Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Zapošljavanje bez stručne kvalifikacije. Regulativa za Zapadni Balkan.

Westbalkanregelung

Westbalkanregelung, © BO Belg/Canva.com

02.02.2024 - Artikel

Opšte informacije

Molimo Vas da odštampate ovaj informator, potpišete ga i ponesete sa sobom prilikom predaje zahteva za vizu.

VREME OBRADE ZAHTEVA: pogledajte FAQ

NAPOMENA: Sva dokumenta Ambasade (informatori, obrasci) su besplatna. 

Dokumenta

Kompletno popuniti onlajn 2 primerka Videx obrasca na nemačkom ili engleskom jeziku i svojeručno potpisati odštampani primerak. Ne koristiti obrasce za podnošenje zahteva za tzv. šengen vizu!

Original i fotokopija(e) (svih relevantnih stranica) - Pasoš treba da ima najmanje dve prazne stranice. Vodite računa da pasoš važi još najmanje tri meseca po isteku vize. Priložite fotokopiju stranice pasoša sa ličnim podacima, kao i fotokopiju svih stranica na kojima se nalaze vize, pečati i druge napomene.

Tri identične biometrijske fotografije za pasoš, ne starije od šest meseci. Dve fotografije priložite na predviđeno mesto u videx obrascu, a treću priložite posebno.

Original + fotokopija(e) - Molimo Vas da izjavu koju možete skinuti ovde popuni i potpiše Vaš poslodavac.

Original + fotokopija(e) - Znanje nemačkog jezika načelno nije potrebno. Ambasada međutim ukazuje na činjenicu da se za određene delatnosti i profesije koje podrazumevaju rad sa strankama podrazumeva određeno poznavanje jezika, te da naknadno može biti zatražena i potvrda o znanju jezika. Aktuelni Sertifikati (datum izdavanja ne sme biti stariji od godinu dana)  moraju obavezno biti izdati od strane Goethe-Instituta, Austrijskog instituta (ÖSD) ili škole za učenje stranih jezika sertifikovane u skladu sa ECL-om. Osim toga se priznaju Telc sertifikati ako je ispit položen van Srbije.

Original i fotokopija(e) - Dokument nije potreban ako podnosite zahtev za Plavu kartu (EU) u skladu sa članom 18b stav 2 Zakona o boravku stranaca. 

- Dokaz je potrebno predočiti u vidu: 

 • dokaza o visokim primanjima (minimalna visina primanja) ili 
 • dokaza o nižim primanjima uz 
 • dokaze o adekvatnim sredstvima za život u penzionom dobu (sa prevodom od strane u Nemačkoj ili Srbiji priznatog sudskog tumača), dakle, sve dokaze koje posedujete u vezi sa: 
  • listingom iz državnog penzijskog fonda;
  • već stečenim pravima iz privatnih penzijskih, odn. životnih osiguranja;
  • dokazom o vlasništvu nad nekretninama u vidu izvoda iz katastarskog registra i poslednjeg rešenja o porezu na imovinu;
  • drugom imovinom.

Original + fotokopija(e)- Zdravstveno osiguranje licenciranog osiguravajućeg društva u Srbiji na 6 meseci od dana kada želite da putujete. Ukoliko ste osigurani preko ugovora o radu, umesto gore navedenog možete priložiti aktuelnu potvrdu Vašeg osiguranja u Nemačkoj. Nije dovoljno priložiti samo osiguranje u vidu kartice (ukoliko posedujete istu), budući da još uvek nemate prebivalište u Nemačkoj.

Taksa iznosi 75 evra i plaća se u dinarima (RSD).

Informacije za pomoćno medicinsko osoblje:

Informacije o pridruživanju članova porodice

 • Svako pojedinačno mora da podnese zahtev za izdavanje nacionalne vize, ukoliko Vaša porodica želi da se preseli za Nemačku sa Vama. Ulazak u Nemačku bez vize ili sa šengen vizom nije moguć.
 • Registrovani članovi Vaše porodice će dobiti termin za podnošenje zahteva, kada se Vama odobri viza.
 • Bliže informacije o dokumetnima koje treba da predate možete naći u odgovarajućim informatorima na našem veb-sajtu.

Pouka

Pouka u skladu sa čl. 54. st. 2. tačka 8. u vezi sa čl. 53. Zakona o boravku, zapošljavanju i integraciji stranaca na teritoriji SR Nemačke (AufenthG), čl. 53. st. 2. u vezi sa čl. 41. st. 1. tačka 2. Zakona o Saveznom centralnom registru (BZRG)

Stranac može biti vraćen iz Nemačke ako je dao netačne ili nepotpune podatke u cilju dobijanja nemačke dozvole za boravak ili Šengen vize.

