Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Karta šansi

Chancenkarte

Chancenkarte, © Icon einer Aktentasche, daneben eine Lupe und ein vierblättriges Kleeblatt

01.06.2024 - Članak

Karta šansi za traženje posla

Želite da idete u Nemačku da biste tamo tražili odgovarajući posao?

Sa Kartom šansi (§ 20.a Zakona o boravku, zapošljavanju i integraciji stranaca na teritoriji SR Nemačke  - AufenthG) poboljšavate svoje mogućnosti za uspostavljanje kontakata sa nemačkim poslodavcima i pronalaženje kvalifikovanog posla u Nemačkoj.

Opšte informacije

Molimo Vas da odštampate ovaj informator, potpišete ga i ponesete sa sobom prilikom predaje zahteva za vizu.

VREME OBRADE ZAHTEVA: pogledajte FAQ

NAPOMENA: Sva dokumenta Ambasade (informatori, obrasci) su besplatna. 

Dokumenta

Kompletno popuniti onlajn 2 primerka Videx obrasca na nemačkom ili engleskom jeziku i svojeručno potpisati odštampani primerak. Ne koristiti obrasce za podnošenje zahteva za tzv. šengen vizu!

Original i fotokopija(e) (svih relevantnih stranica) - Pasoš treba da ima najmanje dve prazne stranice. Vodite računa da pasoš važi još najmanje tri meseca po isteku vize. Priložite fotokopiju stranice pasoša sa ličnim podacima, kao i fotokopiju svih stranica na kojima se nalaze vize, pečati i druge napomene.

Tri identične biometrijske fotografije za pasoš, ne starije od šest meseci. Dve fotografije priložite na predviđeno mesto u videx obrascu, a treću priložite posebno.

Original+fotokopija(e)- Dokaz o finansiranju od najmanje 1027 evra mesečno (neto), mora biti obezbeđen u vidu:

1. Zvaničnog garantnog pisma prema članu 66. do 68. Zakona o boravku stranaca (Verpflichtungserklärung nach §§ 66- 68 AufenthG). U nadležnoj službi za strance u Nemačkoj postoje pripremljeni obrasci. Iz garantnog pisma mora da proizlazi svrha i trajanje planiranog boravka. Potpisnik garantnog pisma je dužan da „dokaže“ da je u mogućnosti da Vas finansijski podrži. Sama napomena „verodostojno dokazano“ nije dovoljna za dugoročan boravak ILI

2. Potvrde o uplati traženog iznosa na račun sa ograničenim pravom raspolaganja, koji morate otvoriti kod banke u Nemačkoj. Potvrdu banke treba predočiti u originalu. Informacije o postupku otvaranja bankovnog računa u Nemačkoj naći ćete u našem informatoru: Informacije o otvaranju bankovnog računa

Koji uslovi moraju biti ispunjeni da biste dobili Kartu šansi?

Opcija 1: Imate inostrano profesionalno ili akademsko obrazovanje koje je u potpunosti priznato u Nemačkoj. Alternativno, stekli ste visokoškolsko ili profesionalno obrazovanje u Nemačkoj.

Original+fotokopija(e) - sa apostilom na originalu i prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji.

Molimo Vas da u bazi podataka ANABIN potražite: a) Vašu visokoškolsku ustanovu b) naziv diplome koju ste stekli u visokoškolskoj ustanovi izvan Nemačke i da odštampate rezultate obe pretrage sa dobijenim vrednovanjem.

Za postupak izdavanja vize priznate su samo sledeće konstelacije:

  • visokoškolska ustanova nosi oznaku „H+“ i diploma nosi oznaku „entspricht / vergleichbar / complies“ ili
  • visokoškolska ustanova nosi oznaku „H+/-: Molimo da proverite da li je diploma stečena na Vašoj visokoškolskoj ustanovi navedena u Anabin-u i da li nosi oznaku „entspricht / vergleichbar / complies“.
  •  u svim drugim slučajevima treba da pokrenete postupak nostrifikacije kod Centralne službe za obrazovanje u inostranstvu (ZAB - Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen).

