Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Odšteta/Kompenzacija za pretrpljenu štetu za žrtve nacističkog režima

Članak

Ovde možete pronaći informacije za odštetu, odnosno kompenzaciju za pretrpljenu štetu za žrtve nacističkog režima

Opšte informacije

Obeštećenje žrtava nacističkog režima reguliše Zakon o obeštećenju (BEG) u verziji Finalnog zakona o obeštećenju (BEG-SG) od 14. septembra 1965. godine (Službeni list Savezne Republike Nemačke I, str. 1315). Rok za podnošenje zahteva za isplatu odštete u skladu sa ovim zakonom istekao je 31. decembra 1969. Zbog nepravednog tretmana nakon isteka ovog roka Savezna vlada je usvojila niz vanzakonskih regulativa za obeštećenje jevrejskih i nejevrejskih žrtava nacističkog progona koje dosad nisu uopšte ili ne u adekvatnoj visini primile odštetu. Trenutno postoje sledeće opcije:

Ponovni prijem u državljanstvo

Nemački državljani i njihovi potomci koji su za vreme nacističnog progona izgubili nemačko državljanstvo, mogu (ponovo) da prime nemačko državljanstvo pod određenim uslovima. Potrebne informacije možete naći ovde.

Regulativa za lica jevrejske veroispovesti koja su postala žrtve nacističkog progona

Lica jevrejske veroispovesti koja su postala žrtve nacističkog progona imaju pravo na jednokratnu pomoć u visini od 5.000,00 nemačkih maraka (2.556,46 evra) preko Jewish Claims Conference (JCC). Pravni osnov je 1992. godine usvojena izmenjena i dopunjena verzija Direktive o iznimnim slučajevima od 3. oktobra 1980. godine. (Službeni list Savezne Republike Nemačke br. 192 od 14. oktobra 1980. godine) i tzv. Sporazum na osnovu člana 2:

  • U skladu sa gore navedenim odredbama se licima jevrejske veroispovesti koja su postala žrtve nacističkog progona i koja su, pored toga, neposredno pretrpela štetu usled nacističkog nasilja u smislu člana 2. Zakona o obeštećenju Savezne Republike Nemačke (BEG) ili koja su izgubila svoje roditelje usled nacističkog nasilja (kao deca žrtava progona), a dosad nisu primila odštetu, isplaćuje jednokratna pomoć u visini od 2.556,46 evra.
  • Nadalje postoji mogućnost isplate mesečnih iznosa licima jevrejske veroispovesti koja su postala žrtve nacističkog progona, a koja žive u teškim ekonomskim uslovima, a bila su zatvorena u koncentracionom logoru ili getu u skladu sa članom 42. stav 2. BEG ili koja su se u uslovima nedostojnim čoveku morala da se skrivaju u skrovištu ili da pod lažnim imenom žive u ilegalu.
  • JCC, takođe, dobija sredstva namenjena održavanju i boljoj nezi, prvenstveno  u kućnim uslovima, lica jevrejske veroispovesti koja su postala žrtve nacističkog progona u skladu sa čl. 1. BEG.
  • U okviru  ovog programa se, takođe, isplaćuje jednokratni simbolični iznos od 2.500,00 evra za decu, njih oko 10.000 maloletnika, koja su u organizovanim transportima, bez pratnje roditelja, do početka rata 01. septembra 1939. prevezena iz nemačkog Rajha ili sa područja okupiranih od strane nemačkog Rajha u bezbedne zemlje.
  • Žrtve nacističkog režima koje su rođene 1. januara 1928. godine ili kasnije, a koje su kao deca bile smeštene u koncentracione logore ili geta ili su morale najmanje šest meseci živeti u skrovištu ili pod lažnim imenom. Taj krug ljudi se naziva „preživelom decom“ (child survivors). Oni imaju pravo na isplatu jednokratnog iznosa od 2.500,99 evra za medicinski i psihološki tretman.

Konkretno za Srbiju kao i za druge zemlje u Istočnoj Evropi nadležan je Jewish Claims Conference (Hardship Fund). Adresa je: P.O. Box 20064 Tel Aviv Israel 6120001.

Regulativa za lica nejevrejske veroispovesti koja su postala žrtve nacističkog progona na osnovu rasnih zakona

Lica koja su na osnovu svog jevrejskog porekla u smislu Nirnberških zakona iz 1935. godine postala žrtve progona ili su pretrpela kolateralnu štetu zbog toga što su bliski članovi porodice progonjenih lica mogu podneti zahtev za isplatu sredstava iz specijalnog fonda (u verziji od 15. septembra 1966. – Službeni list Savezne Republike Nemačke br. 178. od 22. septembra 1966). Preduslov za isplatu ovog iznosa jeste da su ni u trenutku progona ni u trenutku donošenja odluke o njihovom zahtevu o pomoći nisu bila članovi jevrejske verske zajednice. Sredstva se isplaćuju ili kao jednokratna pomoć ili u mesečnim ratama. Jednokratna pomoć se odobrava za plaćanje svakodnevnih životnih troškova ili namenski za plaćanje troškova za medicinski tretman koji nisu pokriveni iz drugih izvora ili za nabavku pokućstva ili odeće. Molimo da zahtev podnesete Generalnoj carinskoj direkciji, servisni centar u Keln-u. Ne postoji zakonsko pravo na isplatu ovih sredstava. Isplata je direktno vezana za lice koje je pretrpelo štetu i ne može se preneti na drugo lice niti naslediti.

