Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Najčešće postavljena pitanja (vize)

FAQ

Vrlo je moguće da već ovde možete naći odgovor na Vaše pitanje. Stoga Vas molimo da pažljivo pročitate dole navedena pitanja, pre nego što se pisanim putem obratite Ambasadi. Najlepše Vam hvala!

FAQ

Više informacija

Zahtev za vizu treba da podnesete nemačkom diplomatskom predstavništvu koje je lokalno nadležno za Vas. Ne postoji mogućnost podnošenja zahteva za izdavanje vize u Nemačkoj.

Zbog velikog broja zahteva za vize, Ambasada se trudi da sve postojeće kapacitete koristi za obradu zahteva.  

Vršili smo kategorizaciju zahteva koja nam u takvim okolnostima omogućava obradu što većeg broja zahteva.

Bez kategorizacije vreme obrade bi se za svaki zahtev u znatnoj meri produžilo.

Nažalost i dalje beležimo pokušaji manipulacije postojećeg sistema knjiženja termina time što se termini knjiže u pogrešnom modulu ili sa pogrešnim brojem pasoša ili pak sa ličnim podacima nepostojećih ili izmišljenih lica.

Knjiženje termina u pogrešnoj kategoriji zaista prouzrokuje nesrazmeran trošak vremena i dodatni posao u postupku obrade.

Knjiženje termina je deo postupka za podnošenje zahteva za vizu i tako već unapred omogućava procenu vremenskog trajanja obrade i samim tim i planiranog korišćenja raspoloživih kapaciteta zaposlenih.

Knjiženje termina ja za svaku delatnost vezano za izbarani informator.

Na taj način greške u izboru su isključene.

Stoga unapred ukazujemo na to da pogrešno zakazivanje termina dovodi do toga da Vam neće biti omogućen pristup u vizno odeljenje.

Trenutno se za termin radi podnošenja zahteva za dobijanje vize  čeka najmanje:

Zanimanja bez kvalifikacija (do dve godine stručne spreme)

               preko godinu dana

Zanimanja sa kvalifikacijom / srednjom stručnom spremom (završena srednja (stručna) škola / viša stručna škola ili visoka škola strukovnih studija u trajanju od 3 ili 4 godine):

               preko godinu dana

Stručnjake sa završenim visokoškolskim obrazovanjem, plava kartica, ugovori o izradi pokretnog materijalnog dobra:

               tri meseca

Spajanje porodice:

              preko godinu dana


Ne odgovaramo na upite u vezi sa vremenom čekanja.

U rubrici Vize i ulazak za SR Nemačku naći ćete za različite svrhe putovanja informatore sa detaljnim informacijama koje će Vas voditi kroz postupak i koji će Vam omogućiti da sami popunite obrazac bez pomoći sa strane. Informatori sadrže i jedno polje u kojem treba da date pravno obavezujuću izjavu. Molimo Vas da popunite to polje, potpišete izjavu i ponesete je u dva primerka, zajedno sa obrascem, prilikom podnošenja zahteva.

Prilikom podnošenja zahteva bićete obavešteni koja dokumenta eventualno treba dodatno da dostavite. Ukoliko se prilikom obrade Vašeg zahteva ispostavi da su potrebne dodatne informacije, bićete naknadno obavešteni o tome.

Vreme obrade Vašeg zahteva po pravilu traje između 9 i 10 nedelja, neretko i duže. Čim je doneta odluka, bićete obavešteni o tome. Stoga je važno da date tačan broj telefona i e-mejl-adresu.

Ambasada ukazuje na to da zbog zaštite ličnih podataka nije moguće da telefonom dobijate informaciju postupka u toku.

Pisane informacije trećim licima se dostavljaju tek po isteku roka od 10 nedelja, uz obeveznu pisanu punomoć od strane podnosioca zahteva.

Ambasada zbog velikog broja zahteva nastoji da sve raspoložive kapacitete angažuje na obradi zahteva. Stoga moli za razumevanje da pre isteka roka od 10 nedelja ne odgovara na upite vezane za postupke u toku, ponovljene upite ili molbe za preliminarno razmatranje postupka ili dokumenata.

Prilikom podnošenja zahteva bićete obavešteni koja dokumenta eventualno treba dodatno da dostavite. Ukoliko se prilikom obrade Vašeg zahteva ispostavi da su potrebne dodatne informacije, bićete naknadno obavešteni o tome.

