Dobro došli na stranice Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke

Plava karta

Aktentasche auf blauen Hintergrund, daneben EU-Symbol.

FK Blaue Karte, © BO Belg/Canva.com

14.05.2024 - Članak

U čemu je novina?

Proširen je krug ljudi:

Početnice/početnici u poslu: Mogućnost za dobijanje Plave karte EU otvara se većem krugu ljudi. Na primer, stranci sa visokoškolskom spremom koji su stekli fakultetsku diplomu u poslednje tri godine mogu da dobiju Plavu kartu EU ako na radnom mestu u Nemačkoj ostvaruju zaradu u visini od najmanje 45,3% plate definisane kao maksimalne osnovice za određivanje doprinosa u penzijskom osiguranju (tzv. „Beitragsbemessungsgrenze“).

Proširenje liste deficitarnih zanimanja: Lista deficitarnih zanimanja za Plavu kartu EU je značajno proširena. Pored dosadašnjih deficitarnih zanimanja (u oblasti matematike, informacionih tehnologija, prirodnih nauka, inženjerstva i humane medicine), ubuduće će i kvalifikovani radnici drugih zanimanja moći da dobiju Plavu kartu EU ukoliko su ispunjeni ostali uslovi. Detaljnu listu deficitarnih zanimanja možete pronaći ovde.

Smanjene potrebne minimalne zarade: Minimalna zarada za dobijanje Plave karte EU u deficitarnim i ostalim zanimanjima biće značajno manja. Ubuduće će biti potrebna zarada od najmanje 45,3% plate definisane kao maksimalne osnovice za određivanje doprinosa u penzijskom osiguranju (tzv. „Beitragsbemessungsgrenze“) za deficitarna zanimanja i za početnice i početnike u poslu, odnosno od 50% za sva ostala zanimanja. Više informacija o potrebnim minimalnim zaradama možete pronaći ovde.

IT stručnjaci: Novina je takođe što će IT stručnjaci u budućnosti moći da dobiju Plavu kartu EU i bez fakultetske diplome ukoliko mogu da dokažu da imaju najmanje tri godine u prethodnih sedam godina uporedivog radnog iskustva u toj oblasti. U tom slučaju važiće manja definisana minimalna zarada za deficitarna zanimanja (45,3% plate definisane kao maksimalne osnovice za određivanje doprinosa u penzijskom osiguranju).

Informacije o postupku

U skladu sa odredbama Direktive (EU) 2021/1883 nemački zakonodavac je preinačio i proširio mogućnosti useljenja u Nemačku sa Plavom kartom EU.

Molimo Vas da odštampate ovaj informator, potpišete ga i ponesete sa sobom prilikom predaje zahteva za vizu.

VREME OBRADE ZAHTEVA: pogledajte FAQ

NAPOMENA: Sva dokumenta Ambasade (informatori, obrasci) su besplatna. 

Uslovi

  • Zahtev za vizu u ovoj kategoriji možete podneti samo ukoliko je visoko obrazovanje koje ste stekli u Srbiji uporedivo ili priznato u Nemačkoj ili ukoliko ćete raditi kao IT-specijalista.
  • Kvalifikovano zanimanje kojim u Nemačkoj planirate da se bavite mora u potpunosti da odgovara Vašoj kvalifikaciji
  • ​​​​​​​Ukoliko za postupak priznavanja diplome koristite ubrzani postupak za stručnu radnu snagu, molimo Vas da Vaša dokumenta pripremite u skladu sa našim informatorom „Ubrzani postupak za stručnu radnu snagu“.

Dokumenta

Kompletno popuniti onlajn 2 primerka Videx obrasca na nemačkom ili engleskom jeziku i svojeručno potpisati odštampani primerak. Ne koristiti obrasce za podnošenje zahteva za tzv. šengen vizu!

Original i fotokopija(e) (svih relevantnih stranica) - Pasoš treba da ima najmanje dve prazne stranice. Vodite računa da pasoš važi još najmanje tri meseca po isteku vize. Priložite fotokopiju stranice pasoša sa ličnim podacima, kao i fotokopiju svih stranica na kojima se nalaze vize, pečati i druge napomene.

Tri identične biometrijske fotografije za pasoš, ne starije od šest meseci. Dve fotografije priložite na predviđeno mesto u videx obrascu, a treću priložite posebno.

