih razloga i na drugi način obavezalo u korist ostavioca.

Naslednicima koji žele da raspolažu svojim nasledstvom u Nemačkoj (npr. nepokretnostima ili računom u banci), po pravilu, treba rešenje o nasleđivanju izdato od strane nemačkog suda nadležnog za ostavinski postupak. Raspitajte se kod banke ili štedionice, da li Vam je potrebno nasledničko rešenje. Za ispravke u zemljišne knjige potrebno je nasledničko rešenje (osim ako nije već unapred utvrđen nasledni red u testamentu/ugovoru o nasleđivanju, koji su začinjeni kod beležnika).

Za dobijanje traženih informacija kod banaka, osiguravajućih društava ili državnih službi, naslednicima je često potreban adekvatan dokaz o nasleđivanju u vidu rešenja o nasleđivanju izdatog od strane nadležnog ostavinskog suda u Nemačkoj, kojim će naslednici dokazati svoju pravnu sukcesiju. Rešenje o nasleđivanju je, po pravilu, potrebno i kada naslednici žele da raspolažu svojim nasledstvom u Nemačkoj (npr. nepokretnostima ili računom u banci). Raspitajte se kod dotičnih ustanova u Nemačkoj (npr. kod banke) da li je je rešenje o nasleđivanju neophodno ili je eventualno dovoljno da predočite, na primer, testament sačinjen kod javnog beležnika. Za izmene u nemačkim katastarkim službama je neophodno nemačko rešenje o nasleđivanju (osim kada je unapred utvrđen nasledni red testamentom ili ugovorom o nasleđivanju, sačinjeni kod javnog beležnika).

Za pripremu i overu zahteva za izdavanje nemačkog rešenja o nasleđivanju potreban je niz podataka o porodičnom i imovinskom stanju umrlog lica. Stoga vas molimo da kompletno popunite upitnik i da ga, uz fotokopije dole navedenih dokumenata pošaljete poštom ili elektronskim putem. Ukoliko želite da nam prosledite dokumentaciju elektronskim putem, molimo Vas da nam prvo pošaljete poruku sa tekstom „Scan“ pomoću kontakt-formulara. Nakon toga ćete dobiti automatsku poruku sa našom e-mail adresom na koju možete poslati svoju dokumentaciju. Molimo Vas da dokumenta šaljete isključivo u PDF-formatu.

Nakon preliminarne provere upitnika i dokumentacije Ambasada će vas kontaktirati radi zakazivanja termina.

Potrebna dokumentacija

Molimo vas, prvo pošaljite Ambasadi sken (u PDF-formatu prema navedenom uputstvu) sledećih dokumenata Ambasadi, a potom ih donesite u originalu ili u vidu overene fotokopije na termin:

