Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Radna praksa

Praktikum

Praktikum, © BO Belg/Canva.com

10.04.2024 - Članak

Informacije o različitim vrstama boravka za obavljanje radne prakse u Nemačkoj

Da li mi je potrebna viza?

Kada je trajanje boravka do 90 dana, državljanima Republike Srbije za obavljanje radne prakse nije potrebna viza ako je izdata potvrda o saglasnosti „Centralne službe za međunarodno posredovanje stručne radne snage“ (ZAV) iz Nemačke (potvrda ZAV).

Ako planirate boravak koji traje više od 90 dana, morate podneti zahtev za izdavanje vize.

Informacije o postupku

Molimo Vas da odštampate ovaj informator, potpišete ga i ponesete sa sobom prilikom predaje zahteva za vizu.

VREME OBRADE ZAHTEVA: pogledajte FAQ

NAPOMENA: Sva dokumenta Ambasade (informatori, obrasci) su besplatna. 

Uslovi

Radna praksa vezana za studijski program:

 • Upisani ste na visoškolsku ustanovu u Republici Srbiji. 
 • Kao dokaz Vam je potrebno originalno uverenje o studiranju.
 • Završili ste najmanje 4 semestra studijskog programa.
 • Planirana radna praksa se obavlja u struci koja je neposredno vezana za Vaše studije.
 • Radna praksa traje najviše 12 meseci.
 • Plata praktikanta mora da iznosi najmanje 939 evra mesečno za radno vreme od 40 časova nedeljno. U slučaju da ne primate nikakvu ili manju platu za radnu praksu, potrebno Vam je garantno pismo ili drugi dokaz da raspolažete dovoljnim finansijskim sredstvima za snošenje troškova života.
 • S obzirom na to da se obavljanje radne prakse smatra vrstom zapošljavanja, potrebna je prethodna saglasnost službe ZAV – čak i u slučaju da se radi o neplaćenoj radnoj praksi.
 • Zahtev za izdavanje potvrde ZAV mora da podnese poslodavac kod kojeg obavljate radnu praksu u Nemačkoj u odeljenju ZAV za posredovanje studenata. Formular zahteva, informacije o postupku i potrebnoj dokumentaciji, kao i adresu ZAV Vaš poslodavac može naći u informatoru „Radne prakse vezane za studijski program za studente iz inostranstva“ („Studienfachbezogene Praktika in Deutschland für Studierende aus dem Ausland“) na veb-stranici Savezne agencije za zapošljavanje.
 • Radne prakse koje podržava Nemačka ili EU i radne prakse u okviru zvaničnih programa razmene
 • Za radne prakse stručne radne snage i osoba u vodećim pozicijama koje dobijaju stipendiju iz javnih nemačkih sredstava ili finansijsku podršku u okviru zvaničnih programa EU, kao što su ERASMUS, DAAD, DJINDJIC, DFG itd, kao i za radne prakse u okviru programa međunarodne razmene udruženja, ustanova javnog prava ili studentskih organizacija nije potrebna saglasnost ZAV. Možete da podnesete zahtev za izdavanje vize neposredno u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Nemačke koje je nadležno za Vas.

Dokumenta

Kompletno popuniti onlajn 2 primerka Videx obrasca na nemačkom ili engleskom jeziku i svojeručno potpisati odštampani primerak. Ne koristiti obrasce za podnošenje zahteva za tzv. šengen vizu!

Original i fotokopija(e) (svih relevantnih stranica) - Pasoš treba da ima najmanje dve prazne stranice. Vodite računa da pasoš važi još najmanje tri meseca po isteku vize. Priložite fotokopiju stranice pasoša sa ličnim podacima, kao i fotokopiju svih stranica na kojima se nalaze vize, pečati i druge napomene.

Tri identične biometrijske fotografije za pasoš, ne starije od šest meseci. Dve fotografije priložite na predviđeno mesto u videx obrascu, a treću priložite posebno.

(Original + fotokopija/e)- Priložiti ugovor o obavljanju radne prakse koji sadrži iznos mesečne plate.