Akademkinje i akademci:

Original i fotokopija(e) - Molimo Vas da izjavu koju možete skinuti ovde popuni i potpiše Vaš poslodavac. PLAVA KARTA: Obavezno vodite računa o donjim granicama godišnje plate

Original i fotokopija(e) - sa apostilom na originalu i prevodom sudskog tumača priznatog u Nemačkoj ili Srbiji

Original i fotokopija(e)- Ili Vas molimo da u bazi podataka ANABIN potražite: a) Vašu visokoškolsku ustanovu b) naziv diplome koju ste stekli u visokoškolskoj ustanovi izvan Nemačke i da odštampate rezultate obe pretrage sa dobijenim vrednovanjem.

Za postupak izdavanja vize priznate su samo sledeće konstelacije:

  • visokoškolska ustanova nosi oznaku „H+“ i diploma nosi oznaku „entspricht / vergleichbar / complies“ ili
  • visokoškolska ustanova nosi oznaku „H+/-: Molimo da proverite da li je diploma stečena na Vašoj visokoškolskoj ustanovi navedena u Anabin-u i da li nosi oznaku „entspricht / vergleichbar / complies“.
  • u svim drugim slučajevima treba da pokrenete postupak nostrifikacije kod Centralne službe za obrazovanje u inostranstvu (ZAB - Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen).

(ukoliko je predviđena za datu struku) - Original i fotokopija(e) - Ukoliko je za dato zanimanje zakonom predviđena licenca (npr. kod zanimanja za koja je u Nemačkoj potrebna posebna dozvola nadležnih službi, odnosno za zanimanja u oblasti humane medicine, nastavnici/ profesori, vaspitači), prilikom podnošenja zahteva za vizu morate dostaviti ovu licencu odnosno  pisanu potvrdu da će Vam licenca biti izdata.

(ukoliko je predviđeno za datu struku) - Original i fotokopija(e) – Ukoliko je propisana dozvola za datu struku (npr. kod inženjera, arhitekata), prilikom podnošenja zahteva za vizu morate dostaviti datu dozvolu odn. pisanu potvrdu da će Vam dozvola biti izdata. Informacije možete naći pod sledećim linkom www.anerkennung-in-deutschland.de

IT-specijalistkinje i specijalisti:

Original i fotokopija(e) - Molimo Vas da izjavu koju možete skinuti ovde popuni i potpiše Vaš poslodavac. PLAVA KARTA: Obavezno vodite računa o donjim granicama godišnje plate! 

Original i fotokopija(e)- IT-specijalisti i specijalistkinje treba da dostave potvrdu o najmanje tri godine profesionalnog iskustva u poslednjih sedam godina u IT sektoru, čiji je nivo uporediv sa univerzitetskom diplomom ili tercijarnom obrazovnom kvalifikacijom koja je ekvivalentna univerzitetskoj diplomi.

Poznato mi je da za ulazak u Nemačku i boravak u njoj moram imati zdravstveno osiguranje sa dovoljno velikim pokrićem. Trenutno, zdravstveno osiguranje mora pokriti iznos od 30.000 evra.

Ako nemam navedeno zdravstveno osiguranje, moram računati s tim da mi neće biti odobren ulazak u Nemačku.________________________________

Mesto, datum, potpis   

Taksa iznosi 75 evra i plaća se u dinarima (RSD).

Pouka u skladu sa čl. 82. stav 1. rečenica 6. Zakona o boravku, zapošljavanju i integraciji stranaca na teritoriji SR Nemačke (AufenthG) – Obaveza prijavljivanja promene poslodavca i izmena u vezi sa radnim odnosom

 Nosioci Plave karte EU imaju obavezu da u prvih 12 meseci od zasnivanja radnog odnosa na osnovu Plave karte EU obaveste nadležnu službu za strance o svakoj promeni poslodavca i o bilo kojoj drugoj izmeni koja utiče na ispunjenje uslova za dodeljenu vizu (npr. o smanjenju plate ispod minimalne plate potrebne za izdavanje Plave karte, o promeni zaposlenja koja utiče na procenu adekvatnosti u odnosu na kvalifikaciju, o promeni radnog mesta).  

Ako nosilac Plave karte ne obavesti nadležnu službu za strance, odnosno ako to ne učini blagovremeno, Plava karte EU se može opozvati (videti čl. 52. stav 2.b AufenthG). Blagovremenim obaveštenjem se smatra ako je obaveštenje obavljeno bez namernog odugovlačenja nakon što su nastupile navedene promene.

Svojim potpisom potrđujem da sam upoznat/a sa gore navedenim napomenama.

