Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Pitanja u vezi sa državljanstvom

Članak

Ovde možete pronaći informacije u vezi sa državljanstvom. Za osobe koje žive u inostranstvu po pravilu je nadležna Savezna direkcija za upravne poslove u Kelnu (BVA). Zahtev može da se podnese u Ambasadi.

Zahtevi koji se tiču državljanstva mogu da se predaju u Ambasadi Savezne Republike Nemačke u Beogradu. Ambasada može da Vas posavetuje, da proceni uspešnost dobijanja državljanstva, kao i da pošalje zahtev Saveznoj direkciji za upravne poslove u Kelnu (BVA) ili drugoj instituciji koja je nadležna za pitanja u vezi sa državljanstvom. U toj ustanovi, tj. direkciji donosi se odluka o predatom zahtevu. Ukoliko svoj zahtev predate preko Ambasade Savezne Republike Nemačke u Beogradu, tom prilikom možete i da overite svoj potpis kao i fotokopije dokumenata bez plaćanja takse. Svakako možete predati svoj zahtev preko npr. punomoćnika Saveznoj direkciji za upravne poslove u Kelnu (BVA).

Dole možete pročitati informacije u vezi sa zahtevima za zadržavanje državljanstva, dobijanje državljanstva, utvrđivanja državljanstva ili za otpust iz nemačkog državljanstva, odnosno informacije u vezi sa utvrđivanjem opcionog postupka ili pripadanja nemačkoj nacionalnosti, tzv. "Spätaussiederverfahren". Informacije u vezi sa neophodnom dokumentacijom koju treba da priložite možete pronaći na sajtu Savezne direkcije za upravne poslove (BVA). Po pravilu je neophodno priložiti originalnu dokumentaciju. Mora se računati sa dužim periodima obrade zahteva kod BVA-a, čak i više od godinu dana.

Najvažniji postupci u vezi sa državljanstvom

Utvrđivanje nemačkog državljanstva služi  tome da se obavezujuće ustanovi, da li Vi posedujete nemačko državljanstvo. Ukoliko posedujete nemačko državljanstvo izdaje se takozvani „Staatsangehörigkeitsausweis“ odnosno uverenje o državljanstvu. Za osobe koje žive u Republici Srbiji nadležan je „Bundesverwaltungsamt“ (BVA, odnosno Savezni upravni zavod).  Zahtev za utvrđivanje državljanstva može u tim slučajevima preko Ambasade Savezne Republike Nemačke u Beogradu da se podnese.

Informacije vezane za potrebnu dokumentaciju i formulare možete naći u odgovarajućoj rubrici na veb stranici BVA-a.

Ambasada Vas moli da uzmete sebi dovoljno vremena da dokumentaciju u potpunosti pripremite i pošaljite nam pre samog podnošenja zahteva bar nekoliko relevantnih dokumenata i ukratko nam opišete činjenično stanje. Te informacije pošaljite na:  info@belgrad.diplo.de.  Ambasada će Vas onda kontaktirati i u datom slučaju i odmah zakazati termin sa Vama.

Deca stranaca, koja su se rodila u Nemačkoj i stekli su nemačko državljanstvo, sa navršenom 21. godinom života imaju obavezu da se opredele za nemačko državljanstvo ili za državljanstvo svojih roditelja.

Postupak biranja državljanstva

Ukoliko živite u Srbiji i želite da se odreknete nemačkog državljanstva zbog sticanja srpskog državljanstva, za šta nadležni organi Republike Srbije traže otpust iz prethodnog državljanstva, možete zahtev za otpust iz nemačkog državljanstva podneti Saveznoj direkciji za upravne poslove (Bundesverwaltungsamt, BVA). Čim se Vaš zahtev odobri, dobićete potvrdu o otpustu iz nemačkog državljanstva. Zahtev možete podneti i u ambasadi Savezne Republike Nemačke u Beogradu.

Bliže informacije o podnošenju zahteva odn. obrazac zahteva naći ćete u adekvatnoj rubrici na internet prezentaciji Bundesverwaltungsamt-a (BVA).

Molimo Vas da pažljivo pročitate sve informacije i pripremite zahtev, te da nam pre podnošenja zahteva elektronskim putem dostavite bar neke dokumente koji svedoče o osnovanosti Vašeg zahteva, uz kratak opis vaše situacije na adresu info@belgrad.diplo.de. Ambasada će Vas kontaktirati i, po potrebi, dogovoriti termin.

U suprotnom ćete silom zakon po sticanju srpskog državljanstva izgubiti nemačko državljanstvo. O nastanku te pravne posledice Vam Ambasada može izdati konzularnu povrdu. Međutim, diskreciono je pravo srpskih organa da tu potrvrdu priznaju. Molimo Vas da za izdavanje ove potvrde unapred zakažete termin preko našeg onlajn-portala, te da na termin ponesete u originalu:

  • važeću nemačku putnu ispravu (pasoš ili ličnu kartu)
  • gotovinski iznos od 34,07 evra u dinarskoj protivrednosti

U skladu sa odredbama člana 14. Zakona o državljanstvu (StAG) mogućnost prijema u nemačko državljanstvo imaju i strani državljani koji žive u inostranstvu. Zahtev treba podneti diplomatsko-konzularnom predstavnistšvu, u ovom slučaju ambasadi Savezne Republike Nemačke u Beogradu. Međutim, prijem u nemačko državljanstvo u inostranstvu se odobrava samo u slučajevima, u kojima postoji poseban javni interes Savezne Republike Nemačke, pri čemu privatni interesi nisu prioritetni. Stoga preporučujemo da se pre podnošenja zahteva za prijem u državljanstvo obratite Saveznoj upravi za administrativne poslove (BVA) kao nadležnoj inistituciji za pitanja državljanstva, kako bi se izbegavalo podnošenje zahteva za prijem u državljanstvo za koji se naplaćuje taksa, a za koji unapred postoji mala ili nikakva verovatnoća da će biti pozitivno rešen. Detaljne informacije o prijemu u nemačko državljanstvo naći ćete u rubrici na tu temu na internet stranici BVA-a.

