Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Pridruživanje drugih članova porodice rođacima u Nemačkoj

Icon einer Person, die zu einer anderen Person zieht, dazwischen die Darstellung zweier sich helfender Hände

FZ sonstige, © BO Belg/Canva.com

10.04.2024 - Članak

Opšte informacije

Molimo Vas da odštampate ovaj informator, potpišete ga i ponesete sa sobom prilikom predaje zahteva za vizu.

VREME OBRADE ZAHTEVA: pogledajte FAQ.

NAPOMENA: Sva dokumenta Ambasade (informatori, obrasci) su besplatna. 

Dokumenta

Kompletno popuniti onlajn 2 primerka Videx obrasca na nemačkom ili engleskom jeziku i svojeručno potpisati odštampani primerak. Ne koristiti obrasce za podnošenje zahteva za tzv. šengen vizu!

Original i fotokopija(e) (svih relevantnih stranica) - Pasoš treba da ima najmanje dve prazne stranice. Vodite računa da pasoš važi još najmanje tri meseca po isteku vize. Priložite fotokopiju stranice pasoša sa ličnim podacima, kao i fotokopiju svih stranica na kojima se nalaze vize, pečati i druge napomene.

Tri identične biometrijske fotografije za pasoš, ne starije od šest meseci. Dve fotografije priložite na predviđeno mesto u videx obrascu, a treću priložite posebno.

Zvanično garantno pismo kojim osoba kod koje putujete garantuje da će snositi sve troškove koje mogu nastati u vezi sa vašim boravkom, u skladu sa članom 66-68. Zakona o boravku stranaca - AufenthG, original uz  fotokopiju/e;

I u datom slučaju fotokopija/e važeče dozvole boravka;

Dokaz o srodstvu koje postoji između vas i osobe koja živi u Nemačkoj i kojoj treba da pružate pomoć, u originalu uz fotokopiju/e, npr:

  • međunarodni izvod iz matične knjige rođenih, rešenje o usvajanju, potvrda o promeni prezimena;
  • međunarodni izvod iz matične knjige venčanih, eventualno rešenje o razvodu braka, međunarodni izvod iz matične knjige umrlih;
  • sudska ili druga administrativna rešenja o postavljanju staratelja.

Međunarodne izvode iz matičnih knjiga možete predočiti bez daljih formalnosti, sve druge potvrde ili rešenja treba da su overeni apostil-pečatom i prevedena na nemački jezik od strane sudskog tumača.

(+ fotokopija/e)

Original +  fotokopija/e (na primer ugovor o zakupu stana ili izvod iz katastarskih knjiga);

Original + fotokopija/e- I iscrpna aktuelna dokumentacija sa navedenim razlozima zašto je neophodno pridruživanje rođacima koji žive u Nemačkoj, na primer, aktuelna lekarska uverenja, potvrde ustanove za negu ili službe za kućnu negu, ustanove socijalnog rada, obdaništa itd.

Taksa iznosi 75 evra i plaća se u dinarima (RSD)

+ 1 fotokopija - Zdravstveno osiguranje licenciranog osiguravajućeg društva u Srbiji na 6 meseci od dana kada želite da putujete ILI ukoliko ste osigurani preko radnog ugovora možete umesto gore navedenog da priložite aktuelnu potvrdu Vašeg osiguranja u Nemačkoj. Nije dovoljno da nam priložite samo osiguranje u vidu kartice (ukoliko posedujete istu) jer još nemate prebivalište u Nemačkoj. Polisu treba tek da dostavite kada Vam se viza odobri.

Važne napomene

  • Dozvola boravka radi pridruživanja članovima porodice koji imaju nemačko ili neko drugo državljanstvo se u skladu sa članom 36. Zakona o boravku stranaca izdaje isključivo u vanrednim, posebno teškim okolnostima (ovo ne važi za bračne partnere, maloletnu decu i roditelje koji sami vrše roditeljsko pravo nad maloletnim detetom).
  • Vanredni, posebno teški okolnosti mogu nastati kada je jedan član porodice u potpunosti upućen na pomoć drugog člana porodice, a da je, pri tom, pružanje pomoći isključivo moguće u Nemačkoj (npr. zbog visokog stepena potrebne nege). Vanredni, posebno teški okolnosti proističu uvek iz individualnih specifičnosti pojedinačnog slučaja (npr. bolest, invaliditet, potrebna nega, teška psihička stanja).
  • Kao vanredne, posebne okolnosti se ne smatraju, na primer, nepovoljni prosvetni, ekonomski, socijalni i drugi uslovi.
  • I za podnošenje zahteva za izdavanje vize radi pridruživanja članovima porodice u Nemačkoj zbog nastanka vanrednih, posebno teških okolnosti potrebno je lično prisustvo podnosioca zahteva, pošto se prilikom podnošenja zahteva uzimaju biometrijski podaci (otisci prstiju). Uzimanje otisaka prstiju se isključivo vrši u Odeljenju za vize diplomatsko-konzularnog predstavništva. 

