Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Vozačka dozvola: korišćenje, gubitak i izrada nove u Srbiji

Članak

U načelu, u Srbiji možete upravljati motornim vozilom i sa nemačkom vozačkom dozvolom. Ukoliko dugoročno boravite u Srbiji možete izvršiti zamenu nemačke vozačke dozvole za srpsku. U slučaju gubitka vozačke dozvole Ambasada nije nadležna za izdavanje nove.

Korišćenje nemačkih vozačkih dozvola u Srbiji i srpskih u Nemačkoj

U Nemačkoj, u načelu, važi sledeće: Ukoliko nemate stalan boravak u Nemačkoj, a posedujete vozačku dozvolu koja je izdata u zemlji izvan Evropske unije ili Evropskog ekonomskog prostora, možete da upravljate vozilima iz kategorije za koju je dozvola važeća u državi u kojoj je izdata. Ovo se ne odnosi na strane vozačke dozvole koje su izdate na probu ili privremeno (npr. probna vozačka dozvola izdata u Srbiji). Posedovanje dozvole za upravljanje motornim vozilima treba dokazati važećom nacionalnom ili međunarodnom vozačkom dozvolom, pri čemu uz međunarodnu dozvolu uvek treba predočiti i nacionalnu dozvolu na osnovu koje je izdata međunarodna dozvola. Inostrane nacionalne vozačke dozvole koje nisu izdate na nemačkom jeziku u zemlji izvan Evropske unije ili Evropskog ekonomskog prostora ili koje nisu u skladu sa Aneksom 6. Konvencije o drumskom saobraćaju usvojenom u Beču 08. novembra 1968. godine, treba predočiti uz prevod.

Ukoliko je vaša vozačka dozvola izdata u državi koja nije članica Evropske unije ili Evropskog ekonomskog prostora, ista važi još šest meseci nakon zasnivanja stalnog boravka u Saveznoj Republici Nemačkoj. Nakon tog roka, vaša vozačka dozvola prestaje da važi. Za dalje učešće u domaćem drumskom saobraćaju vam je potrebna vozačka dozvola izdata u Saveznoj Republici Nemačkoj, koju možete dobiti zamenom svoje nacionalne dozvole.

U Srbiji, u načelu, važi sledeće (ova informacije je pravno neobavezujuća i ne garantujemo za njenu tačnost): Strana fizička lica iz zemalja članica Evropske unije, dakle ovo se odnosi i na nemačke državljane, koja privremeno borave u Srbiji (npr. radi kratkog turističkog boravka ili vlasnici privremene dozvole boravka) kao i srpski državljani koji privremeno ili trajno borave u Evropskoj uniji mogu u Srbiji na osnovu važeće vozačke dozvole izdate od nadležnog organa zemlje članice Evropske unije bez vremenskog ograničenja da upravljaju motornim vozilima.

Strana fizička lica sa stalnom dozvolom boravka u Srbiji kao i srpski državljani koji su se vratili iz inostranstva sa namerom da se trajno nastane u Srbiji mogu da upravljaju motornim vozilima na osnovu vozačke dozvole izdate u inostranstvu (to važi i za dozvole izdate u Nemačkoj), i to u trajanju od šest meseci od dana ulaska u Srbiju. Za dalje učešće u drumskom saobraćaju neophodna je vozačka dozvola izdata u Srbiji, koju možete dobiti zamenom.