Za vanbračnu decu rođenu od oca nemačkog državljanina i majke strane državljanke, koja su rođena pre 01.07.1993. godine i za decu rođenu pre 01.01.1975. godine u braku od majke nemačke državljanke i oca stranog državljanina, važe pojednostavljeni uslovi za prijem u državljanstvo. Bliže informacije na tu temu se nalaze na internet stranici BVA-a.

U skladu sa članom 116. st. 2. Osnovnog zakona Savezne Republike Nemačke (Ustav), lica, odn. njihovi potomci, koja žive u inostranstvu, a kojima je na osnovu političkog, verskog ili rasnog progona oduzeto nemačko državljanstvo u periodu od 1933-1945, imaju pravo na ponovni prijem u nemačko državljanstvo (prijem u državljanstvo na osnovu kompenzacije za pretrpljenu štetu usled nacističkog progona - Wiedergutmachungseinbürgerungen). Bliže informacije o uslovima naći ćete na sajtu Savezne uprave za administrativne poslove (BVA). Potomcima u smislu Zakona o državljanstvu Savezne Republike Nemačke u međuvremenu se smatraju i lica rođena pre 01.04.1953. godine u braku majke nemačke državljanke kojoj je oduzeto državljanstvo i oca stranog državljanina kao i lica rođena kao vanbračna deca pre 01.07.1993. godine od oca nemačkog državljanina kome je oduzeto državljanstvo i majke strane državljanke. Lica koja ispunjavaju gore navedene uslove, a čiji je zahtev na prijem u državljanstvo na osnovu kompenzacije za pretrpljenu štetu ranije odbijen, mogu da se obrate Ambasadi.

Potomci Nemaca koji su postali žrtve nacističkog progona, a koji žive u inostranstvu i nemaju pravo na kompenzaciju za pretrpljenu štetu u skladu sa odredbama člana 116. stav 2. Osnovnog zakona Savezne Republike Nemačke (Ustav), imaju mogućnost da podnesu zahtev na prijem u nemačko državljanstvo po pojednostavljenim uslovima. To kao prvo važi za lica čiji je jedan od roditelja kao žrtva nacističkog progona izgubio svoje nemačko državljanstvo sticanjem državljanstva druge države. Kao drugo to važi za lica čija je majka usled nacističkog progona emigrirala u inostranstvo i tamo izgubila pravo na nemačko državljanstvo nakon sklapanja braka sa državljaninom druge države.  Kao treće se to odnosi na potomke gore navedene dve kategorije do generacijskog reza usvojenog dana 01. januara 2000. godine u skladu sa odredbama člana 4. stav 4. Zakona o državljanstvu Savezne Republike Nemačke. Bliže informacije se nalaze i na sajtu Savezne uprave za administrativne poslove (BVA). Za sva dodatna pitanja u vezi sa gore navedenim opcijama obratite se Ambasadi.

Molimo da pažljivo pripremite traženu dokumentaciju i da pre podnošenja samog zahteva dostavite bar nekoliko relevantnih dokumenata uz kratak opis činjeničnog stanja na mejl Ambasade info@belgrad.diplo.de. Ambasada će Vas kontaktirati, i – ukoliko su ispunjeni uslovi - direktno zakazati Termin.

Ukoliko živite u Srbiji i ukoliko primite srpsko državljanstvo a želite da "zadržite" Vaše nemačko državljanstvo, potrebno je da kod Bundesverwaltungsamt (BVA) podnesete zahtev za dozvolu za zadržavanje državljanstva (Beibehaltungsgenehmigung). Inače sticanjem srpskog državljanstva gubite nemačko državljanstvo. U pojedinim slučajevima srpske ustanove za dobijanje srpskog državljanstva svakako traže potvrdu o ispisu iz nemačkog državljanstva. U ovom slučaju se po pravilu takođe ne izdaje dozvola za zadržavanje držaljanstva. Molimo Vas da pre predaje zahteva razrešite da li morate da se odreknete nemačkog državljanstva kako biste predali zahtev za dobijanje srpskog državljanstva.

Informacije za podnošenje zahteva odnosno informacije o potrebnim dokumentima naći ćete u odgovarajućoj rubrici na veb stranici BVA.

Molimo Vas da uzmete sebi vremena da kompletno pripremite potrebna dokumenta i pre podnošenja zahteva neka od relevantnih dokumenata dostavite uz kratak dopis sa opisom situacije na info@belgrad.diplo.de. Ambasada će zatim sa Vama stupiti u kontakt i u datom slučaju direktno zakazati termin.

Na početak stranice