(Original + fotokopija/e)- U slučaju da Vaša bruto plata za radnu praksu iznosi manje od 939 evra mesečno morate predočiti dodatne dokaze o finansiranju, npr.

 • dokaz o uplati depozita u visini od trenutno 9.024 evra na račun sa ograničenim pravom raspolaganja, sa kojeg se mesečno sme isplatiti samo 1/12 uplaćenog iznosa. Dodatne informacije o tome možete dobiti direktno od banke u Nemačkoj (važi samo za radne prakse koje se u vezi sa tekućim studijama), ili
 • garantno pismo osobe koja Vas poziva u Nemačku (Garantno pismo se može potpisati u službi za strance nadležnoj za prebivalište osobe koja Vas poziva), ili
 • potvrdu o odobrenoj stipendiji (koju je izdao/izdala npr. DAAD, fondacija „Alexander-von-Humboldt-Stiftung“, DFG, InWEnt, politička fondacija, državna visokoškolska ustanova)

Poznato mi je da za ulazak u Nemačku i boravak u njoj moram imati zdravstveno osiguranje sa dovoljno velikim pokrićem. Trenutno, zdravstveno osiguranje mora pokriti iznos od 30.000 evra.

Ako nemam navedeno zdravstveno osiguranje, moram računati s tim da mi neće biti odobren ulazak u Nemačku.________________________________

Mesto, datum, potpis  

Taksa iznosi 75 evra i plaća se u dinarima (RSD)

U slučaju radne prakse za koju je potrebna saglasnost ZAV

(Original + fotokopija/e)

(Original + fotokopija/e)

Pouka u skladu sa čl. 18. stav 2. tačka 4.a Zakona o boravku, zapošljavanju i integraciji stranaca na teritoriji SR Nemačke (AufenthG) – Postojanje konkretne ponude radnog mesta

Stranac i njegov poslodavac izjavljuju da je zaista predviđeno zasnivanje radnog odnosa na osnovu kojeg se podnosi zahtev za izdavanje vize, to jest, da zaista postoji „konkretna ponuda radnog mesta“ u skladu sa čl. 18. stav 2. tačka 1. AufenthG, sa namerom njene realizacije, a da nije reč samo o prividnom radnom odnosu radi dobijanja dozvole boravka iz Odeljka 4. AufenthG.

Nije dovoljna puka isplata zarade bez namere realizacije radnog odnosa.

Lažne izjave predstavljaju „neistinite podatke“ čije je davanje kažnjivo u skladu sa čl. 95. stav 2. tačka 2. AufenthG. Ako pritom neko lice pribavi imovinsku korist, onda je to kažnjivo u skladu sa čl. 96. stav 1. tačka 2. AufenthG. Takođe važe obeležja koja osnovni oblik krivičnog dela kvalifikuju kao teži.

Odeljenja za vizu i službe za strance imaju mogućnost da uključe organe krivičnog gonjenja ako postoje indicije da se ne radi o pravom radnom odnosu, već se isti lažno prikazuje, to jest ako se zapravo radi o radnom odnosu koji je sklopljen isključivo fiktivno, a koji je u skladu sa čl. 117. Građanskog zakonika (BGB) ništavan.

Svojim potpisom potvrđujem da sam upoznat/a sa gore navedenim napomenama i izjavljujem u skladu sa čl. 18. stav 2. tačka 4.a AufenthG da postoji konkretna ponuda radnog mesta u smislu čl. 18 stav 2. tačka 1. AufenthG i da nameravam da zasnujem tako definisani radni odnos.

_______________________                                     _______________________________

mesto, datum                                                                                     potpis

Pouka u skladu sa čl. 54. st. 2. tačka 8. u vezi sa čl. 53. Zakona o boravku, zapošljavanju i integraciji stranaca na teritoriji SR Nemačke (AufenthG), čl. 53. st. 2. u vezi sa čl. 41. st. 1. tačka 2. Zakona o Saveznom centralnom registru (BZRG)

Stranac može biti vraćen iz Nemačke ako je dao netačne ili nepotpune podatke u cilju dobijanja nemačke dozvole za boravak ili Šengen vize.