_______________________                                                         _______________________________

mesto, datum                                                                         potpis podnosioca zahteva

Pouka u skladu sa čl. 54. st. 2. tačka 8. u vezi sa čl. 53. Zakona o boravku, zapošljavanju i integraciji stranaca na teritoriji SR Nemačke (AufenthG), čl. 53. st. 2. u vezi sa čl. 41. st. 1. tačka 2. Zakona o Saveznom centralnom registru (BZRG)

Stranac može biti vraćen iz Nemačke ako je dao netačne ili nepotpune podatke u cilju dobijanja nemačke dozvole za boravak ili Šengen vize.

Podnosilac zahteva je dužan da sve podatke da korektno i savesno. Odbijanje davanja podataka ili svesno navođenje netačnih ili nepotpunih podataka može imati za posledicu da zahtev za izdavanje vize bude odbijen, odnosno da podnosilac zahteva bude vraćen iz Nemačke ako je viza već izdata.

U skladu sa čl. 53. st. 2. u vezi sa čl. 41. st. 1. tačka 2. Zakona o Saveznom centralnom registru (BZRG) državni organ ima neograničeno pravo na dobijanje podataka o osudama upisanim u Savezni centralni registar za koje nisu protekli rokovi za brisanje. To uključuje i osude koje više ne bi bile iskazane u izvodu iz tog registra (Führungszeugnis). Podnosilac zahteva je stoga dužan da navede i krivične osude koje se ne iskazuju u izvodu iz registra.

Svojim potpisom podnosilac zahteva potvrđuje da je pre podnošenja zahteva upoznat sa pravnim posledicama odbijanja davanja podataka i davanja lažnih ili nepotpunih podataka u postupku podnošenja zahteva za izdavanje vize.

Beograd, dana ______________   Potpis ________________

Ovim Vas obaveštavamo o tome da po odredbama Šengenskog sporazuma treba da imate važeće zdravstveno osiguranje za vreme svakog boravka u zemljama potpisnicama Šengenskog sporazuma.

Dokaz o zaključenom zdravstvenom osiguranju obavezno nosite sa sobom kako biste ga po potrebi mogli predočiti pograničnoj policiji.

Dalje ste obavešteni da radi zaštite podataka ne možete telefonskim putem dobiti odgovor o stanju obrade Vašeg zahteva, a da na upit elektronskim putem možete dobiti odgovor najranije 10 do 12 nedelja od podnošenja zahteva.

Molimo Vas da neposredno po preuzimanju pasoša proverite tačnost podataka na viza-nalepnici.

Svojim potpisom takođe dajete saglasnost da Vas Ambasada kontaktira na navedenu mejl-adresu: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________ i izjavljujete da ćete redovno proveriti pristigle mejlove.


Beograd, dana ______________   Potpis ________________

Ukazano mi je na to da pozitivna odluka o mom zahtevu za vizu nije moguća ukoliko uz njega nije priložena sva neophodna dokumentacija navedena u informatoru. Nepotpuni zahtevi će biti odbijeni, a za obradu zahteva će biti naplaćena taksa.

Ukoliko moj zahtev za dobijanje nacionalne vize bude odbijen,

☐ rešenje o tome želim da preuzmem ja ili ovlašćeno lice u Ambasadi

☐ dajem saglasnost da mi se rešenje pošalje na mejl-adresu koja je navedena gore. Sanduče pomenute mejl-adrese redovno proveravam.

☐ molim da mi se rešenje pošalje na sledeću poštansku adresu:

     ________________________________________________________________________

    _________________________________________________________________________

Beograd, dana ______________   Potpis ________________

Molimo Vas da na zakazani termin za podnošenje zahteva za vizu ponesete jedan popunjeni i potpisani primerak ovog informatora. Priložite traženu dokumentaciju u naznačenom redosledu.

Onlajn podnošenje zahteva

Zahtev možete podneti onlajn preko Portala za digitalno podnošenje zahteva u inostranstvu Ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke. U okviru onlajn postupka biće izvršena provera da li je predata dokumentacija kompletna kako biste bili potpuno spremni za Vaš termin u Ambasadi. Link za Portal za digitalno podnošenje zahteva.

Informacije o pridruživanju članova porodice

Ukoliko želite da u Nemačku idete zajedno sa Vašom porodicom, svaki član porodice treba da podnese poseban zahtev za nacionalnu vizu za Nemačku. Ulazak u Nemačku bez vize ili sa šengenskom vizom nije moguć. Bliže informacije o tome kako Vaša porodica može dobiti vizu ćete naći u odgovarajućim informatorima na našoj internet stranici.

Na početak stranice