Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Zahtev za prijem u nemačko državljanstvo

Članak

Zahteve za prijem u nemačko državljanstvo moguće je podneti u Nemačkoj ambasadi u Beogradu. Određene kategorije lica mogu i u inostranstvu dobiti nemačko državljanstvo pod olakšanim uslovima.

Prijem u državljanstvo na osnovu diskrecionog prava u skladu sa članom 14. Zakona o državljanstvu (StAG)

U skladu sa odredbama člana 14. Zakona o državljanstvu (StAG) mogućnost prijema u nemačko državljanstvo imaju i strani državljani koji žive u inostranstvu. Međutim, prijem u nemačko državljanstvo u inostranstvu se odobrava samo u slučajevima u kojima postoji poseban javni interes Savezne Republike Nemačke, pri čemu privatni interesi nisu prioritetni. Po pravilu se radi o veoma retkim pojedinačnim slučajevima. Stoga preporučujemo da se pre podnošenja zahteva za prijem u državljanstvo obratite Saveznoj upravi za administrativne poslove (BVA) kao nadležnom organu za pitanja državljanstva, kako bi se izbegavalo podnošenje zahteva za prijem u državljanstvo za koji se naplaćuje taksa, a za koji unapred postoji mala ili nikakva verovatnoća da će biti pozitivno rešen. Detaljne informacije o prijemu u nemačko državljanstvo naći ćete u rubrici na tu temu na Internet stranici Savezne uprave za administrativne poslove (BVA).

NOVINA: Prijem u državljanstvo na osnovu izjave u skladu sa članom 5. Zakona o državljanstvu (StAG)

Četvrtim zakonom o izmenama i dopunama Zakona o državljanstvu Savezne Republike Nemačke koji je stupio na snagu 20.08.2021. godine uvedeno je pravo na davanje izjave u roku od 10 godina, koje deci rođenoj posle 23.05.1949. godine (stupanje na snagu nemačkog Ustava) od jednog roditelja nemačkog državljanina, a kojoj je, u skladu sa verzijom tadašnjeg zakona o državljanstvu (Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz – RuStAG) važećom u trenutku njihovog rođenja, uskraćen prijem u nemačko državljanstvo rođenjem usled rodne diskriminacije, pruža mogućnost za prijem u nemačko državljanstvo na osnovu jednostavne izjave pred nadležnim organom za pitanja državljanstva. Pravo prijema u državljanstvo na osnovu izjave imaju i njihovi potomci. U taj povlašćeni krug osoba spadaju sledeća lica rođena nakon 23.05.1949. godine:

  1. deca nemačkog roditelja koja nisu stekla nemačko državljanstvo rođenjem (deca rođena u braku pre 01.01.1975. godine od majke nemačke državljanke i oca stranog državljanina i vanbračna deca rođena pre 01.07.1993. godine od oca nemačkog državljanina i majke strane državljanke),
  2. deca majke koja je pre 01.04.1953. godine, u skladu sa članom 17. tačka 6.  stare verzije zakona o državljanstvu (RuStAG), pre rođenja deteta izgubila nemačko državljanstvo sklapanjem braka sa stranim državljaninom,
  3. deca koja su pre 01.04.1953. godine, u skladu sa članom 17. tačka 5.  stare verzije zakona o državljanstvu (RuStAG), izgubila nemačko državljanstvo stečeno rođenjem usled pozakonjenja (naknadnog sticanja bračnog statusa dece - legitimacije) koje je pokrenuo strani državljanin i koje je u skladu sa nemačkim zakonodavstvom proizvelo pravno dejstvo.
  4. potomci dece navedene pod tačkama 1. do 3.

Lica sa uobičajenim boravištem u Srbiji mogu da daju izjavu neposredno u Nemačkoj ambasadi u Beogradu. Ukoliko su ispunjeni svi ostali uslovi, izjava proizvodi pravno dejstvo prispećem kod nadležnog organa (ukoliko je prebivalište u inostranstvu, nadležna je Savezna uprava za administrativne poslove /BVA/). Detaljnije informacije ćete naći na sajtu Savezne uprave za administrativne poslove (BVA).

Za lica rođena pre 24.05.1949. godine koja zbog tadašnjeg zakona o državljanstvu kojim nije bila obezbeđena rodna ravnopravnost nisu stekla nemačko državljanstvo rođenjem, kao i za njihove potomke, i dalje postoji mogućnost prijema u državljanstvo u skladu sa članom 14. Zakona o državljanstvu (StAG).