Original+fotokopija(e)- Diploma srednje škole sa apostilom na originalu i prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji, kao i radna knjižica (ako postoji, bez prevoda).

Original i fotokopija(e) - Služba koja je nadležna za nostrifikaciju Vaše diplome utvrđuje: - da Vaša kvalifikacija odgovara diplomi stečenoj u Nemačkoj (priznavanje diplome) i izdaje Vam, u slučaju da je potrebno, odobrenje za korišćenje nemačkog stručnog zvanja

Opcija 2: U sistemu bodovanja imate najmanje šest bodova i takođe ispunjavate sledeće uslove:

Imate državno priznato stručno ili akademsko obrazovanje (koje nije priznato u Nemačkoj ili nije uporedivo sa obrazovanjem stečenim u nemačkom sistemu stručnih kvalifikacija). Za sticanje stručne kvalifikacije neophodno je i da period stručne obuke nije kraći od dve godine.

Original + fotokopija(e) – diploma o završenom srednjem obrazovanju sa napomenom o stečenoj stručnoj spremi (stečenom zanimanju)/svedočanstvo o završenoj stručnoj obuci ILI diploma o visokoškolskom obrazovanju, sa apostilom na originalu i uz prevod od strane sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji, kao i radna knjižica (ako je dostupna, bez prevoda).

Original + fotokopija(e)- Potvrda o proceni kvalifikacija stečenih u inostranstvu je zvaničan sertifikat izdat od strane Centralne službe za obrazovanje u inostranstvu (ZAB). Važno je da profesionalno ili akademsko obrazovanje jeste državno priznato u zemlji u kojoj je stečeno. Prilikom podnošenja zahteva za vizu, treba da priložite potvrdu o pozitivnoj proceni vaše kvalifikacije, koju možete zatražiti onlajn kod Centralne službe za obrazovanje u inostranstvu (ZAB).

Original + fotokopija(e)- Svoje znanje nemačkog jezika možete dokazati odgovarajućim sertifikatom (ne starijim od godinu dana), najmanje na nivou A1 za nemački jezik ili B2 za engleski (moguć je i TOEFL). Sertifikat mora biti izdat od strane Gete instituta, Austrijskog instituta (ÖSD) ili škole jezika sa sertifikatom TestDaF ili ECL. Osim toga, priznaju se Telc sertifikati ukoliko je ispit položen van Srbije.

Sistem bodovanja: potrebno je najmanje 6 bodova

Možete koristiti ovaj link da unapred proverite da li imate potrebnih 6 poena, Self check

Molimo Vas da dostavite rešenje ili odluku nadležnog organa u Nemačkoj, kojim/kojom su utvrđene neophodne dalje kvalifikacije ili kompenzacione mere.

Ako Vaša formalna kvalifikacija spada u deficitarna zanimanja, dobićete jedan bod. Koja zanimanja se smatraju deficitarnim možete saznati proveravajući spisak deficitarnih zanimanja.

Takođe ćete dobiti bodove za svoje prethodno profesionalno iskustvo vezano za Vaše formalne kvalifikacije, a koje ste stekli nakon završetka škole ili fakulteta. Ako možete da dokažete najmanje dve godine profesionalnog iskustva u poslednjih pet godina, dobićete dva boda. Ako imate najmanje pet godina profesionalnog iskustva u poslednjih sedam godina, dobićete čak tri boda.

Molimo dostavite dokaz o svom profesionalnom iskustvu uz svoju biografiju. Biografija predstavlja rezime Vašeg obrazovanja i Vaše profesionalne karijere do trenutka podnošenja zahteva. Navedite celokupno prethodno profesionalno iskustvo, obuke i kvalifikacije. Biografija treba da bude struktuirana u obliku tabele i da bude potpuna, napisana na engleskom ili nemačkom jeziku.

