Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Overa zahteva za izdavanje rešenja o nasleđivanju

Članak

Naslednicima koji žele da raspolažu svojim nasledstvom u Nemačkoj (npr. nepokretnostima ili računom u banci), po pravilu, treba rešenje o nasleđivanju izdato od strane nemačkog suda nadležnog za ostavinski postupak. Overu zahteva za izdavanje tog rešenja može izvršiti i ambasada SRN u Beogradu.

Priprema, zakazivanje termina

Nemačka ambasada ne može u ime naslednika da proveri a da li (i u datom slučaju gde) u Nemačkoj postoji nasledstvo (npr. nekretnina ili bankovni račun). Naslednici su pravni sukcesori ostavioca i imaju pristup svim njegovim dokumentima. Takođe, imaju pravo da dobiju obaveštenja i informacije od strane lica koja su bila u poslovnom kontaktu sa ostaviocem i koja bi prema njemu imala obavezu pružanja obaveštenja i informacija. Potencijalni izvori informacija su ostavinski sud, ukoliko postoji testament ili ugovor o nasleđivanju, katastarska služba, trgovinski registar ili uprava za financije. Osim toga, dalje izvore informacija predstavljaju pre svega banke, poslodavci, osiguranja ili društva u kojima je ostavilac posedovao akcije kao i svako lice koje se ugovorom ili iz drugih razloga i na drugi način obavezalo u korist ostavioca.

Naslednicima koji žele da raspolažu svojim nasledstvom u Nemačkoj (npr. nepokretnostima ili računom u banci), po pravilu, treba rešenje o nasleđivanju izdato od strane nemačkog suda nadležnog za ostavinski postupak. Raspitajte se kod banke ili štedionice, da li Vam je potrebno nasledničko rešenje. Za ispravke u zemljišne knjige potrebno je nasledničko rešenje (osim ako nije već unapred utvrđen nasledni red u testamentu/ugovoru o nasleđivanju, koji su začinjeni kod beležnika).

Za dobijanje traženih informacija kod banaka, osiguravajućih društava ili državnih službi, naslednicima je često potreban adekvatan dokaz o nasleđivanju u vidu rešenja o nasleđivanju izdatog od strane nadležnog ostavinskog suda u Nemačkoj, kojim će naslednici dokazati svoju pravnu sukcesiju. Rešenje o nasleđivanju je, po pravilu, potrebno i kada naslednici žele da raspolažu svojim nasledstvom u Nemačkoj (npr. nepokretnostima ili računom u banci). Raspitajte se kod dotičnih ustanova u Nemačkoj (npr. kod banke) da li je je rešenje o nasleđivanju neophodno ili je eventualno dovoljno da predočite, na primer, testament sačinjen kod javnog beležnika. Za izmene u nemačkim katastarkim službama je neophodno nemačko rešenje o nasleđivanju (osim kada je unapred utvrđen nasledni red testamentom ili ugovorom o nasleđivanju, sačinjeni kod javnog beležnika).

Za pripremu i overu zahteva za izdavanje nemačkog rešenja o nasleđivanju potreban je niz podataka o porodičnom i imovinskom stanju umrlog lica. Stoga vas molimo da kompletno popunite upitnik i da ga, uz fotokopije dole navedenih dokumenata, pošaljete prvo putem mejla na info@belgrad.diplo.de. Molimo Vas da dokumenta pošaljete u PDF-formatu.

Nakon preliminarne provere upitnika i dokumentacije Ambasada će vas kontaktirati radi zakazivanja termina. Pored toga ćete dobiti informaciju o visini takse koja se naplaćuje za overu, a koja zavisi od vrednosti zaostavštine.

Potrebna dokumentacija

Molimo vas, prvo pošaljite Ambasadi sken (u PDF-formatu) sledećih dokumenata Ambasadi, a potom ih donesite u originalu ili u vidu overene fotokopije na termin:

