Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Unos kućnih ljubimaca u EU

Članak

Srbija ne spada u grupu zemalja navedenih u Aneksu Direktive (EU) broj 577/2013, te je iz Srbije otežan unos  pasa, mačaka i krznašica u Evropsku uniju. U cilju prevencije širenja avijarne influence (AI), unos ptica kućnih ljubimaca je dozvoljen pod određenim uslova.

Unos pasa, mačaka i krznašica

U skladu sa odredbama Direktive (EU) br. 576/2013 broj kućnih ljubimaca (pasa, mačaka, krznašica) u putničkom prevozu tokom jednog kretanja ograničen je na maksimalno pet po osobi. Unos je dozvoljen samo u nekomercijalne svrhe. Ukoliko se radi o unosu u komercijalne svrhe, primenjivaće se odredbe direktive za komercijalni uvoz životinja.

Srbija ne spada u grupu zemalja navedenih u Aneksu II Pravilnika o sprovođenju Direktive (EU) br. 577/2013, te je unos kućnih ljubimaca otežan. Uslovi koji treba da budu ispunjeni za unos su, između ostalih, da su životinje označene tetovažom ili mikročipom, da imaju važeću potvrdu o izvršenoj vakcinaciji protiv besnila (vakcinacija treba da bude izvršena najkasnije 21 dan pre prelaska granice) te da je izdat laboratorijski nalaz o analizi krvi na antitela protiv besnila obavljenoj od strane ovlašćenog veterinara u laboratoriji koja ima licencu Evropske komisije (najmanje 30 dana posle obavljene vakcinacije i najmanje tri meseca pre ulaska). Ispunjenje gore navedenih uslova za unos u Evropsku uniju treba dokazati na osnovu zdravstvenog sertifikata koji je izdao ovlašćeni veterinar. Pored toga, neophodno je poneti svu dokumentaciju na osnovu koje je izdat gore navedeni sertifikat, kao što je legitimacija o redovnom vakcinisanju i laboratorijski nalaz krvi. Unos mladunaca je dozvoljen tek od 7. meseca života. Detaljnije, pravno pouzdane informacije naći ćete na sajtu Ministarstva prehrane i poljoprivrede Savezne Republike Nemačke.

Unos ptica kućnih ljubimaca

Uslovi za unos ptica kućnih ljubimaca u Evropsku uniju detaljnije su regulisani Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2021/1933 od 14. jula 2021. U pratnji vlasnika dozvoljen je unos maksimalno pet ptica kućnih ljubimaca. Ukoliko se radi o većem broju ptica, primenjivaće se odredbe za komercijalni uvoz. Ptice moraju da dolaze iz zemlje koja je članica Svetske organizacije za zdravlje životinja (OIE). Srbija je država članica OIE.

I dalje se utvrđuju slučajevi izbijanja zarazne bolesti izazvane virusima influence ptica (visokopatogena influenca ptica, HPAI, tzv. ptičji grip). Stoga je potrebno da su ptice kućni ljubimci u roku od šest meseci pre datuma njihovog unosa u EU, a najkasnije 60 dana pre datuma unosa u EU, primile potpunu prvu vakcinaciju, a u skladu sa uputstvima proizvođača i eventualno potrebnu drugu dozu odobrene vakcine protiv influence ptica podtipova H5 i H7, a da je vakcinaciju obavio službeni veterinar zemlje porekla. Ptice kućni ljubimci koje nisu vakcinisane protiv influence ptica se moraju, alternativno, u zemlji porekla držati u karantinu pod nadzorom službenog veterinara u periodu od najmanje 14 dana pre datuma unosa u EU i podvrgnuti testu za otkrivanje antigena ili genoma virusa influence ptica podtipova H5 i H7 na uzorku uzetom najranije sedmog dana karantina. Rezultat testa mora da bude negativan.

Prilikom unosa ptica u Evropsku uniju se obavezno mora predočiti zdravstveni sertifikat (videti Deo 1. Priloga Sprovedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1938) koji je potpisao službeni veterinar treće zemlje iz koje se otpremaju ptice i koji važi 10 dana po izdavanju. Pored toga, neophodno je predočiti pisanu izjavu vlasnika (videti Deo 2. Priloga Sprovedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1938).

Detaljnije, pravno pouzdane informacije naći ćete na sajtu Ministarstva prehrane i poljoprivrede Savezne Republike Nemačke.

Unos kunića, hrčaka i morskih prasa

Unos hrčaka i morskih prasa ne podleže određenim uslovima. Isto važi za unos sa maksimalno tri kunića. Ukoliko se radi o unosu više od tri kunića, primenjivaće se odredbe za komercijalno kretanje tih životinja. Detaljnije, pravno pouzdane informacije naći ćete na sajtu Ministarstva prehrane i poljoprivrede Savezne Republike Nemačke.

Unos drugih životinja sisara

Za unos drugih životinja sisara Ambasada preporučuje da se kontaktira Ministarstvo prehrane i poljoprivrede Savezne Republike Nemačke s obzirom da će se u tom slučaju uslovi unosa utvrditi pojedinačnim razmatranjem. 

Na početak stranice