Ako imate validan dokaz o penzijskom ili socijalnom osiguranju za vreme prethodnog zaposlenja, molimo da dostavite i njega. Priložite i potvrde od prethodnih poslodavaca ili ugovore o radu koji prikazuju tačne periode zaposlenja.

Dostavite dokumente koji nisu na nemačkom ili engleskom jeziku sa prevodom na nemački. Prevodilac mora biti priznat u Nemačkoj ili zemlji u kojoj podnosite zahtev.

Ako znate nemački jezik iznad nivoa A1 (prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike - GER/CEFR), možete dobiti bodove za to. Znanje nemačkog jezika na nivou A2 ocenjuje se sa jednim bodom, na nivou B1 sa dva boda, a na nivou jezika B2 ili više dobijate čak tri boda. Dodatni bod se daje i kada govorite engleski barem na nivou C1 ili ako Vam je taj jezik maternji jezik.

Takođe dobijate bodove u zavisnosti od godina starosti. Osobe koje nisu starije od 35 godina dobijaju dva boda, tačno do 35. rođendana. Svako između 35 i 40 godina dobija jedan bod.

Da li ste već živeli u Nemačkoj? Ako možete da dokažete da ste zakonito i neprekidno boravili u Nemačkoj najmanje šest meseci u poslednjih pet godina, dobićete jedan bod. To uključuje, na primer, boravak radi studiranja, kurseva jezika ili zaposlenja. Čisto turistički boravak ili boravak radi posete se ne računaju. Kao dokaz možete dostaviti kopije starih pasoša, viza i ulaznih pečata.

Molimo dostavite sledeća dokumenta:

  •  ulazni i izlazni pečati u pasošu
  •  potvrda o prijavi
  •  nacionalna viza ili
  •  Plava karta (EU) ili
  •  druge boravišne dozvole

Da li ste u braku ili u registrovanom partnerstvu i želite da idete u Nemačku sa svojim supružnikom/partnerom koristeći Kartu šansi? Ako vaš partner/vaša partnerka već ispunjava uslove za Kartu šansi, dobićete jedan bod po bodovnom sistemu. On ili ona takođe može izvršiti samoproveru (self check) za Kartu šansi.

Molimo da dostavite dokaz o Vašem postojećem braku ili registrovanom partnerstvu.

Molimo dostavite jedan od sledećih dokumenata:

- izvod iz matične knjige venčanih

- potvrda o registrovanom partnerstvu

- izvod iz matičnih knjiga o bračnom stanju

Ovaj dokument mora imati apostil na originalu. Apostil ćete dobiti od nadležnog organa u zemlji u kojoj ste dobili dokument.

Dodatne informacije možete naći na veb stranici Saveznog ministarstva spoljnih poslova pod tačkom: Internationaler Urkundenverkehr.

Dokumente koji nisu na nemačkom ili engleskom jeziku dostavite sa prevodom na nemački. Prevodilac mora biti priznat u Nemačkoj ili zemlji u kojoj podnosite zahtev.

Taksa iznosi 75 evra i plaća se u dinarima (RSD)

Poznato mi je da za ulazak u Nemačku i boravak u njoj moram imati zdravstveno osiguranje sa dovoljno velikim pokrićem. Trenutno, zdravstveno osiguranje mora pokriti iznos od 30.000 evra.

Ako nemam navedeno zdravstveno osiguranje, moram računati s tim da mi neće biti odobren ulazak u Nemačku.


Mesto, datum  ____________________  Potpis _________________


Pouka u skladu sa čl. 54. st. 2. tačka 8. u vezi sa čl. 53. Zakona o boravku, zapošljavanju i integraciji stranaca na teritoriji SR Nemačke (AufenthG), čl. 53. st. 2. u vezi sa čl. 41. st. 1. tačka 2. Zakona o Saveznom centralnom registru (BZRG)

Stranac može biti vraćen iz Nemačke ako je dao netačne ili nepotpune podatke u cilju dobijanja nemačke dozvole za boravak ili Šengen vize.