 • važeću javnu ispravu podnosioca zahteva odn. svih podnosilaca zahteva
 • izvod iz matične knjige rođenih i umrlih ostavioca; ukoliko je izvod izdat u Srbiji, predočite međunarodni izvod, ukoliko nemate međunarodni izvod ili izvod izdat u Nemačkoj, priložite overeni prevod, po potrebi, sa apostil-pečatom.
 • potvrde o prebivalištu ostavioca (umrlog lica) u trenutku nastupanja smrti i o državljanstvu, ukoliko ih imate (npr. fotokopija pasoša ili druge javne isprave ostavioca odn. izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o boravišnom statusu, prijavu boravka.)
 • sve testamente ostavioca (ukoliko postoje), posebno zaveštanja koja se odnose na izbor merodavnog prava, po potrebi, sa overenim prevodom (ukoliko dokument nije na nemačkom ili engleskom) i, ukoliko je testament sudski, sa apostil-pečatom
 • ukoliko je naslednik bračni partner, potomak ili drugi srodnik, svojstvo bračnog partnera ili srodnika treba dokazati sledećim ispravama: izvodom iz knjige venčanih odn. rođenih ili drugim ispravama koje pružaju dokaz o poreklu (ukoliko je isprava izdata u Srbiji, predočite međunarodnu ispravu, ukoliko nemate međunarodni izvod ili izvod izdat u Nemačkoj, priložite overeni prevod, po potrebi, sa apostil-pečatom)
 • ukoliko je bračni partner, ili srodnik koji je imao pravo na nasledstvo, preminuo pre ostavioca, predočiti izvode iz matične knjige umrlih (ukoliko je izvod iz matične knjige umrlih izdat u Srbiji, predočite međunarodni izvod, ukoliko nemate međunarodni izvod ili izvod izdat u Nemačkoj, priložite overeni prevod, po potrebi, sa apostil-pečatom)
 • ukoliko je ostavilac bio više puta u braku: izvod(e) iz matične knjige venčanih i potvrdu(e) o prestanku braka u vidu sudskog rešenja o razvodu braka odnosno izvoda iz matične knjige umrlih za prethodnog bračnog partnera ili prethodne bračne partnere, ukoliko je bilo više brakova, po potrebi, sa prevodom i apostil-pečatom kao i potvrdom o priznanju sudske presude o razvodu braka, ukoliko je brak razveden u inostranstvu. Potrebne informacije ćete naći ovde.
 • ukoliko se jedan naslednik još za života ostavioca odrekao nasledstva: ugovor o odricanju od nasledstva ili podatke o tome kom nadležnom organu je predat ugovor na čuvanje. U slučaju odricanja od nasledstva nakon smrti ostavioca dovoljna je napomena o predmetu koji vodi ostavinski sud. U slučaju ugovora o isplati dela zaostavštine za života uz ustupanje prava na nasledstvo (vorzeitiger Erbausgleich) overeni prepis ili pisani otpravak punovažnog ugovora o isplati dela zaostavštine za života. Ukoliko se radi o ugovoru u skladu sa nemačkim Zakonom o vanbračnoj deci, koji je sklopljen između oca i njegovog vanbračnog sina rođenog pre 01.07.1949. godine, potreban je overeni prepis ili pisani otpravak tog ugovora.
 • rešenje o nasleđivanju u skladu sa srpskim zakonodavstvom, ukoliko je doneto, sa overenim prevodom i apostil-pečatom
 • ukoliko se vodio ili se još vodi sudski postupak, predočite dokumentaciju vezanu za taj postupak (npr. potvrdu testamenta ili sudsku odluku), po potrebi, sa overenim prevodom i apostil-pečatom
 • pri podnošenju zahteva za zajedničku nasledničku izjavu sa nekoliko naslednika, a koju podnosi samo jedan od naslednika, treba dostaviti  kod beležnika zvanično overenu izjavu svih naslednika (ukoliko su svi saglasni time), da su nasledstvo prihvatili, kombinovano sa zvanično overenom izjavom da se jednom od naslednika daje punomoć da u ime svih ostalih naslednika, podnese zahtev za nasledničku izjavu
 • određeni iznos u gotovini u domaćoj valuti radi plaćanja takse za overu i takse za prevođenje, ukoliko podnosilac zahteva želi pisani prevod. Plaćanje takse je moguće i kreditnom karticom u evrima (Visa/MasterCard). Visina takse za overu zavisi od vrednosti zaostavštine u trenutku nastupanja smrti ostavioca, stoga je potrebno podneti adekvatne potvrde (npr. poslednje izvode iz banke, u slučaju nepokretnosti u Nemačkoj, potrebni su podaci o tržišnoj vrednosti ili, ukoliko imate, potvrda o stvarnoj tržišnoj vrednosti nepokretnosti odnosno, ukoliko ne raspolažete tim podacima, potvrdu nemačke poreske uprave o jedinstvenoj vrednosti nepokretnosti (koja služi za utvrđivanje poreza)

Overeni zahtev za izdavanje nemačkog rešenja o nasleđivanju ćete poslati nadležnom sudu za ostavinski postupak u Nemačkoj. U iznimnim slučajevima, Ambasada može da pošalje zahtev. Nadležni sud koji vodi postupak ostavine će naplatiti posebnu taksu za izdavanje rešenja o nasleđivanju.

Sva dokumentacija se nadležnom sudu dostavlja u originalu ili u vidu overene kopije. Fotokopije možete overiti u Ambasadi, detaljne informacije ćete naći ovde. 

Na početak stranice