Pouka u skladu sa čl. 54. st. 2. tačka 8. u vezi sa čl. 53. Zakona o boravku, zapošljavanju i integraciji stranaca na teritoriji SR Nemačke (AufenthG), čl. 53. st. 2. u vezi sa čl. 41. st. 1. tačka 2. Zakona o Saveznom centralnom registru (BZRG)

Stranac može biti vraćen iz Nemačke ako je dao netačne ili nepotpune podatke u cilju dobijanja nemačke dozvole za boravak ili Šengen vize.

Podnosilac zahteva je dužan da sve podatke da korektno i savesno. Odbijanje davanja podataka ili svesno navođenje netačnih ili nepotpunih podataka može imati za posledicu da zahtev za izdavanje vize bude odbijen, odnosno da podnosilac zahteva bude vraćen iz Nemačke ako je viza već izdata.

U skladu sa čl. 53. st. 2. u vezi sa čl. 41. st. 1. tačka 2. Zakona o Saveznom centralnom registru (BZRG) državni organ ima neograničeno pravo na dobijanje podataka o osudama upisanim u Savezni centralni registar za koje nisu protekli rokovi za brisanje. To uključuje i osude koje više ne bi bile iskazane u izvodu iz tog registra (Führungszeugnis). Podnosilac zahteva je stoga dužan da navede i krivične osude koje se ne iskazuju u izvodu iz registra.

Svojim potpisom podnosilac zahteva potvrđuje da je pre podnošenja zahteva upoznat sa pravnim posledicama odbijanja davanja podataka i davanja lažnih ili nepotpunih podataka u postupku podnošenja zahteva za izdavanje vize.

Beograd, dana ______________   Potpis ________________

Ovim Vas obaveštavamo o tome da po odredbama Šengenskog sporazuma treba da imate važeće zdravstveno osiguranje za vreme svakog boravka u zemljama potpisnicama Šengenskog sporazuma.

Dokaz o zaključenom zdravstvenom osiguranju obavezno nosite sa sobom kako biste ga po potrebi mogli predočiti pograničnoj policiji.

Dalje ste obavešteni da radi zaštite podataka ne možete telefonskim putem dobiti odgovor o stanju obrade Vašeg zahteva, a da na upit elektronskim putem možete dobiti odgovor najranije 10 do 12 nedelja od podnošenja zahteva.

Molimo Vas da neposredno po preuzimanju pasoša proverite tačnost podataka na viza-nalepnici.

Svojim potpisom takođe dajete saglasnost da Vas Ambasada kontaktira na navedenu mejl-adresu: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________ i izjavljujete da ćete redovno proveriti pristigle mejlove.


Beograd, dana ______________   Potpis ________________

Ukazano mi je na to da pozitivna odluka o mom zahtevu za vizu nije moguća ukoliko uz njega nije priložena sva neophodna dokumentacija navedena u informatoru. Nepotpuni zahtevi će biti odbijeni, a za obradu zahteva će biti naplaćena taksa.

Ukoliko moj zahtev za dobijanje nacionalne vize bude odbijen,

☐ rešenje o tome želim da preuzmem ja ili ovlašćeno lice u Ambasadi

☐ dajem saglasnost da mi se rešenje pošalje na mejl-adresu koja je navedena gore. Sanduče pomenute mejl-adrese redovno proveravam.

☐ molim da mi se rešenje pošalje na sledeću poštansku adresu:

     ________________________________________________________________________

    _________________________________________________________________________

Beograd, dana ______________   Potpis ________________

Molimo Vas da na zakazani termin za podnošenje zahteva za vizu ponesete jedan popunjeni i potpisani primerak ovog informatora. Priložite traženu dokumentaciju u naznačenom redosledu.

Termin

Za podnošenje zahteva za izdavanje vize obavezno Vam je potreban termin.

Do sistema za dodeljivanje termina možete doći preko sledećeg linka.

PAŽNJA: Zakazivanje termina ili registrovanje u elektronskom sistemu za zakazivanje termina u Ambasadi je BESPLATNO. Ambasada ne naplaćuje nikakve naknade za zakazivanje termina! Takođe termini se ne dodeljuju ranije uz naknadu!

Svi raspoloživi datumi termina su za svakog vidljivi i dostupni. Agencije ili turističke agencije nemaju privilegovan pristup sistemu zakazivanja termina! Ambasada stoga savetuje da ne koristite usluge agencija ili turističkih agencija za traženje ili zakazivanje termina!

Na početak stranice