Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Au pair

Icon mit aufgepinnten Blatt Papier auf welchem das Wort Job steht und daneben als Symbol eine Hand, die über den Kopf eines Kindes streichelt.

Au-pair, © BO Belg/Canva.com

10.04.2024 - Članak

Opšte informacije

Opširnije informacije vezano za au-pair ćete naći u informatoru Savezne agencije za zapošljavanje veb-strani Savezne agencije za zapošljavanje u Nemačkoj.

Molimo Vas da odštampate ovaj informator, potpišete ga i ponesete sa sobom prilikom predaje zahteva za vizu.

VREME OBRADE ZAHTEVA: pogledajte FAQ

NAPOMENA: Sva dokumenta Ambasade (informatori, obrasci) su besplatna. 

Dokumenta

Kompletno popuniti onlajn 2 primerka Videx obrasca na nemačkom ili engleskom jeziku i svojeručno potpisati odštampani primerak. Ne koristiti obrasce za podnošenje zahteva za tzv. šengen vizu!

Original i fotokopija(e) (svih relevantnih stranica) - Pasoš treba da ima najmanje dve prazne stranice. Vodite računa da pasoš važi još najmanje tri meseca po isteku vize. Priložite fotokopiju stranice pasoša sa ličnim podacima, kao i fotokopiju svih stranica na kojima se nalaze vize, pečati i druge napomene.

Tri identične biometrijske fotografije za pasoš, ne starije od šest meseci. Dve fotografije priložite na predviđeno mesto u videx obrascu, a treću priložite posebno.

Original + fotokopija(e) - Treba predočiti ugovor o radu kao au-pair na nemačkom ili engleskom jeziku. Ukoliko je kontakt između au-pair-a i nemačke porodice uspostavljen preko ovlašćene agencije sa RAL-sertifikatom, biće prihvaćen ugovor koji je potpisan od strane au-pair-roditelja, pod uslovom da su ga au-pair-roditelji ili agencija pre podnošenja zahteva za vizu dostavili u pdf-formatu na sledeću mejl adresu: visa@belg.diplo.de. U tom slučaju umesto originala dovoljna je identična kopija Ugovora. Tipski ugovor kao i ostale informacije možete pronaći na internet stranici Savezne agencije za zapošljavanje na nemačkom jeziku (www.arbeitsagentur.de). Između porodice-domaćina i au-pair-a ne sme da postoji rodbinska veza. U porodici u Nemačkoj treba da se govori nemački kao maternji jezik. Međutim, ukoliko u porodici nemački jezik nije maternji, ali predstavlja jezik svakodnevnog sporazumevanja, viza može biti izdata pod uslovom da au-pair ne potiče iz zemlje porekla jednog od roditelja domaćina. Ugovor mora da zadovoljava osnovne uslove predviđene za rad kao au-pair i mora sadržati sledeće stavke:

  • tačan naziv ugovornih strana
  • broj dece koju treba čuvati i njihov uzrast (u porodici mora živeti najmanje jedno maloletno dete)
  • početak važenja i trajanje ugovora (najmanje 6 meseci, najviše  godinu dana)
  • opšte obaveze roditelja-domaćina
  • opšte obaveze au-pair-a
  • obavezu domaćina da zaključi zdravstveno osiguranje za vreme boravka u Nemačkoj. Osiguranje treba da pokriva bolesti, trudnoću, porođaj i nezgode.
  • klauzulu o džeparcu (u visini od najmanje 280,- evra mesečno plus iznos za pohađanje kursa jezika)
  • obavezu domaćina da finansijski podrže pohađanje kursa jezika (max. 840,- evra za 12 meseci kao i da pokriju putne troškove za pohađanje kursa jezika), 
  • klauzulu o radnom vremenu (najviše 6 sati dnevno odnosno 30 sati nedeljno uz 1,5 slobodnih dana u nedelji),
  • klauzulu o godišnjem odmoru (najmanje 2 radna dana po mesecu; kod boravka od godinu dana: 4 nedelje odmora)

Original + fotokopija(e) - Na nemačkom jeziku ili na srpskom jeziku uz prevod  sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji

Original + fotokopija(e) - Na nemačkom jeziku ili na srpskom jeziku uz prevod sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji

Na osnovu odluke nemačkog Bundestaga iz 2003. godine, a u cilju  unapređenja privatnog posredovanja u oblasti au-pair delatnosti, i radi delotvornog sprečavanja izrabljivanja i zloupotrebe prilikom podnošenja zahteva za vizu radi boravka kao au-pair polaže se usmeni test nemačkog jezika na nivou A1.