Podnosilac zahteva je dužan da sve podatke da korektno i savesno. Odbijanje davanja podataka ili svesno navođenje netačnih ili nepotpunih podataka može imati za posledicu da zahtev za izdavanje vize bude odbijen, odnosno da podnosilac zahteva bude vraćen iz Nemačke ako je viza već izdata.

U skladu sa čl. 53. st. 2. u vezi sa čl. 41. st. 1. tačka 2. Zakona o Saveznom centralnom registru (BZRG) državni organ ima neograničeno pravo na dobijanje podataka o osudama upisanim u Savezni centralni registar za koje nisu protekli rokovi za brisanje. To uključuje i osude koje više ne bi bile iskazane u izvodu iz tog registra (Führungszeugnis). Podnosilac zahteva je stoga dužan da navede i krivične osude koje se ne iskazuju u izvodu iz registra.

Svojim potpisom podnosilac zahteva potvrđuje da je pre podnošenja zahteva upoznat sa pravnim posledicama odbijanja davanja podataka i davanja lažnih ili nepotpunih podataka u postupku podnošenja zahteva za izdavanje vize.

Beograd, dana ______________   Potpis ________________

Ovim Vas obaveštavamo o tome da po odredbama Šengenskog sporazuma treba da imate važeće zdravstveno osiguranje za vreme svakog boravka u zemljama potpisnicama Šengenskog sporazuma.

Dokaz o zaključenom zdravstvenom osiguranju obavezno nosite sa sobom kako biste ga po potrebi mogli predočiti pograničnoj policiji.

Dalje ste obavešteni da radi zaštite podataka ne možete telefonskim putem dobiti odgovor o stanju obrade Vašeg zahteva, a da na upit elektronskim putem možete dobiti odgovor najranije 10 do 12 nedelja od podnošenja zahteva.

Molimo Vas da neposredno po preuzimanju pasoša proverite tačnost podataka na viza-nalepnici.

Svojim potpisom takođe dajete saglasnost da Vas Ambasada kontaktira na navedenu mejl-adresu: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________ i izjavljujete da ćete redovno proveriti pristigle mejlove.


Beograd, dana ______________   Potpis ________________

Ukazano mi je na to da pozitivna odluka o mom zahtevu za vizu nije moguća ukoliko uz njega nije priložena sva neophodna dokumentacija navedena u informatoru. Nepotpuni zahtevi će biti odbijeni, a za obradu zahteva će biti naplaćena taksa.

Ukoliko moj zahtev za dobijanje nacionalne vize bude odbijen,

☐ rešenje o tome želim da preuzmem ja ili ovlašćeno lice u Ambasadi

☐ dajem saglasnost da mi se rešenje pošalje na mejl-adresu koja je navedena gore. Sanduče pomenute mejl-adrese redovno proveravam.

☐ molim da mi se rešenje pošalje na sledeću poštansku adresu:

     ________________________________________________________________________

    _________________________________________________________________________

Beograd, dana ______________   Potpis ________________

Molimo Vas da na zakazani termin za podnošenje zahteva za vizu ponesete jedan popunjeni i potpisani primerak ovog informatora. Priložite traženu dokumentaciju u naznačenom redosledu.


Termin

Za podnošenje zahteva za izdavanje vize obavezno Vam je potreban termin.

Do sistema za dodeljivanje termina možete doći preko sledećeg linka.

PAŽNJA: Zakazivanje termina ili registrovanje u elektronskom sistemu za zakazivanje termina u Ambasadi je BESPLATNO. Ambasada ne naplaćuje nikakve naknade za zakazivanje termina! Takođe termini se ne dodeljuju ranije uz naknadu!

Svi raspoloživi datumi termina su za svakog vidljivi i dostupni. Agencije ili turističke agencije nemaju privilegovan pristup sistemu zakazivanja termina! Ambasada stoga savetuje da ne koristite usluge agencija ili turističkih agencija za traženje ili zakazivanje termina!

Na početak stranice