Zamena vozačke dozvole i potvrda o kategorizaciji vozila

Dana 20. februara 2017. stupila je na snagu Zajednička izjava o namerama između Savezne Republike Nemačke i Republike Srbije kojom se reguliše procedura zamene vozačke dozvole jedne za vozačku dozvolu druge države potpisnice bez ponovnog polaganja vozačkog ispita. To važi za sve vrste vozačkih dozvola. Jedini uslov za zamenu vozačke dozvole je dugoročan boravak na teritoriji druge države potpisnice, tj. najmanje šest meseci. Do sada je za zamenu vozačke dozvole bilo obavezno ponovno polaganje vozačkog ispita. Za zamenu vozačke dozvole izdate u Nemačkoj za vozačku dozvolu izdatu od strane nadležnih organa u Srbiji nadležno je:

Ukoliko posedujete staru nemačku vozačku dozvolu u kojoj su kategorije vozila iskazane brojevima (kod vozačkih dozvola izdatih pre 1999. godine) nadležni organi Republike Srbije prilikom zamene nemačke vozačke dozvole za srpsku mogu tražiti potvrdu o kategorizaciji vozila izdatu od strane Ambasade. Ambasada može izdati u tu svrhu konzularnu potvrdu. Možete da zakažete termin za dobijanje odgovarajuće potvrde preko elektronskog sistema zakazivanja termina.  Molimo vas da na termin ponesete sledeću dokumentaciju u originalu:

  • Važeću ličnu ispravu u originalu (pasoš ili drugu ispravu)
  • vozačku dozvolu
  • Takse se pri podnošenju zahteva plaćaju kreditnom/debitnom karticom (Visa/MasterCard) u evrima ili u gotovini u dinarima prema važećem kursu blagajne. Cene se prilikom obračuna u dinare zaokružuju na okrugao iznos u stotinama dinara.Taksa za overu košta fiksno 34,07 € (u zavisnosti od kursa okvirno 4000 RSD).

Napomena o ograničenom važenju nemačkih vozačkih dozvola i izrada nove vozačke dozvole

U skladu sa odredbama tzv. 3. Direktive EU o vozačkim dozvolama, važenje vozačkih dozvola izdatih nakon 19.01.2013. godine je ograničeno na 15 godina – nezavisno od važenja vozačke dozvole na osnovu koje je izdata. Nakon isteka tog roka, izdaje se nova vozačka dozvola. Ove odredbe se primenjuju prvenstveno zbog ažuriranja prezimena i fotografije.

Vozačke dozvole izdate pre 19.01.2013. godine će biti zamenjene najkasnije do 19.01.2033. godine u skladu sa šematskim rasporedom. Na taj način EU želi da osigura da postoji jedinstveni obrazac za sve vozačke dozvole koje se koriste unutar Evropske unije zbog aktuelnih zahteva u pogledu zaštite od falsifikata. Šematski raspored po kojim će se vršiti zamena kao i dalje napomene ćete naći na veb stranici Saveznog ministarstva za saobraćaj i digitalnu infrastrukturu.

Ukoliko želite da zamenite vozačku dozvolu, a imate prijavljeno prebivalište u Srbiji, preuzećete novu vozačku dozvolu u Ambasadi Nemačke. Generalno, nadležna institucija za zamenu vozačke dozvole za lica koja svoje prebivalište imaju u trećoj državi lokalna je uprava u Nemačkoj. Preporučujemo da se ponajpre obratite nadležnoj upravi u Nemačkoj (uprava koja je izdala vašu aktuelnu vozačku dozvolu) sa molbom da vam dostavi obrazac zahteva. Popunjeni i potpisani zahtev neposredno vratite, uz sliku, mesno nadležnoj upravi za izdavanje vozačkih dozvola. Nova vozačka dozvola će se izraditi u Nemačkoj i dostaviti Ambasadi gde ćete je preuzeti. Naknada za zamenu vozačke dovzole iznosi oko 25,00 evra plus poštarina.

Molimo da zakažite termin preko onlajn sistema Ambasade za zakazivanje termina čim budete obavešteni o izradi vaše nove vozačke dozvole koju ćete (besplatno) preuzeti u Ambasadi. Na termin ponesite u originalu:

  • važeću (putnu) ispravu
  • dosadašnju vozačku dozvolu koju će Ambasada zadržati i dostaviti lokalnoj upravi za izdavanje vozačkih dozvola u Nemačkoj koja je izdala vozačku
  • u slučaju da ste vozačku dozvolu izgubili, potrebna je overa potpisa na obrascu koji izdaje uprava za izdavanje vozačkih dozvola (izjava pod zakletvom, videti dole).