Taksa iznosi 75 evra i plaća se u dinarima (RSD).

Poznato mi je da za ulazak u Nemačku i boravak u njoj moram imati zdravstveno osiguranje sa dovoljno velikim pokrićem. Trenutno, zdravstveno osiguranje mora pokriti iznos od 30.000 evra.

Ako nemam navedeno zdravstveno osiguranje, moram računati s tim da mi neće biti odobren ulazak u Nemačku.________________________________

Mesto, datum, potpis  

Potvrđujem da sam dobio/dobila i primio/primila k znanju informator Savezne agencije za zapošljavanje "Au-Pair bei deutschen Familien" ("Rad kao au-pair u nemačkim porodicama").

Obavešten/a sam, takođe, da imam mogućnost da se u slučaju pravno relevantnih problema obratim nadležnoj službi za strance ili Saveznoj agenciji za zapošljavanje.

Beograd, dana _________________  Potpis ______________________

Pouka u skladu sa čl. 18. stav 2. tačka 4.a Zakona o boravku, zapošljavanju i integraciji stranaca na teritoriji SR Nemačke (AufenthG) – Postojanje konkretne ponude radnog mesta

Stranac i njegov poslodavac izjavljuju da je zaista predviđeno zasnivanje radnog odnosa na osnovu kojeg se podnosi zahtev za izdavanje vize, to jest, da zaista postoji „konkretna ponuda radnog mesta“ u skladu sa čl. 18. stav 2. tačka 1. AufenthG, sa namerom njene realizacije, a da nije reč samo o prividnom radnom odnosu radi dobijanja dozvole boravka iz Odeljka 4. AufenthG.

Nije dovoljna puka isplata zarade bez namere realizacije radnog odnosa.

Lažne izjave predstavljaju „neistinite podatke“ čije je davanje kažnjivo u skladu sa čl. 95. stav 2. tačka 2. AufenthG. Ako pritom neko lice pribavi imovinsku korist, onda je to kažnjivo u skladu sa čl. 96. stav 1. tačka 2. AufenthG. Takođe važe obeležja koja osnovni oblik krivičnog dela kvalifikuju kao teži.

Odeljenja za vizu i službe za strance imaju mogućnost da uključe organe krivičnog gonjenja ako postoje indicije da se ne radi o pravom radnom odnosu, već se isti lažno prikazuje, to jest ako se zapravo radi o radnom odnosu koji je sklopljen isključivo fiktivno, a koji je u skladu sa čl. 117. Građanskog zakonika (BGB) ništavan.

Svojim potpisom potvrđujem da sam upoznat/a sa gore navedenim napomenama i izjavljujem u skladu sa čl. 18. stav 2. tačka 4.a AufenthG da postoji konkretna ponuda radnog mesta u smislu čl. 18 stav 2. tačka 1. AufenthG i da nameravam da zasnujem tako definisani radni odnos.

_______________________                                     _______________________________

mesto, datum                                                                                     potpis

Pouka u skladu sa čl. 54. st. 2. tačka 8. u vezi sa čl. 53. Zakona o boravku, zapošljavanju i integraciji stranaca na teritoriji SR Nemačke (AufenthG), čl. 53. st. 2. u vezi sa čl. 41. st. 1. tačka 2. Zakona o Saveznom centralnom registru (BZRG)

Stranac može biti vraćen iz Nemačke ako je dao netačne ili nepotpune podatke u cilju dobijanja nemačke dozvole za boravak ili Šengen vize.

