Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Viza za ponovni ulazak

Fliegendes Flugzeug mit einem nach links zeigenden Pfeil

Wiedereinreise, © BO Belg/Canva.com

18.11.2023 - Članak

Opšte napomene

Molimo da prvo proverite u donjoj tabeli da li Vam je neophodna viza za ponovni ulazak u SR Nemačku.

Situacija
Napomena
Izgubljenja boravišna dozvola.
Neophodna Vam je viza za ponovni ulazak.
Boravišna dozvola zaboravljenja u Nemačkoj.
Ukoliko nije moguće da Vam se boravišna dozvola dostavi poštom, neophodna je viza za ponovni ulazak.
Rok važenja na boravišnoj dozvoli je istekao.
Neophodna Vam je viza za ponovni ulazak.
Boravišna dozvola je i dalje važeća ali posedujem novi srpski pasoš.
Ulazak u Nemačku je moguć ukoliko je u novom pasoša naveden i broj starog pasoša (tj. onog pasoša koji se navodi i u boravišnoj dozvoli).
Boravišna dozvola je istekla, Služba za strance je izdala fiktivnu potvrdu u skladu sa članom 81 stavom 4, st. 5 Zakona o boravku stranaca; koja je još važeća.
Ulazak je moguć samo u vezi sa isteklom boravišnom dozvolom, u suprotnom Vam je neophodna viza za ponovni ulazak.
Boravišna dozvola je i dalje važeća ali od poslednjeg izlaska iz Nemačke je prošlo više od šest meseci.
Boravišna dozvola je i dalje važeća ali od poslednjeg izlaska iz Nemačke je prošlo više od šest meseci.
Potvrda od Službe za strance da postoji boravišna dozvola u Nemačkoj, odn. da je podnet i odobren  zahtev za produženje.
Neophodna viza za ponovni ulazak.

Videx formular

Molimo Vas da videx formular popunite na nemačkom jeziku pre podnošenja zahteva. Obrazac ćete u dva primerka poneti na dogovoreni termin, zajedno sa potrebnom dokumentacijom (videti dole).

Potpišite  i izjavu u dva primerka!

VAŽNA NAPOMENA: Ambasada preporučuje da za popunjavanje obrasca NE koristite usluge takozvanih „konsultanata“ koji se nalaze u blizini Ambasade. Postoji  opasnost da se u obrazac unesu pogrešni ili nepotpuni podaci zbog čega u najgorem slučaju zahtev može biti odbijen.

Dokumenta

Original + kopija(e) - Videx formular- Kompletno popuniti onlajn na nemačkom ili engleskom jeziku i svojeručno potpisati odštampani primerak. Ne koristiti obrasce za podnošenje zahteva za tzv. šengen vizu!


Dve identične biometrijske fotografije za pasoš, ne starije od šest meseci. Jednu fotografiju priložite na predviđeno mesto u videx obrascu, a drugu priložite posebno.​​​​​​​

Original + 1 kopieja(e) - Važeći pasoš sa min. 1 godinom važenja.

Kopija(e) - boravišne dozvole (ako postoji).

Izveštaj policije ukoliko je pasoš ili boravišna dozvola ukraden/na ili izgubljen/na sa prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji.

Kopija(e) - Dokaz o poslednjem polasku iz Nemačke

Taksa iznosi 75 evra i plaća se u dinarima (RSD)

Molimo obratite pažnju na to da:

  • dostava potpune dokumentacije pri podnošenju zahteva ne garantuje Vam automatski pravo na vizu.
  • kopije dokumenata treba poneti sa sobom i ne mogu ih praviti zaposleni u odeljenju za vize.
  • odeljenje za vize izričito zadržava pravo traženja dodatnih dokumenata u pojedinačnim slučajevima i nakon podnošenja zahteva.

