Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Zdravstveno osiguranje u postupku izdavanja nacionalne vize

14.02.2024 - Članak

Lica koja žele da uđu u Nemačku, na primer, radi zapošljavanja, spajanja porodice ili studiranja, ako već ne postoji zdravstvena zaštita na osnovu zakonskog zdravstvenog osiguranju, u trenutku ulaska u Nemačku moraju imati trajnu privatnu zdravstvenu zaštitu koja po obimu usluga odgovora odredbama Pete knjige Socijalnog zakonika (SGB V). Navedena zdravstvena zaštita mora obuhvatiti sve usluge na koje, u skladu sa čl. 11. st. 1. do 3. Pete knjige Socijalnog zakonika (SGB V), imaju pravo osiguranici u zakonskom zdravstvenom osiguranju. Ugovor o osiguranju mora da ima neograničeni rok važenja i ne sme da sadrži klauzule o isteku ili prestanku vezane za određene godine starosti, prestanak radnog odnosa, promenu svrhe boravka ili gubitak legalnog statusa boravka.

U slučaju zapošljavanja, zdravstvena zaštita mora da bude obezbeđena na početku važenja ugovora o radu, a kao dokaz može poslužiti, na primer, pismo (zakonskog ili privatnog) zdravstvenog osiguranja da ćete – bez dodatnih uslova – od ulaska u Nemačku biti primljeni u to zdravstveno osiguranje.

U slučaju spajanja porodice, kao dokaz možete predočiti pismo (zakonskog ili privatnog) zdravstvenog osiguranja iz kojeg se vidi da ćete – bez dodatnih uslova – od trenutka ulaska u Nemačku biti primljeni u porodično zdravstveno osiguranje.

Načelno, svi podnosioci zahteva za izdavanje nacionalnih viza mogu, po svom izboru, da podnesu dokaz da će od trenutka ulaska u Nemačku biti bezuslovno primljeni ili u privatno ili u zakonsko zdravstveno osiguranje u Nemačkoj. Ako to nije moguće, mogu predočiti i tzv. „incoming“ osiguranje.

Do okončanja postupka izdavanja vize možete predočiti tzv. „incoming“ osiguranje koje, za razliku od običnog putnog zdravstvenog osiguranja, ne sme da sadrži uslove koji vode do prestanka ugovora u slučaju dugoročnog boravka u Nemačkoj.

Na početak stranice