Podnosilac zahteva je dužan da sve podatke da korektno i savesno. Odbijanje davanja podataka ili svesno navođenje netačnih ili nepotpunih podataka može imati za posledicu da zahtev za izdavanje vize bude odbijen, odnosno da podnosilac zahteva bude vraćen iz Nemačke ako je viza već izdata.

U skladu sa čl. 53. st. 2. u vezi sa čl. 41. st. 1. tačka 2. Zakona o Saveznom centralnom registru (BZRG) državni organ ima neograničeno pravo na dobijanje podataka o osudama upisanim u Savezni centralni registar za koje nisu protekli rokovi za brisanje. To uključuje i osude koje više ne bi bile iskazane u izvodu iz tog registra (Führungszeugnis). Podnosilac zahteva je stoga dužan da navede i krivične osude koje se ne iskazuju u izvodu iz registra.

Svojim potpisom podnosilac zahteva potvrđuje da je pre podnošenja zahteva upoznat sa pravnim posledicama odbijanja davanja podataka i davanja lažnih ili nepotpunih podataka u postupku podnošenja zahteva za izdavanje vize.

Beograd, dana ______________   Potpis ________________

Ovim Vas obaveštavamo o tome da po odredbama Šengenskog sporazuma treba da imate važeće zdravstveno osiguranje za vreme svakog boravka u zemljama potpisnicama Šengenskog sporazuma.

Dokaz o zaključenom zdravstvenom osiguranju obavezno nosite sa sobom kako biste ga po potrebi mogli predočiti pograničnoj policiji.

Dalje ste obavešteni da radi zaštite podataka ne možete telefonskim putem dobiti odgovor o stanju obrade Vašeg zahteva, a da na upit elektronskim putem možete dobiti odgovor najranije 10 do 12 nedelja od podnošenja zahteva.

Molimo Vas da neposredno po preuzimanju pasoša proverite tačnost podataka na viza-nalepnici.

Svojim potpisom takođe dajete saglasnost da Vas Ambasada kontaktira na navedenu mejl-adresu: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________ i izjavljujete da ćete redovno proveriti pristigle mejlove.


Beograd, dana ______________   Potpis ________________

Ukazano mi je na to da pozitivna odluka o mom zahtevu za vizu nije moguća ukoliko uz njega nije priložena sva neophodna dokumentacija navedena u informatoru. Nepotpuni zahtevi će biti odbijeni, a za obradu zahteva će biti naplaćena taksa.

Ukoliko moj zahtev za dobijanje nacionalne vize bude odbijen,

☐ rešenje o tome želim da preuzmem ja ili ovlašćeno lice u Ambasadi

☐ dajem saglasnost da mi se rešenje pošalje na mejl-adresu koja je navedena gore. Sanduče pomenute mejl-adrese redovno proveravam.

☐ molim da mi se rešenje pošalje na sledeću poštansku adresu:

     ________________________________________________________________________

    _________________________________________________________________________

Beograd, dana ______________   Potpis ________________

Molimo Vas da na zakazani termin za podnošenje zahteva za vizu ponesete jedan popunjeni i potpisani primerak ovog informatora. Priložite traženu dokumentaciju u naznačenom redosledu.

Termin

Za podnošenje zahteva za izdavanje vize obavezno Vam je potreban termin.

Do sistema za dodeljivanje termina možete doći preko sledećeg linka.

PAŽNJA: Zakazivanje termina ili registrovanje u elektronskom sistemu za zakazivanje termina u Ambasadi je BESPLATNO. Ambasada ne naplaćuje nikakve naknade za zakazivanje termina! Takođe termini se ne dodeljuju ranije uz naknadu!

Svi raspoloživi datumi termina su za svakog vidljivi i dostupni. Agencije ili turističke agencije nemaju privilegovan pristup sistemu zakazivanja termina! Ambasada stoga savetuje da ne koristite usluge agencija ili turističkih agencija za traženje ili zakazivanje termina!

​​​​​​​

Na početak stranice