Regulativa za lica nejevrejske veroispovesti koja su postala žrtve nacističkog progona

U skladu sa ovom regulativom postoji mogućnost da se licima nejevrejske veroispovesti koja su usled nacističke nepravde pretrpela zdravstvenu štetu ili koja su postala žrtve nacističkog nasilja na osnovu svog protivljenja nacističkom režimu ili na osnovu svog porekla, veroispovesti ili svojih stavova, a iz formalnih razloga dosada nisu primila odštetu na osnovu zakona, isplaćuje jednokratna pomoć u visini do 2.556,46 evra, a u iznimnim slučajevima se isplaćuje mesečni iznos. Pravni osnov za ovu odštetu je Fond kompenzacije i dispozicije (WDF; Službeni list Savezne Republike Nemačke br. 55 od 19. marta 1988. Ne postoji zakonsko pravo na isplatu odštete iz ovog fonda. Isplata je direktno vezana za lice koje je pretrpelo štetu i ne može se preneti na drugo lice niti naslediti. Odluku o pojedinačnim zahtevima donosi Generalna carinska direkcija, servisni centar u Keln-u.

Finansijska kompenzacija za rad u getima

Na osnovu Direktive Savezne vlade Nemačke o finansijskoj kompenzaciji za rad u getima koji ne spada pod prinudni rad od 12. jula 2017. godine lica koja su za vreme nacističke vladavine prinudno živela i radila u getima imaju mogućnost isplate jednokratne pomoći u visini od 2000,00 evra. Pored toga, u skladu sa čl. 2. st. 2. postoji mogućnost da im se, na zahtev, isplati jednokratna pomoć u visini od 1500 evra, ukoliko je njihov zahtev Penzionom fondu odbijen samo zato što nisu stekla staž u skladu sa čl. 50 st. 2. prva rečenica Šestog toma Zakona o socijalnim davanjima (SGV VI). Bliže informacije, informatore i obrasce zahteva se nalaze na sajtu Savezne uprave za centralne usluge i neregulisana imovinska pitanja (BADV).

Vraćanje umetničkih dela zaplenjenih od strane nacističkog režima

Vraćanje umetničkih dela zaplenjenih od strane nacističkog režima (Vaštingtonska deklaracija od 3. decembra 1988). Sugestije i savete za traganje za umetničkim delima, utvrđivanje njihovog identiteta i za pripremu donošenja odluka o njihovom vraćanju nalaze se u ovom priručniku. Nemački centar za izgubljenu kulturnu baštinu je na svom sajtu na adresi www.lostart.de objavio informacije o izgubljenim dobrima kulturne baštine. Takođe, ovde postoji mogućnost istraživanja istorije tih dobara. Istraživanje će pokrenuti i Savezna uprava za centralne usluge i neregulisana imovinska pitanja.

Odšteta prinudnim radnicima

Povodom dogovora nemačke i američke Vlade je kao rezultat 17.07.2000. godine izglasan Zakon o stvaranju fondacije "Sećanje, odgovornost i budućnost" (EVZ). Savezna Republika Nemačka i nemačka privreda su po 50 procenata osnovnog kapitala fondacije prikupili i to u visini od 10.1 milijarde nemačkih maraka. Do kraja 2006. godine je od toga skoro 1,7 miliona bivših prinudnih radnika Nemačkog Rajha u skoro 100 zemalja primilo odštetu. Jedan deo kapitala iz fondacije je ostao rezervisan za buduće fondove, a koristi se i danas za stimulaciju različitih projekata koji se bave sećanje i podsećanjem na žrtve NS režima.

Te isplate su završene 12. juna 2007. godine javnim, svečanim aktom u prisustvu Saveznog predsednika gospodina Horst-a Köhler-a i Savezne kancelarke gospođe Angele Merkel. Dalje informacije u vezi sa odštetom prinudnim radnicima naći ćete na veb-stranici EVZ-fondacije.

Druge usluge

U vezi sa pitanjem da li u pojedinim slučajevima možete da predate zahtev za odštetu, možete da kontaktirate sledeće institucije:

Dalje informacije u vezi sa odštetom prinudnim radnicima naći ćete na veb-stranici Ministarstva inostranih poslova SR Nemačke ili na veb-stranici Ministarstva finansija u delu za ratnu odštetu kao i u brošurama Entschädigung von NS-Unrecht - Regelungen zur Wiedergutmachung (na nemačkom jeziku) i Compensation for National Socialist Injustice (na engleskom jeziku).

Na početak stranice