Podnosilac zahteva je dužan da sve podatke da korektno i savesno. Odbijanje davanja podataka ili svesno navođenje netačnih ili nepotpunih podataka može imati za posledicu da zahtev za izdavanje vize bude odbijen, odnosno da podnosilac zahteva bude vraćen iz Nemačke ako je viza već izdata.

U skladu sa čl. 53. st. 2. u vezi sa čl. 41. st. 1. tačka 2. Zakona o Saveznom centralnom registru (BZRG) državni organ ima neograničeno pravo na dobijanje podataka o osudama upisanim u Savezni centralni registar za koje nisu protekli rokovi za brisanje. To uključuje i osude koje više ne bi bile iskazane u izvodu iz tog registra (Führungszeugnis). Podnosilac zahteva je stoga dužan da navede i krivične osude koje se ne iskazuju u izvodu iz registra.

Svojim potpisom podnosilac zahteva potvrđuje da je pre podnošenja zahteva upoznat sa pravnim posledicama odbijanja davanja podataka i davanja lažnih ili nepotpunih podataka u postupku podnošenja zahteva za izdavanje vize.

Beograd, dana ______________   Potpis ________________

Ovim Vas obaveštavamo o tome da po odredbama Šengenskog sporazuma treba da imate važeće zdravstveno osiguranje za vreme svakog boravka u zemljama potpisnicama Šengenskog sporazuma.

Dokaz o zaključenom zdravstvenom osiguranju obavezno nosite sa sobom kako biste ga po potrebi mogli predočiti pograničnoj policiji.

Dalje ste obavešteni da radi zaštite podataka ne možete telefonskim putem dobiti odgovor o stanju obrade Vašeg zahteva, a da na upit elektronskim putem možete dobiti odgovor najranije 10 do 12 nedelja od podnošenja zahteva.

Molimo Vas da neposredno po preuzimanju pasoša proverite tačnost podataka na viza-nalepnici.

Svojim potpisom takođe dajete saglasnost da Vas Ambasada kontaktira na navedenu mejl-adresu: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________ i izjavljujete da ćete redovno proveriti pristigle mejlove.


Beograd, dana ______________   Potpis ________________

Ukazano mi je na to da pozitivna odluka o mom zahtevu za vizu nije moguća ukoliko uz njega nije priložena sva neophodna dokumentacija navedena u informatoru. Nepotpuni zahtevi će biti odbijeni, a za obradu zahteva će biti naplaćena taksa.

Ukoliko moj zahtev za dobijanje nacionalne vize bude odbijen,

☐ rešenje o tome želim da preuzmem ja ili ovlašćeno lice u Ambasadi

☐ dajem saglasnost da mi se rešenje pošalje na mejl-adresu koja je navedena gore. Sanduče pomenute mejl-adrese redovno proveravam.

☐ molim da mi se rešenje pošalje na sledeću poštansku adresu:

     ________________________________________________________________________

    _________________________________________________________________________

Beograd, dana ______________   Potpis ________________

Molimo Vas da na zakazani termin za podnošenje zahteva za vizu ponesete jedan popunjeni i potpisani primerak ovog informatora. Priložite traženu dokumentaciju u naznačenom redosledu.

Odeljenje za vize ima pravo da u pojedinim slučajevima prilikom podnošenja zahteva ili u toku rešavanja zahteva zatraži dodatnu dokumentaciju koja ovde nije navedena.

Registracija za termin

Za podnošenje zahteva za izdavanje vize vam je obavezno potreban termin.

U tu svrhu će biti otvorena nova lista za registraciju. Kompjuterski kontrolisani generator nasumičnog odabira će izabrati, među svim registracijama, osobe kojima će biti dozvoljeno da zakažu termin za predavanje zahteva za vizu.

 • Molimo vas da se na miru registrujete i da se uverite da ste ispravno uneli svoje podatke.
 • Višestruke registracije su isključene. 
 • Nije moguće naknadno menjati podatke unete za registraciju. 
 • Prenošenje termina na drugu osobu nije dozvoljeno.
 • Predavanje zahteva se odobrava samo uz potvrdu o terminu i samo ako se lični podaci u pasošu podnosioca zahteva u potpunosti poklapaju sa onima u registraciji za termin.
 • Podnošenje zahteva u Centru za primanje zahteva za vizu je moguće isključivo uz termin i samo za ona lica koja su dobila pozitivno obaveštenje putem mejla od strane Ambasade.

PAŽNJA: Ukoliko želite da se registrujete za termin u elektronskom sistemu za zakazivanje termina u Ambasadi, možete to učiniti BESPLATNO. Ambasada ne naplaćuje nikakve naknade ako se registrujete za termin! Termini se takođe ne dodeljuju ranije uz naknadu!

Agencije ili turističke agencije nemaju privilegovan pristup sistemu zakazivanja termina! Ambasada stoga savetuje da ne koristite usluge agencija ili turističkih agencija radi registracije za termin!


Za termin se možete registrovati klikom na sledeći link.

nach oben