Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Ubrzani postupak za stručnu radnu snagu

Icon einer Aktentasche, daneben ein rennendes Strichmännchen

FK 81a, © BO Belg/Canva.com

06.06.2024 - Članak

Informacije o postupku

Ubrzani postupak za stručnu radnu snagu znatno skraćuje postupak priznavanja diplome i izdavanja vize uz Prethodnu saglasnost prme članu 81a Zakona o boravku stranaca.

Molimo Vas da odštampate ovaj informator, potpišete ga i ponesete sa sobom prilikom predaje zahteva za vizu.

VREME OBRADE ZAHTEVA: pogledajte FAQ

NAPOMENA: Sva dokumenta Ambasade (informatori, obrasci) su besplatna. 

Uslov

  • Možete podneti zahtev za dobijanje vize samo ukoliko već imate Prethodnu saglasnost od Službe za strance prema članu 81a Zakona o boravku stranaca.

Dokumenta

Odeljenje za vize ima pravo da u pojedinim slučajevima prilikom podnošenja zahteva ili u toku rešavanja zahteva zatraži dodatnu dokumentaciju koja ovde nije navedena.

Kompletno popuniti onlajn 2 primerka Videx obrasca na nemačkom ili engleskom jeziku i svojeručno potpisati odštampani primerak. Ne koristiti obrasce za podnošenje zahteva za tzv. šengen vizu!

Original i fotokopija(e) (svih relevantnih stranica) - Pasoš treba da ima najmanje dve prazne stranice. Vodite računa da pasoš važi još najmanje tri meseca po isteku vize. Priložite fotokopiju stranice pasoša sa ličnim podacima, kao i fotokopiju svih stranica na kojima se nalaze vize, pečati i druge napomene.

Tri identične biometrijske fotografije za pasoš, ne starije od šest meseci. Dve fotografije priložite na predviđeno mesto u videx obrascu, a treću priložite posebno.

Original i fotokopija(e) - Prethodna saglasnost nadležne službe za strance prema čl. 81a Zakona o boravku stranaca

Original i fotokopija(e) - Molimo Vas da izjavu koju možete skinuti ovde popuni i potpiše Vaš poslodavac. 

Taksa iznosi 75 evra i plaća se u dinarima (RSD)

Stručni radnik koji je nosilac prethodne saglasnosti i stekao je istu na osnovu Zakona o doseljavanju stručne radne snage (čl. 81a) treba da dostavi sledeće:

Original i fotokopija(e) - Diplome, svedočanstva ILI diploma o stečenom srednjem/ srednjem stručnom obrazovanju ILI diploma o stečenom visokom obrazovanju sa apostilom u originalu i prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji

Potvrda o znanju nemačkog jezika Original i fotokopija(e) - Ukoliko ste u okviru ubrzanog postupka za stručnu radnu snagu predali sertifikat o znanju jezika, molimo Vas da isti ponesete prilikom podnošenja zahteva (sertifikat ne sme biti stariji od godinu dana i mora biti izdat od strane instituta za jezike priznatog od strane ambasade).

Supružnik koji putuje zajedno sa Vama treba da dostavi sledeće:

Original i fotokopija(e) - Original izvoda iz matične knjige venčanih ili original potvrde o registrovanom partnerstvu (u Nemačkoj stari slučajevi pre 01.10.2017. godine). Izvodi koji nisu na nemačkom jeziku i nisu na međunarodnom obrascu, moraju biti overeni pečatom Apostile i biti prevedeni. Prevod mora biti overen kod notara. Na srpskim međunarodnim izvodima nije potreban pečat Apostile i ne moraju biti prevedeni na nemački jezik. Moraju biti priložene 2 fotokopije izvoda.

Potvrda o znanju nemačkog jezika Original i fotokopija(e) - Osnovno znanje nemačkog jezika načelno treba da dokažete aktuelnim sertifikatom (datum izdavanja ne sme biti stariji od godinu dana) o položenom ispitu na nivou A1 (Deutsch-A1). U Srbiji potvrdu možete dobiti (odnosno ispit polagati) u Gete institutu, u Austrijskom kulturnom centru (ÖSD) ili u Školi za učenje stranih jezika koja je sertificirana prema TestDaF-u ili ECL-u. Osim toga se priznaju Telc sertifikati ako je ispit položen van Srbije. Bliže informacije ćete naći u informatoru „Dokazivanje poznavanja nemačkog jezika u postupku izdavanja vize radi pridruživanja bračnom partneru“. Prilikom predaje Vašeg zahteva, mi ćemo proveriti da li za Vas važi izuzetak.

