Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Odricanje od nasledstva

Članak

Nakon saznanja da je neka osoba preminula primili ste informaciju da ste pozvani kao naslednik ili bi mogli biti pozvani kao naslednik. Možete sprečiti da se odreknete nasledstva u određenom roku.

Uopšteno

Nasledstvo može po nemačkim zakonskim odredbama da se odbije

  • izjavom o odricanju u pismenoj formu kod nadležnog ostavinskog suda ili ukoliko onaj koji se odriče nasledstva ima mesto boravka u Nemačkoj kod ostavinskog suda u njegovoj opštini, ili
  • podnošenja izjave o odricanju kod ostavinskog suda, gde se potpis onog koji se odriče overava.

Potpis može da bude overen kod nemačkog diplomatskog predstavništva. Za tu svrhu morate lično da dođete u prostorije nemačkog diplomatskog predstavništva ili kod nemačkog honorarnog konzula. Molimo Vas da pre davanja izjave o odricanja nasledstva kod nadležnog ostavinskog suda proverite da li je overen potpis od srpskog beležnika dovoljan.

Rokovi za davanje izjave o odricanju nasledstva

Postupak odricanja od nasledstva se prema nemačkom pravu može pokrenuti samo u roku od šest nedelja nakon što je naslednik saznao o nastupanju smrti ostavioca. Taj rok, međutim, iznosi šest meseci ukoliko je poslednje prebivalište ostavioca bilo isključivo u inostranstvu (dakle ako nije bio prijavljen i u Nemačkoj) ili ukoliko se naslednik u trenutku početka proticanja roka nalazi u inostranstvu. Rok za odricanje od nasledstva počinje u trenutku kada naslednik sazna da je identifikovan kao naslednik i po kom osnovu. Kod nasleđivanja na osnovu zaveštanja u slučaju smrti (u obliku testamenta ili ugovora o nasleđivanju) rok počinje najranije sa datumom otvaranja oporuke u postupku ostavine kod nadležnog suda.

Odricanjem od nasledstva prenosi se nasledstvo na Vaše potomke (decu, unuke i.dr.). Punoletna lica se u svoje ime sami odriču nasledstva. Za maloletna lica mora zakonski zastupnik da da izjavu o odricanju od nasledstva. Po pravilu su to oba roditelja. U nekim slučajevima je potrebno da izjavu odricanja od nasledstva odobri još i organ koji je nadležan za porodična pitanja (u Srbiji je to Centar za socijalni rad). Izjava mora u predviđenom roku da se priloži ostavinskom sudu. Molimo da se raspitate kod nadležnog ostavinskog suda da li je neophodna saglasnost Centra za socijalni rad.

Upozorenje: Nakon isteka roka za odricanje nasledstva smatra se da ste prihvatili nasledstvo. Izjava o prihvatanju nasledstva prema nemačkom zakonu nije potrebna. Prihvatanje nasledstva ima za posledicu, da se celokupna ostavina, dakle i ako postoje dugovanja prenose na naslednika.

Dokumenta i takse

Potpis možete overiti u pravno-konzularnom odeljenju Ambasade. Za overu treba predočiti sledeća dokumenta:

  • važeću ličnu ispravu sa slikom (pasoš ili ličnu kartu)
  • izjavu o odricanju od nasledstva (ali koja nije još potpisana). Primer formulara koji možete koristiti pronađite ovde. 
  • dokaz o tome kada ste saznali za nasledstvo (npr. saopštenje nadležnog suda).
  • Takse se pri podnošenju zahteva plaćaju kreditnom/debitnom karticom (Visa/MasterCard) u evrima ili u gotovini u dinarima prema važećem kursu blagajne. Cene se prilikom obračuna u dinare zaokružuju na okrugao iznos u stotinama dinara. Taksa za overu košta fiksno 56,43 € (u zavisnosti od kursa okvirno 6.600 RSD).

Ukoliko izjava o odricanju od nasledstva treba da se da za maloletno lice, istu može dati isključivo zakonski zastupnik ili zakonski predstavnici, pri čemu treba da se donesu:

  • važeći pasoši ili lične karte roditelja,
  • izvod iz knjige rođenih za dete (ukoliko iz Republike Srbije na internacionalnom obrascu, ako nije internacionalni ili nemački izvod, onda sa Apostile pečatom i overenim prevodom),
  • dokaz o samostalnom staranju o detetu ( uz propratno pismo Centra za socijalni rad ili izvoda iz knjige rođenih, izvoda iz knjige umrlih ili rešenjem o razvodu roditelja sa Apostile pečatom i overenim prevodom)

Obaveza je lica koje se odriče od nasledstva da izjavu o odricanju od nasledstva pošalje samostalno nadležnom ostavinskom sudu u Nemačkoj; izjava mora tamo stići u gore navedenom roku.

Zakazivanje termina

Termini radi overe potpisa mogu se zakazati preko online sistema za zakazivanje termina Ambasade. Molimo Vas da termin zakažete online, odštampajte potvrdu o zakazanom terminu i ponesite istu kada dođete na termin.

Na početak stranice