Prijem u državljanstvo na osnovu kompenzacije za pretrpljenu štetu usled nacističkog progona u skladu sa članom 116. stav 2. Ustava Savezne Republike Nemačke (GG)

U skladu sa članom 116. st. 2. Ustava Savezne Republike Nemačke (GG), lica, odnosno njihovi potomci, koja žive u inostranstvu, a kojima je na osnovu političkog, verskog ili rasnog progona oduzeto nemačko državljanstvo u periodu od 1933. do 1945. godine, imaju pravo na prijem u nemačko državljanstvo (prijem u državljanstvo na osnovu kompenzacije za pretrpljenu štetu usled nacističkog progona - Wiedergutmachungseinbürgerung). Detaljnije informacije o uslovima naći ćete na sajtu Savezne uprave za administrativne poslove (BVA). Potomcima u smislu regulative o državljanstvu Savezne Republike Nemačke u međuvremenu se smatraju i lica rođena pre 01.04.1953. godine u braku majke nemačke državljanke kojoj je prinudno oduzeto državljanstvo i oca stranog državljanina, kao i lica rođena kao vanbračna deca pre 01.07.1993. godine od oca nemačkog državljanina kome je prinudno oduzeto nemačko državljanstvo i majke strane državljanke. Lica koja ispunjavaju gore navedene uslove, a čiji je zahtev za prijem u državljanstvo na osnovu kompenzacije za pretrpljenu štetu ranije odbijen, mogu da se obrate Nemačkoj ambasadi u svako doba.

NOVINA: Prijem u državljanstvo na osnovu kompenzacije za pretrpljenu štetu usled nacističkog progona u skladu sa članom 15. Zakona o državljanstvu (StAG)

Četvrtim zakonom o izmenama i dopunama Zakona o državljanstvu Savezne Republike Nemačke koji je stupio na snagu 20.08.2021. godine uvedeno je pravo na ponovni prijem u nemačko državljanstvo za lica koja su usled nacističkog progona izgubila nemačko državljanstvo, ili ga nisu ni stekla, a koja nemaju pravo na to u skladu sa članom 116. stav 2. Ustava.

Pravo na prijem u nemačko državljanstvo imaju i njihovi potomci.

U skladu sa članom 15. Zakona o državljanstvu (StAG), pravo na prijem u nemačko državljanstvo imaju lica koja su se iz političkih, verskih ili rasnih razloga u periodu od 30.01.1933. do 08.05.1945. godine odrekla nemačkog državljanstva, koja su ga izgubila ili kojima je uskraćeno pravo na njega:

  1. lica koja su se odrekla nemačkog državljanstva pre 26.02.1955. godine ili su ga izgubila, npr. prijemom u drugo državljanstvo po sopstvenom zahtevu, otpustom iz nemačkog državljanstva po sopstvenom zahtevu ili sklapanjem braka sa stranim državljaninom,
  2. lica kojima je bio uskraćen zakonit prijem u nemačko državljanstvo na osnovu sklapanja braka, pozakonjenja (legitimacije) ili kolektivnog prijema u nemačko državljanstvo za osobe nemačke nacionalnosti,
  3. lica koja su podnela zahtev, a nisu primljena u nemačko državljanstvo, ili koja su uopšteno bila izuzeta od prijema u državljanstvo, koji je, inače, uz podnošenje zahteva bio moguć, ili
  4. lica koja su ostala bez uobičajenog boravišta u Nemačkoj ili su odustala od njega, ukoliko su ga imala već pre 30.01.1933. godine; kada je reč o deci, priznaje se i kasniji datum nastanjenja.

Detaljne informacije o prijemu u državljanstvo potomaka žrtava nacističkog progona ćete naći i na sajtu Savezne uprave za administrativne poslove (BVA).

Podnošenje zahteva u Nemačkoj ambasadi u Beogradu

Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi sa gore navedenim mogućnostima prijema u nemačko državljanstvo, rado nas možete kontaktirati. Molimo da pažljivo pripremite traženu dokumentaciju u skladu sa informacijama Savezne uprave za administrativne poslove (BVA) i da pre podnošenja samog zahteva dostavite bar nekoliko relevantnih dokumenata (skenirana dokumenta u PDF-formatu) uz kratak opis činjeničnog stanja. Ukoliko želite da nam prosledite dokumentaciju, molimo Vas da nam prvo pošaljete poruku sa tekstom „Scan“ pomoću kontakt-formulara. Nakon toga ćete dobiti automatsku poruku sa našom e-mail adresom na koju možete poslati svoju dokumentaciju. Molimo Vas da dokumenta šaljete isključivo u PDF-formatu. Ambasada će Vas onda kontaktirati i u datom slučaju odmah zakazati termin sa Vama.

Na početak stranice