Podnosilac zahteva je dužan da sve podatke da korektno i savesno. Odbijanje davanja podataka ili svesno navođenje netačnih ili nepotpunih podataka može imati za posledicu da zahtev za izdavanje vize bude odbijen, odnosno da podnosilac zahteva bude vraćen iz Nemačke ako je viza već izdata.

U skladu sa čl. 53. st. 2. u vezi sa čl. 41. st. 1. tačka 2. Zakona o Saveznom centralnom registru (BZRG) državni organ ima neograničeno pravo na dobijanje podataka o osudama upisanim u Savezni centralni registar za koje nisu protekli rokovi za brisanje. To uključuje i osude koje više ne bi bile iskazane u izvodu iz tog registra (Führungszeugnis). Podnosilac zahteva je stoga dužan da navede i krivične osude koje se ne iskazuju u izvodu iz registra.

Svojim potpisom podnosilac zahteva potvrđuje da je pre podnošenja zahteva upoznat sa pravnim posledicama odbijanja davanja podataka i davanja lažnih ili nepotpunih podataka u postupku podnošenja zahteva za izdavanje vize.

Beograd, dana ______________   Potpis ________________

Ovim Vas obaveštavamo o tome da po odredbama Šengenskog sporazuma treba da imate važeće zdravstveno osiguranje za vreme svakog boravka u zemljama potpisnicama Šengenskog sporazuma.

Dokaz o zaključenom zdravstvenom osiguranju obavezno nosite sa sobom kako biste ga po potrebi mogli predočiti pograničnoj policiji.

Dalje ste obavešteni da radi zaštite podataka ne možete telefonskim putem dobiti odgovor o stanju obrade Vašeg zahteva, a da na upit elektronskim putem možete dobiti odgovor najranije 10 do 12 nedelja od podnošenja zahteva.

Molimo Vas da neposredno po preuzimanju pasoša proverite tačnost podataka na viza-nalepnici.

Svojim potpisom takođe dajete saglasnost da Vas Ambasada kontaktira na navedenu mejl-adresu: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________ i izjavljujete da ćete redovno proveriti pristigle mejlove.


Beograd, dana ______________   Potpis ________________

Ukazano mi je na to da pozitivna odluka o mom zahtevu za vizu nije moguća ukoliko uz njega nije priložena sva neophodna dokumentacija navedena u informatoru. Nepotpuni zahtevi će biti odbijeni, a za obradu zahteva će biti naplaćena taksa.

Ukoliko moj zahtev za dobijanje nacionalne vize bude odbijen,

☐ rešenje o tome želim da preuzmem ja ili ovlašćeno lice u Ambasadi

☐ dajem saglasnost da mi se rešenje pošalje na mejl-adresu koja je navedena gore. Sanduče pomenute mejl-adrese redovno proveravam.

☐ molim da mi se rešenje pošalje na sledeću poštansku adresu:

     ________________________________________________________________________

    _________________________________________________________________________

Beograd, dana ______________   Potpis ________________

Molimo Vas da na zakazani termin za podnošenje zahteva za vizu ponesete jedan popunjeni i potpisani primerak ovog informatora. Priložite traženu dokumentaciju u naznačenom redosledu.

Termin

Za podnošenje zahteva za izdavanje vize obavezno Vam je potreban termin.

Do sistema za dodeljivanje termina možete doći preko sledećeg linka.

PAŽNJA: Zakazivanje termina ili registrovanje u elektronskom sistemu za zakazivanje termina u Ambasadi je BESPLATNO. Ambasada ne naplaćuje nikakve naknade za zakazivanje termina! Takođe termini se ne dodeljuju ranije uz naknadu!

Svi raspoloživi datumi termina su za svakog vidljivi i dostupni. Agencije ili turističke agencije nemaju privilegovan pristup sistemu zakazivanja termina! Ambasada stoga savetuje da ne koristite usluge agencija ili turističkih agencija za traženje ili zakazivanje termina!

Na početak stranice