Ambasada Nemačke ne može da Vam pomogne da nađete posao. Molimo Vas da se obratite Saveznoj upravi za zapošljavanje: ovde je link

Molimo Vas da uzmete u obzir da nije dozvoljeno da, pored svoje tašne ili ranca, u vizno odeljenje unesete putni prtljag niti je dozvoljeno da ga ostavite na ulici ispred Ambasade. Molimo Vas da koristite predviđena mesta za čuvanje prtljaga na železničkoj ili autobuskoj stanici ili na aerodromu.

Bezvizni režim

Državljanima Srbije koji poseduju važeći, biometrijski pasoš, prilikom ulaska u države Šengenskog prostora nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci (180 dana) ukoliko je svrha boravka jedna od sledećih:

 • turizam
 • poslovno putovanje
 • poseta
 • druga putovanja koja nisu vezana za plaćeni posao za koju prethodno treba da imate saglasnost (npr. kursevi jezika, đačka razmena, stručno usavršavanje i sl.)

Članice potpisnice Šengenskog sporazuma su: Belgija, Nemačka, Francuska, Grčka, Italija, Luksemburg, Holandija, Portugal, Španija, Austrija, Danska, Finska, Island, Norveška, Švedska, Švajcarska, Lihtenštajn.

Za sve ostale svrhe boravka neophodno je posedovanje vize (v. dole).
Ukoliko želite da radite u Nemačkoj Ambasada preporučuje da joj se prethodno obratite kako bi se utvrdilo da li Vam je potrebna viza.

Vizna obaveza

Državljani Srbije koji nameravaju trajno da se presele u Nemačku ili žele tamo da rade, nadalje su u obavezi da poseduju vizu i da pre ulaska u Nemačku podnesu zahtev za izdavanje vize.

Molimo Vas da se obavestite iz informatora na ovom sajtu o dokumentima koje treba da priložite predmetnom zahtevu za izdavanje vize.


Adresa odeljenja za vize
Kneza Miloša 75, 11000 Beograd
tel.: + 381 11 3064-400
faks: + 381 11 3064-402
e-mejl: visa@belg.diplo.de
(limit prenošenja podataka 8 MB)

Za građane Kosova koji poseduju pasoš izdat od strane Koordinacione uprave Republike Srbije i nadalje važi vizni režim. Zahtev za izdavanje vize ćete načelno podneti nadležnom diplomatskom predstavništvu u Prištini.

Prilikom bezviznog ulaska u Šengenski prostor morate biti u stanju da na zahtev graničnih službi predočite dokaze o finansiranju Vašeg boravka, troškovima i svrsi putovanja.

Ambasada ukazuje na to da strancu na granici može biti uskraćen ulazak na teritoriju

Šengenskih zemalja ako ne raspolaže potrebnim finansijskim sredstvima, odnosno ako ne može na legalan način da stekne sredstva koja su potrebna za njegov boravak. Isto važi ukoliko stranac ne može da predoči dokumenta koja će dokazati svrhu i okolnosti njegovog boravka u zemljama Šengenskog sporazuma ili ako ne može da dokaže da će se vratiti u zemlju porekla, odnosno u treću zemlju za koju ima dozvolu za boravak i u koju se na osnovu te dozvole može vratiti.

Dokazi o finansiranju i svrsi boravka mogu biti sledeći:

u odnosu na svrhu putovanja:

 • turistički boravak: rezervacija hotela ili turističkog aranžmana
 • poslovno putovanje: potvrda firme sa sedištem u Nemačkoj, poziv na kongres, seminar ili sastanak sa poslovnim partnerima
 • privatna poseta: pozivnica prijatelja/roñaka
 • druga putovanja: potvrda o kursu jezika, potvrda škole ili drugihorganizacija

u odnosu na finansiranje boravka:

 • gotovina u iznosu od 45,- evra po danu boravka
 • putnički čekovi
 • izjava o preuzimanju obaveza (Verpflichtungserklärung) - tzv. "garantno pismo" / poziv domaćina u skladu sa §§ 66 do 68 Zakona o boravku

ostalo:

 • putničko zdravstveno osiguranje (sa minimalnim pokrićem od 30.000,- evra sa važenjem za sve zemlje Šengenskog sporazuma)
 • povratna avionska / vozna ili autobuska karta (u okviru gore navedenog roka od 90 dana)
Na početak stranice