Gubitak nemačke vozačke dozvole u Srbiji

Ukoliko ste u Srbiji izgubili vozačku dozvolu ili vam je ukradena dužni ste da prijavite nestanak iste nadležnim policijskim organima. Ambasada nije nadležna za izdavanje nove vozačke dozvole. Za izdavanje privremene vozačke dozvole ili međunarodne vozačke dozvole nadležne su isključivo uprave za izdavanje vozačkih dozvola u Nemačkoj. Ambasada nema ni obrasce za podnošenje zahteva s obzirom da nije nadležna za izdavanje vozačkih dozvola.

Ukoliko imate prebivalište u Nemačkoj, obratite se upravi za izdavanje vozačkih dozvola nadležnoj za mesto Vašeg prebivališta u Nemačkoj. Ukoliko više nemate prijavljeno prebivalište u Nemačkoj, već imate prebivalište u trećoj državi (van Nemačke i van Evropske unije / Evropskog ekonomskog prostora), u skladu sa odredbama člana 73. stav 3. Uredbe o izdavanju vozačkih dozvola imate pravo da se obratite bilo kojoj upravi za izdavanje vozačkih dozvola u Nemačkoj. Iz praktičnih razloga preporučujemo da se obratite upravi za izdavanje vozačkih dozvola u mestu u kojem ste poslednje bili prijavljeni ili upravi za izdavanje vozačkih dozvola koja je izdala izgubljenu vozačku i da tamo podnesete zahtev za izdavanje nove vozačke dozvole. Samo od uprave za izdavanje vozačkih dozvola možete dobiti obavezujuće informacije kako može da se podnese zahtev. Ukoliko je potrebno, Ambasada može da vam pomogne na sledeći način:

  • overom potpisa zahteva, čim Vam je nadležna uprava za izdavanje vozačkih dozvola dostavila obrazac za izdavanje privremene vozačke dozvole itd; taksa u iznosu od 56,43 € se plaća u gotovini u domaćoj valuti ili kreditnom ili debitnom karticom u evrima (Visa/MasterCard). Opširnije informacije ćete naći ovde;
  • uručivanjem privremene vozačke dozvole koju je uprava u Nemačkoj prethodno dostavila Ambasadi; u tom slučaju, Ambasada Vas moli da upravi u Nemačkoj napišete svoje kontakte kako bi vas Ambasada mogla kontaktirati; ova usluga se ne naplaćuje.
  • Izjava uz overeni potpis (Izjava pod zakletvom) na obrascu lokalne uprave za izdavanje vozačkih dozvola u Nemačkoj: U Nemačkoj uprave za izdavanje vozačkih dozvola u slučaju gubitka vozačke dozvole često traže izjavu pod zakletvom. Preporučujemo da se obratite lokalnoj upravi za izdavanje vozačkih dozvola sa molbom da vam dostave obrazac na kom će se overiti vaš potpis. Informacije o overavanju potpisa naći ćete ovde. Ukoliko nemate obrazac ili u slučaju da uprava za izdavanje vozačkih dozvola u Nemačkoj ne prihvati overeni potpis, molimo vas da nas prethodno kontaktirate preko kontakt-formulara.

Ukoliko nakon gubitka ili krađe vozačke dozvole želite da se vratite u Nemačku i ne možete da sačekate dostavu privremene vozačke dozvole, preporučujemo da pored potvrde policijskih organa Republike Srbije o gubitku/krađi vozačke dozvole ponesete i potvrdu nemačke uprave za izdavanje vozačkih dozvola koju ista može prethodno da vam dostavi putem faksa ili mejla.

Na početak stranice