Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Naknadna overa braka upisom u matične knjige Savezne Republike Nemačke

Članak

Brak zaključen u inostranstvu se, u načelu, priznaje u Nemačkoj. Preporučujemo, međutim, da ipak naknadno registrujete brak i u Nemačkoj. Nakon izvršenog upisa u nemačke matične knjige venčanih možete zatražiti izdavanje nemačkog izvoda koji je pravosnažan na području važenja nemačkog prava.

Opšte informacije

U načelu se brak zaključen u inostranstvu, na primer u Srbiji, priznaje u Nemačkoj, ukoliko su u trenutku zaključenja braka bili ispunjeni pravni uslovi za sklapanje braka u skladu sa zakonodavstvom država porekla oba supružnika (na primer slobodno bračno stanje, poštovanje najniže starosne granice i sl.), i ukoliko je forma sklapanja braka u skladu sa zakonodavstvom države gde je zaključen ili zakonodavstvom država porekla supružnika u pogledu forme sklapanja braka.

U određenim okolnostima, pak, preporučujemo da se mesno nadležnom matičnom uredu u Nemačkoj podnese zahtev za naknadni upis braka zaključenog u inostranstvu u matične knjige Nemačke radi registracije kod nemačkih organa, pod uslovom da najmanje jedan supružnik ima nemačko državljanstvo. To se, na primer, odnosi na određivanje zajedničkog prezimena koje nalaže nemački zakon.

Zakazivanje termina, nadležnosti i takse

Lica sa prebivalištem u Srbiji će zahtev za naknadni upis braka u matične knjige venčanih Savezne Republike Nemačke podneti u Ambasadi u Beogradu. Za podnošenje zahteva i za davanje izjave o prezimenu je potreban termin, a zakazuje se preko kontakt-formulara.

Upis braka koji je nemački državljanin zaključio u inostranstvu vrši matični ured koji je mesno nadležan za njegovo prebivalište u Nemačkoj ili za mesto gde podnosilac zahteva ima uobičajeno boravište. Matični ured I u Berlinu je isključivo nadležan ukoliko nijedan supružnik nema ili nije imao svoje prebivalište ili uobičajeno boravište u Nemačkoj. Vreme obrade zavisi od nadležnog matičnog ureda; Ambasada ne može da utiče na vreme obrade. Obrada takvog zahteva kod matičnog ureda I u Berlinu može trajati i po nekoliko godina.

Kada se vrši naknadni upis braka zaključenog u inostranstvu se, u načelu, naplaćuju takse: visina iznosa zavisi od nemačke pokrajine, stoga se raspitajte direktno kod mesno nadležnog matičnog ureda. Podnošenje zahteva za naknadni upis braka u nemačke matične knjige venčanih u Ambasadi je besplatno, međutim, ukoliko date izjavu o prezimenu ili overite fotokopije koje su vezane za vaš zahtev, Ambasada naplaćuje takse.

Potrebna dokumenta

Dole navedena dokumenta treba dostaviti u originalu (ili u vidu overene fotokopije):

  • Kompletno popunjen obrazac (obrazac možete dobiti prilikom podnošenja zahteva).
  • Važna napomena: traženi podaci u zahtevu se, u načelu, odnose na trenutak neposredno pre sklapanja braka.
  • Izvod iz matične knjige venčanih (ukoliko je izdat u Srbiji: međunarodni izvod, ukoliko se ne radi o međunarodnom ili nemačkom izvodu, uz overeni prevod i, po potrebi, apostil-pečat)
  • Izvode iz matične knjige rođenih oba supružnika ili uverenja o poreklu (ukoliko je izvod ili uverenje izdat/o u Srbiji: međunarodni izvod/ uverenje, ukoliko se ne radi o međunarodnom ili nemačkom izvodu/uverenju, uz overeni prevod i, po potrebi, apostil-pečat)
  • Pasoši oba supružnika ili lične karte
  • U datom slučaju, potvrda o promeni prezimena supružnika pre ili nakon zaključenja braka
  • Ukoliko je bilo prethodnih brakova: dokaz o raskidu prethodnog braka/prethodnih brakova, rešenje/a o razvodu odnosno izvod/i iz matične knjige umrlih ukoliko je prethodni supružnik preminuo, po potrebi, uz prevod i apostil-pečat kao i potvrda o priznanju rešenja o razvodu braka, ukoliko je izdato u inostranstvu, dodatne informacije ćete naći ovde.
  • Potvrda da je jedan od supružnika nemački državljanin, po pravilu, nemačkom ispravom, po potrebi dodatna dokumenta kao uverenja o dobijanju nemačkog državljanstva, uverenja o državljanstvu i slično
  • Odjava/prijava poslednjeg prebivališta u Nemačkoj za jednog supružnika 
  • Takse za overe se plaćaju prilikom podnošenja zahteva kreditnom ili debitnom karticom u evrima  (VISA/MasterCard) ili u domaćoj valuti u gotovini (prema važećem kursu blagajne Ambasade). Cene se prilikom obračuna u dinare zaokružuju na okrugao iznos u stotinama dinara. U zavisnosti od toga da li je potrebna izjava o prezimenu, taksa za overu potpisa iznosi fiksno 56,43 € odnosno 79,57 (u zavisnosti od kursa dinara okvirno 6600 odnosno 9400 RSD). Po pravilu se za overu fotokopija naplaćuje dodatno fiksna taksa u iznosu od 24,83 (u zavisnosti od kursa dinara okvirno 2900 RSD).

Važna napomena: Ambasada zadržava pravo da zatraži dodatna dokumenta, ukoliko je to potrebno (na primer potvrda o promeni prezimena, dokumenta o usvojenju i slično). Ukoliko se ne radi o dokumentima na nemačkom, engleskom ili francuskom jeziku, potreban je overeni prevod na nemački jezik.

Na početak stranice