Za dete koje putuje sa Vama treba priložiti sledeće:

Original i fotokopija(e) - međunarodni izvodi iz matične knjige rođenih moraju prilikom predaje zahteva biti priloženi u originalu

Dokaz o poznavanju nemačkog jezika za decu stariju od 16 godina Original i fotokopija(e) - deca koja su napunila 16 godina (npr. datum rođenja je 06.06.2003. godine, dete je napunilo 16 godina 06.06.2019. godine) moraju dostaviti dokaz o poznavanju nemačkog jezika priznatog instituta na nivou C1. Ovo pravilo ne važi ukoliko dete putuje sa oba roditelja koji zajedno vrše roditeljsko pravo. Ovo pravilo ne važi takođe ukoliko dete putuje zajedno sa roditeljem koji samostalno vrši roditeljsko pravo. Više informacija o sertifikatu jezika na nivou C1 naći ćete u informatoru "Dokazivanje poznavanja nemačkog jezika jezika" i dobićete prilikom predaje zahteva na šalteru.

DA LI SU POTREBNA DODATNA DOKUMENTA O VRŠENJU RODITELJSKOG PRAVA ODNOSNO DODATNA SAGLASNOST?

Oba roditelja vrše roditeljsko pravo. Oba roditelja idu za Nemačku sa detetom/decom:
NE

Jedan roditelj samostalno vrši roditeljsko pravo i dete/deca idu za Nemačku sa tim roditeljem:
DA


    

Presuda o razvodu braka kojom je starateljstvo regulisano (u originalu sa dve kopije) sa apostilom i prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji I pisana izjava roditelja koji ostaje u Srbiji da je saglasan da dete putuje u Nemačku radi trajnog preseljenja sa prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji i overena od strane notara. Primer možete pronaći ovde

ILI

Sudska presuda o potpunom lišenju roditeljskog prava roditelju koji ostaje u Srbiji sa apostilom i prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji.

Jedan roditelj je preminuo i dete/deca idu za Nemačku sa preostalim roditeljem:
DA

Original internacionalnog izvoda iz matične knjige umrlih preminulog roditelja
Oba roditelja zajednički vrše roditeljsko pravo, ali jedan roditelj ostaje (trenutno) u Srbiji, a dete/deca za Nemačku idu sa drugim roditeljem ili je on već u Nemačkoj:
DA

Pisana izjava roditelja koji ostaje u Srbiji da je saglasan da dete putuje u Nemačku radi trajnog preseljenja sa prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji u originalu sa dve fotokopije i overena od strane notara. Primer možete pronaći ovde.

Priložite traženu dokumentaciju u naznačenom redosledu.

Molimo Vas da odštampate sledeću pouku za sebe i za svakog člana porodice koji zajedno sa Vama podnosi zahtev za izdavanje vize i ponesete je prilikom podnošenja zahteva.

Pouka u skladu sa čl. 18. stav 2. tačka 4.a Zakona o boravku, zapošljavanju i integraciji stranaca na teritoriji SR Nemačke (AufenthG) – Postojanje konkretne ponude radnog mesta

Stranac i njegov poslodavac izjavljuju da je zaista predviđeno zasnivanje radnog odnosa na osnovu kojeg se podnosi zahtev za izdavanje vize, to jest, da zaista postoji „konkretna ponuda radnog mesta“ u skladu sa čl. 18. stav 2. tačka 1. AufenthG, sa namerom njene realizacije, a da nije reč samo o prividnom radnom odnosu radi dobijanja dozvole boravka iz Odeljka 4. AufenthG.

Nije dovoljna puka isplata zarade bez namere realizacije radnog odnosa.

Lažne izjave predstavljaju „neistinite podatke“ čije je davanje kažnjivo u skladu sa čl. 95. stav 2. tačka 2. AufenthG. Ako pritom neko lice pribavi imovinsku korist, onda je to kažnjivo u skladu sa čl. 96. stav 1. tačka 2. AufenthG. Takođe važe obeležja koja osnovni oblik krivičnog dela kvalifikuju kao teži.

Odeljenja za vizu i službe za strance imaju mogućnost da uključe organe krivičnog gonjenja ako postoje indicije da se ne radi o pravom radnom odnosu, već se isti lažno prikazuje, to jest ako se zapravo radi o radnom odnosu koji je sklopljen isključivo fiktivno, a koji je u skladu sa čl. 117. Građanskog zakonika (BGB) ništavan.

Svojim potpisom potvrđujem da sam upoznat/a sa gore navedenim napomenama i izjavljujem u skladu sa čl. 18. stav 2. tačka 4.a AufenthG da postoji konkretna ponuda radnog mesta u smislu čl. 18 stav 2. tačka 1. AufenthG i da nameravam da zasnujem tako definisani radni odnos.