Pouka u skladu sa čl. 54. st. 2. tačka 8. u vezi sa čl. 53. Zakona o boravku, zapošljavanju i integraciji stranaca na teritoriji SR Nemačke (AufenthG), čl. 53. st. 2. u vezi sa čl. 41. st. 1. tačka 2. Zakona o Saveznom centralnom registru (BZRG)

Stranac može biti vraćen iz Nemačke ako je dao netačne ili nepotpune podatke u cilju dobijanja nemačke dozvole za boravak ili Šengen vize.

Podnosilac zahteva je dužan da sve podatke da korektno i savesno. Odbijanje davanja podataka ili svesno navođenje netačnih ili nepotpunih podataka može imati za posledicu da zahtev za izdavanje vize bude odbijen, odnosno da podnosilac zahteva bude vraćen iz Nemačke ako je viza već izdata.

U skladu sa čl. 53. st. 2. u vezi sa čl. 41. st. 1. tačka 2. Zakona o Saveznom centralnom registru (BZRG) državni organ ima neograničeno pravo na dobijanje podataka o osudama upisanim u Savezni centralni registar za koje nisu protekli rokovi za brisanje. To uključuje i osude koje više ne bi bile iskazane u izvodu iz tog registra (Führungszeugnis). Podnosilac zahteva je stoga dužan da navede i krivične osude koje se ne iskazuju u izvodu iz registra.

Svojim potpisom podnosilac zahteva potvrđuje da je pre podnošenja zahteva upoznat sa pravnim posledicama odbijanja davanja podataka i davanja lažnih ili nepotpunih podataka u postupku podnošenja zahteva za izdavanje vize.

Beograd, dana ______________   Potpis ________________

Ovim Vas obaveštavamo o tome da po odredbama Šengenskog sporazuma treba da imate važeće zdravstveno osiguranje za vreme svakog boravka u zemljama potpisnicama Šengenskog sporazuma.

Dokaz o zaključenom zdravstvenom osiguranju obavezno nosite sa sobom kako biste ga po potrebi mogli predočiti pograničnoj policiji.

Dalje ste obavešteni da radi zaštite podataka ne možete telefonskim putem dobiti odgovor o stanju obrade Vašeg zahteva, a da na upit elektronskim putem možete dobiti odgovor najranije 10 do 12 nedelja od podnošenja zahteva.

Molimo Vas da neposredno po preuzimanju pasoša proverite tačnost podataka na viza-nalepnici.

Svojim potpisom takođe dajete saglasnost da Vas Ambasada kontaktira na navedenu mejl-adresu: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________ i izjavljujete da ćete redovno proveriti pristigle mejlove.


Beograd, dana ______________   Potpis ________________

Ukazano mi je na to da pozitivna odluka o mom zahtevu za vizu nije moguća ukoliko uz njega nije priložena sva neophodna dokumentacija navedena u informatoru. Nepotpuni zahtevi će biti odbijeni, a za obradu zahteva će biti naplaćena taksa.

Ukoliko moj zahtev za dobijanje nacionalne vize bude odbijen,

☐ rešenje o tome želim da preuzmem ja ili ovlašćeno lice u Ambasadi

☐ dajem saglasnost da mi se rešenje pošalje na mejl-adresu koja je navedena gore. Sanduče pomenute mejl-adrese redovno proveravam.

☐ molim da mi se rešenje pošalje na sledeću poštansku adresu:

     ________________________________________________________________________

    _________________________________________________________________________

Beograd, dana ______________   Potpis ________________

Molimo Vas da na zakazani termin za podnošenje zahteva za vizu ponesete jedan popunjeni i potpisani primerak ovog informatora. Priložite traženu dokumentaciju u naznačenom redosledu.

Termin

Zahtev za dobijanje vize za ponovni ulazak u Nemačku možete podneti od ponedeljka do petka od 8.00 do 9.00 ujutro u Vizno odeljenje u ulici Kneza Miloša 74-76 u Beogradu, bez prethodnog zakazivanja termina. Neophodno je da imate potpunu dokumentaciju.

Na početak stranice