 • važeću javnu ispravu podnosioca zahteva odn. svih podnosilaca zahteva
 • izvod iz matične knjige rođenih i umrlih ostavioca; ukoliko je izvod izdat u Srbiji, predočite međunarodni izvod, ukoliko nemate međunarodni izvod ili izvod izdat u Nemačkoj, priložite overeni prevod, po potrebi, sa apostil-pečatom.
 • potvrde o prebivalištu ostavioca (umrlog lica) u trenutku nastupanja smrti i o državljanstvu, ukoliko ih imate (npr. fotokopija pasoša ili druge javne isprave ostavioca odn. izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o boravišnom statusu, prijavu boravka.)
 • sve testamente ostavioca (ukoliko postoje), posebno zaveštanja koja se odnose na izbor merodavnog prava, po potrebi, sa overenim prevodom (ukoliko dokument nije na nemačkom ili engleskom) i, ukoliko je testament sudski, sa apostil-pečatom
 • ukoliko je naslednik bračni partner, potomak ili drugi srodnik, svojstvo bračnog partnera ili srodnika treba dokazati sledećim ispravama: izvodom iz knjige venčanih odn. rođenih ili drugim ispravama koje pružaju dokaz o poreklu (ukoliko je isprava izdata u Srbiji, predočite međunarodnu ispravu, ukoliko nemate međunarodni izvod ili izvod izdat u Nemačkoj, priložite overeni prevod, po potrebi, sa apostil-pečatom)
 • ukoliko je bračni partner, ili srodnik koji je imao pravo na nasledstvo, preminuo pre ostavioca, predočiti izvode iz matične knjige umrlih (ukoliko je izvod iz matične knjige umrlih izdat u Srbiji, predočite međunarodni izvod, ukoliko nemate međunarodni izvod ili izvod izdat u Nemačkoj, priložite overeni prevod, po potrebi, sa apostil-pečatom)
 • ukoliko je ostavilac bio više puta u braku: izvod(e) iz matične knjige venčanih i potvrdu(e) o prestanku braka u vidu sudskog rešenja o razvodu braka odnosno izvoda iz matične knjige umrlih za prethodnog bračnog partnera ili prethodne bračne partnere, ukoliko je bilo više brakova, po potrebi, sa prevodom i apostil-pečatom kao i potvrdom o priznanju sudske presude o razvodu braka, ukoliko je brak razveden u inostranstvu. Potrebne informacije ćete naći ovde.
 • ukoliko se jedan naslednik još za života ostavioca odrekao nasledstva: ugovor o odricanju od nasledstva ili podatke o tome kom nadležnom organu je predat ugovor na čuvanje. U slučaju odricanja od nasledstva nakon smrti ostavioca dovoljna je napomena o predmetu koji vodi ostavinski sud. U slučaju ugovora o isplati dela zaostavštine za života uz ustupanje prava na nasledstvo (vorzeitiger Erbausgleich) overeni prepis ili pisani otpravak punovažnog ugovora o isplati dela zaostavštine za života. Ukoliko se radi o ugovoru u skladu sa nemačkim Zakonom o vanbračnoj deci, koji je sklopljen između oca i njegovog vanbračnog sina rođenog pre 01.07.1949. godine, potreban je overeni prepis ili pisani otpravak tog ugovora.
 • rešenje o nasleđivanju u skladu sa srpskim zakonodavstvom, ukoliko je doneto, sa overenim prevodom i apostil-pečatom
 • ukoliko se vodio ili se još vodi sudski postupak, predočite dokumentaciju vezanu za taj postupak (npr. potvrdu testamenta ili sudsku odluku), po potrebi, sa overenim prevodom i apostil-pečatom
 • pri podnošenju zahteva za zajedničku nasledničku izjavu sa nekoliko naslednika, a koju podnosi samo jedan od naslednika, treba dostaviti  kod beležnika zvanično overenu izjavu svih naslednika (ukoliko su svi saglasni time), da su nasledstvo prihvatili, kombinovano sa zvanično overenom izjavom da se jednom od naslednika daje punomoć da u ime svih ostalih naslednika, podnese zahtev za nasledničku izjavu
 • Takse se pri podnošenju zahteva plaćaju kreditnom/debitnom karticom (Visa/MasterCard) u evrima ili u gotovini u dinarima prema važećem kursu blagajne. Cene se prilikom obračuna u dinare zaokružuju na okrugao iznos u stotinama dinara.Taksa za overu košta fiksno 403.73 € (u zavisnosti od kursa okvirno 47.200 RSD). Ukoliko podnosilac zahteva ne razume nemački jezik dovoljno, naplatiće se dodatno i taksa za prevođenje na srpski jezik.

Overeni zahtev za izdavanje nemačkog rešenja o nasleđivanju ćete poslati nadležnom sudu za ostavinski postupak u Nemačkoj. U iznimnim slučajevima, Ambasada može da pošalje zahtev. Nadležni sud koji vodi postupak ostavine će naplatiti posebnu taksu za izdavanje rešenja o nasleđivanju.

Sva dokumentacija se nadležnom sudu dostavlja u originalu ili u vidu overene kopije. Fotokopije možete overiti u Ambasadi, detaljne informacije ćete naći ovde.

Porez na nasleđe

Banke i osiguravajuća društva često od naslednika traže da prilože tzv. Unbedenklichkeitsbescheinigung (potvrdu o izmirenju/oslobađanju od poreskih obaveza). Ovu potvrdu izdaje nadležna nemačka poreska uprava (Finanzamt) čim nakon provere dokumentacije naslednika bude izmiren utvrđeni porez na nasleđe ili bude utvrđeno da nasleđe ne podleže oporezivanju. Što je srodstvo između naslednika i ostavioca bliže, to je neoporezivi deo veći, a porez koji je potrebno platiti manji. Supružnici npr. podležu obavezi plaćanja poreza na nasleđe samo ukoliko je nasleđeni iznos veći od 500.000 evra, deca ukoliko je veći od 400.000 evra, unuci od 200.00 evra, a roditelji/babe i dede od 100.000 evra.

U svrhu izdavanja ove potvrde naslednici treba da poreskoj upravi nadležnoj za poslednje prebivalište ostavioca u Nemačkoj* dostave pismo koje sadrži sledeće podatke:

•    ime i prezime, zanimanje i adresu ostavioca
•    ime i prezime, zanimanje i adresu jednog (ili više) naslednika
•    datum i mesto smrti ostavioca
•    vrsta i vrednost nasleđa (npr. bankovni račun, nepokretnost...)
•    pravni osnov nasleđivanja (npr. zakonski nasledni red)
•    srodstvo između naslednika (odnosno svih navedenih naslednika) i ostavioca

Od poreske uprave možete zatražiti i odgovarajući formular.

*Ili poslednje prebivalište naslednika u Nemačkoj ili mesto gde se nasleđena nepokretnost/bankovni račun nalazi

Na početak stranice