_______________________                                     _______________________________

mesto, datum                                                                                     potpis

Pouka u skladu sa čl. 54. st. 2. tačka 8. u vezi sa čl. 53. Zakona o boravku, zapošljavanju i integraciji stranaca na teritoriji SR Nemačke (AufenthG), čl. 53. st. 2. u vezi sa čl. 41. st. 1. tačka 2. Zakona o Saveznom centralnom registru (BZRG)

Stranac može biti vraćen iz Nemačke ako je dao netačne ili nepotpune podatke u cilju dobijanja nemačke dozvole za boravak ili Šengen vize.

Podnosilac zahteva je dužan da sve podatke da korektno i savesno. Odbijanje davanja podataka ili svesno navođenje netačnih ili nepotpunih podataka može imati za posledicu da zahtev za izdavanje vize bude odbijen, odnosno da podnosilac zahteva bude vraćen iz Nemačke ako je viza već izdata.

U skladu sa čl. 53. st. 2. u vezi sa čl. 41. st. 1. tačka 2. Zakona o Saveznom centralnom registru (BZRG) državni organ ima neograničeno pravo na dobijanje podataka o osudama upisanim u Savezni centralni registar za koje nisu protekli rokovi za brisanje. To uključuje i osude koje više ne bi bile iskazane u izvodu iz tog registra (Führungszeugnis). Podnosilac zahteva je stoga dužan da navede i krivične osude koje se ne iskazuju u izvodu iz registra.

Svojim potpisom podnosilac zahteva potvrđuje da je pre podnošenja zahteva upoznat sa pravnim posledicama odbijanja davanja podataka i davanja lažnih ili nepotpunih podataka u postupku podnošenja zahteva za izdavanje vize.

Beograd, dana ______________   Potpis ________________

Ovim Vas obaveštavamo o tome da po odredbama Šengenskog sporazuma treba da imate važeće zdravstveno osiguranje za vreme svakog boravka u zemljama potpisnicama Šengenskog sporazuma.

Dokaz o zaključenom zdravstvenom osiguranju obavezno nosite sa sobom kako biste ga po potrebi mogli predočiti pograničnoj policiji.

Dalje ste obavešteni da radi zaštite podataka ne možete telefonskim putem dobiti odgovor o stanju obrade Vašeg zahteva, a da na upit elektronskim putem možete dobiti odgovor najranije 10 do 12 nedelja od podnošenja zahteva.

Molimo Vas da neposredno po preuzimanju pasoša proverite tačnost podataka na viza-nalepnici.

Svojim potpisom takođe dajete saglasnost da Vas Ambasada kontaktira na navedenu mejl-adresu: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________ i izjavljujete da ćete redovno proveriti pristigle mejlove.


Beograd, dana ______________   Potpis ________________

Ukazano mi je na to da pozitivna odluka o mom zahtevu za vizu nije moguća ukoliko uz njega nije priložena sva neophodna dokumentacija navedena u informatoru. Nepotpuni zahtevi će biti odbijeni, a za obradu zahteva će biti naplaćena taksa.

Ukoliko moj zahtev za dobijanje nacionalne vize bude odbijen,

☐ rešenje o tome želim da preuzmem ja ili ovlašćeno lice u Ambasadi

☐ dajem saglasnost da mi se rešenje pošalje na mejl-adresu koja je navedena gore. Sanduče pomenute mejl-adrese redovno proveravam.

☐ molim da mi se rešenje pošalje na sledeću poštansku adresu:

     ________________________________________________________________________

    _________________________________________________________________________

Beograd, dana ______________   Potpis ________________

Molimo Vas da na zakazani termin za podnošenje zahteva za vizu ponesete jedan popunjeni i potpisani primerak ovog informatora. Priložite traženu dokumentaciju u naznačenom redosledu.

Termin

Za podnošenje zahteva za izdavanje vize obavezno Vam je potreban termin.

Do sistema za dodeljivanje termina možete doći preko sledećeg linka.

PAŽNJA: Zakazivanje termina ili registrovanje u elektronskom sistemu za zakazivanje termina u Ambasadi je BESPLATNO. Ambasada ne naplaćuje nikakve naknade za zakazivanje termina! Takođe termini se ne dodeljuju ranije uz naknadu!

Svi raspoloživi datumi termina su za svakog vidljivi i dostupni. Agencije ili turističke agencije nemaju privilegovan pristup sistemu zakazivanja termina! Ambasada stoga savetuje da ne koristite usluge agencija ili turističkih agencija za traženje ili zakazivanje termina!

 

Alternativno: Onlajn podnošenje zahteva

Zahtev možete podneti onlajn preko Portala za digitalno podnošenje zahteva u inostranstvu Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke. U okviru onlajn postupka biće izvršena provera da li je predata dokumentacija kompletna kako biste bili potpuno spremni za Vaš termin u Ambasadi. Link za Portal za digitalno podnošenje zahteva.

Na početak stranice